Matiyee 20

1"Woso cirbəə bɩ bɔ kʋ rɛ kan gʋaa k'a wuti dɔgta mɩŋŋa m, k'a gʋɔɔ sa a dɩvɛnsɩra zibəə ma bɩ kɩ. 2A n lɛ sa kan zibəəzannɔ wɔɔ kɩ k'a deniyee deem ka ŋ ʋ hindeem zibəə busoo. A n ŋ nyɔɔ a hɔsɩra b'ʋ. 3A n a ya, an a bɔ dɔgta wakatɩ nɛɛhʋ ma an gʋɔɔ gɔsɩnnɔ yɩ, ŋn'ɩ jɩnɩm daasɩyaa ʋ, bɩ ŋ ba zibəə nɩ y. 4A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: 'K'a ta mɔɔ hɔsɩra b'ʋ sɔ, mɔɔ y'awɔɔ zibəə busoo k'a a ga m karɛ awɔɔ ʋ.' 5Ŋ n ta hɔsɩra b'ʋ. A n a ya, an bɔ sinsebir ʋ kan yirbəə wakatɩ kaakʋ kɩ ma, an a ya, an a ba maam sɔ. 6Yirbəə wakatɩ soor k'a a ku bɩ, a a ya, an bɔ, an gʋɔɔ vantɔɔ yɩ ŋn'ɩ jɩnɩm daasɩyaa b'ʋ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: 'Bɔ m, awɔɔ n gɔɔta naa ʋ dɔgta m saa•••, b'awɔɔ ba zibəə nɩ y?' 7Gʋɔɔ wɔɔ n a hɩ m, ŋ ʋ: 'Gɔsɩ n wɔɔ sa zibəə ma y.' A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: 'K'a ta mɔɔ hɔsɩra b'ʋ sɔ a yaa zi ba.' 8Lɛɛ k'a bʋr k'a lihi bɩ, dɩvɛnsɩra zaa b'a hɩ a zibəədɩgamazaa bɩ m, a ʋ: 'Zibəəzannɔ wɔɔ bir, ɩ ŋ busoo ka ŋ ʋ. A sɩŋŋɩda ba gʋɔɔ kʋ ŋ bʋr jɛ ʋ rɔ wɔɔ ma, k'ɩ nyambʋr lɛɛkarɛzannɔ wɔɔ ma.' 9Gʋɔɔ kʋ ŋ bʋr yirbəə wakatɩ soor ma rɔ wɔɔ a zɔ, n nɩ deniyee deem-deem ka ŋ ʋ. 10Lɛɛkarɛzannɔ wɔɔ kʋ ŋ y'a zɔ bɩ, ŋ y'a hɔɔn darɛ ŋ ʋ, a y'a yɩrɛ an lɛ da. Bɩ, deniyee deem-deem ŋ y'a ka ŋ ʋ sɔ. 11Busoo bɩ kʋ ŋ n'a sim bɩ, ŋn'ɩ kukur bam hɔsɩrazaa bɩ ma. 12Ŋ ʋ: 'Gʋɔɔ nɔɔn duro, bʋr ŋ y'a ʋ jɛ ʋ, ŋ n zi ba wakatɩ deem taan•••, ɩbɩɩ n bɔkarɛ, ɩ busoo ka ŋ ʋ hɔdeem kan wɔɔ kɩ, bɩ zi wɔɔ ba, ʋ kɔ dɔgta m tee••• woso n wɔ wɔɔ ʋ, am sɛ hɔ bɩ m!' 13Hɔsɩrazaa bɩ n a hɩ ŋ gʋaa deem m, a ʋ: 'M gʋaa, mɔɔ n tu ta ɩbɩɩ rɛ y, ɩbɩɩ n lɛ sa kan mɔɔ kɩ kʋ m deniyee deem ka ɩ ʋ hindeem zibəə busoo ra? 14Ɩ zibəə busoo si k'ɩ hʋr. Mɔɔ lɛ taa kʋ m busoo ka gʋaa k'a bʋr jɛ ʋ naa ʋ, amba mɔɔ lɛ n taa kʋ m a ka ɩbɩɩ ʋ naa m. 15Mɔɔ ba lɛ m kʋ m m hɔɔnhɔ ba m busoo m na? Gɛɛ nɔntaama n ta ɩbɩɩ m kʋ mɔɔ m mɩŋŋa bɩ minto ra!' " 16Yeezuu n a ya, an a hɩ, a ʋ: "Ncɩnaaʋ bɩ, jɛzannɔ yɩm lɛɛkarɛzannɔ, lɛɛkarɛzannɔ n yɩ jɛzannɔ." 