Matiyee 23

1Yeezuu a sɩŋŋɩda ba, an nɩ meer bam kan zamaa bɩ kɩ, a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: 2"Wosocikarɩnsaambɔɔ wɔɔ kan farizɛɛnrɔ wɔɔ kɩ, Moyiisi lɛrɔ wɔɔ ŋn'a hɩnkam gʋɔɔ m. 3Bɩ minto bɩ, awɔɔ a ga m, a sɩra ka ŋ ʋ, a hɔ kʋ ŋ n'a hɩrɛ awɔɔ m haay bɩ ba, b'a bɩ zu ŋ zibəə ʋ y. Bala, ŋ bɩr hɔ kʋ ŋ n'a dɩndam gʋɔɔ m bɩ barɛ y. 4Ŋ tɩr mɔr gorezaa kʋsɩ ŋn'a ka gʋaa mee, bɩ ŋ bɩr a wɔ dam ma k'a a da a zaa han, an a busu y. 5Ziro kʋ ŋ nɩ ŋ bam haay rɔ wɔɔ ba ŋ nawʋm kʋ gʋɔɔ m dɩga a ma, bɩ y'a ka, Wosoci lemim kʋ ŋ tɩr a kʋsɩ a tusə ma gɛɛ a za ma bɩ ba ŋ tɩr a ʋ jintə, ŋ tɩr pɛɛra lensəzannɔ dɔ a huuro rɛ, k'an bɩr yɩm. 6Lɛɛ mɩŋŋɔɔ ŋ tɩr a ka ma cibsarɔ bɩncɛ ʋ, sokʋma bɩncɛ ʋ, lɛɛ wɩsɩ ŋ tɩr a kam ma. 7A ŋʋa ŋ tɩr a ʋ kʋ ŋ nɩ bɩr yaa darɛ a m mɩŋŋa gʋɔɔ gaa ʋ, kʋ gʋɔɔ n bɩr a birm karɩnsaamba. 8B'awɔɔ, a bɩ yɛ kʋ n n'a bir karɩnsaamba y, bala, danyɩnɔ n'awɔɔ m haay, awɔɔ karɩnsaamba bɩ deem. 9A bɩ gɔsɩ bir tara burə ʋ a ʋ, a Zɩ y, bala, awɔɔ Zɩ bɩ deem, an nɩ arzana ʋ bɩ. 10A b'a ka ma kʋ n n'a bir jɩtaarɛ y. Bala, awɔɔ jɩtaarɛ bɩ deem, Krista m. 11Gʋaa k'a lɛ da awɔɔ bire ʋ bɩ, k'an yɩ awɔɔ zibəənyɩ. 12Kʋ gʋaa a mɩŋŋa busu, Woso y'a zerm. Kʋ gʋaa a mɩŋŋa zer, Woso y'a busum." 13"Kʋsɩ ɩ kan awɔɔ kɩ, awɔɔ wosocikarɩnsaambɔɔ kan farizɛɛnrɔ zambʋzannɔ kɩ, awɔɔ ɩ Woso cirbəə bɩ lɛ tam kʋ gʋɔɔ bɩ gasʋ y. Awɔɔ mɩŋŋɔɔ bɩr gasʋrɛ y, bɩ gʋɔɔ kʋ ŋ lɛ n taa k'a gasʋ rɔ wɔɔ, awɔɔ bɩr brɔɔ tore ŋn'ɩ gasʋrɛ y. [ 14Kʋsɩ ɩ kan awɔɔ kɩ awɔɔ wosocikarɩnsaambɔɔ kan farizɛɛnrɔ zambʋzannɔ kɩ, awɔɔ ɩ zonno hɔ kʋ ŋ nɩ ta m bɩ yɔrɛ ŋ nɩ, a a ya, a gaa, an nɩ yaa jintoo dam kʋ n n'a hɩ a ma gʋɔɔ mɩŋŋɔɔ. Naa minto m, awɔɔ hʋnhʋrlɛ n nɩ yɩm maam-maam.] 15Kʋsɩ ɩ kan awɔɔ kɩ, awɔɔ, wosocikarɩnsaambɔɔ kan farizɛɛnrɔ zambʋzannɔ kɩ, awɔɔ ɩ tam kʋrɔ ʋ tara burə ʋ kan kɔɔlʋʋ nɔ ʋ kɩ an n'a kam gʋaa deem taan••• ma k'an zu