Markɩ 8

1Dɔmɩnnɔ wɔɔ duro ʋ bɩ, zamaa gʋta a ya, an ta ʋ, bɩ hɔbɩrɛ ba ʋ kʋ ŋ n a bɩ y. Yeezuu n a karɩndanyɩnɔ wɔɔ bir, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: 2"Zamaa bɩ cicir ɩ mɔɔ zɛm, bala, ŋ dɔmɩm kaakʋ mɔɔ zi, bɩ, hɔbɩrɛ ba ŋ ʋ y. 3Kʋ mɔɔ ŋ da zaa ra kan nɔ kɩ, ŋ y'a dundom zaa ra, bɩ gɔsɩnnɔ a to laatʋ." 4Karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a nyɩ bɔ nʋ, ŋ ʋ: "K'ʋ bur yɩ ka poohɔɔn ʋ naa ʋ, ʋ a ka ŋ ʋ, ŋn'a bɩ k'an ŋ ka?" 5Yeezuu n ŋ lar, a ʋ: "Bur karɔ n ta awɔɔ ʋ?" Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Saanhɩna" 6A n lɛ ka, a ʋ, ŋ n nyɩnta tara ʋ. A n bur saanhɩnarɔ wɔɔ gʋr, an a barka da ʋ, an n'a zɩnzɛ ra, an n'a kam a karɩndanyɩnɔ wɔɔ ʋ, ŋn'a kam zamaa b'ʋ. 7Zɔnnyɩnɔ nyɩnta ŋ ʋ sɔ. Yeezuu n ŋ barka da ʋ, a ʋ: ŋ n a ka ŋ ʋ sɔ. 8Ŋ n a bɩ, an ŋ ka. Ŋ n a kuuro gʋr kasɩ lɛ ma saanhɩna. 9Gʋɔɔ wɔɔ nyɩnta, ŋn'a zɔ tisi si ma. Bɩ jɛ ʋ bɩ, Yeezuu ŋ da zaa ra. 10Lɛɛm bɩ, a da kɔɔlʋʋ b'ʋ kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ, ŋn'ɩ tam Dalmanutaa zeezi. 11Farizɛɛnrɔ bʋr, ŋn'a sɩŋŋɩda ba, ŋn'ɩ bɩsɩ kam kan Yeezuu kɩ, ŋn'a yɛ han, k'an hoser kʋ Woso a ka ʋ bɩ ba, k'a dɩga a, a y'a dam ma, an a ba gɛ. 12Yeezuu hoon gʋta si, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Bɔ minto her zamaana naa nɩ hoser yɛrɛ? Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, hoser ba ʋ mɔɔ n n'a bam awɔɔ zamaana naa do minto y." 13A n a gʋ farizɛɛnrɔ wɔɔ ma, an aa da kɔɔlʋʋ b'ʋ, an bra gəm deem bɩ ra. 14Hinni bɩ do ʋ bɩ, bur sarɛ tɔ bɔ karɩndanyɩnɔ wɔɔ nɔ ʋ. Bur deem bala nɩ ŋ ʋ kɔɔlʋʋ bɩ nɔ ʋ. 15Yeezuu lɛ ka ŋ ʋ, a ʋ: "K'a dundo a zi, k'a ba laatʋ farizɛɛnrɔ nyʋnyɔɔ bɩ ma, kan Hɩrɔɔdɩ hɔ bɩ kɩ ma sɔ." 16Ŋ n bɔkarɛ, ŋn'ɩ bɩsɩ kam kan kʋ kɩ, kʋ bur ba ŋ ʋ bɩ minto. 17Yeezuu n a ma, an n'a hɩrɛ ŋ nɩ, a ʋ: "Bɔ bɩsɩ awɔɔ n'a karɛ? Bur k'a ba awɔɔ ʋ bɩ minto m gɛ? Awɔɔ hɔɔn gɔɔta a n gu k'a jɩ dɔ ra? Awɔɔ heer ɩ ka gɛ? 18Awɔɔ mɩnyaarɔ kʋ ŋ nɩ ta ʋ bɩ, ŋ bɩr lɛɛ yɩm na? Awɔɔ tʋʋrɔ kʋ ŋ nɩ ta ʋ bɩ, ŋ bɩr mim mam na? 19Kʋ mɔɔ bur soor zɩnzɛ ra, m a ka gʋaa tisi soor ʋ bɩ, a tɔ ba awɔɔ nɔ ʋ ra? Awɔɔ kuuro gʋr kasɩ lɛ ma karɔ?" Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Bueerehɩɩya." 20"Bɩ kʋ mɔɔ bur saanhɩna zɩnzɛ ra m a ka gʋaa tisi si ʋ bɩ, kasɩ lɛ ma karɔ awɔɔ kuuro gʋr ʋ?" Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Saanhɩna." 