17Yeezuu a hʋr, an nɩ tam Zerizalɛm ʋ. A n karɩndanyɩnɔ bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ gaa a hɔ, ŋn'ɩ tarɛ, an n'a hɩrɛ ŋ nɩ, a ʋ: 18"K'a tʋr ka, ta kʋ wɔɔ nawʋm Zerizalɛm ʋ naa, bɩ n nɩ zɛm bɩ Gʋaanyɩ bɩ nyasʋ ʋ, n n a ka wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ ʋ kan wosocikarɩnsaambɔɔ wɔɔ kɩ. Brɔɔ n a ka zɛ ma. 19Ŋ y'a kam kɩfɩɩrɔ ʋ, brɔɔ n yaa wʋ ma, ŋn'a zɛ madɩr m, ŋn'a wɔ gɔdarkʋra ma, b'a dɔmɩm kaakʋ hinni ʋ, Woso y'a mɩm bɔŋ ʋ gəəno bire ʋ." 20Zebedee nyɩnɔ da a zɔ Yeezuu ma kan a nyɩnɔ wɔɔ kɩ, an kukurə zɛ a taa, k'a hɔ yɛ han. 21Yeezuu n a lar, a ʋ: "Bɔ ɩ lɛ n taa?" A n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Lɛ ka kʋ mɔɔ nyɩnɔ hɩɩyɔɔ nɔɔm n bɩ nyɩnta ɩbɩɩ cirbəə bɩ nɔ ʋ. Deem ɩ bɩsɩ, deem ɩ jɩsa." 22Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Awɔɔ n hɔ k'a n'a yɛm bɩ dɔ y. Awɔɔ y'a dam ma, a fɩryɩrɛ kʋ mɔɔ n n'a yɩm bɩ yɩ ra?" Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Wɔɔ ʋ da ma." 23Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Fɩryɩrɛ kʋ mɔɔ n n'a yɩm bɩ, awɔɔ y'a yɩrɛ. Bɩ, k'a gɔɔta mɔɔ jɩsa kan mɔɔ bɩsɩ bɩ kɩ nyɩntarɛ nɩ, mɔɔ n m da ma, m zaa ka y, bala, mɔɔ n m so ŋ ʋ y. N zɛm bɩ ŋ ka gʋɔɔ kʋ mɔɔ Zɩ bɩncɛrɔ wɔɔ banka ŋ minto rɔ wɔɔ ʋ." 24Karɩndanyɩnɔ buro kʋ ŋ gɔɔta rɔ wɔɔ kʋ ŋ naa ma bɩ, ŋ nɔ ma ʋ kan danyɩnɔ hɩɩyɔɔ wɔɔ kɩ. 25Yeezuu n ŋ bir, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Awɔɔ dɔ, a ʋ: gʋɔɔ k'awɔɔ nɩ dɩgarɛ ŋ ma kɩfɩɩrɔ wɔɔ, ŋ cinno ɩ paŋŋa barɛ ŋ ma, paŋŋazannɔ n n'a hɔɔnhɔ bam gʋɔɔ wɔɔ ma sɔ. 26B'a n a ga m, an yɩ ncɩnaaʋ awɔɔ bire ʋ y. Bɩ, kʋ gʋaa lɛ taa k'a yɩ jɩtaarɛ awɔɔ bire ʋ, k'an a ba awɔɔ zibəənyɩ. 27Bɩ, kʋ gʋaa lɛ taa k'a yɩ lɛɛkarɛzaa awɔɔ bire ʋ, k'an a ba awɔɔ lɔ. 28Bala, Gʋaanyɩ bɩ n bʋr kʋ gʋɔɔ n'a hɔɔnhɔ ba y, bʋr a ʋ k'a b'a ba gʋɔɔ zibəənyɩ, k'a ga, kʋ gʋɔɔ gʋta n bʋmbɔrɛ yɩ." 29Bɔ kʋ ŋ y'a ʋ Zeriko ʋ bɩ, gʋaa cir gʋta zu Yeezuu jɛ ʋ. 30Bʋʋrɔ nyɩnta hɩɩya zaa bɩ lezi. Kʋ ŋ y'a ma, ŋ ʋ: Yeezuu n nɩ cenim bɩ, ŋn'a sɩŋŋɩda ba ŋn'ɩ zee dam, ŋ ʋ. "Karɩnsaamba, Davɩd Nyɩ, wɔɔ cicir zɛ!" 31Gʋɔɔ wɔɔ nɩ bʋgʋr barɛ ŋ ma, ŋ ʋ, ŋn'a tʋr ka, bɩ ŋ y'a banka ŋn'a da ra: "Karɩnsaamba, Davɩd Nyɩ, wɔɔ cicir zɛ!" 32Yeezuu n jɩm, an ŋ bir, an ŋ lar, a ʋ: "Awɔɔ lɛ n taa kʋ m bɔ ba awɔɔ minto?" 33Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Karɩnsaamba, a ka kʋ wɔɔ n lɛɛ yɩ." 34Yeezuu n ŋ cicir zɛ, an a wɔ da ŋ mɩnyaarɔ wɔɔ ma. Lɛɛm bɩ, gʋɔɔ hɩɩyɔɔ wɔɔ ɩ lɛɛ yɩrɛ, ŋn'ɩ zum Yeezuu ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\