awɔɔ lɛrɔ wɔɔ ʋ, bɩ k'awɔɔ ku b'awɔɔ ka an yɩ sɛhar gʋaa gallɛm hɩɩya an lɛ da awɔɔ m. 16Kʋsɩ ɩ kan awɔɔ kɩ, awɔɔ k'an bʋʋrɔ, an nɩ zaa hɩnkam gʋɔɔ m, awɔɔ y'a hɩrɛ, a ʋ: 'Kʋ gʋaa ler bɔ Wosocɛ bɩ tɔ ma hɔsɩ bɛɛ nɩ y, bɩ k'a ler bɔ Wosocɛ bɩ sarma bɩ tɔ ma pakra m k'an hɔ k'a hɩ bɩ ba.' 17Hɔɔnwarzannɔ, bʋʋrɔ n'awɔɔ m! Kara ɩ lɛ da a mim nɩ? Sarma bɩ m gɛɛ, Wosocɛ k'a ka sarma bɩ nɩ yɩm Woso hɔ bɩ nɩ? 18Awɔɔ a ya, an n'a hɩrɛ, a ʋ: 'Kʋ gʋaa ler bɔ mannɩduu ma hɔsɩ bɛɛ y, bɩ k'a ler bɔ mannɩhɔ k'a n'a burə ʋ bɩ ma, pakra m k'an hɔ k'a hɩ bɩ ba.' 19Bʋʋrɔ n'awɔɔ m! Kara ɩ lɛ da? Mannɩhɔ bɩ n gɛɛ, mannɩduu k'a nɩ mannɩhɔ bɩ kam Woso ʋ bɩ nɩ? 20Gʋaa k'a nɩ ler bɔm mannɩduu bɩ ma bɩ, ler bɔ a nawʋm duu bɩ ma, kan hɔ niŋŋə haay k'a nɩ duu bɩ burə ʋ bɩ kɩ. 21Gʋaa k'a nɩ ler bɔm Wosocɛ bɩ ma bɩ, ler bɔ a nawʋm Wosocɛ bɩ ma, kan Woso k'a nɩ cɛ b'ʋ bɩ kɩ. 22Gʋaa k'a nɩ ler bɔm arzana ma, ler bɔ a nawʋm Woso duu bɩ ma kan Woso mɩŋŋa k'a nyɩnta ra bɩ kɩ. 23Kʋsɩ ɩ kan awɔɔ kɩ, wosocikarɩnsaambɔɔ kan farizɛɛnrɔ zambʋzannɔ kɩ, awɔɔ ɩ dʋlɛɛrɔ bu hɔ ganwʋrɛ bɔŋ ʋ an n'a kam Woso ʋ, a bɔkarɛ, a hɔ k'an mɩŋŋa Woso lɛrɔ wɔɔ nɔ ʋ bɩ to, amba: Tɩrgabaa, mɩŋŋabaa, kan sɩrabarɛ kɩ, nawɔnnɔ awɔɔ a ga m, a ŋ ba, a ŋ gɔɔtarɔ wɔɔ ba sɔ. 24Awɔɔ k'an bʋʋrɔ, an nɩ zaa hɩnkam bɩ, awɔɔ y'a hɔ mire sʋrm k'a mɛɛm bɔ ʋ, b'awɔɔ ɩ yoonde monɩm. 25Kʋsɩ ɩ kan awɔɔ kɩ, wosocikarɩnsaambɔɔ kan farizɛɛnrɔ zambʋzannɔ kɩ, awɔɔ ɩ hɔmihɔ kan hɔbɩrɛ mɔr burə kɩ sʋrgɔm, k'a dintim gʋ ŋ ma. Bɩ, ŋ nɔ rɔ wɔɔ, awɔɔ koorbaa zibəə kan a hɔɔndarɛ bʋnyaarɔ kɩ yɩ ŋ han. 26Farizɛn, bʋʋ n'ɩbɩɩ m, lɛɛ ka ɩ hɔmihɔ bɩ nɔ sʋrgɔ, a burə bɩ hu bɔm sɔ. 27Kʋsɩ ɩ kan awɔɔ kɩ, wosocikarɩnsaambɔɔ kan farizɛɛnrɔ zambʋzannɔ kɩ, bɔ awɔɔ ʋ kʋ rɛ kan gəənoyaarɔ huro kɩ, ŋ burə gʋɛrɛ n ta ʋ, an bɔkarɛ, ŋ nɔ ʋ b'ʋ bɩ, yaarɔ kan hɔɔ vənno do haay kɩ yɩ ŋ han. 28Awɔɔ do m bɩ, gʋɔɔ ɩ dɩgarɛ a ma gʋɔɔ mɩŋŋɔɔ, an bɔkarɛ zambʋ kan bʋnyaabaa kɩ y'awɔɔ heer han." 29"Kʋsɩ ɩ kan awɔɔ kɩ, wosocikarɩnsaambɔɔ kan farizɛɛnrɔ zambʋzannɔ kɩ, gəənoyaarɔ awɔɔ nɩ ŋ bankam mɩŋŋa wosolɛsinnɩsorazannɔ minto, gʋɔɔ tɩrgɔɔ wɔɔ awɔɔ nɩ ŋ yaarɔ gʋɛrɛ dam ma. 30A bɔkarɛ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: 'Kʋ wɔɔ ɩ nyɩnta ʋ yaabɔɔ dɔmɩm ʋ, wɔɔ b'ʋ zɛm kʋ ra kan ŋ kɩ, ʋ wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ zɩnzɛ y.' 31Naa minto bɩ, awɔɔ mɩŋŋɔɔ nɩ kasɛtɩ karɛ a ʋ, gʋɔɔ kʋ ŋ wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ zɩnzɛ rɔ wɔɔ nyɩnɔ n'awɔɔ m. 32K'a maam, k'a a tʋntɔ ʋ, k'a hɔ k'awɔɔ yaabɔɔ a sɩŋŋɩda ba bɩ nyambʋr. 33Mɩnnɔ, cɩrkarɔ do n'awɔɔ m! Awɔɔ y'a hɔɔn dam lɔ, k'a a da ma, a a si Woso k'awɔɔ dʋdɔ yar, an awɔɔ da sɛhar ʋ bɩ lɛɛ? 34Bɩ y'a ka, mɔɔ wosolɛsinnɩsorazannɔ, hɔɔnzannɔ kan wosocikarɩnsaambɔɔ kɩ nyɔɔrɛ awɔɔ zi. Awɔɔ nɔɔn zɩnzɛm, a gɔsɩnnɔ wɔ gɔdarkʋrarɔ ma, awɔɔ nɔɔn zɛm madɩɩrɔ m a sokʋmacɛrɔ ʋ, a fɩr ka ŋ ma kʋrɔ ʋ. 35Naa minto bɩ, awɔɔ hʋnhʋrlɛ yɩm gʋɔɔ tɩrgɔɔ k'awɔɔ ŋ zɩnzɛ rɔ wɔɔ minto, an a sɩŋŋɩda sa gʋaa tɩrga Abɛl zɛrɛ ma, an ta an aa Baraki nyɩ Zakarii k'awɔɔ zɛ Wosocɛ bɩ bɩncɛ paan••• bɩ kan mannɩduu bɩ kɩ bire ʋ bɩ ma. 36Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, hʋnhʋrlɛ k'a a ga m gʋɔɔ zɩnzɛrɛ naa do minto bɩ, her zamaana naa do n nɩ hʋnhʋrlɛ bɩ do yɩm." 37"Zerizalɛm, Zerizalɛm, ɩbɩɩ k'ɩ nɩ wosolɛsinnɩsorazannɔ zɩnzɛm, ɩ nɩ gʋɔɔ kʋ Woso ŋ nyɔɔ ɩ ma rɔ wɔɔ bɩmbam jaarɔ m bɩ! Mɔɔ gallɛm karɔ m a ŋʋa kʋ m ɩ ɩ zamaa so kʋ ma m taa amba kʋrda tɩr a nyɩnɔ so kʋ ma a zarɔ taa bɩ m, b'awɔɔ n yɛ! 38Bɩ kɛɛrɛ naa, 'N y'a bɔrɛ awɔɔ cɛ b'ʋ.' 39Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: an a sɩŋŋɩda sa naa ma, awɔɔ b'a yarɛ a mɔɔ yɩ y, k'awɔɔ m b'a hɩ, a ʋ: 'Barka ɩ gʋaa k'a nɩ zɛm Zuuba tɔ ma bɩ mim ʋ!' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\