Matiyee 12

1Dɔmɩnnɔ wɔɔ duro ʋ, sabaa hinni ʋ, Yeezuu bɔ hɔsɩrarɔ ʋ, nɔ n a karɩndanyɩnɔ wɔɔ nyasʋ, ŋn'a sɩŋŋɩda ba, ŋn'ɩ hɔyaa yɩnyarm ŋn'a tiŋŋəre, ŋn'a sʋm. 2Farizɛɛnrɔ wɔɔ kʋ ŋ naa yɩ bɩ, ŋ y'a hɩ Yeezuu m, ŋ ʋ: "Dɩga ɩ karɩndanyɩnɔ wɔɔ ma, hɔ k'a n a ga barɛ m sabaa hinni ʋ bɩ ŋn'a bam." 3Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Mim k'a pakra ba Davɩd m kan a gʋɔɔ kɩ bɩ dɔmɩm ʋ, hɔ niŋŋə k'a a ba, nɔ k'a a nyasʋ bɩ, 4gasʋ k'a ʋ Woso zɛʋjɩ bɩncɛ ʋ, an mannɩ bur bɩ gʋr an a bɩ, kan a gʋɔɔ wɔɔ kɩ, bɩ lɛ ba ʋ kʋ ŋ n'a bɩ kʋ wosocɛmannɩbənno wɔɔ bɛɛ m bala bɩ, awɔɔ n a karɩnda ba ra? 5Gɛɛ, awɔɔ n a karɩnda ba Moyiisi lɛrɔ ci b'ʋ, n ʋ: Woso zɛʋjɩ bɩncɛ ʋ b'ʋ bɩ, wosocɛmannɩbənno wɔɔ bɩr zum sabaa hinni b'ʋ y, bɩ kʋrɔma bɛɛ nɩ y. 6Bɩ, mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m, Gʋaa ɩ naa ʋ, an lɛ da Wosocɛ bɩ ra. 7N ʋ: cicirzɛrɛ mɔɔ lɛ n taa, mannɩbarɛ bɛɛ y, k'awɔɔ meerbaa naa do jɩ ma, awɔɔ bɩ gʋɔɔ nɔɔn duro dʋdɔ yarlɛ y, bala, ŋ n kʋrɔma y. 8Bala, Gʋaanyɩ bɩ m sabaa hinni bɩ minzaa." 9Cem kʋ Yeezuu ʋ b'ʋ bɩ, ta a ʋ, an aa gasʋ ŋ sokʋmacɛ ʋ. 10Lɛɛ bɩ do ʋ bɩ, gʋaa n nɩ b'ʋ, a wɔ deem n ga. Ŋ n laaka da Yeezuu han, ŋ ʋ: "A a ga m, kʋ n nɩ gʋaa waa sabaa hinni ʋ ra?" A hɩ ŋ y'a ʋ ncɩnaaʋ, k'a Yeezuu ku, a mim ka ra. 11Bɩ, Yeezuu a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Nka n'awɔɔ bire ʋ, a ser deem bala n n'a dam yaa ʋ sabaa hinni ʋ, b'a bɩ tarɛ an aa a bɔ yaa b'ʋ? 12Gʋaa n lɛ da ser m denter la? K'a maam, a a ga m, kʋ n nɩ zi mɩŋŋa ba gʋaa m sabaa hinni ʋ." 13A m bɩ, an a hɩ wɔgərzaa bɩ m, a ʋ: "Ɩ wɔ bɩ hʋr!" Gʋaa bɩ n a hʋr, a wɔ bɩ n a banka mɩŋŋa am deem bɩ hɔ bɩ m. 14Farizɛɛnrɔ wɔɔ kʋ ŋ bɔ sokʋmacɛ b'ʋ bɩ, ŋ y'a dɩnda k'a ka zaa ma k'a Yeezuu ku a zɛ. 15Yeezuu k'a naa ma bɩ, a a hʋr lɛɛ bɩ do ʋ, gʋaa cir gʋta n zu a jɛ ʋ, an yaabazannɔ wɔɔ waa haay. 16A n n'a hɩrɛ ŋ nɩ mɩŋŋa, a ʋ: A b'a ka gɔsɩ n a dɔ y. 17Kʋ hɔ kʋ wosolɛsinnɩsorazaa Ezayii a hɩ bɩ n kʋ yɩ. A a hɩ, a ʋ: 18Mɔɔ Zibəənyɩ kʋ mɔɔ bɔ ʋ bɩ ba n nɩ. Gʋaa kʋ mɔɔ n'a ŋʋam kan m heer kɩ haay bɩ, mɔɔ yɩ m Ɛspri bɩ kaŋ ʋ. A mɔɔ lɛrɔ hɩ m do gʋta m. 19A b'a kam nyaa ma y. A bɩ zee darɛ y. Gɔsɩ b'a leer mam zaarɔ bire ʋ y. 20A