Markɩ 11

1Kʋ ŋ n'a zɔm Zerizalɛm ma, Bɛtfazee kan Betanii kɩ jɩr ʋ, ci kʋ n n'a birm Oliviyee ci bɩ zeezi bɩ, Yeezuu a karɩndanyɩnɔ nyɔɔ hɩɩya, 2an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a ta kʋ k'a n'awɔɔ lɛɛ naa ʋ. Bɩ, k'awɔɔ yaa gasʋ b'ʋ lɛɛm nɩ, awɔɔ brapoo yɩm, n n a kʋsɩ, bɩ gʋaa n da ʋ cɩna y. K'a hʋr a bʋr m. 3Kʋ gʋaa awɔɔ lar, a ʋ: bɔ minto m awɔɔ nɩ naa barɛ, k'a hɩ m, a ʋ: Zuuba lɛ n taa, a y'a tore awɔɔ m bʋr m lɛɛm." 4Karɩndanyɩnɔ wɔɔ n ta, ŋ n'aa brapoo yɩ, n n a kʋsɩ tɩnsara harlɛ ma zaa lɛ zi, karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a hʋr. 5Gʋɔɔ kʋ ŋ nyɩnta b'ʋ rɔ wɔɔ gɔsɩnnɔ ŋ lar, ŋ ʋ: "Bɔ m, awɔɔ n nɩ brapoo bɩ hʋrlɛ?" 6Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, amba Yeezuu a hɩ bɩ m, gʋɔɔ wɔɔ n ŋ to, ŋn'a hʋr. 7Ŋ n ta brapoo bɩ m Yeezuu zi, ŋn'a huuro ka brapoo bɩ ra, Yeezuu n da ʋ. 8Gʋɔɔ gʋta n a huuro ka zaa bɩ ra, gɔsɩnnɔ n gɔ lɛɛ yɩnyar hɔsɩrarɔ ʋ, ŋn'a ka ra. 9Bɔɔ nɩ Yeezuu lɛɛ, kan bɔɔ n'a kur lɔ wɔɔ kɩ ɩ zee dam, ŋ ʋ: "Hozaana! Kʋ gʋaa k'a nɩ zɛm Zuuba tɔ ma bɩ n barka yɩ! 10Kʋ cirbəə k'a nɩ zɛm naa n barka yɩ, am wɔɔ yaaba Davɩd hɔ bɩ m. Hozaana! K'ɩ tɔ n lɛbɔʋrɛ yɩ brama." 11A n gasʋ Zerizalɛm ʋ, Wosocɛ ʋ. K'a dɩga hɔ haay ma bɩ, a a hʋr an ta Betanii ʋ kan bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ kɩ, kʋ gum da bɩ minto. 12A dɔ k'a mɛ ŋn'ɩ bɔm Betanii ʋ bɩ, nɔ Yeezuu nyasʋ. 13A n a to, an sɔɔn yɩ laatʋ a lɛɛ n ta ʋ, an ta kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ, k'a yaa dɩga a hɔsɩ nyɩntaŋ ʋ gɛ. A zɔ k'a ʋ sɔɔn bɩ ma bɩ, a lɛɛ a yɩ, bala, sɔɔn bɔɔnrɛ dɔmɩm bɛɛ y. 14A n a hɩ sɔɔn bɩ m, a ʋ: "Gʋaa b'a yarɛ an ɩbɩɩ nyɩ bɩ dɔ y!" A karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a ma. 15Yeezuu yaa lee ku Zerizalɛm ʋ kan a karɩndanyɩnɔ kɩ. Gasʋ kʋ Yeezuu ʋ Wosocɛ ʋ b'ʋ bɩ, a a sɩŋŋɩda ba, an nɩ lam gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ hɔ hɛɛnm, ŋn'ɩ hɔ sim nɔ wɔɔ ra Wosocɛ hallu ʋ b'ʋ. A busoolʋrlɛzannɔ mɔdrɔkuntərehɔɔ hɩnhɩsɩga kan cirpʋnnɔ hɛɛnno nyɩntaragɔrɔ kɩ. 16Bɩ, a n gɔsɩ to an nɩ cenim mɔr m Wosocɛ hallu ʋ b'ʋ y. 17A n n'a hɩrɛ ŋ nɩ hɔdɩndarɛ nɔ ʋ, a ʋ: "N y'a gʋrsɩra ba, n ʋ: 'N mɔɔ cɛ bɩ birm yaadarɛ cɛ, do haay minto.' Awɔɔ n bɔkarɛ a sa, a ba konno bɩncɛ." 