Matiyee 13

1Hinni bɩ dɔ ʋ bɩ, Yeezuu bɔ har ʋ, an aa nyɩnta higʋta bɩ lɛ ra, 2zamaa cir gʋta a so kʋ ma a jɩr ʋ. A m bɩ, Yeezuu n kɔ, an aa nyɩnta kɔɔlʋʋ ʋ, zamaa bɩ haay n nɩ jɩnɩm hi bɩ lɛ ra. 3A hɔ dɩnda ŋ nɩ gʋta hɔbɔkʋrɛnoom darɛ nɔ ʋ, an a hɩ, a ʋ: "Gʋaa ɩ bɔ, k'a hɔ duu. 4A duu k'a nawʋm bɩ, gɔsɩnnɔ n a lo zaa gʋr ma, bɛnnɔ n bʋr, ŋnɩ b'a bɩ haay. 5Gɔsɩnnɔ n a lo jaarɔ bɩncɛ ʋ, taa n nyɩnta b'ʋ gʋta y. Hɔyaa bɩ n bɔ lɛɛm, kʋ taa ba b'ʋ gʋta bɩ minto. 6Woso k'a der bɩ, a na hɔka bɩ ma, an ga, k'a məsi ba ʋ bɩ tɔ ma. 7Gɔsɩnnɔ n a zar laa gaa ʋ, laa bɩ n haan, an ŋ zɩnzɛ. 8Gɔsɩnnɔ n a lo lɛɛ mɩŋŋa ʋ, ŋnɩ haan, ŋnɩ ma, ŋnɩ nyɩ da. A yaa deem yaa ka zɔrɔ, deem busɔrdɩ, deem bukərku. 9Gʋaa k'a nɩ tʋr m bɩ, k'an a tʋr ka ma." 10Karɩndanyɩnɔ wɔɔ a zɔ Yeezuu ma, ŋn'a hɩ m, ŋ ʋ: "Bɔ m, ɩbɩɩ n tɩr meer ba kan ŋ kɩ hɔbɔkʋrɛnoom nɩ?" 11A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Woso a ka k'awɔɔ n Woso cirbəə bɩ minno kʋ ŋ y'a nyaakʋm da rɔ wɔɔ dɔ, b'a n a ka nawɔnnɔ ʋ y. 12Bala, gʋaa k'an ta hɔ m bɩ, n y'a yarɛ n n a ka ʋ, a hɔ n yɩ gʋta, bɩ gʋaa k'a ba m bɩ, baa hɔ k'an ta m bɩ, n bɩ yɔm nɩ. 13Naa y'a ka mɔɔ nɩ meer bam kan ŋ kɩ hɔbɔkʋrɛnoom m. Bala, ŋ yɩ dɩgam, bɩ ŋ bɩr lɛɛ yɩrɛ y. Ŋ y'a tʋr kam, bɩ ŋ bɩr a marɛ, ŋ bɩr a jɩ mam sɔ y. 14Kʋ hɔ kʋ Ezayii a hɩ bɩ n kʋ yɩ ŋ minto. A ʋ: Awɔɔ mim mam gʋta, b'awɔɔ b'a jɩ marɛ y. Awɔɔ dɩgam mɩŋŋa, b'awɔɔ bɩ lɛɛ yɩrɛ y. 15Bala, do naa do heer a ta. Ŋ tʋr bɩr mim marɛ y, ŋ y'a mɩnyaarɔ tɩnta, k'a bɩ lɛɛ yɩ, k'a bɩ mim ma y, k'a heer bɩ mim jɩ ma y, k'a bɩ sugur yɛ, a a bɔ a taam kʋ mɔɔ n a waa y! 16B'awɔɔ, awɔɔ jɩra: awɔɔ mɩnyaarɔ ɩ lɛɛ yɩm, awɔɔ tʋʋrɔ ɩ mim mam! 17Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, wosolɛsinnɩsorazannɔ gʋta kan gʋɔɔ tɩrgɔɔ gʋta kɩ a ŋʋa, k'a hɔ k'awɔɔ n'a yɩm