Markɩ 6

1Yeezuu a hʋr lɛɛ bɩ do ʋ, kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ, an ta kʋ k'a tʋr ʋ b'ʋ. 2Sabaa hinni k'a a ku bɩ, Yeezuu hɔ dɩnda gʋɔɔ m zɩɩfʋrɔ sokʋmacɛ ʋ. Zamaa bɩ n zɛ kədə a hɔdɩndarɛ bɩ tɔ ma. Gʋɔɔ kʋ ŋ nyɩnta b'ʋ rɔ wɔɔ gʋta y'a hɩm kʋ m, ŋ ʋ: "Awɔɔ a to mindɔrɛ naa do m ka? A to awɔɔ ʋ hɔɔn naa do m ka, an a da ma, an nɩ hoserlo barɛ a wɔ nɩ? 3Awɔɔ bɛɛ m Maarii nyɩ, an nɩ gɔ wum bɩ ra? Zakkɩ, Zozɛs, Ziidi kan Sɩmɔɔn kɩ danyɩ bɛɛ ra? Awɔɔ danlʋrɔ ba wɔɔ bire ʋ naa ʋ ra?" Naa do a ka ŋ n kaanm Yeezuu m. 4Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Wosolɛsinnɩsorazaa bɩ daʋrɛ yɩrɛ a zɩ kʋ ʋ kan a yɩrɛrɔ kɩ, a har gʋɔɔ kɩ bire ʋ y." 5Yeezuu n hoser ba b'ʋ y, kʋ gʋɔɔ k'a wɔ ka ŋ mim la, an ŋ waa rɔ wɔɔ bɛɛ y. 6Yeezuu zɛ kədə ŋ sɩrakarɛ war bɩ tɔ ma. Yeezuu cem an nɩ hɔ dɩndam kʋrɔ jɩnjɛɛnnɔ wɔɔ nɔ ʋ. 7Bɩ jɛ ʋ bɩ, Yeezuu n bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ bir, an a sɩŋŋɩda ba, an nɩ ŋ nyɔɔm hɩɩya-hɩɩya, an lɛ ka ŋ ʋ kʋ ŋ n la zinəro ra. 8A a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Ŋ bɩ hɔsɩ sa a wɔ ʋ zaa sarɛ minto y. Bur, hɛra, busoo, a b'a sa y, k'a maam bara m. 9Bɩ, k'a kʋsɔrɔ da ʋ, k'a huu sa deem." 10A a ya, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a lee ku kʋ ʋ, k'a gɔɔta har kʋ n y'awɔɔ si ʋ b'ʋ, an ta, an awɔɔ hʋrlɛ dɔmɩm ku. 11K'awɔɔ ta kʋ ʋ, ŋ nɩ kaanm awɔɔ m, kʋ ŋ n a tʋr ka awɔɔ mim ma, k'a ɩ doom, k'a kʋ bɩ taanyisi gʋngʋ a gam ma, k'an nyɩnta kasɛtɩ." 12Bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ a hʋr ŋn'a hɩm gʋɔɔ m, ŋ ʋ: "K'a a bɔ a taam, k'a sugur yɛ." 13Ŋ la zinəro ra gʋta, ŋ nyɔɔ nɔ yaabazannɔ gʋta ma, ŋnɩ ŋ waa. 14Cir Hɩrɔɔdɩ Yeezuu mim ma, bala, a tɔ bɔ lɛɛ woo••• ʋ. Gʋɔɔ gɔsɩnnɔ n'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Zaan-Batiisi a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ. Bɩ y'a ka, an paŋŋa yɩ, an nɩ hoserlo bam." 15Nawɔnnɔ ʋ: "Elii m." Gɔsɩnnɔ ʋ: "Wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ deem m am biisi hɔɔ wɔɔ m." 16Hɩrɔɔdɩ k'a hɔ kʋ Yeezuu a ba bɩ ma bɩ, a a hɩ, a ʋ: "Zaan-Batiisi m! Mɔɔ n a ka, n n a mim gʋ ma bɩ y'a a ya, an a mɩm bɔ ʋ!" 17A yɩ sɩra, Hɩrɔɔdɩ a ka, n nɩ Zaan nyasʋ, n n'a sur, n n'a du lɔnnɔcɛ ʋ. Hɩrɔɔdɩ bɩ, naa ba a ʋ: a dam Filipi lʋ k'a yɔ m a tɔ m Hɩrɔdɩyaadɩ bɩ minto. 