Matiyee 16

1Farizɛɛnrɔ kan sadisɛɛnrɔ kɩ a zɔ Yeezuu ma, ŋnɩ hoser yɛ han, k'a makra ba. 2Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Kʋ woso lɛ a zo, b'awɔɔ ʋ, lɛɛ yɩm mɩŋŋa, bala, brama bɩ piin•••. 3Dɔgta m, b'awɔɔ ʋ la bam her, bala, brama bɩ piin••• b'a kundə sɔ. Awɔɔ brama mim dɔ, b'awɔɔ b'a dam ma a hɔɔ kʋ ŋ nɩ bam dɩɩtaa rɔ wɔɔ jɩ dɔ y. 4Her gʋɔɔ bʋnyaarɔ kʋ ŋ bɩr Woso lɛ sim nɔ wɔɔ ɩ hoser yɛrɛ, bɩ ŋ bɩ hoser vanta yɩrɛ kʋ Zonas hɔ bɩ bɛɛ y." A n a gʋ ŋ ma, an cem. 5A hʋr kʋ Yeezuu ʋ kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ ŋnɩ bra higʋta bɩ gəm deem bɩ ra bɩ, bur tɔ bɔ karɩndanyɩnɔ wɔɔ nɔ ʋ. 6Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a dundo a zi, k'a a ba laatʋ farizɛɛnrɔ kan sadisɛɛnrɔ kɩ nyʋnyɔɔ bɩ ma." 7Ŋ n bɔkarɛ, ŋn'a hɩm kʋ m, ŋ ʋ: "Kʋ wɔɔ n bur sa bɩ y'a ka an naa hɩ." 8Yeezuu n a dɔ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "A lɔ awɔɔ n'a hɩm kʋ m, a ʋ: kʋ wɔɔ n bur sa bɩ minto nɩ? Awɔɔ sɩrakarɛ bɩ gʋta y! 9Awɔɔ gɔɔta a bɩr naa jɩ dɔm na? Kʋ mɔɔ bur soor zɩnzɛ ra, m a ka gʋɔɔyaarɔ tisi soor ʋ bɩ, a tɔ b'awɔɔ nɔ ʋ ra? Awɔɔ kuuro gʋr kasɩ lɛ ma karɔ? 10Bɩ, kʋ mɔɔ bur saanhɩna zɩnzɛ ra m a ka gʋaa tisi si ʋ bɩ, kasɩ lɛ ma karɔ awɔɔ kuuro gʋr ʋ? A tɔ b'awɔɔ nɔ ʋ ra? 11A a ba lɔ awɔɔ n a jɩ ma, a ʋ, bur bɛɛ mɔɔ n'a hɩm ma? K'a dundo a zi kan farizɛɛnrɔ, sadisɛɛnrɔ nyʋnyɔɔ bɩ kɩ." 12A m naa, karɩndanyɩnɔ wɔɔ n bɔkarɛ, ŋn'a jɩ ma, ŋn'a dɔ ŋ ʋ, bur barɛ nyʋnyɔɔ bɛɛ an n'a hɩm ma y. Farizɛɛnrɔ kan sadisɛɛnrɔ kɩ hɔdɩndarɛ an n'a hɩm ma. 13Ŋ yaa lee ku kʋ kʋ n n'a hɩm ma, ŋ ʋ: Filipi-Sezaaree kʋrɔ wɔɔ ʋ. Yeezuu laaka da a karɩndanyɩnɔ wɔɔ han, a ʋ: "Gʋɔɔ wɔɔ y'a hɩrɛ, ŋ ʋ: nka m Gʋaanyɩ bɩ nɩ?" 14Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Gɔsɩnnɔ y'a hɩrɛ, ŋ ʋ: Zaan-Batiisi m, nawɔnnɔ ʋ: Elii m, gɔsɩnnɔ a ya, ŋ ʋ: Zeremii m, gɛɛ, wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ deem m." 15A n ŋ lar, a ʋ: "B'awɔɔ, awɔɔ y'a hɩrɛ, a ʋ: nka m mɔɔ nɩ?" 16Pɩyɛɛr n meerbaa bɩ si, an a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Krista