Matiyee 2

1Yeezuu bɩ, yɩ a ʋ Betelehɛm ʋ Zidee kʋ ʋ, cir Hɩrɔɔdɩ dɔmɩm ʋ, bɩ hɔdonno a to dɔjɩr ʋ, ŋnɩ bʋr Zerizalɛm ʋ, 2ŋnɩ laaka da: "Zɩɩfʋrɔ cir k'a yɩ b'ɩ ka? Wɔɔ monyaa yɩ dɔjɩr ʋ bɩ y'a ka, wɔɔ n bʋr k'ʋ b'a da ʋ." 3Hɩrɔɔdɩ k'a naa ma bɩ, a da bɔ ʋ kan Zerizalɛm zannɔ kɩ haay. 4A n wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ so kʋ ma kan wosocikarɩnsaambɔɔ wɔɔ kɩ, an laaka da ŋ han kʋ niŋŋə kʋ Krista bɩ n nɩ yɩŋ ʋ bɩ ma. 5Brɔɔ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: Betelehɛm ʋ Zidee kʋ ʋ, bala, hɔ kʋ wosolɛsinnɩsorazaa b'a hɩ bɩ n naa do. 6B'ɩbɩɩ Betelehɛm, Zidee kʋ, ɩbɩɩ bɛɛ m poore Zidee kʋrɔ gʋtɔɔ wɔɔ barla y. Bala, cir bɔrɛ ɩbɩɩ bireyaa ʋ, an ka Israyɛl mɔɔ gʋɔɔ wɔɔ lɛɛ. 7A m bɩ, Hɩrɔɔdɩ n hɔdonno wɔɔ bir sɛɛrɛ, an laaka da ŋ han dɔmɩm kʋ monyaa bɩ bɔ ʋ bɩ ma. 8A n ŋ nyɔɔ Betelehɛm ʋ, an n'a hɩrɛ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a ta a laaka da nyɩ bɩ mim ma mɩŋŋa, k'a nyɩ bɩ yɩ, k'a a wusigə a b'a hɩ mɔɔ m, kʋ m ta m aa da ʋ sɔ." 9Cir bɩ k'a naa hɩ bɩ, ŋ y'a hʋr, ta kʋ ŋ nawʋm bɩ, monyaa kʋ ŋ lɛɛ ka ŋn'a yɩ dɔjɩr b'ɩ tarɛ ŋ lɛɛ, an ta an aa jɩm lɛɛ kʋ nyɩ bɩ n ta ʋ bɩ burə ʋ. 10Monyaa bɩ kʋ ŋ y'a yɩ bɩ, ŋ heer yɩ nyɩnta gʋta. 11Ŋ gasʋ cɛ b'ʋ, ŋn'aa nyɩ bɩ yɩ kan a da Maarii kɩ, ŋnɩ kukurə zɛ a taa, ŋnɩ yaa da m, bɩ jɛ ʋ, ŋn'a mɔdrɔ wɔɔ hʋr, ŋnɩ gan wʋ ma: Sarma m kan tidəər nyisi kɩ, mɩɩr kɩ. 12Bɩ Woso a hɩ ŋ nɩ nɩnnarɛ nɔ ʋ, a ʋ: ŋ b'a ya, ŋnɩ bɔ Hɩrɔɔdɩ zi y. Naa minto bɩ, brɔɔ zaa vanta sa ŋnɩ doo a kʋ ʋ. 13A hʋr kʋ ŋ y'a ʋ bɩ, Zuuba malɛɛka a hɩnka Zozɛf m nɩnnarɛ nɔ ʋ, an a hɩ m, a ʋ: "Wuti ɩ nyɩ bɩ gaa kan a da bɩ kɩ, ɩ ɩ si, ɩ ta Eziptɩ ʋ, nyɩnta b'ʋ k'an ta an aa dɔmɩm kʋ mɔɔ n nɩ m yarɛ m meer ba kan ɩbɩɩ kɩ bɩ ku, bala, Hɩrɔɔdɩ y'a kam nyɩ bɩ ma, k'a zɛ." 14Zozɛf n wuti, an nyɩ bɩ kan a da bɩ kɩ gaa gunuu ʋ, an a hʋr an ta Eziptɩ ʋ. 15A gɔɔta b'ʋ an ta, an Hɩrɔɔdɩ garɛ ku, kʋ Woso meerbaa k'a ba kan a lɛsinnɩsorazaa lɛ kɩ bɩ n kʋ yɩ. Mɔɔ m Nyɩ bɩ bir, k'an bɔ Eziptɩ ʋ. 16Hɩrɔɔdɩ k'a b'a dɔ a ʋ, hɔdonno wɔɔ a yamba a m bɩ, a wuti nɔmaa gandaara m. A n gʋɔɔ nyɔɔ Betelehɛm ʋ kan kʋrɔ vantɔɔ k'a a so ŋ ʋ rɔ wɔɔ kɩ ʋ, kʋ ŋ n'aa nyɩnɔ poorero yaarɔ kʋ ŋ dɔɔraa hɩɩya gɛɛ ŋ n a ku rɔ wɔɔ zɩnzɛ. Amba hɔdonno wɔɔ a hɩ m, nyɩnta k'a ʋ, an laaka da k'a nyɩ bɩ yɩrɛ dɔmɩm dɔ bɩ ma. 17Naa ma bɩ, hɔ kʋ wosolɛsinnɩsorazaa Zeremii a hɩ bɩ kʋ yɩ, a ʋ: 18N zeedarɛ ma Ramaa ʋ, nyikəre kan heerzarlɛ gʋta kɩ: Rasɛl nɩ nyi karɛ a nyɩnɔ minto, a lɛ baa kʋ n n'a wɔ zɩnzɛ a nɩ y, nyɩnɔ wɔɔ kʋ ŋ gɩnga bɩ tɔ ma. 19Hɩrɔɔdɩ garɛ jɛ ʋ bɩ, Zuuba malɛɛka a hɩnka Zozɛf m nɩnnarɛ nɔ ʋ Eziptɩ ʋ. 20A n meer ba kan kɩ, a ʋ: "Wuti, ɩ nyɩ bɩ kan a da bɩ kɩ gaa ɩ ɩ wusigə, ɩ ta Israyɛl tara ra. Bala, gʋɔɔ kʋ ŋ n'a kam ma k'a nyɩ bɩ meeyaa bɔ ʋ rɔ wɔɔ gɩnga." 21Zozɛf n wuti, an nyɩ bɩ kan a da bɩ kɩ gaa, an ta Israyɛl ʋ. 22Bɩ, Zozɛf k'a a ma, n ʋ, Arkelayus nɩ cirbəə m Zidee ʋ a zɩ Hɩrɔɔdɩ bɩncɛ ʋ bɩ, nyibəə a nyasʋ k'an ta b'ʋ bɩ kɩ, bɩ Woso meer ba kan kɩ nɩnnarɛ nɔ ʋ, an ta Galilee kʋ ʋ. 23A n aa nyɩnta kʋ kʋ n n'a hɩm ma Nazarɛtɩ ʋ b'ʋ, k'an bɩr yɩrɛ ɩ ʋ hɔ kʋ wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ a hɩ bɩ n kʋ yɩ, ŋ ʋ: N y'a birm Nazarɛtɩ gʋaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\