18Bala, Zaan a hɩ Hɩrɔɔdɩ m, a ʋ: "A n a ga m, k'ɩbɩɩ m ɩ dam lʋ yɔm y!" 19Hɩrɔdɩyaadɩ nyɩnta an sɔ Zaan m, a lɛ n taa k'a ka kʋ n n a zɛ, b'a b'a dam ma y. 20Hɩrɔɔdɩ ɩ nyi bam Zaan m, an nɩ kum la, bala, a a dɔ, a ʋ: Zaan bɩ, gʋaa tɩrga nɩ, gʋaa mɩŋŋa m sɔ. K'a a tʋr ka Zaan meerbaa bɩ ma bɩ, a n a dɔ kʋ bɔ an n'a hɩm Zaan nɩ y, b'a a meerbaa bɩ ŋʋa, an n'a tʋr kam ma. 21Kɛɛrɛ bɩ, toore a ka Hɩrɔdɩyaadɩ ʋ. Hɩrɔɔdɩ a kʋ lɛɛzannɔ, yarbənno jɩtannɔ, kan Galilee gʋɔɔ gʋtɔɔ kɩ bir a yɩrɛ cibsa hɔbɩrɛ ma. 22Hɩrɔdɩyaadɩ nyɩmbʋɛɛrɛ gasʋ hɔbɩrɛ bɩrɛ cɛ ʋ b'ʋ, an sar ba zamaa bɩ bire ʋ; a Hɩrɔɔdɩ nɔ yɩ kan hɔbɩrɛbinno wɔɔ kɩ. Cir Hɩrɔɔdɩ n a hɩ nyɩmbʋɛɛrɛ bɩ m, a ʋ: "Hɔ k'ɩbɩɩ lɛ n taa bɩ yɛ mɔɔ han, kʋ m a ka ɩ ʋ." 23Hɩrɔɔdɩ n a wer si bɩ m, a ʋ: "Hɔ k'ɩbɩɩ lɛ n taa bɩ, mɔɔ y'a karɛ ʋ, baa kʋ mɔɔ cirbəə tara bɩ zɛkumbir m." 24Nyɩmbʋɛɛrɛ bɩ n bɔ, an aa a hɩ a da m, a ʋ: "M bɔ yɛ?" A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Zaan-Batiisi mim yɛ." 25Nyɩmbʋɛɛrɛ bɩ n ta zɔɔ-zɔɔ, an aa a hɩ cir Hɩrɔɔdɩ m, a ʋ: "Mɔɔ lɛ n taa dɩɩtaa, k'ɩ Zaan-Batiisi mim da laaga ʋ, ɩ ka m ʋ." 26Cir Hɩrɔɔdɩ heer a zar, bɩ, a b'a dam ma, an a gu ma y, k'a a wer si hɔbɩrɛbinno wɔɔ bire ʋ bɩ minto. 27Lɛɛm bɩ, cir Hɩrɔɔdɩ lɛ ka a dɔmazaa deem ʋ, k'an bʋr Zaan mim m. A dɔmazaa bɩ n ta lɔnnɔcɛ ʋ b'ʋ, an aa Zaan mim gʋ ma, 28an bʋr m laaga ʋ, an b'a ka nyɩmbʋɛɛrɛ b'ʋ, an a si, an a ka a da ʋ. 29Zaan karɩndanyɩnɔ wɔɔ kʋ ŋ naa ma bɩ, ŋ bʋr, ŋnɩ bɩ Zaan gər bɩ sa, ŋn'aa bir. 30Yeezuu zibəəzannɔ wɔɔ a bɔ, ŋnɩ bʋr zi, ŋnɩ hɔ haay kʋ ŋ y'a ba bɩ hɩ Yeezuu m, kan hɔ haay kʋ ŋ y'a dɩnda gʋɔɔ wɔɔ m bɩ kɩ. 31Yeezuu kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ n toore yɩ k'a hɔ bɩ gʋɔɔ gʋta kʋ ŋ nɩ zɛm, ŋn'a wusigəm bɩ minto. Bɩ minto y'a ka, a ʋ: "K'a bʋr k'ʋ bɔ toore ma, bɩncɛ kʋ gʋɔɔ ba ʋ b'ʋ, k'a hoon si poore." 32Ŋ yaa da kɔɔlʋʋ ʋ, ŋnɩ ta toore ma bɩncɛ kʋ gɔsɩ ba ʋ b'ʋ. 33Bɩ gʋɔɔ gʋta ŋ cenle yɩ, ŋnɩ ŋ dɔ, ŋnɩ bra si a gam ma, ŋnɩ lɛɛ ka Yeezuu m kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ lɛɛ bɩ do ʋ. 34Kʋ Yeezuu bɔ kɔɔlʋʋ b'ʋ bɩ, a zamaa cir gʋta yɩ. Gʋɔɔ wɔɔ cicir n a nyasʋ, bala, bɔ ŋ y'a ʋ kʋ ʋ kan hɔbɩsɩ cir kʋ ŋ dɔmazaa ba ʋ bɩ kɩ. A a sɩŋŋɩda ba, an nɩ hɔ gʋta