Markɩ 15

1Wutigʋta m bɩ, wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kan gʋɔɔgusinno kɩ, wosocikarɩnsaambɔɔ kɩ, kan dʋdɔkənno wɔɔ kɩ a zɛ kʋ ra, k'a dɩga hɔ k'a n'a bam bɩ ma. Ŋ y'a ka, ŋnɩ Yeezuu wɔrɔ sur, ŋnɩ ta m, ŋn'aa ka Pɩlatɩ ʋ. 2Pɩlatɩ n a lar, a ʋ: "Zɩɩfʋrɔ cir n'ɩbɩɩ m gɛ?" Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ɩbɩɩ hɩ." 3Wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ ŋʋaar ba ŋn'a kam la kan ŋʋaarbaa do haay kɩ. 4Pɩlatɩ n a ya, an a lar, a ʋ: "Ɩbɩɩ b'a nyɩ bɔŋ ʋ ra? Dɩga mim haay kʋ ŋ n'a karɛ ɩbɩɩ ra bɩ ma." 5Bɩ Yeezuu n a ya, an hɔsɩ nyɩ bɔ ʋ Pɩlatɩ nʋ y. Pɩlatɩ n zɛ kədə. 6Kʋ zɩɩfʋrɔ wɔɔ bʋr ŋn'ɩ cibsa gʋta barɛ, Pɩlatɩ bɩ, lɔ kʋ ŋ y'a yɛ bɩ, an n'a bɔrɛ, an wɔ saa. 7Bala, gʋaa kʋ n n'a birm Barabas bɩ nyɩnta lɔnnɔcɛ ʋ kan gʋɔɔ kʋ ŋ yar ba tara nɔ ʋ ŋnɩ gər zɛ rɔ wɔɔ kɩ. 8Zamaa bɩ n ta Pɩlatɩ zi, ŋn'aa hɔ k'a n'a karɛ ŋ ʋ biisi bɩ yɛ. 9Pɩlatɩ n ŋ lar, a ʋ: "Awɔɔ lɛ n taa kʋ m zɩɩfʋrɔ cir bɩ bɔ, m wɔ saa gɛ?" 10Bala, a a dɔ a ʋ, wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ nɔ nɩ tam Yeezuu ma, kʋ gʋɔɔ wɔɔ a ŋʋa bɩ minto. 11Bɩ, wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ zamaa bɩ nyʋnnyɔɔ, kʋ Pɩlatɩ m Barabas bɔ an wɔ saa. 12Pɩlatɩ n a ya, an zamaa bɩ lar, a ʋ: "Bɔ awɔɔ lɛ n taa kʋ m a ba gʋaa k'awɔɔ n'a birm zɩɩfʋrɔ cir bɩ nɩ?" 13Ŋ n zee da, ŋ ʋ: "K'a wɔ gɔdarkʋra ma!" 14Pɩlatɩ n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Bɔ a a ba an bʋnyaa?" Ŋ n a ya, ŋnɩ zee da, an lɛ da biisi ra: "K'a wɔ gɔdarkʋra ma!" 15Pɩlatɩ k'a lɛ n taa k'a zamaa bɩ heer nyɔɔ bɩ, a Barabas bɔ an wɔ saa, an a ka, ŋnɩ Yeezuu zɛ madɩɩrɔ m, an a ka ŋ ʋ, kʋ ŋ n'a wɔ gɔdarkʋra ma. 16Yarbənno Yeezuu gaa ŋnɩ ta m hallu ʋ, bɩncɛ kʋ n n'a hɩm ma Pretʋaar b'ʋ, kan yarbənno kʋ ŋ gɔɔta rɔ wɔɔ kɩ. 17Bɩ kur bɩ, ŋnɩ cinno huu kʋ n y'a ba pɛɛra piinə m da Yeezuu ra, ŋnɩ laa waa, ŋn'a ku a mim ma. 18Ŋ n'ɩ yaa dam nɩ, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Zɩɩfʋrɔ cir, wɔɔ ɩ yaa darɛ ɩbɩɩ m." 19Ŋ n'a zɛrɛ a mim ma bara m, ŋn'ɩ lihi dɩndam ma. Ŋ n sʋnta a taa, ŋn'ɩ yaa dam nɩ. 20Kʋ ŋ y'a hɔɔnhɔ ba Yeezuu m ŋn'a nya bɩ, ŋ cinno huu bɩ bɔ ma ŋn'a huuro wɔɔ du ma, ŋn'ɩ tam nɩ k'a yaa a wɔ gɔdarkʋra ma. 21Sirɛnnɩ gʋaa deem kʋ n n'a birm Sɩmɔɔn b'a to a har ʋ, an nɩ tam kʋnɔ ʋ. Alɛsandɩr kan Rifis kɩ baaba m. Yarbənno wɔɔ n paŋŋa ba ma k'an Yeezuu gɔdarkʋra bɩ busu. 22Ŋ n ta Yeezuu m bɩncɛ kʋ n n'a birm Golgotaa b'ʋ. A lɛ taa k'a hɩ, a ʋ: 'Minkorgo bɩncɛ.' 