Markɩ 12

1Yeezuu n a sɩŋŋɩda ba, an nɩ meer bam kan ŋ kɩ hɔbɔkʋrɛnoom darɛ m, a ʋ: "Gʋaa ɩ nyɩnta an dɩvɛn gɔ sɔɔn, an lambaar da ma, an yaa hɔn, k'a bɩr dɩvɛn nyɩ bɩ hi bɔŋ ʋ, an bɛŋŋʋ dɔ sɔ, an gʋɔɔ sa kʋ ŋ n dɔ dɩvɛnsɩra bɩ ma, an a hʋr an ta zaa ra. 2Dɩvɛn mɔsa k'a a ku bɩ, a n a zibəənyɩ deem nyɔɔ wutu zibəəzannɔ wɔɔ zi, k'an aa a hɔ si, an b'a ka a ʋ. 3Ŋ n a nyasʋ, ŋn'a zɛ, ŋn'a da zaa ra a wɔ n tu. 4Wutu zaa bɩ n a ya, an zibəənyɩ vanta nyɔɔ. Wutu zibəəzannɔ wɔɔ n a zɛ, ŋnɩ yaaba da a mim ma, ŋnɩ fɩr ka ma. 5A n a ya, an a kaakʋ hɔ nyɔɔ, ŋn'a zɛ gər. Bɩ jɛ ʋ, an gʋɔɔ vantɔɔ nyɔɔ, ŋnɩ fɩr ka gɔsɩnnɔ ma, ŋnɩ gɔsɩnnɔ zɩnzɛ. 6A kur ma hɔ ma bɩ, a nyɩ k'a ŋʋa bɩ y'a deem ɩ gɔɔta, an a nyɔɔ ŋ zi, an n'a hɩrɛ, a ʋ: 'Ŋ mɔɔ nyɩ bɩ daŋ ʋ.' 7Wutu zibəəzannɔ wɔɔ n a dɩnda kan kʋ kɩ, ŋ ʋ: 'A n nɩ zɛm b'a so arzaka b'ʋ. K'a bʋr, k'ʋ a zɛ, k'ʋ ʋ so wutu b'ʋ.' 8Ŋ n a nyasʋ, ŋn'a zɛ gər, ŋnɩ bɔ m dɩvɛnsɩra b'ʋ, ŋn'a zo." 9"Bɔ dɩvɛnsɩra zaa bɩ n'a barɛ? A zɛm, an b'a dɩvɛnsɩra zibəəzannɔ wɔɔ zɩnzɛ, an a sa, an a ka a vantɔɔ ʋ. 10Awɔɔ n naa karɩnda ba ra? Jaa kʋ cɛdonno a bɔ ʋ ŋn'a zo bɩ, bɩ y'a ba jaa paŋŋazaa, cɛ bɩ dɔrɛ minto. 11Zuuba ɩ naa ba, bɩ wɔɔ yɩ hɔ gʋta m." 12Gʋɔɔ kʋ ŋ y'a tʋr ka ma rɔ wɔɔ n'a kam ma k'a nyasʋ, bɩ, ŋ yɩ nyi bam zamaa bɩ m. Ŋ y'a dɔ, ŋ ʋ: hɔbɔkʋrɛnoom naa do da Yeezuu ʋ awɔɔ minto. Ŋ n a hʋr, ŋn'a gʋ ma. 13N farizɛɛnrɔ kan Hɩrɔɔdɩ gʋɔɔ kɩ nyɔɔ Yeezuu zi kʋ ŋ n'aa a nyasʋ a meerbaa nɔ ʋ. 14Ŋ n b'a hɩ, ŋ ʋ: "Zuuba, wɔɔ dɔ sɩrazaa n'ɩbɩɩ m, b'ɩbɩɩ heer tɩrga kan gʋaa biyəə kɩ. Ɩbɩɩ bɩr dɩgam gʋaa meer ma bala y, Woso zaa ɩbɩɩ n'a dɩndam sɩra bɩncɛ ʋ. Zaa ta ʋ k'ʋ Rɔm cir yawʋr ka gɛ? A a ga m gɛɛ a n a ga nɩ?" 15Bɩ, kʋ Yeezuu ŋ zambʋ bɩ dɔ bɩ, a a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Bɔ m, awɔɔ n'a gɩngam mɔɔ ma ncɩnaaʋ? K'a bʋr wacɩr m deem, kʋ m dɩga a." 16Ŋ n bʋr m. Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Ŋʋasa naa do kan gʋrsɩra naa do kɩ, nka hɔ nɩ?" Ŋ ʋ: "Rɔm cir hɔ m." 17Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a hɔ kʋ cir a so ʋ bɩ ka ʋ, k'a hɔ kʋ Woso a so ʋ bɩ ka ʋ." Meerbaa naa do nyɩbɔʋrɛ a ka, ŋ n zɛ kədə. 18Sadisɛɛnrɔ kʋ ŋ ʋ, gəəno mɩmbɔʋrɛ ba ʋ bɩ, ŋ bʋr Yeezuu zi, ŋnɩ laaka da han, ŋ ʋ: 19"Zuuba, Moyiisi a gʋrsɩra ba an a ka wɔɔ ʋ, a ʋ, 'Kʋ gʋaa ga, an a lʋ to, b'a nyɩ ba ʋ y, k'a danyɩ n lʋ bɩ si, k'an nyɩ yɩ kan kɩ a danyɩ bɩ minto.' 20Danyɩnɔ ɩ nyɩnta saanhɩna. Lɛɛkarɛzaa bɩ n lʋ sa, an ga, an a gʋ lʋ bɩ ma, bɩ nyɩ ba ʋ y. 21A hɩɩya hɔ bɩ n lʋ bɩ si, an ga, b'a n nyɩ yɩ kan kɩ y. A kaakʋ hɔ bɩ maam sɔ. 22Saanhɩnarɔ wɔɔ haay ŋ gɩnga, bɩ ŋ n nyɩ yɩ kan lʋ bɩ kɩ y. Ŋ haay kur bɩ, lʋ bɩ n bɩ ga. 23Gəəno mɩmbɔʋrɛ dɔmɩm ʋ, kʋ ŋ y'a mɩm bɔ ʋ, ŋ haay bireyaa ʋ, nka y'a so lʋ b'ʋ? Bala, gʋɔɔ saanhɩnarɔ wɔɔ haay lʋ bɩ si." 24Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'awɔɔ n gʋrsɩrarɔ mɩŋŋɔɔ kan Woso paŋŋa kɩ dɔ bɩ, bɩ y'a ka awɔɔ nɩ nyʋnnyɔɔrɛ nɔ ʋ. 25Bala, kʋ gəəno b'a mɩm bɔ ʋ, yar bɩr lʋ sarɛ y, lʋ bɩr yar sarɛ y. Bɔ ŋ y'a ʋ kʋ ʋ kan malɛɛkarɔ kʋ ŋ nɩ brama rɔ wɔɔ kɩ. 26Bɩ kʋ gəəno mɩmbɔʋrɛ bɩ mim nɩ, awɔɔ n a karɩnda ba Moyiisi ci bɩ nɔ ʋ ra, dɔmɩm kʋ Woso meer ba kan Moyiisi kɩ tutugu nɔ ʋ bɩ, a ʋ: 'Abraham kan Izakkɩ kɩ, Zakɔɔb kɩ Woso m mɔɔ m.' 27Gəəno Woso bɛɛ y, mɩsɩɩrɔ Woso m. Awɔɔ ɩ nyʋnnyɔɔrɛ nɔ ʋ gʋta." 28Wosocikarɩnsaamba deem ŋ bɩsɩkarɛ bɩ ma, a a yɩ, Yeezuu a nyɩ bɔ ʋ mɩŋŋa, an a zɔ, an Yeezuu lar, a ʋ: "Lɛrɔ wɔɔ haay bire ʋ kara ɩ lɛ da?" 29Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Lɛ lɛɛkarɛ hɔ bɩ n naa do: 'K'a tʋr ka Israyɛl zannɔ, Zuuba k'a m wɔɔ Woso bɩ, a y'a deem m Zuuba. 