Matiyee 14

1Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, cir Hɩrɔɔdɩ Yeezuu mim ma, bala a tɔ bɔ lɛɛ haay ʋ. 2A n n'a hɩrɛ a zibəənyɩnɔ m, a ʋ: "Gʋaa naa do, Zaan-Batiisi m! K'a a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ bɩ y'a ka, an paŋŋa yɩ, an nɩ hoserlo barɛ." 3Kʋ sɩra nɩ, Hɩrɔɔdɩ a ka, ŋnɩ Zaan nyasʋ, ŋn'a sur, ŋn'a du lɔnnɔcɛ ʋ, a dam Filipi lʋ k'an ta m, a tɔ m Hɩrɔdɩyaadɩ bɩ minto. 4Bala, Zaan a hɩ Hɩrɔɔdɩ m, a ʋ: "A n a ga m k'ɩbɩɩ n a ba ɩ lʋ y!" 5Hɩrɔɔdɩ a ŋʋa k'a Zaan zɛ gər, b'a ɩ nyi bam gʋɔɔ wɔɔ m. Bala, brɔɔ haay ɩ dɩgam Zaan ma, ŋ ʋ: Wosolɛsinnɩsorazaa m. 6Bɩ, Hɩrɔɔdɩ yɩrɛ dɔmɩm cibsa hinni ʋ, Hɩrɔdɩyaadɩ nyɩmbʋɛɛrɛ sar ba gʋɔɔ kʋ n yɩ ŋ bir cibsa ma rɔ wɔɔ lɛɛ, an Hɩrɔɔdɩ nɔ yɩ. 7Hɩrɔɔdɩ n a wer si, a ʋ: hɔ k'a lɛ n taa haay bɩ, a y'a kaŋ ʋ. 8Nyɩmbʋɛɛrɛ bɩ da bɩ n a nyʋnnyɔɔta, a ʋ: "A n Zaan-Batiisi mim yɛ laaga burə ʋ." Nyɩmbʋɛɛrɛ bɩ n a yɛ maam sɔ. 9Cir bɩ heer n a zar, b'a b'a dam ma, an a gu y, k'a wer si hɔbɩrɛbinno wɔɔ bire ʋ bɩ minto. A m bɩ, an lɛ ka kʋ n n'a ka ʋ. 10A n gʋaa deem nyɔɔ, an aa Zaan mim gʋ ma lɔnnɔcɛ ʋ b'ʋ, 11an bʋr m laaga ʋ, an b'a ka nyɩmbʋɛɛrɛ b'ʋ, an a si, an aa a ka a da ʋ. 12Zaan karɩndanyɩnɔ wɔɔ n bʋr, ŋnɩ bɩ Zaan gər bɩ sa, ŋn'aa bir, ŋnɩ bɔkarɛ ŋn'aa hɔ k'a a ba bɩ hɩ Yeezuu m. 13Yeezuu k'a mim naa do ma bɩ, a a hʋr lɛɛ bɩ do ʋ, an da kɔɔlʋʋ ʋ k'a ta toore ma a deem. Gʋɔɔ cir kʋ ŋ naa yɩ bɩ, ŋ y'a hʋr a kʋrɔ ʋ a gam ma, k'a zu a jɛ ʋ. 14Yeezuu k'a bɔ kɔɔlʋʋ b'ʋ bɩ, a gʋaa cir yɩ gʋta, gʋɔɔ wɔɔ cicir n a nyasʋ, an a sɩŋŋɩda sa, an nɩ ŋ yaabazannɔ waarɛ. 15Yirbəə k'a da bɩ, a karɩndanyɩnɔ wɔɔ a zɔ ma, ŋn'a hɩ m, ŋ ʋ: "Gum da, bɩ pooyaa m naa, gʋɔɔ wɔɔ da zaa ra kʋ ŋ nɩ ta kʋrɔ wɔɔ ʋ, ŋn'aa hɔbɩrɛ si, ŋn'a bɩ!" 16Bɩ, Yeezuu a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "A n a ga m, ŋn'a hʋr y. K'a hɔbɩrɛ ka ŋ ʋ a zim." 17A m bɩ, ŋn'a hɩ m, ŋ ʋ: "Bur soor kan zɔnɔ kɩ hɩɩya wɔɔ n ta m naa ʋ." 18Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a ŋ ka m ʋ naa ʋ". 19A n lɛ ka, kʋ gʋɔɔ wɔɔ n nyɩnta bur bɩ ra, an bur soorlɔ wɔɔ si kan zɔ hɩɩya bɩ kɩ a wɔ ʋ, an dɩga brama, an barka da Woso m. A n buuro wɔɔ zɩnzɛ ra, an a ka a karɩndanyɩnɔ wɔɔ ʋ, kʋ ŋ n'a ka zamaa b'ʋ. 20Gʋɔɔ wɔɔ haay a bɩ, an ŋ ka. Karɩndanyɩnɔ wɔɔ bur kan zɔ kɩ kuuro kʋ ŋ gɔɔta rɔ wɔɔ gʋr kasɩ lɛ ma bueerehɩɩya. 21Gʋɔɔ kʋ ŋ hɔ bɩ bɩ rɔ wɔɔ, yaarɔ wɔɔ lɛ a zɔ tisi soor ma. N n lannɔ kan nyɩnɔ kɩ lɛ sa y. 22Lɛɛm bɩ, Yeezuu a ka karɩndanyɩnɔ wɔɔ n da kɔɔlʋʋ b'ʋ, kʋ ŋ nɩ bra higʋta bɩ gəm deem la, k'a gɔɔta a zamaa bɩ da zaa ra. 23K'a zamaa bɩ da zaa ra an a nya bɩ, a a hʋr a deem, an ta ci ra, k'a yaa da. Yirbəə k'a da bɩ, a gɔɔta b'ʋ a deem. 24Kɔɔlʋʋ bɩ n a gʋ hi bɩ lɛ bɩ ma, an ta laatʋ hi bɩ bire ʋ. Bala, hɩnhɛr y'a nyam kɔɔlʋʋ bɩ zi, hikurero wɔɔ n'a monɩm kɔɔlʋʋ b'ʋ 25Dɔ k'a bʋr an nɩ mɛm bɩ, a wuti an tɔ hi bɩ ra, an nɩ tarɛ ŋ zi. 26Kʋ karɩndanyɩnɔ wɔɔ a yɩ an nɩ tam hi bɩ ra bɩ, nyibəə gasʋ ŋ ʋ, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Toor m!" Ŋ n'ɩ zee dam. 27Lɛɛm bɩ, Yeezuu meer ba kan ŋ kɩ, a ʋ: "K'a sɩra ka, mɔɔ m, a da bɩ bɔ ʋ y!" 28Pɩyɛɛr n a hɩ m, a ʋ: "Zuuba, k'ɩbɩɩ m paan••• k'ɩ lɛ ka kʋ m bʋr ɩ zi hi bɩ burə ʋ." 29Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Bʋr." Pɩyɛɛr n bɔ kɔɔlʋʋ b'ʋ, an nɩ tɔm hi bɩ ra k'a ta Yeezuu zi. 30K'a hɩnhɛr bɩ yɩ an nɩ hɔnm kan paŋŋa kɩ bɩ, a da bɔ ʋ, hi bɩ n'a monɩm, an zee da, a ʋ: "Zuuba, m bɔ lɛ m!" 31Lɛɛm bɩ, Yeezuu a wɔ nyɔɔ an a nyasʋ, an a hɩ m, a ʋ: "Ɩbɩɩ sɩrakarɛ poore! A lɔ ɩbɩɩ n sɩnsɩm ka?" 32Ŋ n'a da kʋ ʋ, ŋnɩ gasʋ kɔɔlʋʋ b'ʋ hɩnhɛr bɩ n jɩm. 33Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ kɔɔlʋʋ b'ʋ rɔ wɔɔ kukurə zɛ a taa, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Woso Nyɩ n'ɩbɩɩ m paan•••." 34Kʋ ŋ higʋta bɩ zɛ ra bɩ, ŋ yaa lee ku Zenezarɛtɩ ʋ. 35Kʋ bɩ do gʋɔɔ wɔɔ kʋ ŋ Yeezuu yɩ, ŋn'a dɔ bɩ, ŋ yaa a hɩ kʋ b'ʋ haay kan kʋrɔ jɩnjɛɛnnɔ wɔɔ kɩ, ŋ ʋ, a bʋr. Ŋ n bʋr yaabazannɔ wɔɔ m haay Yeezuu zi. 36Ŋ n a yɛ han, k'a a wɔ da a huu lɛ tɔkkɛ ma. Bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ y'a wɔ da ma rɔ wɔɔ waarɛ yɩ haay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\