naa yɩ, bɩ ŋ n a yɩ y. K'a hɔ k'awɔɔ n'a mam naa ma, bɩ ŋ n a ma y." 18"K'a tʋr ka hɔduure hɔbɔkʋrɛnoom bɩ jɩ ma. 19Hɔyaa k'a nɩ zaa lezi bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ Woso cirbəə lemim bɩ mam, bɩ ŋ bɩr a jɩ mam nɔ wɔɔ m. Bala, lɛɛm bɩ, Sʋtaana lemim kʋ n y'a duu ŋ heer ʋ bɩ si ŋ han. 20Hɔyaa k'a nɩ jaarɔ bɩncɛ ʋ bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ Woso lemim bɩ marɛ, ŋn'a sim lɛɛm kan heernyɔɔ kɩ rɔ wɔɔ m brɔɔ m. 21Bɩ, ŋ mɩŋŋɔɔ məsi ba ʋ y, hindeem gʋɔɔ m. Kʋ heerzar gɛɛ fɩryɩrɛ bʋr Woso lemim bɩ tɔ ma, bɩ ŋ y'a do lɛɛm. 22Hɔyaa k'a nɩ laarɔ bireyaa ʋ bɩ, gʋɔɔ m, ŋnɩ Woso lemim bɩ ma, durnya hɔɔndama kan a arzaka lɛtaama kɩ ŋ lemim bɩ zɛ, a bɩr nyɩ darɛ y. 23Hɔyaa k'a nɩ lɛɛ mɩŋŋa ʋ bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ Woso lemim bɩ ma, ŋn'a jɩ ma rɔ wɔɔ m: Ŋ n'ɩ nyɩ dam. A yaa deem ɩ nyɩ dam zɔrɔ, deem busɔrdɩ, deem bukərku." 24Yeezuu a ya, an hɔbɔkʋrɛnoom vanta da, a ʋ: "Woso cirbəə bɔ kʋ ʋ kan gʋaa k'a hɔdo mɩŋŋa duu a hɔsɩra ʋ bɩ kɩ. 25Gum k'a bɩ da gʋɔɔ nɩ hinceem bam bɩ, gʋaa bɩ jɩm deem n bʋr, an bɩ sʋr duu hɔyaa bɩ barla, an a hʋr. 26Hɔyaa bɩ k'a bɩ bɔ, an ma, an yaa ka bɩ, sʋr bɩ n bɔ sɔ. 27Hɔsɩrazaa bɩ zibəənyɩnɔ n b'a hɩ m, ŋ ʋ: 'Zuuba, hɔdo mɩŋŋa bɛɛ ɩbɩɩ duu ɩ hɔsɩra b'ʋ ra? A a ba lɔ kɛɛrɛ sʋr n bʋr, an ta ʋ?' 28A n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: 'Jɩm deem ɩ hɔ naa do ba'. A m naa, zibəənyɩnɔ wɔɔ n a lar, ŋ ʋ: 'Ɩbɩɩ lɛ taa k'ʋ ta, ʋ aa sʋr bɩ wʋnwʋr la?' A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: 29'Ayy••• Bala, k'awɔɔ k'a sʋr bɩ wʋnwʋr, awɔɔ cenle a hɔka bɩ wʋnwʋr sɔ. 30K'a ŋ to kʋ ŋ nɩ ma kan kʋ kɩ, k'an ta, an aa hɔdarɛ dɔmɩm ku. Hɔdarɛ dɔmɩm ʋ bɩ, mɔɔ y'a hɩm zibənno wɔɔ m, mɔɔ ʋ: K'a lɛɛ ka a sʋr bɩ gʋr, a kʋsɩ, a da sɛ ʋ, k'a