Matiyee 22

1Yeezuu a ya, an hɔbɔkʋrɛnoom da ŋ nɩ, a ʋ: 2"Woso cirbəə bɔ kʋ rɛ kan cir k'a a nyɩnnɩ lʋsarɛ cibsa ba kɩ. 3A n a zibəənyɩnɔ nyɔɔ kʋ ŋ n'aa gʋɔɔ k'a hɩ ŋ nɩ kʋ ŋ nɩ bɩ cibsa bɩ rɔ wɔɔ bir, ŋnɩ bɔkarɛ ŋ ʋ, a bɩ zɛrɛ y. 4A n a ya, an zibəənyɩnɔ vantɔɔ nyɔɔ an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: 'K'a yaa hɩ gʋɔɔ kʋ mɔɔ ŋ bir cibsa bɩ ma rɔ wɔɔ m, a ʋ: mɔɔ cibsa bɩ banka m a nya, mɔɔ m dono zɩnzɛ kan m hɔbɩsɩrɔ gʋtɔɔ kɩ, hɔ haay banka, k'a bʋr cibsa bɩ ma kɛɛrɛ.' 5Bɩ, gʋɔɔ wɔɔ n dɩga cibsa birle bɩ ma hɔsɩ y, ŋn'a hʋr ŋnɩ ta a zibəəjɩrɔ ʋ, naa n ta hɔsɩra ʋ, naa n ta daasɩ ʋ mɔdrɔ hɛɛjɩ ʋ. 6Ŋ n gɔɔta rɔ wɔɔ n zibəənyɩnɔ wɔɔ nyasʋ, ŋnɩ nyannɩ da ŋ ma, ŋnɩ bɔkarɛ, ŋnɩ ŋ zɩnzɛ. 7Cir bɩ nɔ n ma ʋ, an sʋrdaarɔ nyɔɔ ŋn'aa gərzenno nɔɔn duro zɩnzɛ, ŋnɩ sɛ da ŋ kʋ bɩ ma. 8A m naa, an a hɩ a zibəənyɩnɔ m, a ʋ: 'Cibsa bɩ hɔbɩrɛ bɩ bankarɛ nya, bɩ gʋɔɔ kʋ mɔɔ hɩ ŋ nɩ rɔ wɔɔ n a ga kʋ ʋ ba y. 9K'a ta zaazɛkʋrarɔ wɔɔ ra, kʋ nka awɔɔ yɩ, k'a hɩ m k'an bʋr cibsa bɩ ma.' 10A zibəənyɩnɔ wɔɔ n a hʋr, ŋnɩ zaarɔ sa ŋnɩ gʋɔɔ kʋ ŋ yɩ ŋ yɩ rɔ wɔɔ so kʋ ma, gʋɔɔ mɩŋŋɔɔ, kan gʋɔɔ bʋnyaarɔ kɩ. Gʋɔɔ n cɛ kʋ n nɩ cibsa bɩ baŋ ʋ bɩ han. 11Cir bɩ gasʋ k'a dɩga gʋɔɔ kʋ ŋ bʋr cibsa bɩ ma rɔ wɔɔ ma, an a to, an gʋaa yɩ, gʋaa bɩ do n harcɩntarɛ cibsa huu du a ma y. 12A n a hɩ m, a ʋ: 'Ɩbɩɩ ba lɔ ɩ gasʋ naa ʋ, b'ɩbɩɩ ba harcɩntarɛ cibsa huu nɩ?' Bɩ gʋaa bɩ n a nyɩ bɔ ʋ y. 13A m bɩ, cir bɩ n a hɩ zibəənyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: 'K'a gannɔ kan a wɔrɔ kɩ kʋsɩ a zo garga ra, monsigə ʋ. Lɛɛ bɩ do an nɩ nyi kaŋ ʋ, an a sɔ sʋ.' " 14Yeezuu n a ya, an a hɩ, a ʋ: "N gʋɔɔ bir gʋta, bɩ, n nɩ ŋ nyʋkɔ ʋ rɔ wɔɔ poore." 15Naa jɛ ʋ bɩ, farizɛɛnrɔ ta, ŋn'aa a so kʋ ma, k'a a ka zaa k'a nɩ Yeezuu nyasʋm ma a meerbaa nɔ ʋ bɩ dɔ. 16Ŋ n a karɩndanyɩnɔ kan Hɩrɔɔdɩ jɛzannɔ kɩ nyɔɔ Yeezuu zi, kʋ ŋ n'aa hɩ m, ŋ ʋ: "Karɩnsaamba, wɔɔ dɔ wɔɔ ʋ sɩra ɩbɩɩ n'a hɩm, Woso zaa ɩbɩɩ n'a dɩndam sɩra bɩncɛ ʋ, ɩbɩɩ bɩr nyi bam gʋɔɔ nɩ y, b'ɩbɩɩ bɩr gʋɔɔ nyʋkɔŋ ʋ sɔ y. 17Bɩ minto bɩ, ɩ hɔɔnhɔ hɩ wɔɔ m, wɔɔ lɛ bɩ zaa ka k'ʋ Rɔm cir yawʋr ka ʋ gɛɛ, ʋ b'a ka ʋ gɛ?" 18Bɩ, kʋ Yeezuu ŋ zambʋ bɩ dɔ bɩ, a a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Zambʋzannɔ! Bɔ m, awɔɔ nɩ mɔɔ makra barɛ? 19K'a busoo kʋ n nɩ Rɔm cir yawʋr kam nɩ bɩ hɩnka m m." Ŋ n deniyee deem hɩnka m. 20Yeezuu n ŋ lar, a ʋ: "Gʋaa mim kʋ n y'a da ʋ naa kan gʋrsɩra naa do kɩ, nka hɔɔ nɩ?" 21Ŋ ʋ: "Rɔm cir hɔɔ m." A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a maam k'a hɔ kʋ Rɔm cir hɔ m bɩ ka ʋ, k'a hɔ kʋ Woso hɔ m bɩ ka ʋ sɔ." 22Meerbaa naa do a ka ŋ n zɛ kədə, ŋn'a hʋr, ŋnɩ Yeezuu to. 23Hinni bɩ do ʋ bɩ, sadisɛɛnrɔ gɔsɩnnɔ bʋr Yeezuu zi. Bala, sadisɛɛnrɔ wɔɔ ʋ gəəno mɩmbɔʋrɛ b'a ʋ y. Ŋ n laaka da Yeezuu han, ŋ ʋ: 24"Karɩnsaamba, Moyiisi a gʋrsɩra ba an a ka wɔɔ ʋ, a ʋ, kʋ gʋaa cɛmba ta ʋ, an ga an a lʋ to, b'a nyɩ ba ʋ y, k'a dam n lʋ bɩ si, k'an nyɩ yɩ kan kɩ a cɛmba bɩ minto. 