30K'ɩ Zuuba ɩ Woso bɩ ŋʋa kan ɩ heer kɩ haay, kan ɩ nyi kɩ haay, kan ɩ hɔɔndarɛ kɩ haay, kan ɩ paŋŋa kɩ haay.' 31A hɩɩya hɔ bɩ ba n nɩ: 'K'ɩ mim ŋʋa amba ɩ mɩŋŋa m.' Lɛ vanta ba ʋ an lɛ da nawɔnnɔ ra y." 32Wosocikarɩnsaamba bɩ n a hɩ m, a ʋ: "Sɩra ɩbɩɩ hɩ, karɩnsaamba, a mɩŋŋa gʋta: 'Woso y'a deem m, bɩ a vanta ba ʋ, an a na ma y. 33Ɩ Woso ŋʋa kan ɩ heer kɩ haay, ɩ hɔɔn kɩ haay, ɩ paŋŋa kɩ haay, k'ɩ mim ŋʋa amba ɩ mɩŋŋa m,' bɩ jɩra mannɩ haay kʋ n nɩ sɛ nyaŋ ʋ bɩ m, kan ganwʋrɛrɔ k'awɔɔ nɩ ŋ kam Woso ʋ rɔ wɔɔ kɩ." 34Yeezuu k'a yɩ gʋaa b'a nyɩ bɔ ʋ mɩŋŋa bɩ, a a hɩ, a ʋ: "Ɩbɩɩ bɩ laatʋ Woso cirbəə bɩ ma y." Bɩ kur bɩ, gʋaa biyəə ɩ nyi bam Yeezuu larlɛ m. 35Yeezuu k'a nɩ hɔ dɩndam Zerizalɛm Wosocɛ ʋ bɩ, a a hɩ, a ʋ: "Bɔ minto m wosocikarɩnsaambɔɔ wɔɔ ʋ: Davɩd Nyɩ m Krista bɩ m gɛ? 36Sɛnt-Ɛspri a ka Davɩd n a hɩ, a ʋ: Zuuba Woso a hɩ mɔɔ Zuuba m: nyɩnta mɔɔ bɩsɩ ʋ, kʋ m b'a ka k'ɩ jɩnnɔ wɔɔ n nyɩnta ɩ gam taa. 37Davɩd mɩŋŋa y'a birm Zuuba. Kʋ Zuuba n a ba lɔ, an nyɩnta Davɩd Nyɩ gɛ?" Zamaa bɩ n'a tʋr kam ma kan heernyɩnta kɩ. 38Yeezuu y'a hɩrɛ ŋ nɩ a hɔdɩndarɛ nɔ ʋ, a ʋ: "K'a dundo a zi kan wosocikarɩnsaambɔɔ kʋ ŋ nɩ bɩmbɩrm zabarɔ m, ŋn'a kam daʋrɛ ma zamaa gʋta bire ʋ rɔ wɔɔ kɩ, 39ŋn'a kam lɛɛkarɛ bɩncɛ ma hɔbɩrɛ bɩncɛ ʋ, kan sokʋma bɩncɛ kɩ. 40Ŋ n'ɩ zonno hɔ yɔrɛ ŋ nɩ, ŋn'a mɩŋŋabaa hɩnkam kan yaadarɛrɔ jintoo kɩ. Ŋ hʋnhʋrlɛ yɩm maam-maam." 41Yeezuu nyɩnta an a meer nya busoo daʋrɛ bɩncɛ bɩ rɛ, an nɩ dɩgam gʋɔɔ wɔɔ busoo bɩ daʋrɛ ma. Arzakazannɔ wɔɔ barla gɔsɩnnɔ y'a daŋ ʋ gʋta. 42Zoro n bɩ tanka hɩɩya zar ʋ. 43Yeezuu n a karɩndanyɩnɔ wɔɔ bir, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, zoro ŋʋazaa naa do busoo bɩ zar ʋ gʋta, an lɛ da gʋaa haay k'a n'a daŋ ʋ bɩ ra. 44Bala, ŋ haay busoo k'a zibəə ba ŋ ma bɩ, ŋ y'a da ʋ. Bɩ zoro bɩ kan a cicir bɩ kɩ, a a mɩsɩrbaa hɔ sa haay, an a da ʋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\