Markɩ 10

1Yeezuu a hʋr b'ʋ, an ta Zidee ʋ, Zʋrdɛn kur, zamaa n a ya, an a so kʋ ma a jɩr ʋ, an a ya, an nɩ hɔ dɩndarɛ ŋ nɩ, am dɔmɩm haay hɔ bɩ m. 2Farizɛɛnrɔ n a zɔ k'a nyasʋ meerbaa nɔ ʋ. Bɩ minto y'a ka, ŋn'a larlɛ, ŋ ʋ: "Yar a da ma an la a lʋ ra gɛ?" 3A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Bɔ Moyiisi a gʋrsɩra ba awɔɔ nɩ?" 4Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Moyiisi ʋ, n n harcɩntarɛ kaansʋrɛ ci ba, kʋ n n bɔkarɛ, n n la lʋ ra." 5Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Awɔɔ heerkarɛ minto y'a ka, an lɛ naa do gʋrsɩra ba. 6Durnya sɩŋŋɩda ma bɩ, Woso yar da kan lʋ kɩ. 7Bɩ minto y'a ka, yar n n'a gʋm a zɩ ma kan a da kɩ, k'a nyɩnta kan a lʋ kɩ. 8Bɩ, ŋ gʋaa hɩɩya bɩ y'a bam mɛsim deem. Ncɩnaaʋ bɩ, ŋ bɩ gʋaa hɩɩya dɔ y, mɛsim deem zannɔ m. 9Hɔ kʋ Woso a zɛ kʋ ra bɩ, a b'a ka gʋaa n a gʋngʋ kʋ ma y." 10Kʋ ŋ y'a bɔ, ŋnɩ doo har ʋ bɩ, karɩndanyɩnɔ wɔɔ a ya, ŋn'a lar mim naa do jɩ ma. 11A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Gʋaa k'a la a lʋ ra, an a vanta sa bɩ, jaan an n'a dam kan bɩ kɩ. 12Bɩ, kʋ lʋ a gʋ a zim ma, an a vanta sa, jaan an n'a dam kan bɩ kɩ sɔ." 13Gʋɔɔ bʋr nyɩnɔ poorero m Yeezuu zi, ŋn'a yɛ han k'an a wɔ da ŋ ma, b'a karɩndanyɩnɔ wɔɔ n yɛ gʋɔɔ wɔɔ nɩ y. 14Yeezuu k'a naa yɩ bɩ, a nɔ ma ʋ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a nyɩnɔ wɔɔ to ŋnɩ bʋr mɔɔ zi, a b'a ta ŋ nɩ tolle y, bala, gʋɔɔ kʋ ŋ bɔ kʋ ʋ kan nawɔnnɔ kɩ rɔ wɔɔ, ŋ hɔ m Woso cirbəə bɩ m. 15Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, gʋaa k'a n Woso cirbəə bɩ si am nyɩ poore hɔ bɩ m bɩ, a bɩ gasʋŋ ʋ y." 16Bɩ kur bɩ, a a wɔ burgu ŋ ma, an a wɔ ka ŋ mim la, an nɩ ŋ barka daŋ ʋ. 17Kʋ Yeezuu kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ zaa sa, ŋn'ɩ tam bɩ, gʋaa n a si, an bɩ kukurə zɛ a taa, an a yɛ han, a ʋ: "Karɩnsaamba mɩŋŋa, bɔ mɔɔ m ga m, m a ba, kʋ m mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ yɩ?" 18Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Bɔ minto, ɩ n nɩ mɔɔ birm mɩŋŋa? Gʋaa mɩŋŋa ba ʋ kʋ Woso deem bɛɛ y. 19Ɩbɩɩ Woso lɛrɔ wɔɔ dɔ. 