Markɩ 9

1Yeezuu a ya, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ ta ʋ naa ʋ rɔ wɔɔ, gɔsɩnnɔ zɛ hinni b'a kure y, ŋn'ɩ Woso cirbəə bɩ zɛrɛ yɩm kan paŋŋa gʋta kɩ." 2Dɔmɩm sɔrdɩ kur bɩ, Yeezuu Pɩyɛɛr, Zakkɩ kan Zaan kɩ gaa, an bɔ ŋ nɩ toore ma a minto ci jintə mim ʋ, an a lʋr ŋ mɩm ʋ. 3A huuro wɔɔ nɩ nyakɩ bɔm, gʋaa ba ʋ an b'a nyakɩ bɔrɛ bɩ makra barɛ y. 4Elii n a hɩnka ŋ nɩ kan Moyiisi kɩ, ŋn'ɩ meer bam kan Yeezuu kɩ. 5Pɩyɛɛr n a hɩ Yeezuu m, a ʋ: "Karɩnsaamba, kʋ wɔɔ ɩ naa ʋ, a mɩŋŋa. K'ʋ bur ba kaakʋ: ɩbɩɩ hɔ deem, Moyiisi hɔ deem, Elii hɔ deem." 6Dabɔʋ ŋ haay nyasʋ. Bɩ y'a ka, Pɩyɛɛr n a dɔ kʋ bɔ an n'a hɩrɛ y. 7Warkʋ bʋr an b'a ku ŋ la, meerbaa n a to warkʋ bɩ nɔ ʋ, a ʋ: "Mɔɔ Nyɩ kʋ mɔɔ ŋʋa bɩ n naa do, k'a tʋr ka ma." 8Lɛɛm bɩ, a bɔ kʋ ŋ y'a ʋ, ŋnɩ dɩga a jɩr ʋ bɩ, ŋ n gɔsɩ yɩ kʋ Yeezuu bɛɛ m a deem kan ŋ kɩ y. 9Kʋ ŋ n'ɩ zerm ci bɩ ra bɩ, a lɛ ka ŋ ʋ, a ʋ: "hɔ kʋ ŋbɔɔ n a yɩ bɩ, ŋ b'a hɩ gɔsɩ nɩ y, k'an ta, an Gʋaanyɩ bɩ mɩmbɔʋrɛ dɔmɩm ku gəəno bire ʋ. 10Ŋ lɛ naa do si, bɩ, ŋ y'a mɩŋŋa larm: 'Mɩmbɔʋrɛ gəəno bire ʋ bɩ mim bɩ ma.' " 11A karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a lar, ŋ ʋ: "Bɔ minto wosocikarɩnsaambɔɔ wɔɔ ʋ, kʋ Elii n lɛɛ ka an bʋr Krista m gɛ?" 12Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Sɩra m, Elii nɩ lɛɛ karɛ an bʋr k'a bɩ hɔ haay banka. Bɩ, kɛɛrɛ bɩ, a m lɔ, ŋn'a gʋrsɩra ba ŋ ʋ: Gʋaanyɩ bɩ bɔʋrɛ yɩm b'a fɩr yɩm gʋta gɛ? 13Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, Elii bʋr, bɩ ŋ y'a hɔɔnhɔ ba m, amba hɔ kʋ ŋ y'a gʋrsɩra ba a minto bɩ m." 14Kʋ Yeezuu a wusigə kan karɩndanyɩnɔ kaakʋrɔ wɔɔ kɩ, ŋn'ɩ tam karɩndanyɩnɔ gɔsɩnnɔ wɔɔ zi bɩ, ŋ zamaa cir gʋta yɩ kan wosocikarɩnsaambɔɔ kɩ, ŋn'ɩ bɩsɩ kam kan ŋ kɩ. 15Zamaa bɩ k'a Yeezuu yɩ bɩ, ŋ zɛ kədə, ŋnɩ bra si, ŋn'ɩ tam k'a yaa daʋrɛ yaa da m. 16A n karɩndanyɩnɔ wɔɔ lar, a ʋ: "Bɔ bɩsɩ awɔɔ n'a kam kan ŋ kɩ?" 17Gʋaa n a to zamaa bɩ bire ʋ, an a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: karɩnsaamba, bʋr mɔɔ ʋ, m nyɩ m ɩbɩɩ zi, zinə n ta m, an a ba bəətir. 