Markɩ 7

1Farizɛɛnrɔ kan wosocikarɩnsaambɔɔ gɔsɩnnɔ kɩ y'a to Zerizalɛm ʋ, ŋn'a zɛ kʋ ra, ŋnɩ bʋr Yeezuu zi, 2ŋnɩ Yeezuu karɩndanyɩnɔ gɔsɩnnɔ yɩ, ŋn'ɩ hɔ bɩm kan dintim kɩ, a lɛ taa k'a hɩ, a ʋ: ŋ n a wɔ hir y. 3Kʋ sɩra nɩ, farizɛɛnrɔ kan zɩɩfʋrɔ kɩ haay hɔbɩrɛ bɩrɛ bɩ, a wɔ ŋn'a hirm mɩŋŋa, amba ŋ yaabɔɔ yɩnnɩbayɩ m. 4Kʋ ŋ y'a to daasɩ ʋ, ŋnɩ bʋr, ŋ bɩr hɔ bɩm kʋ ŋ n dintim gʋ a ma y. Ŋ yɩnnɩbayɩrɔ vantɔɔ ta ʋ gʋta, amba hɛrɔ sʋrgɔrɛ, gərlo kan hɔbɩrɛ mɔdrɔ kɩ. 5Farizɛɛnrɔ kan wosocikarɩnsaambɔɔ wɔɔ kɩ laaka da Yeezuu han, ŋ ʋ: "Bɔ m, ɩbɩɩ karɩndanyɩnɔ wɔɔ bɩr zum wɔɔ yaabɔɔ yɩnnɩbayɩ b'ʋ, ŋnɩ bɔkarɛ ŋn'ɩ hɔ bɩm, bɩ ŋ n hi nyasʋ?" 6Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Zambʋzannɔ, Ezayii gumə ta ʋ, Woso lɛ k'a a si an so ra, an awɔɔ mim hɩ bɩ nɔ ʋ, bala, a a gʋrsɩra ba ncɩnaaʋ, a ʋ: Gʋɔɔ nɔɔn duro, mɔɔ da ŋ nawʋŋ ʋ a lɛ m, bɩ ŋ heer laatʋ mɔɔ ma, 7bɩ mɔɔ daʋrɛ bɩ vam m. Durnya mim ŋ n'a dɩndam gʋɔɔ m, Woso hɔ bɛɛ y. 8Woso lɛrɔ wɔɔ awɔɔ to, an nɩ zum gʋɔɔ yɩnnɩbayɩrɔ ʋ." 9Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Woso lɛrɔ wɔɔ bɔ awɔɔ ʋ a jɛ m, an nɩ zum a yɩnnɩbayɩ ʋ. 10Bala, Moyiisi a hɩ, a ʋ: 'Ɩ zɩ kan ɩ da kɩ da ʋ,' bɩ, 'Gʋaa k'a zɩ bɔ ʋ kan a da kɩ, kʋ ŋ n a zɛ gər.' 11B'awɔɔ, awɔɔ y'a hɩm, a ʋ: Kʋ gʋaa a hɩ a zɩ m gɛɛ a da m, a ʋ: hɔ kʋ mɔɔ m ga m, m m dam ɩbɩɩ han bɩ 'kɔrbaan m' a lɛ taa k'a hɩ, a ʋ: 'Woso mannɩ hɔ m.' 12A n a ga m, k'an a da a zɩ han gɛɛ a da han dɔ y. 13A ba awɔɔ nawʋm ncɩnaaʋ an nɩ Woso lemim bɩ zaar bam a yɩnnɩbayɩrɔ wɔɔ m. Ziro ncɩnaaʋ rɔ wɔɔ lɔɔrɔ awɔɔ nɩ ŋ bam gʋta." 14Bɩ jɛ ʋ bɩ, Yeezuu zamaa bɩ bir, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a tʋr ka mɔɔ ma, k'a da a heer ʋ. 15Hɔ ba ʋ, an n'a tom garga ra, an gasʋ gʋaa nɔ ʋ k'a dintim ka ma y. Bɔ n'a tom gʋaa nɔ ʋ bɩ nɩ dintim kam ma. [ 16Gʋaa k'a nɩ tʋr m bɩ, k'an a tʋr ka ma.]" 17K'a a gʋ zamaa bɩ ma, an gasʋ har ʋ bɩ, a karɩndanyɩnɔ wɔɔ a lar hɔbɔkʋrɛnoom naa do jɩ ma. 18A n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Awɔɔ sɔ, awɔɔ n naa do jɩ dɔ ra? Awɔɔ n a dɔ, a ʋ: hɔ k'a n'a tore, an nɩ gasʋm gʋaa nɔ ʋ bɩ b'a dam ma, an dintim ka ma ra? 19Bala, a nɔ an nɩ gasʋŋ ʋ, an ta, an nɩ bɔm garga ra, a bɩr gasʋrɛ a heer ʋ y." Ncɩnaaʋ bɩ, Yeezuu y'a hɩnkarɛ, a ʋ: "hɔbɩrɛ haay mɩŋŋa." 