21A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Awɔɔ gɔɔta a n a dɔ, a ʋ, bur mim bɛɛ mɔɔ n'a hɩm ma ra?" 22Ŋ lee ku Bɛtsayɩdaa ʋ, n n bʋr bʋʋ m Yeezuu zi, n n a yɛ han, k'an a wɔ da bʋʋ bɩ ma, k'an lɛɛ yɩ. 23A n bʋʋ bɩ gaa a wɔ ma, an bɔ m bɔlɛɛma, an lihi da a mɩm ma, an a wɔ ka a mim la, an n'a larm, a ʋ: "Ɩbɩɩ ɩ hɔsɩ yɩm na?" 24K'a mɩm bɩ gʋ bɩ, a a hɩ, a ʋ: "Mɔɔ ɩ gʋɔɔ yɩm, ɩ ʋ, gɔrɔ m, ŋn'ɩ tarɛ." 25Bɩ, Yeezuu a ya, an a wɔ ka gʋaa bɩ mɩnyaarɔ wɔɔ ra. Gʋaa bɩ nɩ dɩgam ma sɩɩ•••, an a waa, an nɩ lɛɛ yɩm mɩŋŋa. 26Yeezuu n a da a har zaa ra, a ʋ: "Ɩ b'a ka ɩ gasʋ kʋnɔ b'ʋ y!" 27Yeezuu ɩ tam kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ Filipi-Sezaaree kʋrɔ jɩnjɛɛnnɔ wɔɔ nɔ ʋ. Zaa ra bɩ, a a karɩndanyɩnɔ wɔɔ lar, a ʋ: "Gʋɔɔ wɔɔ y'a hɩm, ŋ ʋ, nka m mɔɔ nɩ?" 28Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Gɔsɩnnɔ ʋ: Zaan-Batiisi m, nawɔnnɔ ʋ: Elii m, gɔsɩnnɔ ʋ: wosolɛsinnɩsorazaa deem m." 29Yeezuu n ŋ lar, a ʋ: "B'awɔɔ, awɔɔ y'a hɩrɛ, a ʋ: Nka m mɔɔ nɩ?" Pɩyɛɛr n meerbaa bɩ sa, an a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Krista n'ɩbɩɩ m." 30A n lɛ ka ŋ ʋ mɩŋŋa, a ʋ: ŋ b'awɔɔ mim bɩ hɩ gɔsɩ nɩ y. 31Kɛɛrɛ bɩ, a n a sɩŋŋɩda ba, an n'a dɩndarɛ ŋ nɩ, a ʋ: pakra m, kʋ Gʋaanyɩ bɩ n cicir ba gʋta. Bɩ, gʋɔɔgusinno kan wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kɩ, kan wosocikarɩnsaambɔɔ kɩ kaanɩm nɩ, an ta kan a zɛrɛ kɩ, k'an a mɩm bɔ ʋ dɔmɩm kaakʋ hinni ʋ. 32A n minno nɔɔn duro nyaakʋm da an n'a hɩrɛ y. Pɩyɛɛr n a gaa an bɔ m toore ma, an nɩ nyaa bam kan Yeezuu kɩ, a ʋ: a n a ga m, an naa hɩ y. 33Bɩ, Yeezuu k'a wusigə an dɩga a karɩndanyɩnɔ wɔɔ ma bɩ, a həən si Pɩyɛɛr ma, a ʋ: "Ɩ jɛ bɔ mɔɔ jɩr ʋ! Sʋtaana, ɩbɩɩ hɔɔndarɛ bɩ n bɔ kʋ ʋ kan Woso hɔ kɩ y. Gʋɔɔ hɔɔndarɛ m." 34Yeezuu n bɔkarɛ, an a karɩndanyɩnɔ bir kan zamaa bɩ kɩ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Kʋ gʋaa lɛ taa k'a zu mɔɔ ʋ, k'an a mɩŋŋa lɛtaamarɔ to, k'an a gɔdarkʋra busu, an zu mɔɔ ʋ. 35Bala, gʋaa k'a a lɛ n taa k'a meeyaa bʋmbɔ bɩ, a b'a meeyaa bʋmbɔrɛ yɩrɛ y. Bɩ, kʋ gʋaa ga mɔɔ tɔ ma, kan lemim nyɩnta bɩ kɩ tɔ ma, a y'a meeyaa bʋmbɔrɛ yɩrɛ. 36Bɩ, kʋ gʋaa a so durnya hɔ haay ʋ, an bɔkarɛ, an ga, a nyɔɔdʋ ɩ ka? 37Bɔ gʋaa bɩ n n'a sam, k'a mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ yɩ nɩ? 38Bala, gʋaa k'a nɩ nyannɩ zɛm mɔɔ tɔ ma kan mɔɔ lemim nyɩnta bɩ kɩ tɔ ma, her zamaana jaandənno nɔɔn duro kan mimbʋnyaabənno nɔɔm kɩ bireyaa ʋ, Gʋaanyɩ bɩ b'a zaa nyannɩ zɛm, dɔmɩm k'a nɩ zɛŋ ʋ, kan malɛɛkarɔ mɩŋŋɔɔ kɩ, Woso lɛbɔʋrɛ nɔ ʋ kɩ b'ʋ y."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\