23Ŋ n dɩvɛn war kʋ ma kan mɩɩr kɩ ŋn'a ka Yeezuu ʋ, b'a n a mi y. 24Ŋ n a wɔ gɔdarkʋra ma, ŋnɩ pʋɛɛga da a huuro wɔɔ ma ŋnɩ ŋ jir. Gʋaa biyəə kan a hɔ kɩ. 25Ŋ Yeezuu wɔ gɔdarkʋra ma ŋn'a nya dɔgta m wakatɩ nɛɛhʋ ma. 26Ŋ n Yeezuu zɛ bɩ jɩ gʋrsɩra ba ncɩnaaʋ warga ma Yeezuu mim la gɔdarkʋra bɩ ma: 'Zɩɩfʋrɔ cir m.' 27Ŋ konno wɔ hɩɩya gɔdarkʋrarɔ ma bɩncɛ deem ʋ kan Yeezuu kɩ. Deem a jɩsa, deem a bɩsɩ. [ 28Hɔ kʋ n nyɩnta, n n a da Wosoci nɔ ʋ bɩ kʋ yɩ: 'N y'a lɛ sa n n a da mimbʋnyaabənno barla.'] 29Cenlezannɔ kʋ ŋ nɩ cenim b'ʋ rɔ wɔɔ y'a sʋnsɔ wʋm, ŋn'a mim zɛm zukə-zukə, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Haya! Ɩbɩɩ k'ɩ ɩ da ma, ɩ Wosocɛ wurgə, ɩ ɩ bɔ, ɩ dɔ dɔmɩm kaakʋ nɔ ʋ bɩ, 30ɩ mɩŋŋa bʋmbɔ, k'ɩ zer gɔdarkʋra bɩ ma." 31Wosocɛmannɩbənno wɔɔ sɔ kan wosocikarɩnsaambɔɔ wɔɔ kɩ y'a dɩndam kan kʋ kɩ, ŋn'ɩ yaa wʋm Yeezuu ma, ŋ ʋ: "A a muno bʋmbɔ, an bɔkarɛ, a b'a dam ma an a mɩŋŋa bʋmbɔ y." 32Kʋ Krista, Israyɛl cir bɩ n zer gɔdarkʋra ma kɛɛrɛ, k'ʋ a yɩ, k'ʋ sɩra ka. Gʋɔɔ kʋ ŋ yɩ ŋ wɔ gɔdarkʋra ma rɔ wɔɔ y'a sʋnsɔ wʋm sɔ. 33Sinsebir k'a bɩ da bɩ, monsigə gʋta zɛ tara burə ʋ an ta an wakatɩ kaakʋ ku yirbəəre m. 34Wakatɩ kaakʋ bɩ ma bɩ, Yeezuu zee gʋta da, a ʋ: "Eloyii, Eloyii, lama sabaktaani?" A lɛ taa k'a hɩ, a ʋ: "Mɔɔ Woso, mɔɔ Woso, bɔ nɩ, ɩ ɩ bɔ mɔɔ ʋ?" 35Gʋɔɔ kʋ ŋ nyɩnta b'ʋ rɔ wɔɔ naa ma, ŋ ʋ: "K'a tʋr ka, a ɩ Elii birm k'an b'a da a han." 36Ŋ deem n bra si an aa hɔ mafʋ-mafʋda sa, an a nyɔɔ hɔ hɛɛnr ma, an a du bənkə ma, an a ka Yeezuu ʋ k'an a mi, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "K'a to, k'ʋ dɩga a Elii zɛm b'a zer gɛ." 37Yeezuu n zee gʋta da, an ga. 38Wosocɛ bɩ pɛɛra bɩ n kaansʋ a bire ʋ, an a sa mim ʋ an b'a zɛ tara ma. 39Yarbənno cir bɩ n jɩm, an a nya Yeezuu rɛ. K'a yɩ an ga maam bɩ, a a hɩ, a ʋ: "Sɩra m, gʋaa naa do nyɩnta Woso Nyɩ paan•••." 40Lannɔ nyɩnta b'ʋ, ŋnɩ jɩm laatʋ ŋn'ɩ dɩgam. Magdalaa Maarii nyɩnta ŋ bire ʋ, kan Salomee kɩ, Zozee kan Zakkɩ poore da Maarii kɩ. 41Yeezuu k'a nyɩnta Galilee ʋ bɩ, lannɔ nɔɔn duro nyɩnta ŋnɩ zu kʋ ʋ kan kɩ, ŋn'a dam han. Lannɔ gɔsɩnnɔ zu kʋ ʋ kan kɩ, ŋnɩ bʋr Zerizalɛm ʋ. 42Woso lɛ ter. Sabaa bankarɛ wakatɩ m, a lɛ taa k'a hɩ a ʋ, hoonsire dɔmɩm n bɩr booti m. 43Kɛɛrɛ bɩ, Arimatee kʋ gʋaa deem k'a tɔ m Zozɛf bɩ lee ku. Nyɩnta a ʋ gʋaa gʋta dʋdɔkənno wɔɔ bire ʋ. A nyɩnta, an nɩ dɔm Woso cirbəə bɩ zɛrɛ ma. A n a heer ba koodə, an ta Pɩlatɩ zi, k'a yaa Yeezuu gər bɩ yɛ han. 44Yeezuu k'a ga lɛɛm ncɩnaaʋ bɩ, Pɩlatɩ zɛ kədə, an yarbənno cir bɩ bir, an a lar kʋ Yeezuu garɛ bɩ maasɩrɛ ba gɛ. 45K'a hɔ kʋ yarbənno cir b'a hɩ bɩ ma bɩ, a Yeezuu gər bɩ ka Zozɛf ʋ. 46Zozɛf n pɛɛra fɛʋda si, an a ka, n n Yeezuu gər bɩ zer gɔdarkʋra bɩ ma, an pɛɛra fɛʋda bɩ burgu ma, an aa wʋta yaa kʋ n y'a hɔn ci ʋ b'ʋ. A n jaa gʋta gərgu, an a ta yaa bɩ lɛ rɛ. 47Magdalaa Maarii kan Zakkɩ da Maarii kɩ nyɩnta b'ʋ, ŋn'ɩ dɩgam bɩncɛ kʋ n nɩ Yeezuu gər bɩ wʋtaŋ ʋ bɩ ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\