Markɩ 3

1Sabaa vanta hinni ʋ, Yeezuu a ya, an gasʋ zɩɩfʋrɔ sokʋmacɛ ʋ. B'ʋ bɩ, gʋaa deem n ta ʋ, a wɔ n ga. 2Gʋɔɔ kʋ ŋ bʋr b'ʋ rɔ wɔɔ ɩ dɩgam Yeezuu ma, hɔ k'a n'a bam sabaa hinni ʋ, k'a gʋaa bɩ waam k'a yɩ. A ka brɔɔ nawʋm ma, k'a mim ka Yeezuu ra, mim naa do jɛ ʋ. 3Yeezuu n a hɩ wɔgərzaa bɩ m, a ʋ: "Wuti, ɩ bʋr bireyaa ʋ naa ʋ!" 4B'a a hɩ gʋɔɔ wɔɔ m, a ʋ: "Sabaa hinni ʋ, bɔ barɛ n mɩŋŋa? Zibəə mɩŋŋa barɛ m gɛɛ, zibəə bʋnyaa barɛ nɩ? Gʋaa meeyaa bʋmbɔrɛ m gɛɛ, gʋaa zɛrɛ nɩ?" Bɩ ŋ bɩr a nyɩ bɔŋ ʋ y. 5A ɩ dɩgarɛ ŋ ma a jɩr ʋ kan nɔmaa kɩ, a heer n a zar ŋ heerkarɛ bɩ minto. A n a hɩ gʋaa bɩ m, a ʋ: "Ɩ wɔ bɩ hʋr!" B'a a hʋr, a wɔ bɩ n a banka. 6Farizɛɛnrɔ wɔɔ kʋ ŋ bɔ sokʋmacɛ b'ʋ bɩ, ŋ y'a zɛ kʋ ra kan Hɩrɔɔdɩ gʋɔɔ wɔɔ kɩ, ŋn'a hɔɔn dam hɔ k'a n'a bam, k'a Yeezuu ku a zɛ bɩ ma. 7Yeezuu ta kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ Galilee higʋta lɛ ra. Zamaa gʋta n zu a jɛ ʋ. Zamaa bɩ, a to ŋ y'a ʋ Galilee ʋ, Zidee ʋ, 8Zerizalɛm ʋ, Idumee ʋ, kan Zʋrdɛn kɔ kur zannɔ kɩ, Tiir kʋ kan Sidɔn kʋ zannɔ kɩ. Gʋɔɔ gʋta n bʋr zi, hɔ haay k'a a ba bɩ minto. 9A a hɩ a karɩndanyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ, k'a a zɔ kɔɔlʋʋ bɩ m mɔɔ jɩr ʋ, kʋ zamaa bɩ b'a da ma, ŋn'a so mɔɔ ʋ y. 10Yeezuu k'a gʋɔɔ waa gʋta bɩ minto y'a ka, yaabazannɔ wɔɔ haay lɛ n taa k'a lɛɛ ka a a zɔ ma, a a wɔ da ma. 11Zinəro wɔɔ kʋ ŋ y'a yɩ bɩ, ŋ kukurə zɛ, ŋn'ɩ zee dam, ŋ ʋ: "Woso Nyɩ n'ɩbɩɩ m!" 12A həən si ŋ ma kan paŋŋa kɩ, a ʋ, ŋ b'a ka n n'a dɔ y. 13Yeezuu der ci ra, an nɩ gʋɔɔ k'a lɛ n taa ŋ ma rɔ wɔɔ birm. Brɔɔ ŋ bʋr zi. 14A n ŋ nyʋkɔ ʋ gʋaa bueerehɩɩya, kʋ ŋ nɩ gɔɔta kan a kɩ, k'a bɩr ŋ nyɔɔm, kʋ ŋ nɩ bɩr Woso lemim nyɩnta bɩ dɩndam, 15kʋ ŋ n paŋŋa yɩ, ŋnɩ wɔ ʋ, ŋnɩ la zinəro ra. 16Bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ kʋ Yeezuu ŋ bir lɔ wɔɔ ba n nɩ: Sɩmɔɔn kʋ n n'a hɩm ma Pɩyɛɛr ta ʋ, 17Zebedee nyɩ Zakkɩ ta ʋ, kan a danzaa Zaan kɩ. Yeezuu tɔ vanta ka brɔɔ ma, a ʋ: Bʋanɛrgɛs, a lɛ taa k'a hɩ: bramahəənsire nyɩnɔ. 