bɩ niigə gɔ paŋŋawarzaa darɛ y. A bɩ fɩtɩrɛ k'a sɛ paŋŋa ba ʋ bɩ lihire y. A ba a nawʋrɛ ncɩnaaʋ, an ta an paŋŋa ka tɩrgabaa ʋ. 21Do haay sɩra kaŋ ʋ. 22Bɩ jɛ ʋ bɩ, n bʋr gʋaa m Yeezuu zi, zinə n ta m, an a ba bʋʋ, bəətirbaa n ta m sɔ. Yeezuu n a waa, a n nɩ meerbarɛ, a mɩm n nɩ lɛɛ yɩm sɔ. 23Gʋaa cir bɩ zɛ kədə, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Davɩd Nyɩ bɛɛ m na?" 24Bɩ farizɛɛnrɔ wɔɔ kʋ ŋ naa ma bɩ, ŋ y'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Naa do k'an naa, la a nawʋm zinəro ra, zinəro jɩtaarɛ Bɛlzebul paŋŋa m bala." 25Yeezuu k'a hɔ kʋ ŋ n'a hɔɔn dam ma bɩ dɔ bɩ, a a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Kʋ k'a gʋɔɔ bɩr kʋ mam bɩ y'a darɛ. Kʋnɔ gɛɛ, har kʋ kʋmarɛ ba ʋ bɩ y'a dam sɔ. 26Kʋ Sʋtaana bʋr an nɩ lam Sʋtaana ra, gʋngʋrɛ m bɩ. A kʋ bɩ y'a dam ma, an jɩm dʋntɔ ra? 27Bɩ kʋ Bɛlzebul paŋŋa y'a ka mɔɔ nɩ lam zinəro ra, awɔɔ karɩndanyɩnɔ wɔɔ la kʋ ŋ nawʋrɛ ŋ la sɔ bɩ, ŋ paŋŋa b'a to ka? Bɩ y'a ka ŋ mɩŋŋɔɔ n n'awɔɔ dʋdɔ karɛ. 28Bɩ kʋ Woso Sɛnt-Ɛspri paŋŋa y'a ka mɔɔ nɩ lam zinəro ra, k'a maam k'a dɔ a ʋ, Woso cirbəə bɩ lee ku awɔɔ zi. 29A n ta ʋ sɔ bɩ, gʋaa ba ʋ, an b'a dam ma, an gasʋ gʋaa paŋŋazaa har ʋ, k'a mɔrlɔ gʋr, k'a n ser ka, an a kʋsɩ, an bɔkarɛ, an gasʋ, an mɔrlɔ wɔɔ gʋr y. 30Gʋaa k'a ba kan mɔɔ kɩ bɩ, mɔɔ jɩm m. Gʋaa k'a bɩr a dam mɔɔ han an a so kʋ ma bɩ, a hɩsɩga a nawʋm." 31"Naa y'a ka, mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, Woso mimbʋnyaarɔ haay kan sʋnsɔrɔ haay kɩ sugur kam gʋɔɔ ʋ. Bɩ, gʋaa biyəə k'a nɩ Sɛnt-Ɛspri sʋnsɔ wʋm bɩ, a b'a sugur yɩm fɩɩga y. 32Kʋ gʋaa meer ba Gʋaanyɩ bɩ ma, a y'a sugur yɩm, bɩ k'a meer ba Sɛnt-Ɛspri ma, a b'a sugur yɩm tara burə ʋ naa ʋ, b'a b'a yɩm booti hinni ʋ sɔ y." 33"K'a dɔ a ʋ: gɔ mɩŋŋa bɩ, nyɩ mɩŋŋa a n'a dam. Gɔ bʋnyaa bɩ nɩ nyɩ bʋnyaa dam. N gɔ biyəə dɔ a nyɩ ma. 34Mɩnnɔ kʋsɩrɔ, awɔɔ y'a bam lɔ k'a mim mɩŋŋa hɩ a kʋsɩrabaa bɩ nɔ ʋ? Bala, hɔ k'a gʋaa heer han b'a lɛ n'a hɩm. 35Gʋaa mɩŋŋa k'a n'a mɩŋŋabaa m bɩ, bɔ an nawʋm mim mɩŋŋa m a heer ʋ. Gʋaa bʋnyaa k'a n'a bʋnyaabaa m bɩ, bɔ an nawʋm mim bʋnyaa m a heer ʋ sɔ. 36Bɩ, mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m, mɔɔ ʋ: Meerbaa k'a nyɔɔdʋ ba ʋ haay kʋ gʋaa n'a bam bɩ, Woso y'a larm ma. 37Bala, ɩbɩɩ meerbaa n n'ɩ bʋmbɔrɛ, ɩ meerbaa n n'ɩ dam mim ʋ sɔ." 38Naa kur bɩ, wosocikarɩnsaambɔɔ kan farizɛɛnrɔ kɩ a sɩŋŋɩda ba, ŋn'a hɩ Yeezuu m, ŋ ʋ: "Karɩnsaamba, wɔɔ lɛ taa k'ɩ hoser ba k'ʋ a yɩ." 39A n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Her naa gʋɔɔ wɔɔ, gʋɔɔ bʋnyaarɔ m, ŋ bɩr Woso lɛ sire y, ŋ y'a kam makra ma, bɩ kʋ makra bɩ nɩ, ŋ bɩ makra vanta yɩrɛ kʋ wosolɛsinnɩsorazaa Zonas makra bɩ bɛɛ y. 40Bala, Zonas k'a gɔɔta zɔ gʋta nɔ ʋ hi ʋ dɔmɩm kaakʋ bɩ, sinuu ʋ kan a gunuu ʋ kɩ bɩ, Gʋaanyɩ bɩ gɔɔtam maam sɔ tara noom ʋ dɔmɩm kaakʋ, sinuu ʋ kan a gunuu ʋ kɩ. 41Dʋdɔkarɛ hinni ʋ, Niniivɩ gʋɔɔ wutire, ŋnɩ her gʋɔɔ nɔɔn da lɛ ʋ, ŋnɩ ŋ gumə war bɩ hɩnka ŋ nɩ. Bala, Niniivɩ gʋɔɔ wɔɔ a bɔ a taam ŋnɩ sugur yɛ Zonas Woso lemim padarɛ ma. Bɩ naa ʋ bɩ, gʋaa ta ʋ an lɛ da Zonas ra. 42Dʋdɔkarɛ hinni ʋ, lʋ cir k'a a to jɩsadɔpaasɩ ma an bʋr k'a b'a tʋr ka Salomɔɔn mindɔrɛ meerbaa ma bɩ, a zamaana naa do gumə war bɩ hɩnkarɛ ŋ nɩ. Bala, a to a ʋ kʋ laatʋrɛ ʋ, an bʋr k'a b'a tʋr ka ma, an bɔkarɛ, gʋaa ɩ naa ʋ an lɛ da Salomɔɔn ra." 43"Kʋ zinə bɔ gʋaa mɛ ʋ, a da an nawʋm lɛɛ gəəro zi, k'a a ka hoonsire bɩncɛ ma, bɩ k'a bɩr a yɩrɛ, 44b'a hɩ a heer ʋ, a ʋ: 'Mɔɔ yɩ m wusigəre m bɩncɛ gusire ʋ.' K'a yaa leeku bɩ, a yaa dɩga a gɔsɩ n a so cɛ b'ʋ, bɩ dintim ba b'ʋ sɔ y. Hɔ haay ɩ cɛ b'ʋ, a bɩncɛrɔ ʋ mɩŋŋa. 45K'a yɩ ncɩnaaʋ, b'a ta an aa zinəro vantɔɔ gaa saanhɩna, ŋ bʋnyaabaa n lɛ da a mɩŋŋa ra, ŋnɩ bɩ gasʋ, ŋn'a so gʋaa bɩ do ʋ. Gʋaa bɩ do mim bɩ bʋnyaabaa lɛ dam biisi hɔ ra. Zamaana naa do k'an bʋnyaa naa, a mim yɩrɛ ncɩnaaʋ sɔ." 46Yeezuu k'a nɩ meer bam kan gʋɔɔ cir bɩ kɩ bɩ, a da kan a danyɩnɔ kɩ bʋr, ŋnɩ jɩm garga ra, ŋn'a ŋʋam k'a meer ba kan kɩ. [ 47Gʋaa n a hɩ Yeezuu m, a ʋ: "Ɩ da kan ɩ danyɩnɔ kɩ ɩ garga ra, ŋ lɛ n taa k'a meer ba kan ɩ kɩ."] 48Yeezuu n a nyɩ bɔ gʋaa bɩ nʋ, a ʋ: "Nka m mɔɔ da? Nkɔɔ m mɔɔ danyɩnɔ?" 49A n bɔkarɛ, an a wɔ nyɔɔ a karɩndanyɩnɔ wɔɔ ma, an a hɩ, a ʋ: "Mɔɔ da bɩ ba n nɩ, kan mɔɔ danyɩnɔ wɔɔ kɩ. 50Gʋaa niŋŋə k'a nɩ mɔɔ Zɩ k'a nɩ arzana ʋ bɩ hɔɔnhɔ bam bɩ, mɔɔ danyɩ m, mɔɔ danlʋ m, mɔɔ da m."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\