Markɩ 13

1Yeezuu k'a bɔ Wosocɛ b'ʋ bɩ, a karɩndanyɩnɔ wɔɔ gʋaa deem a hɩ m, a ʋ: "Karɩnsaamba, dɩga cɛ bɩ jaarɔ wɔɔ gʋɛrɛ ma kan a dɔrɛ kɩ!" 2Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Dɩga ɩbɩɩ nawʋm cɛrɔ wɔɔ dɔrɛ gʋtabaa ma ra? Jaa deem bɩ gɔɔtarɛ a mim burə ʋ y. Ŋ haay zɛm bɩ wurgə." 3Yeezuu yaa nyɩnta Oliviyee ci bɩ ra, an a meer nya Wosocɛ bɩ rɛ. Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, Pɩyɛɛr kan Zakkɩ kɩ, Zaan kɩ, Andɩr kɩ kʋ ŋ y'a dɔ, ŋ ʋ, gɔsɩ ba b'ʋ bɩ, ŋ laaka naa do da Yeezuu han, ŋ ʋ: "Naa do bam brɔ? 4A hɩ wɔɔ m, makra kara n nɩ nawɔnnɔ nyarɛ bɩ hɩnkam wɔɔ nɩ?" 5Yeezuu n'a hɩrɛ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a dundo a zi kʋ gɔsɩ b'awɔɔ nyʋnnyɔɔ y. 6Gʋɔɔ gʋta zɛm, ŋnɩ bɩ meer ba mɔɔ tɔ m, ŋ ʋ: 'Krista n a mɩ,' bɩ ŋ gʋɔɔ gʋta nyʋnnyɔɔrɛ. 7K'awɔɔ bɩ yar mim ma kan yar k'a n'a dam ma, an bɩ wuti bɩ kɩ, a bɩ dabɔʋ ba y, bala, pakra m kʋ naa haay n ba. Bɩ, durnya nyarɛ bɛɛ m naa cɩna y. 8Do deem gʋɔɔ wutim ŋnɩ yar ba kan doro vantɔɔ kɩ. Tara deem zannɔ wutim ŋnɩ yar ba kan tara vanta zannɔ kɩ. Bɩncɛrɔ gɔsɩnnɔ tara nyiŋŋəm. Nɔ nyɩntaŋ ʋ, dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, k'a dɔ, a ʋ: fɩryɩrɛ sɩŋŋɩda a zɔ. 9K'a dundo a mɩŋŋa zi, ŋ y'awɔɔ gʋrm, ŋnɩ ta awɔɔ m dʋdɔkənno zi, ŋ y'awɔɔ zɛm madɩɩrɔ m sokʋmacɛrɔ ʋ. Ŋ tarɛ awɔɔ m tara lɛɛzannɔ kan cinno kɩ taa mɔɔ minto. Nawɔnnɔ y'awɔɔ yɩm mɔɔ minto, an nyɩnta kasɛtɩ brɔɔ minto. 10Bɩ pakra m kʋ ŋ nɩ lɛɛ ka, ŋnɩ lemim nyɩnta pa da durnya haay nɔ ʋ, kʋ durnya nyarɛ n bɔkarɛ, an a ku. 11Kʋ ŋ b'awɔɔ nyasʋ, ŋn'ɩ tarɛ awɔɔ m dʋdɔkənno bɩncɛ ʋ b'ʋ, a bɩ lɛɛ ka a a hɔɔn da hɔ k'awɔɔ n aa a hɩ bɩ ma y. Mim k'a nɩ zɛm bɩ bʋr awɔɔ hɔɔn ʋ dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, b'awɔɔ n n'a hɩm. Bala, awɔɔ bɛɛ n nɩ meer bam dɔmɩm bɩ do ʋ y, Sɛnt-Ɛspri n nɩ meer bɩ barɛ awɔɔ bɩncɛ ʋ. 12Danyɩnɔ kʋ kam zɛ ma. Zɩ y'a nyɩ karɛ n n a zɛ. Nyɩnɔ wutim nyaam kan a zɩrɔ kɩ, ŋn'a ka, ŋnɩ ŋ zɩnzɛ. 13Gʋaa haay sɔrɛ awɔɔ m mɔɔ tɔ ma, bɩ gʋaa k'a nyasʋ a sɩrakarɛ m kɔɔkɔɔ an ta an fɩryɩrɛ bɩ nyarɛ ku, bɩ zaa bʋmbɔrɛ yɩm." 14"K'awɔɔ bɩ 'Gʋaa kʋ hɔzaarbarɛzaa bʋnyaa m bɩ' yɩ an nɩ bɩncɛ niŋŋə ʋ, b'a n'a ga m, an nyɩnta bɩncɛ bɩ do ʋ, gʋaa niŋŋə k'a n'a karɩnda bam bɩ ma bɩ, k'an a jɩ ma. Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ nyɩntam Zidee ʋ bɩ, kʋ ŋ n'a si ŋnɩ ta ciro ʋ. 15Gʋaa k'a n'a cɛ mim ʋ bɩ, a b'a ka ma k'a zer a gasʋ a cɛ ʋ, k'a hɔsɩ sa dɔmɩm bɩ do ʋ y. 16Gʋaa k'a n'a hɔsɩra ʋ dɔmɩm bɩ do ʋ, a b'a bɔ an doo k'a yaa a huu sa y! 17Dɔmɩnnɔ wɔɔ duro ʋ, mim pakra bam lannɔ jɩsɩzannɔ m, kan bɔɔ n nɩ nyɔ karɛ a nyɩnɔ ʋ rɔ wɔɔ kɩ. 18K'a yaa da, kʋ naa do bɩ lee ku la dɔmɩm ʋ y. 19Bala, a nyɩntam fɩryɩrɛ dɔmɩnnɔ k'an nyɩnta ʋ hallɩ durnya kʋ Woso a da bɩ sɩŋŋɩda ma, an ta an naa ma ku, bɩ, ʋ b'ʋ yarɛ, ʋ a do yɩ fɩɩga y. 20Kʋ Woso bɛɛ dɔmɩnnɔ nɔɔn duro bɔrɛ, gʋaa ba ʋ an b'a dam ma, an a meeyaa bʋmbɔ y. Bɩ gʋɔɔ k'an ŋ nyʋkɔ ʋ rɔ wɔɔ minto, a dɔmɩnnɔ wɔɔ duro bɔrɛ. 21Kʋ gʋaa a hɩ, a ʋ: Krista ɩ naa ʋ, gɛɛ, a ɩ bra ʋ, a b'a si y. 22Ŋʋaarzannɔ kʋ ŋ Krista tɔ sa ŋn'a ka a ma rɔ wɔɔ, kan ŋʋaarlɛsinnɩsorazannɔ kɩ nyɩntaŋ ʋ gʋta. Ŋ makrarɔ bam gʋta kan hoserlo kɩ k'a a da ma, a gʋɔɔ kʋ Woso ŋ nyʋkɔ ʋ rɔ wɔɔ nyʋnnyɔɔ. 23Bɩ k'awɔɔ m, k'a dundo a zi kan hɔ kʋ mɔɔ lɛɛ ka m a hɩ haay awɔɔ m, b'a n'a ku cɩna bɩ kɩ." 24"Bɩ kʋ fɩryɩrɛ dɔmɩnnɔ wɔɔ bɩ cem, dɔmɩnnɔ wɔɔ duro nɔ ʋ, woso b'a yarɛ an gu y, mom b'a yarɛ an gu sɔ y. 25Monyaarɔ surm, brama paŋŋa haay y'a zɛm kʋ ma. 26Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, n Gʋaanyɩ bɩ yɩrɛ an a to warkʋ nɔ ʋ an bɩr zɛm kan paŋŋa kɩ, cirbəə gʋta kɩ. 27A n bɔkarɛ, an malɛɛkarɔ nyɔɔ lɛɛ haay ʋ, ŋn'aa gʋɔɔ kʋ Woso ŋ nyʋkɔ ʋ rɔ wɔɔ so kʋ ma, an a sa dɔjɩr ma an ta kan meer kɩ. 28K'a sɔɔn makra bɩ sa. K'awɔɔ b'a yɩ, an lɛɛ daa da, an nɩ kum, awɔɔ dɔ a ʋ siire a zɔ. 29A maam sɔ kan awɔɔ kɩ. K'awɔɔ bɩ minno nɔɔn duro yɩ, ŋn'ɩ zɛrɛ, k'a dɔ a ʋ Gʋaanyɩ bɩ zɛrɛ dɔmɩm a zɔ. 30Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: zamaana naa do bɩ cenim, kʋ nawɔnnɔ haay bɛɛ ba y. 31Brama kan tara kɩ cenim, bɩ mɔɔ meerbaarɔ wɔɔ bɩ cenle y. 32Bɩ, dɔmɩm bɩ do kan wakatɩ bɩ do kɩ, gʋaa ba ʋ an b'a dɔrɛ y. Baa malɛɛkarɔ kʋ ŋ nɩ brama rɔ wɔɔ n a dɔ y. Gʋaanyɩ bɩ n a dɔ sɔ y. K'a maam, Zɩ bɩ y'a deem y'a dɔ. 33K'a dundo a zi, a bɩ hinceem ba y. Bala, awɔɔ n dɔmɩm bɩ do zɛrɛ dɔ y. 34Bɔ a kʋ ʋ kan gʋaa k'a nɩ tam kʋ ʋ bɩ kɩ, an a har to a zibəənyɩnɔ m, an lɛ ka ŋ ʋ, an zibəə ka gʋaa biyəə ʋ k'an a ba. A n a hɩ hardɔmazaa bɩ m, a ʋ: a bɩ hinceem ba y. 35K'a b'a zu a ʋ y. Bala, awɔɔ n har bɩ zaa bɩ zɛrɛ dɔmɩm dɔ y. Kʋ dibsir nɩ, kʋ wuti gʋta nɩ, kʋ koo baadarɛ dɔmɩm nɩ, kʋ dɔmɩrɛ nɩ, awɔɔ n a dɔ y. 36Dɔmɩm niŋŋə k'a nɩ zɛm bɩ bʋr ʋ bɩ, a b'a ka, an bɩ dɩga a awɔɔ hinceem ba y. 37Hɔ kʋ mɔɔ n'a hɩm bɩ, awɔɔ haay mɔɔ hɩ a m. K'a bɩ hinceem ba y."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\