'Ɩ bɩ gʋaa zɛ y, ɩ bɩ jaan da y, ɩ bɩ koor ba y, ɩ bɩ ŋʋaar ba y, ɩ b'ɩ hɔɔn da gʋaa hɔ ma k'an yɩ ɩ hɔ y, ɩ zɩ kan ɩ da kɩ da ʋ.' " 20Gʋaa bɩ n a hɩ m, a ʋ: "Karɩnsaamba, mɔɔ naa haay sɩŋŋɩda sa m nyɩbaa ma, m n'a barɛ." 21Yeezuu n dɩga gʋaa bɩ ma, an a ŋʋa, an a hɩ m, a ʋ: "Hɔ deem ɩ jɩra ɩbɩɩ ma: ta, hɔ k'a n'ɩbɩɩ ʋ bɩ hɛɛ haay, ɩ jir ŋʋazannɔ m. Ɩbɩɩ yaa arzaka yɩ Woso zi, k'ɩ bʋr ɩ zu mɔɔ ʋ." 22Yeezuu k'a naa hɩ bɩ, gʋaa bɩ heer a zar gʋta, an a hʋr kan heerzarlɛ kɩ, bala, a arzaka nyɩnta ʋ gʋta. 23Yeezuu k'a dɩga a jɩr ʋ bɩ, a a hɩ a karɩndanyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: "Woso cirbəə gasʋʋrɛ nyɩntam arzakazannɔ ma kaŋŋɩda!" 24A karɩndanyɩnɔ wɔɔ zɛ kədə a meer naa do barɛ minto. Yeezuu n a ya, an so ra, a ʋ: "M danyɩnɔ, Woso cirbəə gasʋʋrɛ kɔɔkɔɔ. 25Yoonde gasʋ huuka yaa m nyɩntam zanta an lɛ da arzakazaa gasʋ Woso cirbəə ʋ m." 26Karɩndanyɩnɔ wɔɔ a ya ŋnɩ zɛ kədə an lɛ da, ŋn'a hɩm kʋ m, ŋ ʋ: "Nka n nɩ bɔm lɛ nɩ?" 27Yeezuu n dɩga ŋ ma, a ʋ: "Gʋaa b'a dam ma, an a mɩŋŋa bʋmbɔ y, bɩ Woso y'a da hɔ haay ma." 28Pɩyɛɛr n a hɩ m, a ʋ: "Dɩga, wɔɔ hɔ haay to, k'ʋ zu ɩbɩɩ ʋ." 29Yeezuu n a hɩ Pɩyɛɛr m, a ʋ: "Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, kʋ gʋaa a gʋ a har, kan a zɩ kɩ, a da kɩ, a dakumbonno kɩ, a danlʋrɔ kɩ, a nyɩnɔ kɩ, a tara kɩ ma mɔɔ minto kan lemim nyɩnta bɩ minto kɩ, 30a zaa har, kan da kɩ, dakumbonno kɩ, danlʋrɔ kɩ, nyɩnɔ kɩ, tara kɩ yɩm gallɛm zɔrɔ dɔmɩnnɔ nɔɔn duro ʋ, kan fɩryɩrɛ kɩ. Durnya k'a nɩ zɛm bɩ nɔ ʋ, a mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ yɩm sɔ. 31Lɛɛkarɛzannɔ gʋta nyɩntam jɛzannɔ, jɛzannɔ nyɩntam lɛɛkarɛzannɔ." 32Ŋ y'a hʋr, ŋnɩ zaa sa ŋn'ɩ tam Zerizalɛm ʋ. Yeezuu nɩ tarɛ ŋ lɛɛ. Dabɔʋ a karɩndanyɩnɔ wɔɔ nyasʋ, nyibəə gʋɔɔ kʋ ŋ zu kʋ ʋ kan ŋ kɩ rɔ wɔɔ nyasʋ. Yeezuu a ya, an bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ bir a jɩr ʋ, an nɩ mim k'a nɩ zɛm k'a bɩ ba m bɩ hɩrɛ ŋ nɩ, a ʋ: 33"K'a dɩga, ta kʋ wɔɔ nawʋm Zerizalɛm ʋ naa, n yaa Gʋaanyɩ bɩ nyasʋ n a ka wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ ʋ kan wosocikarɩnsaambɔɔ kɩ ʋ. Ŋ y'a dʋdɔ yarlɛ k'a zɛ gər, ŋn'a da do vantɔɔ gʋɔɔ wɔ ʋ. 34Ŋ yaa wʋm ma, ŋ lihi dam ma, ŋ y'a zɛm madɩɩrɔ m, ŋ y'a zɛrɛ an ga, bɩ, dɔmɩm kaakʋ hinni ʋ, a y'a mɩm bɔŋ ʋ." 35Zebedee nyɩnɔ Zakkɩ kan Zaan kɩ a zɔ Yeezuu ma, ŋn'a hɩ m, ŋ ʋ: "Karɩnsaamba, hɔ kʋ wɔɔ n'a yɛrɛ ɩbɩɩ han naa ma bɩ, ɩ bɩ zɛ wɔɔ m ma y." 36A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Bɔ awɔɔ lɛ n taa kʋ mɔɔ n a ba awɔɔ minto?" 