25A n bɔkarɛ, danyɩnɔ ɩ nyɩnta saanhɩna wɔɔ bire ʋ, lɛɛkarɛzaa bɩ n lʋ sa an ga, b'a n nyɩ yɩ kan lʋ bɩ kɩ y. 26A hɩɩya hɔ bɩ n lʋ bɩ si, an ga, an lʋ bɩ to b'a n nyɩ yɩ kan kɩ y. A kaakʋ hɔ bɩ maam sɔ, saanhɩnarɔ wɔɔ haay ŋ gɩnga bɩ ŋ n nyɩ yɩ kan lʋ bɩ kɩ y. 27Ŋ haay kur bɩ, lʋ bɩ n ga sɔ. 28Gəəno mɩmbɔʋrɛ dɔmɩm ʋ, kʋ ŋ y'a mɩm bɔ ʋ, nka y'a so lʋ b'ʋ ŋ bireyaa ʋ? Bala, gʋɔɔ saanhɩnarɔ wɔɔ haay lʋ bɩ si." 29Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "K'awɔɔ n gʋrsɩra mɩŋŋɔɔ wɔɔ dɔ kan Woso paŋŋa kɩ bɩ y'a ka awɔɔ n'a nyʋnnyɔɔm. 30Bala, gəəno mɩmbɔʋrɛ dɔmɩm ʋ, yar bɩr lʋ sarɛ y, lʋ bɩr yar sarɛ y, bɔ ŋ y'a ʋ kʋ ʋ kan malɛɛkarɔ kʋ ŋ nɩ brama rɔ wɔɔ kɩ. 31Bɩ, kʋ gəəno mɩmbɔʋrɛ mim nɩ, awɔɔ n hɔ kʋ Woso a hɩ awɔɔ m bɩ karɩnda ba ra? A a hɩ, a ʋ: 32'Abraham kan Izakkɩ kɩ, Zakɔɔb kɩ Woso m mɔɔ m.' Gəəno Woso bɛɛ y, gʋɔɔ mɩsɩɩrɔ Woso m." 33Yeezuu hɔdɩndarɛ naa do cem zamaa bɩ hɔɔndarɛ han. 34Farizɛɛnrɔ wɔɔ kʋ ŋ y'a ma, ŋ ʋ, Yeezuu a ka sadisɛɛnrɔ wɔɔ b'a dam ma ŋn'a ya ŋnɩ meer ba bɩ, ŋ y'a so kʋ ma. 35Ŋ gʋaa deem kʋ wosocikarɩnsaamba gʋta m bɩ laaka da Yeezuu han, k'a makra ba. 36A ʋ: "Karɩnsaamba, lɛrɔ wɔɔ haay bire ʋ, kara ɩ lɛ da?" 37Yeezuu n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: " 'K'ɩ Zuuba Woso ŋʋa kan ɩ heer kɩ haay, kan ɩ nyi kɩ haay, kan ɩ hɔɔndarɛ kɩ haay.' 38Lɛ k'a lɛ da, a m lɛ gʋta bɩ m naa do. 39Lɛ hɩɩya hɔ k'a gʋtabaa lɛɛkarɛ hɔ bɩ ku bɩ m naa do: 'K'ɩ mim ŋʋa amba ɩ mɩŋŋa m.' 40Moyiisi lɛrɔ wɔɔ haay kan wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ meerbaarɔ kɩ haay məsi m lɛrɔ hɩɩyɔɔ nɔɔn duro m." 41Farizɛɛnrɔ wɔɔ kʋ ŋ y'a so kʋ ma bɩ, Yeezuu laaka da ŋ han, a ʋ: 42"Awɔɔ y'a hɔɔn dam Krista ma lʋnlɔ? Nka nyɩ nɩ?" Ŋ n a hɩ m, ŋ ʋ: "Davɩd Nyɩ m." 43Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "B'a yɩ lɔ, Sɛnt-Ɛspri n a ka Davɩd n a bir a Zuuba? Bala, Davɩd b'a hɩ, a ʋ: 44Zuuba Woso a hɩ mɔɔ zuuba m, a ʋ: nyɩnta mɔɔ bɩsɩ ʋ, kʋ m tolle ba m a ka, k'ɩ jɩnnɔ wɔɔ n nyɩnta ɩ gam taa. 45K'a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ Davɩd y'a birm a Zuuba, yɩ an nawʋm lɔ kɛɛrɛ kʋ Krista n yɩ Davɩd Nyɩ?" 46Gɔsɩ n a da ma, an a nyɩ bɔ nʋ y. Hinni bɩ do tɛkka ma, gʋaa ba ʋ dɔ, a heer n kookoo k'a lar mim ma y.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\