Matiyee 10

1Yeezuu a karɩndanyɩnɔ bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ bir, an paŋŋa ka ŋ ʋ, kʋ ŋ n'a da zinəro wɔɔ ma, kʋ ŋ nɩ la ŋ la, kʋ ŋ nɩ yaaba do haay waa, kan kʋsɩ do haay kɩ. 2Kristazibəəzannɔ bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ tɔrɔ ba n nɩ: Lɛɛkarɛ zaa bɩ tɔ m, Sɩmɔɔn, n n'a hɩm ma Pɩyɛɛr, kan a danzaa Andɩr kɩ, Zebedee nyɩnɔ Zakkɩ kan a danzaa Zaan kɩ. 3Filipi kan Bartelemii kɩ, Toma kan yawʋrsirezaa Matiyee kɩ, Alfee nyɩ Zakkɩ kan Tade kɩ. 4Sɩmɔɔn Zelɔtɩ, kan Zidas Iskarɩyɔtɩ kɩ, b'ɩ Yeezuu da jɩnnɔ wɔ ʋ bɩ. 5Yeezuu bueerehɩɩyɔɔ nɔɔn duro nyɔɔ, an lɛ ka ŋ ʋ, a ʋ: "A bɩ kɩfɩɩrɔ zaa sa y, b'a bɩ gasʋ Samarii zannɔ kʋ ʋ y. 6Bɩ k'a ta Israyɛl do zi, gʋɔɔ kʋ ŋ bɔ kʋ ʋ kan hɔbɩsɩrɔ kʋ ŋ nyaam nɔ wɔɔ kɩ zi. 7K'awɔɔ ɩ tam k'a bɩr a pa darɛ, a ʋ: Woso cirbəə b'a zɔ. 8K'a yaabazannɔ waa, k'a gəəno mɩm bɔ ʋ, k'a kusiməro waa, a dintim gʋ ŋ ma, k'a la zinəro ra. A ka n y'a ʋ awɔɔ ʋ vam, k'a ka vam sɔ. 9A bɩ sarma sa, b'a bɩ busoo sa sɔ y. A bɩ bɔɔlʋgʋ zar a mɔr ʋ sɔ y. 10A bɩ hɩra sa zaa bɩ sarɛ minto, b'a bɩ huu sa hɩɩya y. A bɩ kʋsɔ kan bara kɩ sa y, bala, zibəəzaa b'a ga m, an hɔbɩrɛ yɩ. 11K'awɔɔ gasʋ kʋ poore ʋ gɛɛ kʋ gʋta ʋ, k'a laaka da, kʋ gʋaa ta ʋ a lɛ n taa k'awɔɔ si a har ʋ, k'a gɔɔta b'ʋ k'an ta an awɔɔ hʋrlɛ ku. 12K'awɔɔ ta k'a gasʋ har b'ʋ, k'a hɩ, a ʋ: 'Laafɩɩ n bɩr kan awɔɔ kɩ.' 13Kʋ har bɩ do a ga m, k'awɔɔ laafɩɩ n nyɩnta kan kɩ. Bɩ, k'a n a ga m, k'awɔɔ laafɩɩ n a wusigə awɔɔ zi. 14Har bɩ do nɔ ʋ kʋ ŋ n awɔɔ si, kʋ ŋ n a tʋr ka awɔɔ meerbaa bɩ ma, ŋn'a si sɔ, k'a ɩ bɔm har bɩ do ʋ, gɛɛ kʋ bɩ do ʋ, k'a taanyisi gʋ a gannɔ ma. 15Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: dʋdɔkarɛ hinni ʋ, kʋ naa do fɩryɩrɛ yɩm gʋta an lɛ da Sodɔm kan Gomɔɔr kɩ kʋ ra." 16"K'a tʋr ka mɩŋŋa, awɔɔ nyɔɔ mɔɔ nawʋm am seero hɔ bɩ m poojino bireyaa ʋ. Bɩ minto bɩ, k'a hɔɔn ka mɩŋŋa, am mɩnnɔ hɔ bɩ m. K'a yɩ gʋɔɔ kʋ ŋ mim ba ʋ y, am cirpʋnnɔ hɔ bɩ m. 17K'a dundo a zi kan gʋɔɔ kɩ, bala, ŋ y'awɔɔ gʋrm, ŋnɩ ta awɔɔ m dʋdɔkənno zi. Ŋ y'awɔɔ zɛm madɩɩrɔ m a sokʋmacɛrɔ ʋ. 18Ŋ tarɛ awɔɔ m kʋrɔ lɛɛzannɔ kan cinno kɩ taa mɔɔ tɔ ma. Naa nɩ nyɩntam kasɛtɩ ŋ mɩŋŋɔɔ kan kɩfɩɩrɔ wɔɔ kɩ lɛɛ. 19Kʋ ŋ bɩ ta awɔɔ m brɔɔ lɛɛ, a b'a hɔɔn da k'awɔɔ meer bam lʋnlɔ, gɛɛ, bɔ awɔɔ n n'a hɩrɛ y. Hɔ k'awɔɔ n'a hɩm bɩ, n y'a karɛ awɔɔ ʋ dɔmɩm bɩ do ʋ. 20Bala, awɔɔ bɛɛ n nɩ meer barɛ a zim y, awɔɔ Zɩ Sɛnt-Ɛspri n nɩ meer k'awɔɔ n n'a bam bɩ darɛ awɔɔ lɛ ʋ. 21Danyɩnɔ kʋ kam zɛ ma. Zɩ y'a nyɩ karɛ, n n a zɛ. Nyɩnɔ wutire ŋnɩ jɩm kan a zɩrɔ kɩ, ŋnɩ ŋ ka, ŋnɩ ŋ zɩnzɛ. 22Gʋaa haay sɔrɛ awɔɔ m mɔɔ tɔ ma. Bɩ gʋaa k'a jɩm kɔɔkɔɔ an ta an fɩryɩrɛ bɩ nyarɛ ku bɩ bʋmbɔrɛ yɩm. 23Kʋ ŋ fɩr ka awɔɔ ma kʋ niŋŋə ʋ, k'a a si a ta kʋ vanta ʋ. Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, awɔɔ bɩ Israyɛl kʋnɔrɔ wɔɔ nyarɛ Gʋaanyɩ bɩ m bɔkarɛ, an bʋr y. 24Karɩndanyɩ bɩ n lɛ da a karɩnsaamba ra y, zibəənyɩ bɩ n lɛ da a zuuba ra sɔ y. 25Karɩndanyɩ a ga m, an yɩ am a karɩnsaamba m. Zibəənyɩ a ga m, an yɩ am a zuuba m. Kʋ n har bɩ zaa bɩ ba zinəro jɩtaarɛ, awɔɔ hɔɔn ʋ naa, n b'a bam har bɩ nyɩnɔ wɔɔ m ncɩnaaʋ ra? 26Ncɩnaaʋ bɩ, a bɩ nyi ba gʋɔɔ nɩ y. Bala, hɔ ba ʋ, an a nyaakʋm da, n ba yɩrɛ y. Mim ba ʋ, an a nyaakʋm da, n b'a dɔrɛ y. 27Hɔ kʋ mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m monsigə ʋ bɩ, k'a hɩ garga ra, hɔ k'awɔɔ n'a mam sɔ awɔɔ y'a minto bɩ, k'a pa da kʋ gʋaa haay n a ma. 28A bɩ nyi ba gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ mɛsim zɛm gər, bɩ ŋ b'a dam ma, ŋnɩ gʋaa nyi zɛ rɔ wɔɔ nɩ y. K'a nyi ba Woso m. Bɩ y'a da ma, an mɛsim kan nyi kɩ zaar ba sɛhar ʋ. 29N bɩr bɛnnɔ hɛɛnm hɩɩya wacɩr la? A n bɔkarɛ deem taan••• bɩr gam k'awɔɔ Zɩ bɛɛ zaa ka y. 30B'awɔɔ, ŋ y'awɔɔ minkə bɩ lɛ dɔ. 31K'a maam, a bɩ nyi ba y. Awɔɔ gore ta ʋ, an lɛ da bɛnnɔ haay ra. 32Kʋ gʋaa a hɩ gʋɔɔ lɛɛ, a ʋ, a mɔɔ dɔ, mɔɔ y'a hɩrɛ m Zɩ k'a nɩ arzana ʋ bɩ m, mɔɔ ʋ, mɔɔ zaa dɔ sɔ. 33Bɩ, kʋ gʋaa bɩsɩ ka mɔɔ ma gʋɔɔ lɛɛ, mɔɔ bɩsɩ karɛ a zaa ma sɔ mɔɔ Zɩ k'a nɩ arzana ʋ bɩ lɛɛ. 34A b'a hɔɔn da, a ʋ, bʋr mɔɔ ʋ kʋ laafɩɩ n nyɩnta ʋ tara burə ʋ y. Mɔɔ n bʋr kʋ laafɩɩ n nyɩnta ʋ y. Bʋr mɔɔ ʋ zoobarɛ m. 35Bʋr mɔɔ ʋ, kʋ m gʋaa gʋ a zɩ ma, kʋ m nyɩmbʋɛɛrɛ gʋ a da ma, kʋ m lʋ gʋ a nyar ma. 36Gʋaa har gʋɔɔ n nɩ yɩrɛ a jɩnnɔ. 37Kʋ gʋaa a zɩ ŋʋa gɛɛ a da an lɛ da mɔɔ m, gʋaa bɩ do n a ga m, an yɩ mɔɔ gʋaa y. Kʋ gʋaa a nyɩyar gɛɛ a nyɩmbʋɛɛrɛ ŋʋa an lɛ da mɔɔ m, gʋaa bɩ do n a ga m, an yɩ mɔɔ gʋaa sɔ y. 38Kʋ gʋaa n a gɔdarkʋra busu an zu mɔɔ ʋ, a n a ga m, an yɩ mɔɔ gʋaa y. 39Kʋ gʋaa lɛ taa k'a a meeyaa bʋmbɔ, a b'a meeyaa bʋmbɔrɛ yɩrɛ y. Bɩ gʋaa k'a yɛ zɛ ma mɔɔ tɔ ma bɩ bʋmbɔrɛ yɩm." 40"Kʋ gʋaa awɔɔ si, mɔɔ a m si. Mɔɔ si k'a ʋ bɩ, bɔzaa ɩ mɔɔ nyɔɔ b'a a si. 41Kʋ gʋaa wosolɛsinnɩsorazaa si k'an wosolɛsinnɩsorazaa bɩ minto, a wosolɛsinnɩsorazaa ganwʋrɛ yɩm. Kʋ gʋaa gʋaa tɩrga si a tɩrgabaa tɔ ma, a gʋaa tɩrga ganwʋrɛ yɩm. 42Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, kʋ gʋaa hi ka hɩnnɩ ʋ tɔkkɛ nyɩnɔ poorero nɔɔn duro deem ʋ, kʋ mɔɔ karɩndanyɩ m bɩ tɔ ma, gʋaa bɩ do bɩ kʋrɔm ganwʋrɛ ma y."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\