dɩndarɛ ŋ nɩ. 35Gum k'a bʋr an nɩ dam bɩ, Yeezuu karɩndanyɩnɔ wɔɔ a zɔ ma, ŋn'a hɩ m, ŋ ʋ: "Gum da, bɩ pooyaa m naa, 36gʋɔɔ wɔɔ da zaa ra kʋ ŋ nɩ ta kʋrɔ jɩnjɛɛnnɔ wɔɔ ʋ, ŋn'aa hɔbɩrɛ si, ŋn'a bɩ!" 37Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "K'a hɔbɩrɛ ka ŋ ʋ, ŋn'a bɩ!" Ŋ n a lar, ŋ ʋ: "Ɩbɩɩ lɛ n taa k'ʋ aa bur si deniyee zɔɔhɩra k'ʋ b'a ka ŋ ʋ gɛ?" 38Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a yaa dɩga a, bur karɔ n ta awɔɔ ʋ?" Kʋ ŋ yaa dɩga a bɩ, ŋ b'a hɩ, ŋ ʋ: "Bur soor n ta ʋ kan zɔ kɩ hɩɩya." 39A n lɛ ka ŋ ʋ, kʋ ŋ n zamaa bɩ nyɩnta bur butur bɩ ra. 40Ŋ nɩ nyɩnyɩnta zɔrɔ-zɔrɔ, busoor-busoor. 41Yeezuu bur soor bɩ si kan zɔ hɩɩya bɩ kɩ a wɔ ʋ, an dɩga brama, an a barka da ʋ, an ŋ zɩnzɛra, an a ka a karɩndanyɩnɔ wɔɔ ʋ, kʋ ŋ n a ka zamaa b'ʋ. A zɔ hɩɩya bɩ jir zamaa bɩ m sɔ. 42Gʋɔɔ wɔɔ haay a bɩ, an ŋ ka. 43Ŋ bur kan zɔ kɩ kuuro gʋr kasɩ lɛ ma bueerehɩɩya. 44Bur bɩ binno wɔɔ barla, yar tisi soor ɩ nyɩnta ʋ. 45Lɛɛm bɩ, Yeezuu a hɩ a karɩndanyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: "K'a da kɔɔlʋʋ ʋ, k'a bra gəm la Bɛtsayɩdaa zeezi." A mɩŋŋa n gɔɔta k'a zamaa bɩ da zaa ra. 46K'a ŋ da zaa ra, an a nya bɩ, a a hʋr, an ta ci ra k'a yaa da. 47Yirbəə k'a da bɩ, kɔɔlʋʋ bɩ hi bireyaa ku, a mɩŋŋa nɩ gəm la. 48K'a yɩ hɩnhɛr n a nya ŋ lɛ, ŋn'a yɔm kan kɔɔlʋʋ bɩ bɔrɛ kɩ bɩ, dɔ k'a bʋr an nɩ mɛm bɩ, a wuti an tɔ hi ra, an nɩ tarɛ ŋ zi, an a yo k'a cem ŋ han. 49Kʋ ŋ y'a yɩ an nɩ tam hi ra bɩ, ŋ yɩ dɩgam ma, ŋ ʋ: "Toor m," ŋn'ɩ zee dam. 50Bala, ŋ haay a yɩ, nyibəə n ŋ nyasʋ. Lɛɛm bɩ, Yeezuu meer ba kan ŋ kɩ, a ʋ: "K'a sɩra ka, mɔɔ m, a da bɩ bɔ ʋ y!" 51A n da kɔɔlʋʋ b'ʋ kan ŋ kɩ, hɩnhɛr bɩ n jɩm. Ŋ n zɛ kədə, ŋ n a so a ʋ y. 52Baa kʋ ŋ bur bɩ jirle yɩ bɩ, ŋ n hɔsɩ jɩ ma ŋn'a dɔ ŋ ʋ, Yeezuu a da hɔ haay ma y. 53Kʋ ŋ higʋta bɩ zɛ ra bɩ, ŋ yaa lee ku Zenezarɛtɩ gəm la, ŋn'a kɔɔlʋʋ bɩ kʋsɩ. 54Kʋ ŋ zer lɛɛm bɩ, gʋɔɔ wɔɔ Yeezuu dɔ. 55Ŋ n a si, ŋnɩ ta kʋrɔ haay ʋ, ŋn'aa yaabazannɔ busu a gʋraŋŋarɔ m, ŋnɩ bʋr ŋ nɩ bɩncɛ kʋ Yeezuu n ta ʋ b'ʋ. 56Bɩncɛ k'a nɩ taŋ ʋ, kʋrɔ gʋtɔɔ ʋ, kʋrɔ poorero ʋ, bɔlɛɛmarɔ ʋ, zɛ n nawʋm yaabazannɔ m daasɩrɔ ʋ, ŋn'a yɛm han, k'an yɛ kʋ ŋ n'a wɔ da a huu lɛ ma bala. Bɩ gʋɔɔ kʋ ŋ y'a wɔ da ma rɔ wɔɔ waarɛ yɩ haay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\