18Kʋ Yeezuu naa hɩ wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kan wosocikarɩnsaambɔɔ wɔɔ kɩ n a ma bɩ, ŋ y'a karɛ a zɛrɛ zaa ma. Bɩ, ŋ yɩ nyi bam. Bala, zamaa b'a lɛ bɔ Yeezuu hɔdɩndarɛ b'ʋ. 19Yirbəə k'a da bɩ, Yeezuu bɔ tara bɩ nɔ ʋ, kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ. 20A dɔ k'a mɛ Yeezuu kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ nɩ cenim bɩ, ŋ sɔɔn bɩ yɩ, an ga kan a məsi kɩ. 21Pɩyɛɛr n hɔ kʋ Yeezuu a hɩ bɩ tɔ da a nɔ ʋ, a a hɩ, a ʋ: "Dɩga, Zuuba, sɔɔn k'ɩbɩɩ ɩ lɛ da ʋ bɩ ga haay!" 22Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a sɩra ka Woso ʋ. 23Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, kʋ gʋaa a hɩ ci naa do m: 'Ɩ bɔɔta, ɩ ɩ da kɔ ʋ,' bɩ bɩsɩkarɛ ba a heer ʋ, k'a a sɩra ka, a ʋ: hɔ k'awɔɔ hɩ bɩ barɛ, a bam, amba a a hɩ bɩ m. 24Bɩ y'a ka mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: hɔ k'awɔɔ n'a yɛm a yaadarɛ nɔ ʋ bɩ, k'a sɩra ka, a ʋ, awɔɔ yɩ, bɩ n y'a karɛ awɔɔ ʋ sɔ. 25Bɩ k'awɔɔ jɩm brama, an nɩ yaa dam, kʋ hɔ y'awɔɔ heer ʋ kan gʋaa kɩ, k'a sugur ka ʋ, k'awɔɔ Zɩ k'a nɩ arzana ʋ bɩ n awɔɔ kʋrɔmarɔ sugur ka awɔɔ ʋ sɔ. [ 26Bɩ k'awɔɔ n sugur ka a muno ʋ, awɔɔ Zɩ k'a nɩ arzana ʋ bɩ b'awɔɔ kʋrɔmarɔ wɔɔ sugur karɛ y.]" 27Yeezuu kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ a ya, ŋnɩ ta Zerizalɛm ʋ. Yeezuu k'a nɩ bɩmbɩrm Wosocɛ ʋ b'ʋ bɩ, wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kan wosocikarɩnsaambɔɔ wɔɔ kɩ, gʋɔɔgusinno kɩ bʋr zi, ŋ ʋ: 28"Nka ɩ lɛ ka ɩbɩɩ ʋ naa barɛ minto? Nka ɩ zaa ka?" 29Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Kʋ m awɔɔ lar mim deem ma, k'a nyɩ bɔ ʋ, kʋ m bɔkarɛ, m bɩncɛ kʋ n lɛ ka mɔɔ ʋ bɩ hɩ awɔɔ m. 30Batɛm kʋ Zaan nyɩnta an n'a kam bɩ, a to a ʋ Woso zi gɛɛ, gʋɔɔ zi? K'a nyɩ bɔ ʋ!" 31Ŋ n'ɩ bɩsɩ kɩnkam kʋ ma, ŋ ʋ: "Kʋ wɔɔ ʋ: a to a ʋ Woso zi, a y'a hɩrɛ a ʋ: bɔ minto m wɔɔ n a mim si gɛ? 32Bɩ kʋ wɔɔ ʋ: a to a ʋ gʋɔɔ zi, zamaa bɩ bɩ yɛrɛ y. Kʋ zamaa bɩ Zaan dɔ wosolɛsinnɩsorazaa paan••• bɩ minto." 33Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ Yeezuu m, ŋ ʋ: "Wɔɔ n a dɔ y." Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Bɩ minto bɩ, mɔɔ bɩ bɩncɛ niŋŋə kʋ n lɛ ka mɔɔ ʋ bɩ hɩrɛ awɔɔ m sɔ y."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\