Markɩ 2

1Dɔmɩnnɔ kʋ ŋ cem nɔ wɔɔ nɔ ʋ, Yeezuu a wusigə, an bʋr Kapɛrnawum kʋnɔ ʋ, bɩ gʋɔɔ a ma ŋ ʋ, a lee ku an nɩ har ʋ. 2Gʋɔɔ cir gʋta bʋr, ŋnɩ b'a so kʋ ma b'ʋ, lɛ ba b'ʋ y, baa cɛlɛ ma bɩ, lɛ ba ʋ sɔ y. Yeezuu nɩ Woso lemim dɩndam gʋɔɔ wɔɔ m. 3Gʋɔɔ gɔsɩnnɔ bʋr zi mɛgarɛzaa m, ŋn'a busu gʋaa si. 4Kʋ ŋ n a da ma, ŋn'ɩ tam nɩ Yeezuu zi bɩ, zamaa bɩ minto m, ŋ n cɛ mim bɩ hɔn ra, bɩncɛ kʋ Yeezuu n ta ʋ b'ʋ, ŋnɩ mɛgarɛzaa bɩ busu kan a wʋtarahɔ bɩ kɩ, ŋn'a zer cɛ bɩ yaa bɩ m. 5Kʋ Yeezuu ŋ sɩrakarɛ bɩ yɩ bɩ, a a hɩ mɛgarɛzaa bɩ m, a ʋ: "M nyɩnnɩ, ɩ ɩ mimbʋnyaarɔ wɔɔ sugur yɩ!" 6Wosocikarɩnsaambɔɔ gɔsɩnnɔ nɩ b'ʋ, ŋn'ɩ nyɩntam, ŋn'a hɔɔn darɛ a heer ʋ, ŋ ʋ: 7"Bɔ m, gʋaa naa do nɩ meer naa do barɛ? Woso sʋnsɔ a n'a wʋm! Nka y'a da ma, an gʋaa mimbʋnyaarɔ sugur ka ʋ, kʋ Woso deem bɛɛ?" 8Zɔɔ-zɔɔ bala, hɔ kʋ ŋ n'a hɔɔn dam ma a heer ʋ bɩ, Yeezuu a dɔ a zim, an ŋ lar, a ʋ: "Bɔ minto m awɔɔ n'a hɔɔn darɛ ncɩnaaʋ? 9Kara m naanaa? Mɔɔ n b'a hɩm mɛgarɛzaa bɩ m, mɔɔ ʋ: ɩ ɩ mimbʋnyaarɔ sugur yɩ bɩ m gɛɛ, ɩ wuti, ɩ ɩ wʋtarahɔ bɩ gʋr, ɩ ta bɩ nɩ? 10Bɩ, awɔɔ y'a dɔrɛ, a ʋ: Gʋaanyɩ b'a da ma, an gʋɔɔ mimbʋnyaarɔ sugur ka ŋ ʋ, tara burə ʋ naa ʋ." 11A n a hɩ mɛgarɛzaa bɩ m, a ʋ: "Ɩbɩɩ, mɔɔ n'a hɩrɛ ɩbɩɩ m, ɩ wuti, ɩ ɩ wʋtarahɔ bɩ gʋr, ɩ doo ɩ har ʋ!" 12Lɛɛm bɩ, a wuti, an a wʋtarahɔ bɩ gʋr, an bɔ m, gʋaa biyəə mɩm m. Gʋɔɔ wɔɔ n zɛ kədə, ŋn'a lɛ bɔ Woso ʋ, ŋ ʋ: "Wɔɔ n mim naa do lɔɔ yɩ deem y." 13Yeezuu a ya, an ta Galilee higʋta lɛ ra. Gʋɔɔ wɔɔ haay bʋr zi, an nɩ Woso lemim dɩndarɛ ŋ nɩ. 14K'a nɩ cenim bɩ, a Alfee nyɩnnɩ Levii yɩ. A n nɩ nyɩntarɛ a yawʋrsire bɩncɛ ʋ b'ʋ. Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Zu mɔɔ ʋ!" Levii bɩ n wuti, an nɩ zum kʋ ʋ kan kɩ. 15Kʋ Yeezuu nɩ nyɩntam Levii har ʋ b'ʋ k'a hɔ bɩ bɩ, yawʋrsinno kan mimbʋnyaabənno kɩ gʋta nyɩnta kan kɩ, kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ. Bala, gʋɔɔ gʋta zu kʋ ʋ kan Yeezuu kɩ. 16Zɛkʋrazannɔ n ta ʋ, ŋn'ɩ ŋ birm farizɛɛnrɔ. Kʋ farizɛɛnrɔ wɔɔ kan wosocikarɩnsaambɔɔ wɔɔ kɩ a yɩ, an nɩ hɔbɩrɛ bɩm kan yawʋrsinno wɔɔ kɩ, mimbʋnyaabənno wɔɔ kɩ bɩ, ŋ y'a hɩ a karɩndanyɩnɔ wɔɔ m, ŋ ʋ: "A lɔ, an nɩ hɔbɩrɛ bɩm kan yawʋrsinno wɔɔ kɩ, mimbʋnyaabənno wɔɔ kɩ?" 17Yeezuu