Matiyee 21

1Kʋ ŋ y'a zɔ Zerizalɛm ma, ŋn'a zɔ Bɛtfazee jɩr ʋ Oliviyee ci mim ʋ bɩ, Yeezuu a karɩndanyɩnɔ nyɔɔ hɩɩya. 2A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a ta kʋ k'a n'awɔɔ lɛɛ naa ʋ. Awɔɔ brada yɩrɛ, n n a kʋsɩ kan a nyɩnnɩ kɩ, k'a hʋr a bʋr ŋ nɩ. 3Kʋ gʋaa awɔɔ lar a hʋrlɛ zaa ma, k'a hɩ m a ʋ: Zuuba lɛ n taa. B'a yɩ ŋ tore ŋnɩ bʋr." 4Ba mim naa do ʋ kʋ wosolɛsinnɩsorazaa bɩ hɔ k'a hɩ naa n kʋ yɩ. A ʋ: 5K'a hɩ Siyɔn zannɔ m, a ʋ: K'a dɩga a cir k'a nɩ zɛrɛ a zi mɩŋŋazerle m, an da bra ʋ, brapoo m, brada nyɩnnɩ m. 6Karɩndanyɩnɔ wɔɔ n ta, ŋnɩ hɔ kʋ Yeezuu a hɩ ŋ nɩ bɩ ba. 7Ŋ n bʋr brada bɩ m kan a nyɩnnɩ bɩ kɩ, ŋn'a huuro ka ŋ la, Yeezuu n da ʋ. 8Gʋɔɔ gʋta n a huuro ka zaa bɩ ra, gɔsɩnnɔ n gɔ lɛɛ yɩnyar ŋn'a ka zaa bɩ ra sɔ. 9Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ Yeezuu lɛɛ kan gʋɔɔ kʋ ŋ n'a jɛ ʋ rɔ wɔɔ kɩ ɩ zee darɛ, ŋ ʋ: "Hozaana Davɩd Nyɩ! Gʋaa k'a nɩ zɛm Zuuba tɔ ma bɩ n barka yɩ! Woso n lɛbɔʋrɛ yɩ arzana ʋ!" 10Yeezuu k'a gasʋ Zerizalɛm ʋ bɩ, kʋ bɩ gʋɔɔ wɔɔ haay ŋn'ɩ bɩrlɛ a mim ma, ŋn'ɩ laaka dam, ŋ ʋ: "Gʋaa naa do nka nɩ?" 11Zamaa bɩ n'a nyɩ bɔŋ ʋ, ŋ ʋ: "Wosolɛsinnɩsorazaa Yeezuu m, a to a ʋ Nazarɛtɩ ʋ, Galilee kʋ ʋ." 12Yeezuu n gasʋ Wosocɛ ʋ b'ʋ, an nɩ lam gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ hɔ hɛɛnm, ŋn'ɩ hɔ sim nɔ wɔɔ ra. A busoolʋrlɛzannɔ taabɩrlɔ hɩnhɩsɩga kan cirpʋnnɔ hɛɛnno nyɩntaragɔrɔ kɩ. 13A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "N n a gʋrsɩra ba Wosoci ʋ, n ʋ: 'N mɔɔ cɛ bɩ birm yaadarɛcɛ' ra? Awɔɔ n bɔkarɛ a sa, a ba konno nyaakʋndajɩ!" 14Bʋʋrɔ kan kusiməro kɩ n a zɔ Yeezuu ma Wosocɛ ʋ b'ʋ an ŋ waa. 15Wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kan wosocikarɩnsaambɔɔ wɔɔ kɩ heer n yɩ nyɩnta kan Yeezuu kɩ y, kʋ ŋ y'a yɩ an nɩ zi gʋta barɛ, kan nyɩnɔ kʋ ŋ nɩ zee dam Wosocɛ ʋ b'ʋ, ŋ ʋ: "Hozaana, Davɩd Nyɩ!" 16Ŋ n a hɩ Yeezuu m, ŋ ʋ: "Ɩbɩɩ ɩ hɔ kʋ ŋ n'a hɩm bɩ mam na?" Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ɩɩn•••, awɔɔ n a karɩnda ba fɩɩga Wosoci b'ʋ, n ʋ: 'Ɩbɩɩ ka nyɩnɔ kan banfinnirɔ kɩ n n'a lɛ bɔrɛ ɩbɩɩ ʋ' ra?" 17A m bɩ, Yeezuu n ŋ to b'ʋ, an a hʋr an bɔ kʋnɔ ʋ b'ʋ, an ta Betanii ʋ dɔ n mɛ m b'ʋ. 18Yeezuu k'a wusigə dɔgta mɩŋŋa m, an nɩ tam kʋnɔ ʋ b'ʋ bɩ, nɔ a nyasʋ. 