20A a ya, an a hɩ, a ʋ: "Bɔ nɩ bɔm gʋaa nɔ ʋ bɩ nɩ dintim kam ma. 21Bala, gʋaa heer hɔɔndarɛ bʋnyaa bɩ n nɩ bɔŋ ʋ: so a mɩŋŋa ʋ, koorbarɛ, gərzɛrɛ, 22jaandarɛ, gʋaa hɔ ŋʋarɛ, zibʋnyaa do haay barɛ, bra ba gʋaa m, mɩsɩrbaa bʋnyaa barɛ, jɩm barɛ, gʋaa tɔ zarlɛ, mɩŋŋa busure kan yarmabaa kɩ. 23Hɔɔ bʋnyaarɔ nɔɔn duro haay, bɔ ŋ nawʋm gʋaa heer ʋ, ŋn'ɩ dintim kam ma." 24Yeezuu k'a cem b'ʋ bɩ, a ta Tiir kʋ ʋ, an aa gasʋ har ʋ, a lɛ baa kʋ ŋ n a yɩ y. Bɩ, a n a da ma, an a nyaakʋm da y. 25Bala, lʋ nɩ nyɩmbʋɛɛrɛ m, zinə nɩ kan kɩ. Bɩ, lʋ bɩ Yeezuu mim ma, an bra si, an bɩ kukurə zɛ Yeezuu taa. 26Lʋ bɩ, grɛkkɩ do m, yɩ a ʋ Siirii kʋ Fenisii ʋ. A n a yɛ Yeezuu han k'an la zinə bɩ ra nyɩmbʋɛɛrɛ bɩ mɛ ʋ. 27Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "A to kʋ nyɩnɔ wɔɔ ŋ hɔ bɩ, an ŋ ka. A n a ga m, ŋnɩ nyɩnɔ hɔbɩrɛ sa, ŋn'a ka jinnyɩnɔ ʋ y." 28Lʋ bɩ n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Sɩra m, Zuuba, bɩ, jinnyɩnɔ wɔɔ tɩr hɔbɩrɛ kuuro kʋ ŋ y'a lunlo taabɩr bɩ taa bɩ gʋr, ŋn'a bɩ." Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: 29"Meerbaa naa do minto, doo, zinə bɩ bɔ ɩ nyɩmbʋɛɛrɛ bɩ mɛ ʋ." 30Lʋ bɩ n a hʋr, an doo, an aa a nyɩ bɩ yɩ, an nɩ wʋtam gargʋ burə ʋ. Zinə bɩ n bɔ a mɛ ʋ. 31Yeezuu a hʋr Tiir kʋ ʋ, an a bɔ, an bɔ Sidɔn ʋ kan Taraburo wɔɔ kɩ nɔ ʋ, an ta Galilee higʋta zeezi. 32N bʋr tikki m Yeezuu zi. Tikki bɩ, bɛkka m sɔ. N n a yɛ han k'an a wɔ ka a mim la, k'an a waa. 33Yeezuu n a gaa zamaa bɩ jɩr ʋ, an bɔ m toore ma, an a nyʋkʋnnyɩnɔ dundu tikki bɩ tʋr ʋ, an lihi da, a nyʋkʋr ma, an a nɔ a nɛɛm ma, 34an a bɔɔta an dɩga brama, an hoonsi bɔ a rɛ, an a hɩ m, a ʋ: "Ɛfata!" 35A lɛ taa k'a hɩ, a ʋ: "Ɩ gʋ!" A tʋʋrɔ wɔɔ n a gʋ lɛɛm, a nɛɛm bɩ n a bɔ kʋ zi, an nɩ meer bam mɩŋŋa. 36Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a b'a hɩ gɔsɩ nɩ y." Yeezuu k'a lɛ ka ŋ ʋ, a ʋ: ŋ b'a hɩ bɩ, ŋ y'a pa da, an lɛ da biisi ra. 37Gʋɔɔ wɔɔ zɛ kədə, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "A ɩ hɔ haay bam mɩŋŋa; A ɩ tikkiro tʋr gʋm, a a ka bəətinno nɩ meer bam!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\