18K'a wuti ma bɩncɛ bɩ do ʋ, a do an nawʋm b'ʋ, an lihihur ta a lɛ rɛ, an n'a sɔ sʋrɛ, a mɛ bɩ n a ba taŋŋɩ-taŋŋɩ. Mɔɔ n a yɛ ɩbɩɩ karɩndanyɩnɔ wɔɔ han kʋ ŋ nɩ la zinə bɩ ra, bɩ ŋ n a da ma y. 19Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Do sɩrakarɛ war zannɔ, mɔɔ dɔmɩm karɔ bam kan awɔɔ kɩ? Kʋ m nyasʋ awɔɔ m dɔmɩm karɔ? K'a nyɩ bɩ gaa, a bʋr m mɔɔ zi." 20Ŋ n a gaa, ŋnɩ ta m. Nyɩ bɩ k'a Yeezuu yɩ lɛɛm bɩ, zinə bɩ n a hinkə, an a do tara ʋ, an nɩ pɩr kam, an nɩ lihi bɔrɛ a rɛ. 21Yeezuu n a zɩ bɩ lar, a ʋ: "Yaaba b'a sɩŋŋɩda ba brɔ an nɩ nyɩ bɩ ma?" A ʋ: "A nyɩbaa ma. 22Dɔmɩm niŋŋoo ʋ, a a zɛ, an a da sɛ ʋ, gɛɛ hi ʋ k'an ga. Bɩ, k'ɩbɩɩ y'ɩ dam hɔsɩ ma, k'ɩ da wɔɔ han, ɩ cicirzɛrɛ minto." 23Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Bɔ minto ɩ n'a hɩrɛ, ɩ ʋ: k'ɩ y'ɩ dam ma! Hɔ woo••• a da ma an ba sɩrakarɛzaa m." 24Lɛɛm bɩ, nyɩ bɩ zɩ bɩ n zee da, a ʋ: "Mɔɔ sɩra ka, mɔɔ cicir zɛ, m sɩrakarɛ war bɩ minto!" 25Yeezuu k'a zamaa bɩ yɩ ŋn'ɩ zɛm gʋta bɩ, a həən si zinə bɩ ma, a ʋ: "Zinə, ɩbɩɩ n nɩ gʋaa bam bəətir, ɩ n n'a bam tikki, bɔ nyɩ naa do mɛ ʋ, bɩ, ɩ b'ɩ ya ɩ gasʋ y!" 26Zinə bɩ n nyɩ bɩ hinkə kan paŋŋa kɩ, an bɔ a mɛ ʋ kan zee kɩ. Nyɩ bɩ n gɔɔta am gər hɔ bɩ m. Gʋɔɔ n'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Ga a ʋ." 27Bɩ, Yeezuu a sa a wɔ ma, an a busu, an a jɩm brama. 28Kʋ Yeezuu gasʋ har ʋ bɩ, a karɩndanyɩnɔ wɔɔ a lar a deem, ŋ ʋ: "Bɔ minto y'a ka wɔɔ n ʋ da ma, ʋ la zinə bɩ ra?" 29A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Zinə ncɩnaaʋ do bɩ, hɔ ba ʋ, an b'a dam ma an a ka, an bɔ, kʋ yaadarɛ bɛɛ y." 30Yeezuu k'a cem kan a karɩndanyɩnɔ kɩ b'ʋ bɩ, ŋ bra Galilee ʋ, Yeezuu n a ŋʋa kʋ n n a dɔ y. 31Bala, a nyɩnta an nɩ hɔ dɩndam a karɩndanyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: "N Gʋaanyɩ bɩ nyasʋm, ŋn'a ka gʋɔɔ ʋ, ŋn'a zɛ, b'a zɛ bɩ kur bɩ dɔmɩm kaakʋ hinni ʋ, a y'a mɩm bɔŋ ʋ." 32Bɩ, a karɩndanyɩnɔ wɔɔ n nyɩnta ŋ n'a jɩ dɔrɛ y, b'a larlɛ nyibəə ta ŋ nɩ. 33Ŋ yaa lee ku Kapɛrnawum ʋ. Gasʋ kʋ ŋ y'a ʋ har ʋ bɩ, Yeezuu ŋ lar, a ʋ: "Bɔ bɩsɩ awɔɔ n'a kam zaa ra bɩ?" 34Ŋ n zɛ pi, bala, zaa ra bɩ, ŋ bʋgʋr ba kʋ ma jɩtambaa minto. 