19A n sɔɔn yɩ zaa bɩ lezi, an a zɔ ma b'a n hɔsɩ yɩ ma k'a lɛɛ bɛɛ bala y. A m bɩ, an a hɩ sɔɔn bɩ m, a ʋ: "Ɩbɩɩ b'ɩ yarɛ ɩ nyɩ da dɔ y!" Lɛɛm bɩ, sɔɔn bɩ ga. 20Karɩndanyɩnɔ wɔɔ kʋ ŋ naa yɩ bɩ, ŋ zɛ kədə, ŋnɩ laaka da Yeezuu han, ŋ ʋ: "A a ba lɔ sɔɔn bɩ n ga lɛɛm ncɩnaaʋ?" 21Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: k'awɔɔ sɩra ka, bɩ bɩsɩkarɛ b'awɔɔ heer ʋ, awɔɔ mɔɔ zi kʋ mɔɔ ba sɔɔn naa do m bɩ bam. B'awɔɔ a da ma sɔ, a hɩ ci naa do m, a ʋ, ɩ bɔɔta naa ʋ, ɩ ɩ da higʋta ʋ. A bam maam. 22K'awɔɔ sɩra ka, hɔ haay k'awɔɔ n n'a yɛm yaadarɛ nɔ ʋ haay bɩ, Woso yɩ ŋ karɛ awɔɔ ʋ." 23Yeezuu k'a gasʋ Wosocɛ ʋ b'ʋ bɩ, a a sɩŋŋɩda ba, an nɩ hɔ dɩndam. Wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kan gʋɔɔgusinno kɩ a zɔ Yeezuu ma, ŋn'a lar, ŋ ʋ: "Lɛ kara ɩbɩɩ n ta m k'ɩ naa ba? Nka ɩ lɛ bɩ do ka ɩ b'ʋ?" 24Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Kʋ m awɔɔ lar mim deem ma, deem bala, k'awɔɔ nyɩ bɔ ʋ, kʋ m bɔkarɛ, m lɛ kʋ mɔɔ n ta m bɩ jɩ hɩ awɔɔ m. 25Batɛm kʋ Zaan n n'a kam bɩ, a to a ʋ Woso zi gɛɛ, gʋɔɔ zi?" Ŋ nɩ bɩsɩ kam kan kʋ kɩ, ŋ ʋ: "Kʋ wɔɔ ʋ a to a ʋ Woso zi, a y'a hɩrɛ, a ʋ: Bɔ minto m, wɔɔ n sɩra ka ʋ? 26Bɩ kʋ wɔɔ ʋ gʋɔɔ zi, wɔɔ ɩ nyi bam zamaa bɩ kʋ ŋ Zaan dɔ wosolɛsinnɩsorazaa paan••• bɩ, ŋ bɩ yɛm kan ʋ kɩ y." 27A m naa, ŋn'a nyɩ bɔ Yeezuu nʋ, ŋ ʋ: "Wɔɔ n a dɔ y." Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Mɔɔ bɩ lɛ kʋ mɔɔ n ta m, m nɩ naa bam bɩ jɩ hɩrɛ awɔɔ m sɔ y." 28"Awɔɔ y'a hɔɔn dam mim naa do ma lɔ? Gʋaa ɩ nyɩnta nyɩnɔ m hɩɩya. A n a hɩ lɛɛkarɛzaa bɩ m, a ʋ: 'M nyɩnnɩ, ta her ɩ yaa zi ba mɔɔ dɩvɛnsɩra ʋ.' 29Nyɩ bɩ n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: 'Mɔɔ bɩ tarɛ y.' Maasɩrɛ k'a ba bɩ, a a hɔɔndarɛ lʋr an ta hɔsɩra b'ʋ. 30Gʋaa bɩ n a ya, an a hɩ nyɩ vanta bɩ m maam sɔ. Nyɩ bɩ do ʋ: 'Ɩɩn•••, baaba,' b'a n ta y. 31Nyɩnɔ hɩɩyɔɔ nɔɔn duro bire ʋ bɩ, nka y'a zɩ bɩ hɔɔnhɔ ba?" Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Lɛɛkarɛzaa bɩ m". Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, yawʋrsinno kan lannɔ kʋ ŋ n'a mɩŋŋa hɛɛnm nɔ kɩ lɛɛkarɛ awɔɔ m Woso cirbəə bɩ nɔ ʋ. 32Bala, Zaan-Batiisi bʋr awɔɔ zi, an zaa mɩŋŋa hɩnka awɔɔ m, b'awɔɔ n a mim si y. Bɩ, yawʋrsinno kan lannɔ kʋ ŋ n'a mɩŋŋa hɛɛnm nɔ kɩ a mim si. Awɔɔ naa yɩ, b'awɔɔ gɔɔta awɔɔ n a bɔ a taam k'a mim si y." 33"K'a tʋr ka hɔbɔkʋrɛnoom vanta ma: Gʋaa ɩ nyɩnta, an dɩvɛn gɔ sɔɔn, an lambaar da ma, an yaa hɔn, k'a bɩr dɩvɛn bɩ hi bɔŋ ʋ, an bɛŋŋʋ dɔ sɔ k'a tɩr dɔ hɔsɩra bɩ ma. A n a sa, an a da gʋɔɔ wɔ ʋ, kʋ ŋ n'a zi ba, k'a b'a nyɔɔdʋ bɩ jir. A n a hʋr, an ta kʋ ʋ. 34Dɩvɛn mɔsa k'a ku bɩ, an a zibəənyɩnɔ nyɔɔ hɔsɩra bɩ zibənno wɔɔ zi, kʋ ŋ n'aa a hɔ si, ŋnɩ b'a ka a ʋ. 35Zibəənyɩnɔ wɔɔ n ŋ nyasʋ, ŋnɩ deem dundu, ŋnɩ deem zɛ gər, ŋnɩ deem bɩmba jaarɔ m, ŋn'a zɛ, an ga. 36Hɔsɩrazaa bɩ n a ya, an zibəənyɩnɔ nyɔɔ gʋta an lɛ da biisi bɩ m. Bɩ, zibənno wɔɔ a ya ŋnɩ hɔ kʋ ŋ y'a ba lɛɛkarɛzannɔ wɔɔ m bɩ ba nawɔnnɔ m sɔ. 37A nyarɛ ma bɩ, a nyɩyar a nyɔɔ, an n'a hɔɔn darɛ, a ʋ, kʋ mɔɔ nyɩ m naa, ŋ y'a daŋ ʋ. 38Bɩ, zibənno wɔɔ kʋ ŋ y'a to ŋnɩ nyɩ bɩ yɩ bɩ, ŋn'a dɩndam kan kʋ kɩ, ŋ ʋ: 'Naa n nɩ zɛm b'a so a zɩ arzaka b'ʋ. K'a bʋr, k'ʋ a zɛ, k'ʋ ʋ so arzaka b'ʋ!' 39Ŋ n a nyasʋ, ŋnɩ bɔ m hɔsɩra b'ʋ, ŋn'a zɛ gər." 40Yeezuu n laaka da ŋ han, a ʋ: "Kʋ dɩvɛnsɩrazaa bɩ bʋr, bɔ an n'a bam zibənno wɔɔ nɩ?" 41Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "A gʋɔɔ bʋnyaarɔ nɔɔn duro zɩnzɛm, a bɩ ŋ cicir zɛrɛ y, an hɔsɩra bɩ ka gʋɔɔ vantɔɔ ʋ ŋn'a zi ba, ŋn'a hɔ ka ʋ a dɔmɩm ʋ." 42Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Awɔɔ n hɔ kʋ Wosoci b'a hɩ bɩ karɩnda ba ra? A a hɩ, a ʋ: Jaa kʋ cɛdonno wɔɔ a zo bɩ y'a ba cɛ bɩ jɩr jaa paŋŋazaa. Hɔ kʋ Zuuba a ba bɩ n naa do, wɔɔ nɩ dɩgam ma hɔ mɩŋŋa gʋta. 43Bɩ y'a ka, mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, mɔɔ ʋ, n Woso cirbəə bɩ yɔrɛ awɔɔ m, n n a ka do vanta ʋ an cirbəə bɩ zibəə k'a a ga m bɩ ba. [ 44Kʋ gʋaa a do jaa naa do ra, a hɩsɩga dam, bɩ kʋ jaa b'a da gʋaa ra a gʋaa bɩ do hɔɔnsɩrɛ.]" 45Wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kan farizɛɛnrɔ wɔɔ kɩ kʋ ŋ Yeezuu hɔbɔkʋrɛnoonno nɔɔn duro ma bɩ, ŋ y'a dɔ ŋ ʋ, a hɩ a nawʋrɛ a ma. 46Ŋ n'a kam ma k'a nyasʋ, bɩ, ŋ yɩ nyi bam zamaa bɩ m, bala, zamaa b'ɩ dɩgam Yeezuu ma wosolɛsinnɩsorazaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\