bɔkarɛ a hɔyaa bɩ gʋr a zar m sɩ ʋ.' " 31Yeezuu a ya, an hɔbɔkʋrɛnoom vanta da ŋ nɩ, a ʋ: "Woso cirbəə bɩ bɔ kʋ ʋ kan hɔ kʋ n n'a hɩm ma mutardɩ yaa, kʋ gʋaa n'a sam, an n'a duum a hɔsɩra ʋ bɩ kɩ. 32A m hɔdo haay rɔ wɔɔ poore. Bɩ, kʋ n y'a duu an bɔ, ma an nawʋm, an nɩ lɛ dam hɔyaa haay ra: a ba an nawʋm gɔ gʋta, bɛnnɔ n b'a dam ma, ŋnɩ cɛ kɩnka a vəŋŋəro ma." 33A a ya an hɔbɔkʋrɛnoom da ŋ nɩ, a ʋ: "Woso cirbəə bɩ bɔ kʋ rɛ kan nyʋnyɔɔ kɩ. Lʋ n a sa, an a tʋntɔ kan nyisi kɩ mɔr gʋta lɛ ma kaakʋ. Nyisi bɩ n ta an der." 34Minno nɔɔn duro haay hɩ Yeezuu n nawʋrɛ ŋ nɩ hɔbɔkʋrɛnoom m. A bɩr hɔsɩ hɩm gʋɔɔ cir bɩ m, k'a hɩ bɛɛ a nawʋm hɔbɔkʋrɛnoom nɩ y. 35Kʋ hɔ kʋ wosolɛsinnɩsorazaa b'a hɩ bɩ n kʋ yɩ. A a hɩ, a ʋ: Mɔɔ yɩ m lɛ gʋrɛ, m hɔbɔkʋrɛnoom da ŋ nɩ, m hɔ k'a nyaakʋm da durnya sɩŋŋɩda ʋ tee••• bɩ hɩ ŋ nɩ. 36Yeezuu k'a zamaa cir bɩ to, an doo bɩ, a karɩndanyɩnɔ wɔɔ a zɔ ma, ŋn'a hɩ m, ŋ ʋ: "Sʋr hɔbɔkʋrɛnoom bɩ jɩ dɩnda wɔɔ m." 37A n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Gʋaa k'a nɩ hɔ mɩŋŋa do duum bɩ, Gʋaanyɩ bɩ m. 38Hɔsɩra bɩ, durnya m. Hɔdo mɩŋŋa bɩ, Woso cirbəə nyɩnɔ wɔɔ m. Sʋr bɩ, Sʋtaana nyɩnɔ m. 39Jɩm k'a sʋr bɩ duu bɩ, Sʋtaana m. Hɔdarɛ bɩ, durnya nyarɛ m. Hɔdənno wɔɔ, malɛɛkarɔ m. 40Amba kʋ ŋ nɩ sʋr gʋrm ŋn'a dam sɛ ʋ bɩ, yɩ a nawʋrɛ ncɩnaaʋ durnya nyarɛ hinni ʋ: 41Gʋaanyɩ bɩ y'a malɛɛkarɔ nyɔɔrɛ, ŋnɩ hɔ haay k'a nɩ gʋɔɔ gʋm Woso ma rɔ wɔɔ gʋr Woso cirbəə bɩ nɔ ʋ. Ŋ mimbʋnyaabənno wɔɔ gʋrm sɔ, ŋnɩ bɔ ŋ nɩ, 42ŋn'aa ŋ zar sɛhar ʋ. Ŋ nyi kam b'ʋ, ŋn'a sɔ sʋ. 43Bɩ, gʋɔɔ tɩrgarɔ wɔɔ gure am wosogure hɔ bɩ m, ŋ Zɩ bɩ cirbəə nɔ ʋ b'ʋ. Gʋaa k'a nɩ tʋr m, k'a n'a tʋr ka ma." 44"Woso cirbəə bɩ bɔ kʋ rɛ kan arzaka gʋta kʋ n y'a nyaakʋm da hɔsɩra ʋ bɩ kɩ, gʋaa n sʋr la: a n so ra, an a nyaakʋm da. K'a heer nyɔɔ bɩ, an a hʋr, an aa hɔ haay