Matiyee 19

1Yeezuu k'a naa do dɩnda haay bɩ, a a hʋr Galilee ʋ, an ta Zidee ʋ, Zʋrdɛn kur. 2Zamaa cir gʋta zu a jɛ ʋ, an ŋ yaabazannɔ waa b'ʋ. 3Farizɛɛnrɔ n a zɔ ma, k'a nyasʋ meerbaa nɔ ʋ, ŋnɩ laaka da han, ŋ ʋ: "Gʋaa a da ma, an la a lʋ ra, baa kʋ mim kara m na?" 4A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Awɔɔ n a karɩnda ba Wosoci b'ʋ ra? A ʋ: 'A sɩŋŋɩda ʋ bɩ, Woso gʋaa da kan lʋ kɩ.' 5A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: 'Bɩ y'a ka: gʋaa y'a gʋrɛ a zɩ kan a da kɩ ma, an a zɛ kʋ ra kan a lʋ kɩ, ŋ gʋaa hɩɩya bɩ n a ba deem.' 6Ncɩnaaʋ bɩ, ŋ bɩ hɩɩya dɔ y, ŋ deem. Bɩ, gʋaa bɩ hɔ kʋ Woso a zɛ kʋ ra bɩ gʋngʋm kʋ ma y." 7Farizɛɛnrɔ wɔɔ n a lar, ŋ ʋ: "Bɔ m Moyiisi ʋ, n nɩ harcɩntarɛ kaansʋrɛ ci ba, kʋ n nɩ bɔkarɛ n nɩ la lʋ ra?" 8Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Awɔɔ heerkarɛ minto y'a ka Moyiisi n lɛ ka k'awɔɔ n la a lannɔ ra. Bɩ, durnya sɩŋŋɩda ʋ bɩ, ncɩnaaʋ bɛɛ y. 9Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: kʋ gʋaa la a lʋ ra, bɩ lʋ bɩ n jaan da y, an lʋ vanta sa, gʋaa bɩ do, jaandarɛzaa m." 10Karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Kʋ gʋaa kan a lʋ kɩ mim b'ɩ yɩrɛ ncɩnaaʋ, kʋ gʋaa n lʋ sa y, a jɩra." 11Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Gʋaa haay bɛɛ nɩ hɔdɩndarɛ naa do sire y, bɩ gʋɔɔ kʋ Woso paŋŋa ka ŋ ʋ kʋ ŋ n'a si rɔ wɔɔ, brɔɔ y'a sim. 12Minno y'a hʋnhɔ y'a karɛ gʋɔɔ bɩr lʋ sire y: Gʋɔɔ ta ʋ, yɩ kʋ ŋ y'a ʋ bɩ, ŋ b'a dam ma ŋnɩ lʋ si y, gɔsɩnnɔ ta ʋ, gʋɔɔ y'a ba ŋ nɩ, gɔsɩnnɔ n ta ʋ, ŋ bɩr lʋ sire y Woso cirbəə bɩ minto. Gʋaa k'a n'a dam ma, an meerbaa naa do si bɩ, k'an a si." 13Gʋɔɔ bʋr nyɩnɔ poorero m Yeezuu zi, k'an a wɔ ka ŋ mim la, an yaa da ŋ tɔ ma, bɩ karɩndanyɩnɔ wɔɔ n yɛ gʋɔɔ wɔɔ nɩ y, ŋn'a bam kan ŋ kɩ. 14Yeezuu k'a naa yɩ bɩ, a a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a nyɩnɔ poorero wɔɔ to, ŋnɩ bʋr mɔɔ zi, a b'a ta ŋ nɩ tolle y. Bala, gʋɔɔ kʋ ŋ bɔ kʋ ʋ kan nawɔnnɔ kɩ rɔ wɔɔ, ŋ hɔ m Woso cirbəə bɩ m." 15A n a wɔ ka nyɩnɔ wɔɔ mim la, an a hʋr lɛɛ bɩ do ʋ. 16Bɩ kur bɩ, gʋaa a zɔ Yeezuu ma, an a lar, a ʋ: "Karɩnsaamba, bɔ mɩŋŋa mɔɔ n'a barɛ m mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ yɩ?" 17Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Bɔ m, ɩbɩɩ nɩ mɔɔ larm hɔ mɩŋŋa mim ma? Gʋaa mɩŋŋa ba ʋ kʋ Woso deem bɛɛ y. K'ɩbɩɩ lɛ taa k'ɩ gasʋ mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ nɔ ʋ, k'ɩ zu Woso lɛrɔ wɔɔ ʋ." 18Gʋaa bɩ n laaka da Yeezuu han, a ʋ: "Karɔɔ m Woso lɛrɔ wɔɔ barla?" Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ɩ bɩ gər zɛ y, ɩ bɩ jaan da y, ɩ bɩ koor ba y, ɩ bɩ kasɛtɩ ŋʋaar ba ɩ ka ɩ mim la y, 19ɩ zɩ kan ɩ da kɩ da ʋ, ɩ ɩ mim ŋʋa amba ɩ ɩ mɩŋŋa ŋʋa bɩ m." 20Nyukumbueere bɩ n a hɩ m, a ʋ: "Mɔɔ zu lɛrɔ nɔɔn duro haay ʋ, bɔ ɩ gɔɔta mɔɔ n'a barɛ?" 21Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "K'ɩbɩɩ lɛ taa k'ɩ yɩ mɩŋŋa paan••• k'ɩ ta ɩ yaa hɔ k'a n'ɩbɩɩ ʋ haay bɩ hɛɛ, ɩ busoo bɩ ka ŋʋazannɔ ʋ. Maam bɩ, ɩbɩɩ arzaka yɩm arzana ʋ. K'ɩ bʋr, ɩ bɩr zum mɔɔ ʋ." 22Bɩ, nyukumbueere bɩ k'a naa ma bɩ, a heer a zar gʋta, an a hʋr kan heerzar kɩ, bala, arzakazaa gʋta m. 23A m naa, Yeezuu n a hɩ a karɩndanyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: "Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: a wer ta ʋ kʋ arzakazaa n gasʋ Woso cirbəə nɔ ʋ. 24Mɔɔ m ya, m n'a hɩrɛ: Yoonde gasʋ huuka yaa ʋ zanta, an lɛ da arzakazaa gasʋ Woso cirbəə bɩ nɔ ʋ m." 25Karɩndanyɩnɔ wɔɔ n zɛ kədə meerbaa naa do minto, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Bɩ nka n'a dam ma kɛɛrɛ an bʋmbɔrɛ yɩ?" 26Yeezuu n dɩga ŋ ma, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Gʋɔɔ b'a dam ma y, bɩ, Woso a da hɔ haay ma." 27Pɩyɛɛr n meerbaa bɩ sa, a ʋ: "Dɩga, wɔɔ hɔ haay to k'ʋ zu ɩbɩɩ ʋ, a nyɩntam wɔɔ ma lɔ?" 28Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: kʋ Gʋaanyɩ bɩ bʋr an nɩ nyɩntam a cirbəəduu paŋŋazaa bɩ ra durnya daa b'ʋ, awɔɔ bueerehɩɩyɔɔ k'a zu mɔɔ ʋ naa, awɔɔ nyɩntam sɔ duuro ra kan mɔɔ kɩ k'ʋ Israyɛl do bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ dʋdɔ ka. 29Bɩ, gʋaa haay k'a gʋ a harlɔ ma, gɛɛ a danyɩnɔ ma, a danlʋrɔ ma gɛɛ a zɩ kan a da kɩ ma, a nyɩnɔ ma, a hɔsɩrarɔ ma mɔɔ tɔ ma bɩ, a nawɔnnɔ haay yɩm gallɛm zɔrɔ kan mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ kɩ. 30Bɩ, lɛɛkarɛzannɔ gʋta nyɩntam jɛzannɔ, jɛzannɔ gʋta n nyɩnta lɛɛkarɛzannɔ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\