bɩ n'ɩbɩɩ m, Woso k'an mɩsɩr bɩ nyɩ." 17Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Mimbirenyɩntazaa n'ɩbɩɩ m, Sɩmɔɔn, Zonas nyɩnnɩ, bala, gʋaa bɛɛ sɩra naa do hɩnka ɩbɩɩ nɩ y. Mɔɔ Zɩ k'a nɩ arzana ʋ bɩ m. 18Bɩ, mɔɔ y'a hɩrɛ ɩbɩɩ m, Pɩyɛɛr n'ɩbɩɩ m, bɩ ci naa do mɔɔ n nɩ m sokʋma bɩ dɔrɛ a burə ʋ. Zɛ kan a paŋŋa kɩ bɩ bʋrm la y. 19Mɔɔ Woso cirbəə cɛnyɩrɔ karɛ ɩbɩɩ ʋ, hɔ haay k'ɩbɩɩ n n'a kʋsɩm tara burə ʋ bɩ, n y'a kʋsɩm arzana ʋ, hɔ haay k'ɩbɩɩ n n'a hʋrm tara burə ʋ bɩ, n y'a hʋrm arzana ʋ." 20Naa do jɛ ʋ, a lɛ ka ŋ ʋ mɩŋŋa, a ʋ: ŋ b'a hɩ gɔsɩ m, ŋ ʋ, Krista n'awɔɔ nɩ y. 21A n a sa wakatɩ bɩ do ma, Yeezuu a sɩŋŋɩda sa, an nɩ hɔ dɩndarɛ a karɩndanyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: "Pakra m, kʋ m ta Zerizalɛm ʋ kʋ m aa fɩr yɩ gʋta gʋɔɔgusinno kan wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ, wosocikarɩnsaambɔɔ kɩ wɔ ʋ. Ŋ mɔɔ zɛm gər. B'a dɔmɩm kaakʋ hinni ʋ, Woso mɔɔ mɩm bɔŋ ʋ." 22Pɩyɛɛr n Yeezuu gaa, an bɔ m toore ma, an nɩ nyaa bam kan kɩ, a ʋ. "Woso dɔrɛ ɩ ma kan naa kɩ Zuuba, mim naa do b'ɩ b'ɩ yɩrɛ y." 23Bɩ, Yeezuu a bɔ, an a hɩ Pɩyɛɛr m, a ʋ: "Ɩ jɛ bɔ mɔɔ jɩr ʋ! Sʋtaana, mɔɔ makra ɩbɩɩ n'a bam, ɩbɩɩ hɔɔndarɛ bɩ n bɔ kʋ ʋ kan Woso hɔ kɩ y. Gʋɔɔ hɔɔndarɛ m." 24Bɩ kur bɩ, Yeezuu a hɩ a karɩndanyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: "Kʋ gʋaa lɛ taa k'a zu mɔɔ ʋ, k'an sɔ a mɩŋŋa m, k'an a gɔdarkʋra busu, an zu mɔɔ ʋ. 25Bala, kʋ gʋaa lɛ taa k'a a meeyaa bʋmbɔ, a b'a meeyaa bʋmbɔrɛ yɩrɛ y. Bɩ, kʋ gʋaa ga mɔɔ tɔ ma a y'a meeyaa bʋmbɔrɛ yɩrɛ. 26Bɩ, kʋ gʋaa a so durnya hɔ haay ʋ, an bɔkarɛ an kʋrɔ mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ ma, a nyɔɔdʋ ɩ ka? Gɛɛ gʋaa y'a mɩsɩrbaa lʋrm kan bɔ kɩ? 27Bala, Gʋaanyɩ bɩ zɛrɛ a Zɩ lɛbɔʋrɛ nɔ ʋ kan a malɛɛkarɔ kɩ. Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, a gʋaa biyəə zibəə nyɔɔdʋ kaŋ ʋ." 28Yeezuu a ya, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ naa ʋ naa, gɔsɩnnɔ zɛ b'a kure, kʋ ŋ n Gʋaanyɩ bɩ yɩ an bʋr a cirbəə nɔ ʋ y."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\