Matiyee 15

1Farizɛɛnrɔ kan wosocikarɩnsaambɔɔ gɔsɩnnɔ kɩ a to Zerizalɛm ʋ, ŋnɩ bʋr Yeezuu zi, ŋnɩ b'a hɩ m, ŋ ʋ: 2"Bɔ m, ɩbɩɩ karɩndanyɩnɔ wɔɔ bɩr zum wɔɔ yaabɔɔ yɩnnɩbayɩrɔ wɔɔ ʋ? Ŋ n'ɩ hɔ bɩm, bɩ ŋ n a wɔ hir y. A n a ga nɩ y." 3Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "B'awɔɔ, a lɔ awɔɔ bɩr zum Woso lɛrɔ wɔɔ ʋ, a bɔkarɛ, an nɩ zum a yɩnnɩbayɩrɔ wɔɔ ʋ? 4Woso a hɩ, a ʋ: 'Ɩ zɩ kan ɩ da kɩ da ʋ. Bɩ gʋaa k'a zɩ bɔ ʋ gɛɛ a da a bɔ ʋ, pakra m, kʋ n n a zɛ gər.' 5B'awɔɔ ʋ, kʋ gʋaa a hɩ a zɩ m, gɛɛ a da m, a ʋ: 'Daahan kʋ mɔɔ m ga m, m a ka ɩbɩɩ ʋ bɩ, Woso hɔ nɩ.' 6Pakra bɛɛ m kʋ gʋaa bɩ do m a da a zɩ kan a da kɩ han y. Woso lemim bɩ zar awɔɔ nawʋrɛ ncɩnaaʋ a yɩnnɩbayɩrɔ wɔɔ minto. 7Zambʋzannɔ, Ezayii gumə ta ʋ, an awɔɔ mim hɩ, a ʋ: 8Gʋɔɔ nɔɔn duro, mɔɔ da ŋ nawʋŋ ʋ a lɛ m, bɩ ŋ heer laatʋ mɔɔ ma. 9Daʋrɛ kʋ ŋ n'a kam mɔɔ ʋ bɩ, vam m. Bala, durnya mim ŋn'a dɩndam gʋɔɔ m, ɩ ʋ Woso hɔ m." 10Bɩ jɛ ʋ bɩ, Yeezuu zamaa bɩ bir, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a tʋr ka mɩŋŋa k'a jɩ ma! 11Hɔ k'a nɩ gasʋm gʋaa lɛ ʋ an ta a nɔ ʋ bɩ bɛɛ nɩ dintim kam ma y, bɩ hɔ k'a nɩ bɔm gʋaa lɛ ʋ bɩ nɩ dintim kam ma." 12A m naa, karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a zɔ ma, ŋn'a hɩ m, ŋ ʋ: "Farizɛɛnrɔ wɔɔ kʋ ŋ naa ma bɩ, ɩbɩɩ dɔ ɩ ʋ, a busu ŋ ma ra?" 13A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Hɔ haay kʋ mɔɔ Zɩ k'a nɩ arzana ʋ bɩ n a sɔɔn bɩ, n y'a wʋrm. 14K'a ŋ to, bʋʋrɔ nɩ bʋʋrɔ gaam. Bɩ, kʋ bʋʋ bʋr, an nɩ bʋʋ gaarɛ, ŋ gʋaa hɩɩya haay y'a zarm yaa ʋ!" 15Pɩyɛɛr n a hɩ m, a ʋ: "Hɔbɔkʋrɛnoom naa do jɩ hɩ ʋ m." 16Yeezuu n a hɩ, a ʋ: "Awɔɔ gɔɔta, awɔɔ n a jɩ dɔ ra? 17Awɔɔ n a dɔ, a ʋ, hɔ haay k'a nɩ gasʋm gʋaa lɛ ʋ, an nɩ tarɛ a nɔ ʋ bɩ, ta an nawʋm, an nɩ bɔm garga ra ra? 18Bɩ, hɔ k'a nɩ bɔm gʋaa lɛ ʋ bɩ, a to a nawʋm gʋaa heer ʋ, bɩ nɩ dintim kam ma. 19Bala, gʋaa heer hɔɔndarɛ bʋnyaarɔ wɔɔ nɩ bɔŋ ʋ: gərzɛrɛ, jaandarɛ, koorbarɛ, gʋɔɔ tɔ zarlɛ, kan sʋnsɔwʋrɛ kɩ. 20Nawɔnnɔ nɩ dintim kam gʋaa ma, bɩ hɔbɩrɛ bɩ, ɩ n ɩ wɔ hir bɩ bɩr dintim kam gʋaa ma y." 21Yeezuu k'a cem b'ʋ bɩ, a ta Tiir kan Sidɔn kɩ kʋrɔ wɔɔ ʋ. 22Lʋ nɩ b'ʋ an ta Yeezuu zi, zɩɩfʋ bɛɛ nɩ y, Kanaan do nyɩ m, an a hɩ Yeezuu m, a ʋ: "M cicir zɛ Zuuba, Davɩd Nyɩ, mɔɔ nyɩmbʋɛɛrɛ zinə n ta m, an nɩ fɩr kam ma gʋta." 23Yeezuu n a nyɩ bɔ nʋ y. A karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a zɔ ma, ŋn'a yɛ han, ŋ ʋ: "La lʋ naa do ra, bala, a ɩ wɔɔ kɔm kan a zeedarɛ kɩ." 24Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Mɔɔ nyɔɔ n y'a ʋ Israyɛl gʋɔɔ kʋ ŋ bɔ kʋ ʋ kan seero kʋ ŋ nyaam nɔ wɔɔ kɩ zi." 25Bɩ, lʋ b'a gu an bɩ kukurə zɛ a taa, an a hɩ m, a ʋ: "Zuuba, bʋr ɩ da mɔɔ han!" 26Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "A n a ga m, n nɩ nyɩnɔ hɔbɩrɛ sa, n n a ka jinnyɩnɔ ʋ y." 27Lʋ bɩ n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Sɩra m, Zuuba, baa jinnyɩnɔ wɔɔ ɩ hɔbɩrɛ bʋtʋ k'a a lo ŋ zuubarɔ wɔɔ taa bɩ gʋrlɛ, ŋn'a bɩrɛ." 28A m naa Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Lʋ, ɩ sɩrakarɛ gandaa ʋ! Ɩ hɔ k'ɩ lɛ n taa bɩ yɩm!" Lɛɛm bɩ, a nyɩmbʋɛɛrɛ b'a waa wakatɩ bɩ do ʋ. 29Yeezuu a hʋr b'ʋ, an ta Galilee higʋta lɛ ra, an aa der ci ra, an nyɩnta. 30Gʋɔɔ cir gʋta bʋr zi, lʋgɔrɔ m, bʋʋrɔ m, gandeenzannɔ m, bəətinno kan yaabazannɔ vantɔɔ kɩ m, ŋnɩ bɩ ŋ nyɩnta Yeezuu taa, an ŋ waa. 31Gʋɔɔ wɔɔ n zɛ kədə, kʋ bəətinno nɩ meer barɛ, gandeenzannɔ n a gannɔ yɩ, lʋgɔrɔ nɩ tam mɩŋŋa, bʋʋrɔ nɩ lɛɛ yɩm bɩ minto. Ŋ y'a lɛ bɔ Israyɛl Woso ʋ. 32Yeezuu a karɩndanyɩnɔ wɔɔ bir an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Zamaa bɩ cicir ɩ mɔɔ zɛm, bala, a dɔmɩm kaakʋ hɔ m naa, ŋ nɩ kan mɔɔ kɩ, hɔsɩ ba ŋ ʋ, ŋn'a bɩrɛ y. Mɔɔ lɛ baa kʋ m ŋ da zaa ra kan nɔ kɩ y. Kʋ n bɛɛ nɩ, ŋ y'a dundom zaa ra." 33Karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a hɩ m, ŋ ʋ: "K'ʋ bur yɩ ka pooyaa ʋ naa ʋ, ʋ a ka gʋɔɔ cir naa ʋ, k'an ŋ ka?" 34Yeezuu n ŋ lar, a ʋ: "Bur karɔ n ta awɔɔ ʋ?" Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Saanhɩna kan zɔ poorenyɩnɔ kɩ." 35A n lɛ ka kʋ zamaa bɩ n nyɩnta tara ʋ. 36A n bur saanhɩna bɩ sa kan zɔnɔ wɔɔ kɩ an yaa da Woso m barka, an n'a zɩnzɛm la, an n'a kam a karɩndanyɩnɔ wɔɔ ʋ, ŋn'a kam, zamaa b'ʋ. 37Ŋ n a bɩ, an ŋ ka, an a yɔ, ŋn'a kuuro gʋr kasɩ lɛ ma saanhɩna. 38Zamaa bɩ gʋɔɔyaarɔ a zɔ tisi si ma, n n lannɔ kan nyɩnɔ kɩ lɛ sa y. 39Bɩ jɛ ʋ bɩ, Yeezuu ŋ da zaa ra, an da kɔɔlʋʋ b'ʋ an ta Magadaan ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\