Matiyee 17

1Dɔmɩm sɔrdɩ kur bɩ, Yeezuu Pɩyɛɛr gaa, kan Zakkɩ kɩ a danzaa Zaan kɩ, an bɔ ŋ nɩ toore ma a minto, ci jintə mim ʋ. 2A n a lʋr ŋ mɩm ʋ. A meer nɩ yɔm am wosogure hɔ bɩ m, a huuro wɔɔ nɩ nyakɩ bɔm, ŋn'a ba fu fɩrr•••. 3Elii n a hɩnka ŋ nɩ kan Moyiisi kɩ, ŋn'ɩ meer bam kan Yeezuu kɩ. 4Pɩyɛɛr n a hɩ Yeezuu m, a ʋ: "Zuuba, kʋ wɔɔ ɩ naa ʋ, a mɩŋŋa. K'ɩ lɛ taa, kʋ m bur ba kaakʋ: ɩbɩɩ hɔ deem, Moyiisi hɔ deem, Elii hɔ deem." 5K'a nɩ meer barɛ ncɩnaaʋ bɩ, warkʋ k'a nɩ yɔm bʋr an b'a ku ŋ la. Meerbaa n a to warkʋ bɩ nɔ ʋ, a ʋ: "Ba mɔɔ Nyɩ m na. Mɔɔ ŋʋa gʋta. A mɔɔ nɔ yɩ paan•••. K'a a tʋr ka ma." 6Karɩndanyɩnɔ wɔɔ kʋ ŋ naa ma bɩ, ŋ y'a dundo, ŋn'a meer kunku tara ma, dabɔʋ gʋta k'a ŋ nyasʋ bɩ minto. 7Yeezuu n a zɔ ŋ ma, an a wɔ da ŋ ma, an a hɩ, a ʋ: "K'a wuti, a da bɩ bɔ ʋ y!" 8Kʋ ŋ y'a bɔ ŋnɩ dɩga bɩ, ŋ n gɔsɩ yɩ dɔ, kʋ Yeezuu y'a deem bɛɛ y. 9Kʋ ŋ n'ɩ zerm ci bɩ ra bɩ, a lɛ ka ŋ ʋ, a ʋ: "Hɔ k'awɔɔ yɩ naa, a b'a hɩ gɔsɩ nɩ y, k'an ta, an Gʋaanyɩ bɩ mɩmbɔʋrɛ ku gəəno bire ʋ." 10A karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a lar, ŋ ʋ: "Bɔ m wosocikarɩnsaambɔɔ wɔɔ ʋ, Elii lɛɛkarɛ an bʋr?" 11Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Sɩra m, Elii nɩ lɛɛkarɛ an bʋr k'a bɩ hɔ haay banka. 12Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, Elii bʋr kara, bɩ ŋ n a dɔ y, a hɔɔnhɔ ŋ y'a ba m. Gʋaanyɩ bɩ fɩr yɩrɛ ŋ wɔ ʋ maam sɔ." 13A m naa, karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a dɔ, ŋ ʋ, Zaan-Batiisi an n'a hɩm ma. 14Kʋ ŋ lee ku zamaa cir gʋta bɩ zi bɩ, gʋaa a zɔ Yeezuu ma, an kukurə zɛ a taa, an a hɩ m, a ʋ: 15"Karɩnsaamba, m nyɩnnɩ cicir zɛ, hɔɔ n'a zɛm, an nɩ fɩr yɩm gʋta, a tɩr a da sɛ ʋ, gɛɛ hi ʋ. 16Mɔɔ n bʋr m ɩ karɩndanyɩnɔ wɔɔ zi, bɩ, ŋ n a da ma, ŋn'a waa y." 17Yeezuu n meerbaa bɩ sa, a ʋ: "Zamaana sɩrakarɛwar zannɔ, gʋɔɔ bʋnyaarɔ, mɔɔ dɔmɩm bam karɔ kan awɔɔ kɩ? Dɔmɩm karɔ mɔɔ nɩ m yarɛ, m yɛ kɔrɛ ma awɔɔ minto? K'a bʋr m mɔɔ zi." 18Yeezuu n həən si zinə bɩ ma, an bɔ nyɩ bɩ mɛ ʋ, nyɩ bɩ n laafɩɩ yɩ wakatɩ bɩ do ʋ. 19Karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a zɔ Yeezuu ma, ŋn'a lar a deem, ŋ ʋ: "Bɔ y'a ka wɔɔ n ʋ da ma, ʋ la zinə bɩ ra?" 20A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Awɔɔ sɩrakarɛ k'an poore bɩ m. Bala, sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, k'awɔɔ sɩrakarɛ bɔ kʋ ʋ kan mutardɩ yaa kɩ, awɔɔ y'a hɩm ci naa do m, a ʋ: wuti, ɩ ta lɛɛ naa do ʋ! A wutire an ta, awɔɔ bɩ jɩram hɔsɩ barɛ ra y. [ 21Bɩ, zinə ncɩnaaʋ bɩ, hɔ ba ʋ an b'a dam ma an a ka, an bɔ, kʋ yaadarɛ bɛɛ kan lɛkʋsɩrɛ kɩ y.]" 22Hindeem ʋ, karɩndanyɩnɔ wɔɔ kʋ ŋ y'a so kʋ ma haay Galilee ʋ bɩ, Yeezuu a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "N Gʋaanyɩ bɩ dam gʋɔɔ wɔ ʋ. 23Ŋ y'a zɛm, b'a dɔmɩm kaakʋ hinni ʋ, Woso y'a mɩm bɔŋ ʋ." Meerbaa naa do ŋ heer zar gʋta. 24Kʋ Yeezuu kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ lee ku Kapɛrnawum ʋ bɩ, Wosocɛ yawʋrsinno a zɔ Pɩyɛɛr ma, ŋn'a lar, ŋ ʋ: "Awɔɔ karɩnsaamba bɩ bɩr Wosocɛ yawʋr kam na?" 25Pɩyɛɛr n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "A y'a kam." Pɩyɛɛr k'a lee ku har ʋ bɩ, Yeezuu lɛɛ ka m an a lar, a ʋ: "Sɩmɔɔn, kan ɩbɩɩ kɩ, nkɔɔ durnya cinno nɔɔm nɩ yawʋr sire ŋ han? Ŋ nyɩnɔ m gɛɛ, saanɔɔ nɩ?" 26Pɩyɛɛr n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Saanɔɔ m." Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "K'a maam ŋ nyɩnɔ wɔɔ ba ŋ barla y. 27Bɩ k'ʋ lɛ baa kʋ ŋ n'a hɩ, ŋ ʋ, ʋ ʋ zar a ma bɩ, ta higʋta b'ʋ, ɩ yaa ka zo hi b'ʋ. Zɔ niŋŋə k'a nɩ lɛɛ kam an ka bɩ mom bɩ, bɔ zɔ bɩ do m, ɩ lɛ gʋ, ɩbɩɩ busoo yɩrɛ a lɛ b'ʋ, an nɩ mɔɔ kan ɩbɩɩ kɩ yawʋr karɛ bɔm. K'ɩ bɔ ʋ, ɩ b'a ka yawʋrsinno wɔɔ ʋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\