Matiyee 11

1Yeezuu k'a hɔ dɩnda a karɩndanyɩnɔ bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ m an a nya bɩ, a a hʋr lɛɛ bɩ do ʋ k'a yaa Woso lemim pa da, k'a hɔ dɩnda sɔ kʋrɔ kʋ ŋ nɩ b'ʋ rɔ wɔɔ ʋ. 2Zaan k'a nɩ lɔnnɔcɛ ʋ b'a to an Krista zibəəro wɔɔ mim ma, an a karɩndanyɩnɔ gɔsɩnnɔ nyɔɔ, 3kʋ ŋ n aa laaka da han, ŋ ʋ: "Ɩbɩɩ ŋn'ɩ dɔrɛ ɩ zɛrɛ ma bɩ gɛɛ, gʋaa vanta nɩ?" 4Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "K'a ta a yaa hɔ k'awɔɔ n'a mam, an n'a yɩm naa dɩnda Zaan m: 5Bʋʋrɔ mɩm ɩ lɛɛ yɩm, lʋgɔrɔ ɩ tam, kusimoo y'a waam, dintim nɩ gʋrɛ ŋ ma, tikkiro ɩ meerbaa mam, gəəno y'a mɩm bɔŋ ʋ, lemim nyɩnta ɩ hɩm ŋʋazannɔ m. 6Mimbirenyɩntazaa m gʋaa k'a n a sɩrakarɛ to mɔɔ minto bɩ m." 7Zaan karɩndanyɩnɔ wɔɔ kʋ ŋ y'a hʋr bɩ, Yeezuu a sɩŋŋɩda ba, an n'a hɩm zamaa bɩ m, a ʋ: "Nka awɔɔ ta a yaa dɩga a poohɔɔn ʋ? Hɩnhɛr awɔɔ yɩ, an nɩ niigə gɔ yəŋŋəm gɛ? 8Bɔ awɔɔ ta a yaa dɩga a paan•••? Gʋaa m, an huu wɩsɩ da a ra gɛ? Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ huu wɩsɩrɔ darɛ a ra rɔ wɔɔ ɩ cinno harlɔ ʋ. 9Nka awɔɔ ta a yaa dɩga a? Wosolɛsinnɩsorazaa m gɛ? Ɩɩn•••, mɔɔ y'a hɩ awɔɔ m, a lɛ da wosolɛsinnɩsorazaa ra. 10Zaan mim n y'a gʋrsɩra ba Wosoci nɔ ʋ, n ʋ: 'Mɔɔ nɩ m zibəəzaa nyɔɔrɛ ɩbɩɩ lɛɛ, k'an ɩbɩɩ zaa banka.' 11Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, lannɔ nyɩnɔ barla gʋaa ba ʋ an lɛ da Zaan-Batiisi ra y. A n bɔkarɛ gʋaa k'an poore Woso cirbəə nɔ ʋ bɩ lɛ da m. 12A n a sɩŋŋɩda sa Zaan-Batiisi Woso lemim padarɛ dɔmɩnnɔ ʋ, an lee ku dɩɩtaa naa ma bɩ, arzana bɩ gasʋ n nawʋŋ ʋ paŋŋa m, tʋntɔʋrɛzannɔ n'a soŋ ʋ. 13Wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ haay kan Moyiisi lɛrɔ wɔɔ kɩ Woso cirbəə bɩ mim dɩnda, an ta an Zaan dɔmɩm ku. 14K'a dɔ mɩŋŋa a ʋ, Elii niŋŋə kʋ n ʋ a zɛm bɩ m Zaan m. 15Gʋaa k'a nɩ tʋr m k'an a ma! 16Kʋ m her gʋɔɔ nɔɔn makra ba kan bɔ kɩ? Bɔ ŋ y'a ʋ kʋ ʋ kan nyɩnɔ kʋ ŋ yaa nyɩnta daasɩyaa ʋ, ŋn'a to, ŋn'ɩ kʋ bimbirm, ŋ ʋ: 17Wɔɔ hir hɛ awɔɔ m, b'awɔɔ n sar ba y! Wɔɔ zɛlaa lɔ awɔɔ m, b'awɔɔ n nyi ka y! 18Bala, Zaan k'a bʋr bɩ, a bɩr hɔ bɩrɛ y, a bɩr dɩvɛn mim sɔ y. N n a hɩrɛ, n ʋ: zinə n ta m. 19Gʋaanyɩ bɩ bʋr, an nɩ hɔ bɩm, an nɩ hɔ mim, n n'a hɩm ma, n ʋ: Naa do naa, nɔzaa m, bɩ, bɛɛmir m sɔ. Yawʋrsinno kan mimbʋnyaabənno kɩ hannyɩ m. Bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ yɛm Woso Mindɔrɛ bɩ ma rɔ wɔɔ a dɔ ŋ ʋ, Woso Mindɔrɛ bɩ tɩrga." 20A m naa, Yeezuu n a sɩŋŋɩda sa, an nɩ nyaa bam kan kʋrɔ k'a hoserlo ba ʋ gʋta bɩ ŋ n a bɔ a taam nɔ wɔɔ kɩ. 21"Korazɛn, ɩbɩɩ kʋsɩ yɩm! Bɛtsayɩdaa, ɩbɩɩ kʋsɩ yɩm sɔ! Bala, hoserlo kʋ ŋ ba awɔɔ bireyaa ʋ rɔ wɔɔ, kʋ ba ŋ y'a ʋ Tiir kʋ ʋ kan Sidɔn kʋ kɩ, k'an naa brɔɔ huu yiiro gʋr ŋnɩ ŋ ka a ra ŋnɩ suu lo a ra, k'a hɩnka a ʋ, a lɛ taa k'a a bɔ a taam. 22Bɩ y'a ka, mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: dʋdɔkarɛ hinni ʋ, awɔɔ fɩryɩrɛ nyɩntam kʋsɩ, an lɛ da Tiir kan Sidɔn kɩ m. 23B'ɩbɩɩ, Kapɛrnawum, ɩbɩɩ y'ɩ busure ɩ lee ku brama ra? Ɩbɩɩ zerm ɩ gasʋ gəənokʋ ʋ! Bala, kʋ hoserlo kʋ ŋ ba ɩbɩɩ zi rɔ wɔɔ, kʋ ba ŋ y'a ʋ Sodɔm kʋ ʋ, k'an naa a gɔɔta an ta ʋ her dɔmɩm ʋ. 24Naa y'a ka, mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: dʋdɔkarɛ dɔmɩm ʋ, ɩbɩɩ fɩryɩrɛ yɩm kʋsɩ an lɛ da Sodɔm hɔ ra." 25Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, Yeezuu meer ba, a ʋ: "Zɩ k'a a so tara ʋ kan brama kɩ, mɔɔ ɩ yaa darɛ ɩbɩɩ m barka, k'ɩbɩɩ hɔɔ nɔɔn duro nyaakʋm da gʋɔɔ hɔɔnzannɔ m kan hɔdonno kɩ m, ɩ bɔkarɛ, ɩ ŋ hɩnka nyɩnɔ poorero m bɩ minto. 26Ɩɩn•••, Zɩ, ɩbɩɩ y'a ŋʋa ɩ ba ncɩnaaʋ. 27Mɔɔ Zɩ hɔ haay ka mɔɔ ʋ. Zɩ bɩ y'a deem ɩ Nyɩ bɩ dɔ. Nyɩ bɩ y'a deem ɩ Zɩ bɩ dɔ kan gʋɔɔ k'a lɛ n taa k'a hɩnka ŋ nɩ rɔ wɔɔ kɩ bala. 28K'a bʋr mɔɔ zi, awɔɔ haay k'awɔɔ mɔr gorezaa busu an n'a kɔm nɔ wɔɔ, mɔɔ hoonsire karɛ awɔɔ ʋ. 29K'a zu mɔɔ ʋ, k'a mɔɔ hɔdɩndarɛ si, bala, mɔɔ bʋgʋ-bʋgʋ, mɩŋŋazerlezaa m mɔɔ m. Bɩ, awɔɔ nyiro wɔɔ hoonsire yɩm. 30Bala, zuuba k'an kʋsɩ bɛɛ m mɔɔ nɩ y. Mɔr kʋ mɔɔ n'a karɛ awɔɔ ʋ bɩ gore ba ʋ sɔ y."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\