Markɩ 14

1Pakkɩ cibsa kan bur kʋ n n nyʋnyɔɔ da ma cibsa kɩ gɔɔta dɔmɩm hɩɩya. Wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kan wosocikarɩnsaambɔɔ kɩ y'a kam zaa k'a n'a sam k'a Yeezuu ku a nyasʋ a mim ka ra, kʋ n n'a zɛ bɩ ma. 2Ŋ y'a hɩm kʋ m, ŋ ʋ: "Ʋ b'a ba cibsa hinni ʋ y. Kʋ n bɛɛ nɩ, zamaa bɩ wutim yar m kan wɔɔ kɩ a minto." 3Yeezuu nyɩnta Betanii ʋ, gʋaa deem kʋ n n'a birm Sɩmɔɔn kusimə bɩ har ʋ. K'a nɩ hɔbɩrɛ bɩm bɩ, lʋ deem bʋr har ʋ b'ʋ kan gedre kɩ, n n a ba albatɩr jaa m, tidəər n a han. A ji n nyɩnta, a lɛ m kʋsɩ, an tidəər gedre bɩ yi, an tidəər bɩ lo Yeezuu ra. 4Bɩ, naa do gʋɔɔ gʋta heer zar, ŋn'a hɩm kʋ m, ŋ ʋ: "Bɔ tɔ ma m, n n tidəər naa do zaar barɛ? 5N y'a da ma, n n tidəər naa do hɛɛ, a busoo n cem deniyee zɔɔkarkʋ han, n n a ka ŋʋazannɔ ʋ." Bɩ, ŋ nyɩnta, ŋn'ɩ kukur bam lʋ bɩ ma. 6Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a lʋ bɩ to zenyy••• Bɔ tɔ ma m, awɔɔ n'a heer zarlɛ? Zibəə mɩŋŋa a ba mɔɔ tɔ ma. 7Ŋʋazannɔ nyɩntarɛ awɔɔ bire ʋ dɔmɩm haay. Awɔɔ y'a dam ma a hɔ mɩŋŋa ba ŋ nɩ dɔmɩm k'awɔɔ lɛ n taa ʋ. Bɩ mɔɔ, mɔɔ bɩ nyɩntam kan awɔɔ kɩ dɔmɩm haay y. 8Lʋ naa do, hɔ k'a a da ma b'a a ba. K'a tidəər nɔ mɔɔ mɛ ma bɩ, lɛɛ a ka, an mɔɔ mɛsim banka mɔɔ birle minto. 9Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: durnya nɔ ʋ, bɩncɛ kʋ n nɩ lemim nyɩnta pa daŋ ʋ haay bɩ, n y'a tɔ darɛ a nɔ ʋ, n n lʋ naa do hɔ k'a a ba bɩ hɩ sɔ." 10Bɩ kur bɩ, Zidas Iskarɩyɔtɩ, karɩndanyɩnɔ bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ gʋaa deem bɩ ta, an aa wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ yɩ, k'a Yeezuu nyasʋ a ka ŋ ʋ. 11Kʋ ŋ naa ma bɩ, ŋ heer nyɔɔ gʋta, ŋnɩ ler bɔ m, ŋ ʋ: "K'a busoo ka ʋ." Zidas n yɛ, an n'a kam dɔmɩm k'a n'a dam ma a Yeezuu nyasʋ a ka ŋ ʋ bɩ ma. 12Bur kʋ n n nyʋnyɔɔ da ma lɛɛkarɛ dɔmɩm ma bɩ, n nɩ pakkɩ sinnyɛɛm mannɩ baŋ ʋ bɩ, Yeezuu karɩndanyɩnɔ wɔɔ a hɩ m, ŋ ʋ: "Ɩbɩɩ lɛ n taa kʋ aa pakkɩ hɔbɩrɛ bɩ ba ka, ɩbɩɩ minto?" 13A n a karɩndanyɩnɔ nyɔɔ hɩɩya, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a ta tara nɔ ʋ, awɔɔ gʋaa zɛŋ ʋ, an hi busu gər ʋ, k'a zu kʋ ʋ kan kɩ, 14a gasʋ bɩncɛ k'a nɩ gasʋŋ ʋ b'ʋ. B'ʋ bɩ, k'a hɩ har bɩ zaa m, a ʋ: 'Zuuba ɩ laaka dam: bɩncɛ kara awɔɔ n nɩ pakkɩ hɔbɩrɛ bɩ bɩŋ ʋ kan a karɩndanyɩnɔ kɩ?' 15A cɛ gʋta hɩnkarɛ awɔɔ m mim ʋ, ŋn'a banka haay. Bɩncɛ bɩ do ʋ awɔɔ n nɩ pakkɩ hɔbɩrɛ bɩ baŋ ʋ." 16Karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a hʋr, ŋnɩ ta tara nɔ ʋ b'ʋ, ŋn'aa hɔ haay bɩ yɩ amba a a hɩ ŋ nɩ bɩ m, ŋnɩ pakkɩ hɔbɩrɛ bɩ banka. 