35Yeezuu n nyɩnta, an gʋaa bueerehɩɩya bɩ bir, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Kʋ gʋaa lɛ taa k'a bɩr jɩtaarɛ, k'an bɩr gʋaa haay jɛzaa, k'an bɩr gʋaa haay zibəənyɩ." 36A n nyɩ gaa, an a jɩm ŋ bire ʋ, an a wɔ burgu ma, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: 37"Gʋaa k'a nyɩnɔ nɔɔm gʋaa deem da ʋ bɩ, a ba a ʋ mɔɔ m. Bɩ gʋaa k'a mɔɔ da ʋ bɩ, a n mɔɔ da ʋ m deem y, Zɩ k'a mɔɔ nyɔɔ b'a da ʋ sɔ." 38Zaan n a hɩ Yeezuu m, a ʋ: "Karɩnsaamba, wɔɔ gʋaa yɩ, an nɩ lam zinəro ra ɩbɩɩ tɔ m, wɔɔ k'ʋ a gʋ ma k'a bɩr zum kʋ ʋ kan wɔɔ kɩ bɩ minto." 39Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "A b'a gʋ ma y, bala, gʋaa ba ʋ, an nɩ lam zinəro ra mɔɔ tɔ m, an a ya, an mɔɔ tɔ zar y. 40Gʋaa k'a bɩr jɩm bam kan wɔɔ kɩ y, wɔɔ gʋaa m. 41Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, gʋaa k'a hi ka awɔɔ ʋ poore a mi, kʋ mɔɔ gʋɔɔ n'awɔɔ m bɩ minto, a zaa bɩ kʋrɔm a ganwʋrɛ ma y. 42Kʋ gʋaa a ka nyɩnɔ kʋ ŋ sɩra ka mɔɔ ʋ rɔ nɔɔn duro gʋaa deem n'a do mimbʋnyaa nɔ ʋ, kʋ n jɛnlajaa gʋta kʋsɩ a wer ma, n n a da higʋta ʋ, a jɩra. 43K'ɩ wɔ y'ɩ dam mimbʋnyaa barɛ ma, k'ɩ zɛ ra, k'ɩ gasʋ ɩ wɔ deem m mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ b'ʋ, bɩ jɩra, gasʋ k'ɩbɩɩ nawʋm ɩ wɔ hɩɩya m sɛhar k'a lihire ba ʋ bɩ nɔ ʋ bɩ m. 45K'ɩ gam y'ɩ dam mimbʋnyaa barɛ ma, k'ɩ zɛ ra, k'ɩ gasʋ ɩ gam deem m mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ b'ʋ, bɩ jɩra, gasʋ k'ɩbɩɩ nawʋm ɩ gam hɩɩya m sɛhar ʋ bɩ m. 47K'ɩ mɩnyaa y'ɩ dam mimbʋnyaa barɛ ma, k'ɩ bɔ ʋ, k'ɩ gasʋ ɩ mɩnyaa deem m, Woso cirbəə b'ʋ, bɩ jɩra, k'ɩ gasʋ ɩ mɩm hɩɩya m sɛhar ʋ bɩ m, 48bɩncɛ kʋ mukuno bɩr gɩngaŋ ʋ, sɛ bɩr lihiŋ ʋ sɔ y. 49Bala, n sɛ sam, n nɩ yɛ da gʋaa haay ma. 50Yɛ naa, hɔ mɩŋŋa m. Bɩ kʋ yɛ b'a nyɩntabaa nɩ y, k'a banka bɔ nɩ? K'a ka kʋ yɛ n bɩr ta a ma, k'a nyɩnta kan kʋ kɩ laafɩɩ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\