k'an ta m nɔ wɔɔ hɛɛ, an hɔsɩra bɩ do si m." 45"Woso cirbəə b'a ya an bɔ kʋ rɛ kan terbarɛzaa k'a n'a kam nyɛɛnyaarɔ mɩŋŋɔɔ ma kɩ. 46K'a nyɛɛnyaa wɩsɩ yɩ, a busoo nɩ yɩm gʋta bɩ, an ta, an aa hɔ haay k'an ta m nɔ wɔɔ hɛɛ, an b'a si m." 47"Woso cirbəə b'a ya, an bɔ kʋ rɛ kan zaŋŋa kʋ ŋ n'a zom hi ʋ, an nɩ zɔ do haay gʋrlɛ an nɩ bɔm nɩ bɩ kɩ. 48Kʋ zɔnɔ a han bɩ n y'a gaa, n n bɔ m hi bɩ lɛ ra. N n bɔkarɛ, ŋnɩ nyɩnta, ŋnɩ zɔnɔ mɩŋŋɔɔ wɔɔ nyʋkɔ ʋ, ŋnɩ ŋ zar mɔr ʋ, ŋnɩ zɔnɔ bʋnyaarɔ wɔɔ lo. 49Yɩ a nawʋrɛ ncɩnaaʋ durnya nyarɛ hinni ʋ. Malɛɛkarɔ zɛm bɩ gʋɔɔ bʋnyaarɔ wɔɔ gʋ gʋɔɔ tɩrgarɔ wɔɔ ma, 50ŋnɩ ŋ zar sɛhar ʋ. Ŋ nyi kam b'ʋ, ŋn'a sɔ sʋ." 51Yeezuu n a karɩndanyɩnɔ wɔɔ lar, a ʋ: "Awɔɔ naa haay woo••• ma mɩŋŋa ra?" Ŋ ʋ: "Ɩɩn•••" 52A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Ncɩnaaʋ bɩ, wosocikarɩnsaamba biyəə k'a n'a bam Woso cirbəə kʋ bɩ karɩndanyɩ bɩ, bɔ a ʋ kʋ rɛ kan harzaa k'a nɩ hɔ gusire kan hɔ daa kɩ bɔrɛ a arzaka ʋ bɩ kɩ." 53Yeezuu k'a hɔbɔkʋrɛnoonno nɔɔn duro da an ŋ nya bɩ, a a hʋr lɛɛ bɩ do ʋ, 54an doo kʋ k'a tʋr ʋ b'ʋ. A n a sɩŋŋɩda sa, an nɩ hɔ dɩndam kʋ bɩ do sokʋmacɛ b'ʋ, zamaa bɩ n zɛ kədə a hɔdɩndarɛ bɩ tɔ ma. Ŋ n'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Awɔɔ a to mindɔrɛ naa do m ka? A a ba lɔ, an nɩ hoserlo barɛ? 55Gɔwurezaa bɩ nyɩ bɛɛ n'awɔɔ m na? Maarii nyɩ bɛɛ n'awɔɔ m na? Zakkɩ, Zozɛf, Sɩmɔɔn, Ziidi, a danyɩnɔ bɛɛ m nawɔnnɔ ra? 56Awɔɔ danlʋrɔ ba wɔɔ bire ʋ naa ʋ ra? A a ba lɔ kɛɛrɛ, an n'a dam naa do haay barɛ ma?" 57Naa do a ka, ŋ n kaanm Yeezuu m. A m naa, Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Wosolɛsinnɩsorazaa ɩ daʋrɛ yɩm bɩncɛ haay ʋ, b'a bɩr a yɩm a kʋ ʋ, a bɩr a yɩm a har ʋ sɔ y." 58Yeezuu n hoser ba b'ʋ gʋta y, ŋ sɩrakarɛwar bɩ tɔ ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\