17Yirbəə k'a da bɩ, Yeezuu bʋr kan a karɩndanyɩnɔ bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ kɩ. 18Yeezuu k'a nɩ hɔbɩrɛ bɩ bɩm kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ bɩ, a a hɩ, a ʋ: "Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, awɔɔ gʋaa deem k'a nɩ hɔbɩrɛ bɩm kan mɔɔ kɩ bɩ mɔɔ nyasʋm, an mɔɔ ka." 19Ŋ haay nɩ nyɩntam kan heer zar kɩ. Ŋ gʋaa deem-deem n'a larm, a ʋ: "Zuuba, mɔɔ m gɛ?" 20Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Awɔɔ gʋaa bueerehɩɩya bɩ deem m. Gʋaa k'a n'a wɔ nyɔɔm kan mɔɔ kɩ laaga b'ʋ, bɩ m. 21Bala, Gʋaanyɩ bɩ cenim amba hɔ kʋ ŋ y'a gʋrsɩra ba a tɔ ma bɩ m. Bɩ kʋsɩ ɩ kan gʋaa k'a nɩ mɔɔ nyasʋm k'a mɔɔ ka bɩ kɩ. Kʋ gʋaa bɩ do ɩ nɩ yɩ, a jɩra." 22Kʋ ŋ nɩ hɔbɩrɛ bɩ bɩm bɩ, Yeezuu bur sa, an a barka da ʋ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "K'a si, naa do naa, mɔɔ mɛ m. 23Bɩ kur bɩ, a a ya, an laaga sa, dɩvɛn n a han, an barka yaa da Woso m, an a ka ŋ ʋ, ŋ haay n a mi." 24A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Mɔɔ ma m naa, gʋaasɩbabaa ma m, an a lo gʋɔɔ gʋta minto. 25Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, mɔɔ bɩ m yarɛ m dɩvɛn mi dɔ y, an ta an dɔmɩm kʋ mɔɔ n nɩ zɛm bɩ m ya, m a mi kan awɔɔ kɩ Woso cirbəə bɩ nɔ ʋ bɩ ku." 26Kʋ ŋ barka laarɔ wɔɔ lɔ ŋn'a nya bɩ, ŋ bɔ ŋnɩ ta Oliviyee ci ra. 27Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Awɔɔ y'a wɩsɩrabaa tom, bala, n y'a gʋrsɩra ba Wosoci nɔ ʋ, n ʋ: 'Mɔɔ seero dundor bɩ zɛm, seero wɔɔ n hɩsɩga da.' 28Bɩ mɔɔ mɩmbɔʋrɛ kur bɩ, mɔɔ lɛɛ karɛ awɔɔ lɛɛ Galilee ʋ." 29Pɩyɛɛr n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Baa kʋ gʋaa haay bɩ wɔ saa a wɩsɩrabaa ma, mɔɔ bɩ wɔ saa n ma y." 30Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ ɩbɩɩ m, gum naa do ʋ bala, koo bɩ baa dam gallɛm hɩɩya y, ɩbɩɩ n bɩsɩ ka mɔɔ ma gallɛm kaakʋ." 31Pɩyɛɛr n a nyɩ bɔ ʋ, an so ra kan paŋŋa kɩ, a ʋ: "Kʋ ga mɔɔ nawʋm kan ɩbɩɩ kɩ a jɩra, mɔɔ bɩ bɩsɩ karɛ ɩbɩɩ ma y." A muno wɔɔ n a hɩ maam sɔ. 32Bɩ kur bɩ, ŋ ta bɩncɛ kʋ n n'a birm Gɛtsemanee ʋ b'ʋ. Yeezuu n a hɩ a karɩndanyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: "K'a nyɩnta naa ʋ, kʋ m yaa da, kʋ m bʋr." 33A n Pɩyɛɛr gaa kan Zakkɩ kɩ Zaan kɩ. Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, heerzar gʋta kan dabɔʋ kɩ gasʋ ʋ. 34A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Mɔɔ heer a zar an a zɔ zɛ ma. K'a gɔɔta naa ʋ, a bɩ hinceem ba y." 35A n ta lɛɛ poore, an kukurə zɛ, an a meer ku tara ma, an nɩ yaa darɛ, an n'a hɩrɛ, a ʋ, kʋ fɩryɩrɛ k'awɔɔ n n'a yɩm bɩ y'a dam ma, an a gʋ a ma. 36A n n'a hɩrɛ, a ʋ: "M Zɩ, hɔ ba ʋ an kɔɔkɔɔ ɩbɩɩ ma y. Fɩr naa do gʋ mɔɔ ma, kan bɩ kɩ haay, ɩ bɩ mɔɔ hɔɔnhɔ ba y, ɩ hɔ ba." 37A n a bɔ, an bʋr a karɩndanyɩnɔ wɔɔ zi, a bɩ dɩga a ŋ hinceem ba, an ŋ gu, an a hɩ Pɩyɛɛr m, a ʋ: "Sɩmɔɔn, hinceem ɩbɩɩ n'a bam na, ɩbɩɩ n'ɩ da ɩ mɩŋŋa ma wakatɩ deem ma tɔkkɛ ra! 38K'a yaa da, a bɩ hinceem ba y, a yaa n a do makra nɔ ʋ. Awɔɔ heer lɛ taa, bɩ mɛsim paŋŋa ba ʋ y." 39A n a bɔ, an ta yaadarɛ bɩncɛ ʋ b'ʋ, an a ya, an so a yaadarɛ bɩ ra. 40A n a bɔ, an bʋr a hɩɩya hɔ ma a karɩndanyɩnɔ wɔɔ zi, an bɩ dɩga a, ŋ hinceem ba. Bala, hinceem ta ŋ nɩ gʋta. Ŋ n hɔ k'a n'a hɩm nɩ bɩ dɔ y. 41A n a bɔ an bʋr a kaakʋ hɔ ma ŋ zi, an b'a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a lɛ taa, k'a hinceem ba kɛɛrɛ, k'a hoon si. Hɔ haay nya. Dɔmɩm a ku. Naa ma bɩ, n Gʋaanyɩ bɩ nyasʋrɛ n a ka mimbʋnyaabənno ʋ. 42K'a wuti, k'ʋ ta, gʋaa k'a nɩ mɔɔ nyasʋm k'a mɔɔ ka bɩ lee ku." 43Kʋ Yeezuu gɔɔta an nɩ meer bam bɩ, Zidas, bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ gʋaa deem bɩ lee ku lɛɛm, kan gʋɔɔ cir kɩ, bannɔ kan kargʋrɔ kɩ a wɔ ʋ. Wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kan wosocikarɩnsaambɔɔ kɩ, gʋɔɔgusinno kɩ yɩ ŋ nyɔɔ. 44Zunzukʋrazaa bɩ lɛɛ ka an makra hɩnka ŋ nɩ, a ʋ: "Gʋaa kʋ mɔɔ n nɩ m wɔ burgum ma bɩ, bɩ zaa m. K'a nyasʋ, a dɔ ma mɩŋŋa, a ta m." 45Zidas k'a lee ku lɛɛm bɩ, a a zɔ Yeezuu ma, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Karɩnsaamba." A n a burgu ma. 46Gʋɔɔ wɔɔ duro Yeezuu nyasʋ lɛɛm. 47A karɩndanyɩnɔ wɔɔ gʋaa deem kargʋ gaa ʋ, an wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ bɩ zibəənyɩ sakʋ, an a tʋr gʋ ma. 48Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Bʋr awɔɔ kargʋrɔ m kan bannɔ kɩ m k'a bɩ mɔɔ nyasʋ, ɩ ʋ, dazaamazaa n mɔɔ m. 49Mɔɔ nyɩnta awɔɔ bire ʋ dɔmɩm haay, m nɩ karɩnda bam Wosocɛ ʋ, b'awɔɔ n mɔɔ nyasʋ y." Naa do naa, ba a ʋ, kʋ hɔ kʋ n y'a gʋrsɩra ba Wosoci nɔ ʋ bɩ n kʋ yɩ. 50Kɛɛrɛ bɩ, Yeezuu karɩndanyɩnɔ wɔɔ a gʋ ma, ŋn'a si. 51Nyukumbueere deem zu a jɛ ʋ, an gɔbga zu a kɔɔn ʋ. Gʋɔɔ vantɔɔ kʋ ŋ nɩ b'ʋ rɔ wɔɔ n a nyasʋ. 52Bɩ n a mɩŋŋa yɔ, an a si a mɛ m dɩgɩ, an gɔbga bɩ to ŋ wɔ ʋ. 53Ŋ ta Yeezuu m wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ har ʋ. Wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ, gʋɔɔgusinno kan wosocikarɩnsaambɔɔ kɩ a so kʋ ma b'ʋ. 54Pɩyɛɛr n zu Yeezuu jɛ ʋ laatʋ, an ta, an aa lee ku wosocɛmannɩbənno jɩtaarɛ bɩ har ʋ b'ʋ, an aa nyɩnta kan hallɛdɔmazannɔ wɔɔ kɩ, an nɩ nyɩkam sɛ ma. 55Wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ kan dʋdɔkənno vantɔɔ wɔɔ kɩ haay y'a kam mim ma k'a ka Yeezuu ra, a