Markɩ 4

1Yeezuu a ya, an nɩ hɔ dɩndam Galilee higʋta lɛ ra. Zamaa a so kʋ ma gʋta ŋnɩ bɩr ma, an wuti, an aa nyɩnta kɔɔlʋʋrɔ wɔɔ deem ʋ hi bɩ nɔ ʋ. Zamaa bɩ haay n nyɩnta tara ʋ hi bɩ lɛ ra. 2A hɔbɔkʋrɛnoom darɛ nɔ ʋ, a hɔ dɩnda ŋ nɩ gʋta. A hɔdɩndarɛ nɔ ʋ, a a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: 3"K'a tʋr ka: gʋaa ɩ bɔ k'a hɔ duu, a duure nɔ ʋ bɩ, a hɩsɩga an nawʋm. 4K'a n'a duum bɩ, gɔsɩnnɔ n a lo zaa gʋr ma. Bɛnnɔ n bʋr, ŋnɩ b'a bɩ. 5Gɔsɩnnɔ n a lo jaarɔ bɩncɛ ʋ, taa n nyɩnta b'ʋ gʋta y. Hɔyaa bɩ n lɛɛ ka an bɔ, kʋ taa ba ʋ gʋta b'ʋ bɩ minto. 6Woso k'a der bɩ, an na hɔka bɩ ma, an ga, kʋ ŋ məsi ba ʋ bɩ minto. 7Gɔsɩnnɔ a zar laa bɩncɛ ʋ, laa bɩ n haan, an a ta ŋ mee, ŋ n nyɩ da y. 8Gɔsɩnnɔ n a lo lɛɛ mɩŋŋa ʋ, ŋnɩ haan, ŋnɩ ma, ŋnɩ nyɩ da. A yaa deem yaa ka bukərku, deem busɔrdɩ, deem zɔrɔ." 9Yeezuu a hɩ, a ʋ: "Gʋaa k'a lɛ n taa k'a jɩ ma, k'an a tʋr ka ma mɩŋŋa." 10Kʋ zamaa b'a hʋr bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ gɔɔta kan Yeezuu kɩ, a karɩndanyɩnɔ bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ kɩ bɩ, ŋ nyɩnta ŋn'a larm a hɔbɔkʋrɛnoonno wɔɔ jɩ ma. 11A n n'a hɩrɛ ŋ nɩ, a ʋ: "Awɔɔ Woso cirbəə mim k'a nyaakʋm da bɩ yɩ, bɩ gʋɔɔ kʋ ŋ bɩr a kam ma k'a yɩ rɔ wɔɔ, a hɩ n nawʋrɛ ŋ nɩ hɔbɔkʋrɛnoom darɛ m. 12Bɩ minto y'a ka gʋɔɔ wɔɔ nɩ dɩgam, bɩ ŋ bɩr lɛɛ yɩrɛ y, ŋn'a tʋr kam, bɩ ŋ bɩr hɔsɩ jɩ marɛ kʋ ŋ b'a da ma ŋn'a bɔ a taam kʋ Woso n sugur ka ŋ ʋ y." 13Yeezuu n'a hɩrɛ ŋ nɩ, a ʋ: "Awɔɔ n hɔbɔkʋrɛnoom naa do jɩ dɔ ra? Bɩ, awɔɔ y'a bam lɔ, a hɔbɔkʋrɛnoonno haay jɩ dɔ?" 14Hɔduurezaa bɩ, Woso lemim a n n'a duum. 15Hɔyaa k'a a lo zaa lezi bɩ, bɔ ŋ y'a ʋ kʋ ʋ kan gʋɔɔ kɩ. Brɔɔ Woso lemim bɩ ma, lɛɛm bɩ Sʋtaana lemim kʋ n y'a duu ŋ heer ʋ bɩ si ŋ han. 16B'a hɔdeem kan gʋɔɔ kʋ ŋ bɔ kʋ ʋ kan hɔyaa k'a a lo jaarɔ bɩncɛrɔ ʋ rɔ wɔɔ kɩ, brɔɔ nɩ Woso lemim bɩ marɛ, ŋn'a sim lɛɛm kan heernyɔɔ kɩ. 17Bɩ, ŋ mɩŋŋɔɔ məsi ba ʋ y, hindeem gʋɔɔ m. Kʋ cicir gɛɛ fɩryɩrɛ bʋr Woso lemim bɩ minto, bɩ ŋ y'a to. 18Gʋɔɔ vantɔɔ bɔ kʋ ʋ kan hɔyaa k'a a lo laa bireyaa ʋ rɔ wɔɔ kɩ. Brɔɔ nɩ Woso lemim bɩ mam. 19Kan durnya hɔɔndama bɩ kɩ, braba a mɩŋŋa m arzaka kama kɩ, kan hɔɔ vantɔɔ lɛtaama kɩ gasʋ ŋ ʋ, ŋn'ɩ Woso lemim bɩ zarm, a bɩr nyɩ darɛ y. 20A nyambʋrlɛ ma bɩ, gʋɔɔ vantɔɔ n ta ʋ, ŋnɩ bɔ kʋ ʋ kan hɔyaa k'a a lo bɩncɛ mɩŋŋa ʋ rɔ wɔɔ kɩ. Brɔɔ nɩ Woso lemim bɩ marɛ, ŋn'ɩ yɛm ma, ŋn'ɩ nyɩ dam. A yaa deem nɩ nyɩ dam bukərku, deem busɔrdɩ, deem zɔrɔ. 21A a ya, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "N bɩr sɛ dam fɩtɩrɛ ʋ, n n'a cɩntam kasɩ gɛɛ gargʋ taa y, gɛɛ lɔ? A cɩnta n nawʋm hɔ burə ʋ. 22Bala, mim haay kʋ gʋɔɔ b'a dam ma ŋn'a dɔ naa ma bɩ, ŋ zɛm b'a dɔ. Hɔ ba ʋ n n a nyaakʋm da a dɔ n mɩ y. 23Gʋaa k'a lɛ n taa k'a jɩ ma, k'an a tʋr ka ma mɩŋŋa." 