37Ŋ n a hɩ m, ŋ ʋ: "K'ʋ a yɛ ɩbɩɩ han, ɩbɩɩ cirbəə bɩncɛ ʋ, k'ɩ ka kʋ wɔɔ gʋaa deem n nyɩnta ɩbɩɩ bɩsɩ, deem ɩbɩɩ jɩsa." 38Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Awɔɔ n hɔ k'a n'a yɛm bɩ dɔ y. Awɔɔ a da ma, a hɔ kʋ mɔɔ n n'a mim laaga ʋ bɩ mi ra? Gɛɛ awɔɔ a da ma a fɩryɩrɛ kʋ mɔɔ n n'a yɩm bɩ yɩ ra?" 39Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Wɔɔ ʋ da ma." Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Laaga hɔ kʋ mɔɔ n n'a mim bɩ, awɔɔ y'a mim, fɩr kʋ mɔɔ n n'a yɩm bɩ, awɔɔ y'a yɩm sɔ, 40bɩ, k'a gɔɔta mɔɔ jɩsa kan mɔɔ bɩsɩ bɩ kɩ nyɩntarɛ nɩ, mɔɔ n m da ma m zaa ka y, bala, mɔɔ n m so ʋ y. Bɩncɛ bɩ banka Woso ʋ ŋ zannɔ minto." 41Karɩndanyɩnɔ buro wɔɔ kʋ ŋ naa ma bɩ, ŋ nɔ ma ʋ kan Zakkɩ kɩ, Zaan kɩ. 42Yeezuu n ŋ bir, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Awɔɔ dɔ, a ʋ: gʋɔɔ k'awɔɔ nɩ dɩgarɛ ŋ ma cinno wɔɔ, brɔɔ nɩ paŋŋa barɛ a kʋrɔ ma, paŋŋazannɔ n'a hɔɔnhɔ barɛ a gʋɔɔ ma. 43B'a bɩ nyɩntarɛ ncɩnaaʋ awɔɔ bire ʋ y. Bɩ, kʋ gʋaa lɛ taa k'a bɩr jɩtaarɛ awɔɔ bire ʋ, k'an a ba zibəənyɩ. 44Bɩ, kʋ gʋaa lɛ taa k'a bɩr lɛɛkarɛzaa awɔɔ bire ʋ, k'an a ba awɔɔ haay lɔ. 45Bala, Gʋaanyɩ bɩ n bʋr kʋ gʋɔɔ n b'a hɔɔnhɔ ba y, bʋr a ʋ k'a b'a da gʋɔɔ han, k'a a mɩsɩrbaa ka gʋɔɔ gʋta bʋmbɔrɛ minto." 46Yeezuu kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ, zamaa bɩ kɩ yaa lee ku Zeriko ʋ. Kʋ ŋ nɩ bɔm kʋnɔ ʋ b'ʋ bɩ, bʋʋ ɩ nyɩnta zaa lezi b'ʋ, a tɔ m Bartimee, Time nyɩ m, an nɩ hɔ yɩnyɛm. 47K'a a ma ŋ ʋ: Nazarɛtɩ Yeezuu m bɩ, an nɩ zee darɛ, a ʋ: "Davɩd Nyɩ, mɔɔ cicir zɛ!" 48Gʋɔɔ wɔɔ nɩ bʋgʋr bam ma, ŋ ʋ, an a tʋr ka, b'a a banka, an a da ra: "Davɩd Nyɩ, mɔɔ cicir zɛ!" 49Yeezuu n jɩm, an a hɩ, a ʋ: "K'a bir!" N n a bir, n n a hɩ m, n ʋ: "Ɩ tɔ ʋ, wuti, a y'ɩ birm." 50Bʋʋ bɩ n a gɔbga bɔ a ra, an a zo, an wuti kan bra kɩ, an bʋr Yeezuu zi. 51Yeezuu n a lar, a ʋ: "Ɩbɩɩ lɛ n taa kʋ m bɔ ba ɩ nɩ?" Bʋʋ bɩ n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Karɩnsaamba, a ka kʋ m m ya, m lɛɛ yɩ." 52Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Ta, ɩ sɩrakarɛ ɩ bʋmbɔ." Lɛɛm bɩ, a mɩnyaa ɩ lɛɛ yɩm, an zu Yeezuu ʋ, an nɩ tam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\