dʋdɔ yar, k'a ka kʋ n n a zɛ gər, bɩ ŋ bɩr a yɩrɛ y. 56Bala, kasɛtɩ ŋʋaarzannɔ bʋr gʋta, bɩ ŋ meerbaa bɩ bɩr zum kʋ y. 57Gʋɔɔ gɔsɩnnɔ n wuti, ŋnɩ ŋʋaar ba, ŋn'a ka a lɛ m, ŋ ʋ: 58"Wɔɔ ma an n'a hɩrɛ, a ʋ: Wosocɛ naa do kʋ ŋ y'a dɔ a wɔ m naa, mɔɔ y'a wurgəm, bɩ dɔmɩm kaakʋ nɔ ʋ bɩ, mɔɔ y'a vanta dɔm, b'a bɩ nyɩntam gʋaa wɔ zibəə y." 59Bɩ kan hɔ kʋ ŋ n'a hɩm bɩ kɩ, ŋ meerbaa bɩ bɩr a gam kʋ ʋ y. 60Bɩ kur bɩ, wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ bɩ wuti gʋɔɔ wɔɔ bire ʋ, an Yeezuu lar, a ʋ: "Bɔ mim gʋɔɔ wɔɔ n'a karɛ ɩbɩɩ ra na? Ɩbɩɩ b'a nyɩ bɔŋ ʋ ra?" 61Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ y. Wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ bɩ n a ya, an a lar, a ʋ: "Krista n'ɩbɩɩ m na? Ɩbɩɩ m Nyɩ kʋ Woso barkazaa b'a nyɔɔ bɩ gɛ?" 62Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Mɔɔ mɩŋŋa m. B'awɔɔ Gʋaanyɩ bɩ yɩm an aa nyɩnta Woso paŋŋazaa bɩsɩ ʋ, an a to brama warkʋ nɔ ʋ, an bɩr zɛm." 63Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ bɩ nɔ ma ʋ, an a mɩŋŋa huuro kɩnkaansʋ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Kasɛtɩzannɔ zibəə a ya, an ta wɔɔ ma ra? 64Awɔɔ ma an Woso sʋnsɔ wʋ. Awɔɔ y'a hɔɔn dam lɔ?" Ŋ haay n a hɩ, ŋ ʋ: "A a ga zɛ m." 65Gʋɔɔ gɔsɩnnɔ n a sɩŋŋɩda ba, ŋn'ɩ lihi dɩndam ma, ŋnɩ pɛɛra ku a meer ma, ŋn'a zɛm, ŋ ʋ: "Kʋ nka nɩ zɛrɛ k'ɩ dɔ ɩ hɩ!" Hallɛdɔmazannɔ wɔɔ n'a zɛm. 66Kʋ Pɩyɛɛr nɩ hallu b'ʋ bɩ, wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ bɩ zibəənyɩlʋrɔ wɔɔ gʋaa deem bɩ bʋr b'ʋ. 67A n bɩ Pɩyɛɛr yɩ, an nɩ nyɩ kam sɛ ma, an dɩga a meer ma, an n'a hɩm nɩ, a ʋ: "Ɩbɩɩ nyɩnta kan Yeezuu Nazarɛtɩ gʋaa bɩ kɩ sɔ." 68Pɩyɛɛr n bɩsɩ ka, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Mɔɔ n a dɔ y. Hɔ k'ɩbɩɩ lɛ n taa k'ɩ hɩ naa, mɔɔ n a jɩ ma y." A n bɔ, an ta zaŋŋʋ ʋ. 69Zibəənyɩlʋ bɩ k'a a ya an a yɩ bɩ, a a hɩ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ b'ʋ rɔ wɔɔ m, a ʋ: "Naa do naa ŋ gʋaa deem m." 70Pɩyɛɛr n a ya, an bɩsɩ ka. Bɩ kur bɩ, kʋ maasɩrɛ ba poore bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ b'ʋ rɔ wɔɔ haay a ya, ŋn'a hɩ Pɩyɛɛr m, ŋ ʋ: "Kʋ sɩra m, ɩbɩɩ, ŋ gʋaa n'ɩbɩɩ m sɔ. Bala, Galilee gʋaa n'ɩbɩɩ m." 71Pɩyɛɛr n a sɩŋŋɩda ba, an n'a wer sire, a ʋ: "Mɔɔ n gʋaa k'awɔɔ n'a mim dɩndam naa dɔ y." 72Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, koo baa da gallɛm hɩɩya hɔ ma. Pɩyɛɛr bɔkarɛ, an mim kʋ Yeezuu a hɩ m bɩ tɔ da a nɔ ʋ: "Koo bɩ baa dam gallɛm hɩɩya y, ɩbɩɩ n bɩsɩ ka mɔɔ ma gallɛm kaakʋ." A n bɔ zɔɔ-zɔɔ, an nɩ nyi karɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\