24Yeezuu a vanta hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a dundo a zi kan hɔ k'awɔɔ n'a mam bɩ kɩ. Awɔɔ makra barɛ hɔ bɩ, n zɛm b'a sa, n nɩ ganwʋrɛ makra bam, n n'a ka awɔɔ ʋ. N y'a lɛŋŋa dam sɔ. 25Bala, n hɔ kam gʋaa k'an ta m b'ʋ; Gʋaa k'a ba m bɩ, baa k'a ta m poore, n y'a yɔm nɩ." 26A a ya, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Woso cirbəə bɩ, bɔ a kʋ ʋ kan gʋaa k'a nɩ hɔ duum tara ʋ bɩ kɩ. 27Kʋ hinceem a n'a barɛ gɛɛ, jɩm a nawʋrɛ, sinuu ʋ kan a gunuu ʋ kɩ, hɔyaa bɩ, haan a nawʋm, an nɩ mam, b'a n a dɔ kʋ ba a nawʋm lʋnlɔ y. 28Tara bɩ n'a zi barɛ, hɔyaa bɩ n nɩ lɛɛkarɛ an nɩ haanm, an nɩ gɔ dam, an nɩ jɩsɩ sim, a nyambʋrlɛ ma bɩ, an nɩ nyɩ dam. 29Hɔyaa bɩ k'a ma bɩ, a da n nawʋm, k'a dɔmɩm a ku bɩ minto." 30Yeezuu a ya, an a hɩ, a ʋ: "K'ʋ Woso cirbəə makra ba lʋnlɔ kan bɔ kɩ? 31Bɔ a kʋ ʋ kan hɔ kʋ n n'a hɩm ma mutardɩ bɩ yaa kɩ; A m hɔyaa haay k'a nɩ durnya nɔ ʋ rɔ wɔɔ poore, n n'a duum. 32Kʋ n y'a duu, ma a nawʋm, an nɩ gɔ dam an lɛ da hɔyaa haay ra, an nɩ haanm gʋta, a vəŋŋəro n ta ʋ, bɛnnɔ n b'a dam ma ŋnɩ cɛ kɩnka ma." 33Yeezuu ɩ Woso lemim nyɩnta dɩndam gʋɔɔ wɔɔ m kan makrarɔ kʋ ŋ bɔ kʋ ʋ kɩ gʋta, kʋ ŋ n'a da ma ŋn'a jɩ ma. 34Hɔbɔkʋrɛnoom an n'a dam gʋɔɔ wɔɔ m bala, bɩ k'a karɩndanyɩnɔ wɔɔ nɩ, a y'a jɩ hɩrɛ ŋ nɩ haay. 35Hinni bɩ do yirbəə m bɩ, Yeezuu a hɩ a karɩndanyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: "Ʋ bra gəm deem bɩ ra." 36Kʋ Yeezuu a gʋ zamaa bɩ ma bɩ, a zu kʋ ʋ kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ, ŋn'aa gasʋ kɔɔlʋʋ ʋ. Kɔɔlʋʋrɔ vantɔɔ nyɩnta b'ʋ sɔ kan kɩ. 37Lɛɛm bɩ, hɩnhɛr gʋta wuti an nɩ hɔnm. Hi kurə bɩ n'a tɔm kɔɔlʋʋ b'ʋ, an a han lɛɛm. 38Bɩ ma bɩ, Yeezuu a mim ka minkarahɔ ra an nɩ hinceem bam kɔɔlʋʋ bɩ nɔ ʋ jɛ ʋ, ŋn'a gu, ŋn'a hɩ m, ŋ ʋ: "Karɩnsaamba, wɔɔ gɩngarɛ bɩr hɔsɩ barɛ ɩbɩɩ m na?" 39K'a gu bɩ, an həən si hɩnhɛr bɩ ma, an a hɩ higʋta bɩ m, a ʋ: "Ɩ tʋr ka ɩ zɛ sɩɩ•••" Hɩnhɛr bɩ n jɩm, lɛɛ bɩ n zɛ sɩɩ•••. 40Yeezuu n a hɩ a karɩndanyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: "Bɔ m, awɔɔ nɩ nyi barɛ ncɩnaaʋ? Awɔɔ ba sɩrakarɛ nɩ?" 41Nyibəə gʋta n gasʋ ŋ ʋ, ŋn'a hɩm kʋ m, ŋ ʋ: "Bɩ, gʋaa bɩ kara n naa, hɩnhɛr kan hi kɩ n'a lɛ sire?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\