18Andɩr ta ʋ sɔ, kan Filipi kɩ, Bartelemii kɩ, Matiyee kɩ, Toma kɩ, kan Alfee nyɩ Zakkɩ kɩ, Tade kɩ, Sɩmɔɔn Zelɔtɩ kɩ sɔ, 19kan Iskarɩyɔtɩ kʋ gʋaa Zidas, k'a Yeezuu zambʋ zɛ bɩ kɩ. 20Yeezuu a wusigə, an bʋr har ʋ, zamaa bɩ n a ya, an a so kʋ ma. Bɩ minto nɩ, Yeezuu kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ ba toore m k'a hɔ bɩ y. 21Bɩ k'a danyɩnɔ wɔɔ a ma bɩ, ŋ bʋr, k'a b'a gaa, bala ŋ y'a hɔɔndarɛ, ŋ ʋ: "A mim n'a wusigəm!" 22Wosocikarɩnsaambɔɔ kʋ ŋ y'a to Zerizalɛm nɔ ʋ rɔ wɔɔ, ŋ y'a hɩ, ŋ ʋ: "Bɛlzebul nɩ kan kɩ!" Ŋ y'a hɩ sɔ, ŋ ʋ: "Zinəro cir daahan minto y'a ka, an wɔ ʋ, an nɩ lam zinəro ra." 23Yeezuu n ŋ bir, an hɔbɔkʋrɛnoom da ŋ nɩ, a ʋ: "Sʋtaana y'a bam lɔ, an zoo ba kan a mɩŋŋa kɩ? 24Kʋ k'a gʋɔɔ bɩr kʋ mam bɩ y'a darɛ. 25Kʋ har gʋɔɔ a gʋngʋ, har bɩ do b'a dam ma, an ta lɛɛ y. 26Kʋ Sʋtaana bʋr, an nɩ yar bam kan a mɩŋŋa kɩ, kʋ gʋngʋrɛ ta ʋ, a b'a dam ma, an jɩm mim ʋ dʋntɔ y, bɩ, a cirbəə bɩ nyam. 27Gʋaa ba ʋ, an b'a dam ma, an gasʋ gʋaa paŋŋazaa har ʋ, k'a mɔrlɔ gʋr, k'a n ser ka, an bʋr la an a sʋr y. K'a sʋr an a nya, b'a bɔkarɛ an gasʋ, an mɔrlɔ wɔɔ gʋr. 28Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: Woso mimbʋnyaarɔ haay kan sʋnsɔrɔ haay kɩ sugur kam gʋɔɔ ʋ. 29Bɩ gʋaa biyəə k'a nɩ Sɛnt-Ɛspri sʋnsɔ wʋm bɩ, a b'a sugur yɩm fɩɩga y. A mimbʋnyaa bɩ gɔɔtarɛ a mim ʋ dɔmɩm k'a nyarɛ ba ʋ bɩ nɔ ʋ." 30Yeezuu naa do hɩ, kʋ ŋ ʋ: Sʋtaana nɩ kan kɩ bɩ minto. 31Bɩ jɛ ʋ bɩ, Yeezuu da kan Yeezuu danyɩnɔ kɩ bʋr, ŋnɩ jɩm garga ra, ŋ n nyɔɔ da kʋ ŋ n Yeezuu bir. 32Zamaa bɩ nyɩnta, n nɩ bɩr ma, n n'a hɩm nɩ, n ʋ: "Gaafra, ɩbɩɩ da kan ɩbɩɩ danyɩnɔ kɩ y'ɩbɩɩ birm garga ra." 33Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ ŋ nʋ, a ʋ: "Nka m mɔɔ da? Nkɔɔ m mɔɔ danyɩnɔ?" 34A n bɔkarɛ, an a bɔ, an nɩ dɩgam gʋɔɔ kʋ ŋ nyɩnta ŋnɩ bɩr ma rɔ wɔɔ ma, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Mɔɔ da bɩ ba n nɩ, kan mɔɔ danyɩnɔ wɔɔ kɩ! 35Gʋaa niŋŋə k'a nɩ Woso hɔɔnhɔ bam bɩ, mɔɔ danyɩ m, mɔɔ danlʋ m, mɔɔ da m."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\