k'a mim bɩ ma bɩ, a a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Laafɩɩzannɔ lɛ baa lɔɔtɔr ma y, bɩ yaabazannɔ lɛ n taa lɔɔtɔr ma. Mɔɔ n bʋr kʋ m bɩ gʋɔɔ mɩŋŋɔɔ bir y, bʋr mɔɔ ʋ, kʋ m bɩ mimbʋnyaabənno bir." 18Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, Zaan karɩndanyɩnɔ kan farizɛɛnrɔ karɩndanyɩnɔ kɩ y'a lɛ kʋsɩm. Ŋ bʋr, ŋnɩ bɩ Yeezuu lar, ŋ ʋ: "Bɔ minto nɩ, Zaan karɩndanyɩnɔ wɔɔ kan farizɛɛnrɔ hɔɔ wɔɔ kɩ n'a lɛ kʋsɩm, b'ɩbɩɩ hɔɔ wɔɔ bɩr a lɛ kʋsɩrɛ?" 19Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, hɔbɔkʋrɛnoom darɛ m, a ʋ: "Kʋ gʋaa ɩ lʋsarɛ cibsa barɛ, lʋ bɩ zim bɩ n gɔɔta, an nɩ gʋɔɔ wɔɔ bire ʋ, ŋ y'a lɛ kʋsɩm na? Kʋ lʋ bɩ zim bɩ nɩ b'ʋ bɩ, ŋ b'a dam ma ŋn'a lɛ kʋsɩ y. 20Dɔmɩnnɔ niŋŋoo zɛm bɩ nyɩnta ʋ, kʋ n bɩ lʋ bɩ zim bɩ gʋ ŋ ma, ŋ y'a lɛ kʋsɩm dɔmɩm bɩ do ʋ." 21A n a ya, an a hɩ, a ʋ: "Gʋaa ba ʋ, an nɩ pɛɛra daa kər sam, an a sɩnsar kan huu gusire kɩ y. Pɛɛra daa kər bɩ n nɩ huu gusire hɔ bɩ gaam, an n'a kaansʋm, an nɩ cenim biisi han." 22A n a ya, an a vanta hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Gʋaa ba ʋ, an nɩ dɩvɛn daa sam k'a tɔ hibɔɔnrɔ gusinno ʋ y. Kʋ n bɛɛ m, dɩvɛn bɩ hibɔɔnrɔ wɔɔ hɩnhaanm. Dɩvɛn bɩ kan hibɔɔnrɔ wɔɔ kɩ, ŋ y'a zaar bam. Bɩ, k'a dɩvɛn daa tɔ hibɔɔnrɔ daarɔ ʋ." 23Hindeem ʋ, sabaa hinni ʋ, Yeezuu bɔ hɔsɩrarɔ ʋ. A karɩndanyɩnɔ wɔɔ kʋ ŋ zaa sa ŋn'ɩ tam bɩ, ŋ y'a sɩŋŋɩda ba, ŋn'ɩ hɔyaa gɔyir yɩnyarm. 24Farizɛɛnrɔ wɔɔ n a hɩ ŋ nɩ, ŋ ʋ: "Dɩga, hɔ kʋ ŋ n'a bam sabaa hinni ʋ! A n a ga m, ŋn'a ba a hinni ʋ y." 25Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Mim k'a pakra ba Davɩd m kan a gʋɔɔ kɩ bɩ dɔmɩm ʋ, hɔ niŋŋə k'a a ba, nɔ k'a ŋ nyasʋ bɩ, 26gasʋ k'a ʋ Wosocɛ ʋ kan a gʋɔɔ wɔɔ kɩ, wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ Abɩyataar dɔmɩm ʋ, an bur kʋ ŋ y'a cɩnta Woso m bɩ gʋr, an a bɩ kan a gʋɔɔ wɔɔ kɩ, awɔɔ n a karɩnda ba ra? Bɩ, ŋ n a ga m, ŋn'a bɩ, kʋ wosocɛmannɩbənno wɔɔ bɛɛ m bala y." 27Yeezuu a ya, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Hoonsire dɔmɩm bɩ ba Woso ʋ, gʋaa minto, bɩ, a n gʋaa ba hoonsire dɔmɩm minto y. 28Bɩ y'a ka, Gʋaanyɩ bɩ m sabaa hinni bɩ minzaa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\