Matiyee 24

1Yeezuu k'a bɔ Wosocɛ b'ʋ k'a a hʋr bɩ, a karɩndanyɩnɔ wɔɔ a zɔ ma ŋn'ɩ Wosocɛ bɩ dɔrɛ mim hɩm nɩ. 2A n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Naa k'awɔɔ n'a yɩm haay naa, sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: jaa deem bɩ gɔɔtarɛ a mim burə ʋ y. Ŋ haay zɛm bɩ wurgə." 3Yeezuu k'a nɩ nyɩntam Oliviyee ci mim ʋ bɩ, a karɩndanyɩnɔ a zɔ ma a minto, ŋn'a lar, ŋ ʋ: "A hɩ wɔɔ m, ba naa do nawʋm brɔ? Makra kara n n'ɩbɩɩ zɛrɛ hɩnkarɛ kan durnya nyarɛ kɩ?" 4Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "K'a dundo a zi kʋ gɔsɩ b'awɔɔ nyʋnnyɔɔ y. 5Bala, gʋɔɔ zɛm gʋta, ŋnɩ meer ba mɔɔ tɔ m, ŋ ʋ: 'Mɔɔ m Krista,' bɩ ŋ gʋɔɔ nyʋnnyɔɔm gʋta. 6Awɔɔ yarbarɛ mim mam, kan yarbarɛ k'a n'a dam ma an bɩ wuti bɩ mim kɩ, a bɩ dabɔʋ ba y. Bala, pakra m, kʋ naa haay n ba, bɩ durnya bɩ nyarɛ bɛɛ m cɩna y. 7Do deem gʋɔɔ wutire ŋnɩ yar ba kan do vanta kɩ, tara deem zannɔ wutire ŋnɩ yar ba kan tara vanta zannɔ kɩ, nɔ nyɩntam kʋrɔ ʋ, bɩncɛrɔ niŋŋoo nyiŋŋəm. 8Naa do haay bɩ, bɔ a ʋ kʋ rɛ kan lʋ nyɩ yɩrɛ fɩryɩrɛ sɩŋŋɩda kɩ. 9Bɩ, n y'awɔɔ gʋrm, ŋnɩ fɩr ka awɔɔ ma, ŋn'a zɩnzɛ. Doro haay sɔrɛ awɔɔ m mɔɔ minto. 10Dɔmɩnnɔ wɔɔ duro ʋ gʋɔɔ gʋta sɩrakarɛ tom, ŋnɩ ŋʋaar ba kʋ m, ŋnɩ sɔ kʋ m. 11Ŋʋaarlɛsinnɩsorazannɔ zɛm gʋta ŋnɩ gʋɔɔ gʋta nyʋnnyɔɔ. 12Mimbʋnyaa pasɩm gʋta, an a ka gʋaa cir gʋta ŋʋarɛ n nyɔɔ. 13Bɩ, gʋaa k'a nyasʋ a sɩrakarɛ m kaŋŋɩda an ta an fɩryɩrɛ bɩ nyarɛ ku bɩ, bɩ zaa bʋmbɔrɛ yɩm. 14Ŋ Woso lemim nyɩnta naa do pa dam durnya haay nɔ ʋ, k'an nyɩnta kasɛtɩ, doro minto. Naa jɛ, durnya nyarɛ n nɩ zɛŋ ʋ." 15"K'awɔɔ bɩ 'Gʋaa kʋ hɔzaarbarɛzaa bʋnyaa m bɩ yɩ', wosolɛsinnɩsorazaa Danɩyɛl n a hɩ ma bɩ, an nɩ nyɩntam lɛɛ mɩŋŋa kʋ Woso bɩncɛ m, b'a n a ga nɩ y, gʋaa k'a nɩ karɩnda bam bɩ, k'a n'a jɩ ma mɩŋŋa. 16Ncɩnaaʋ bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ Zidee ʋ bɩ, kʋ ŋ n'a si, ŋnɩ ta ciro ʋ. 17Gʋaa k'a n'a cɛ mim ʋ bɩ, a b'a ka zerle ma k'a gasʋ a cɛ ʋ a hɔsɩ sa y. 18Gʋaa k'a n'a hɔsɩra ʋ sɔ bɩ, a bɩ doo k'a yaa a huu sa y. 19Dɔmɩnnɔ wɔɔ duro ʋ, a yɩm kʋsɩ lannɔ jɩsɩzannɔ wɔɔ ma, kan lannɔ kʋ ŋ nɩ nyɔ karɛ a nyɩnɔ ʋ rɔ wɔɔ kɩ. 20K'a yaa da Woso m k'awɔɔ sire bɩ bɩ nyɩnta la barɛ dɔmɩnnɔ ʋ gɛɛ, sabaa hinni ʋ y. 21Bala, a nyɩntam fɩryɩrɛ gʋta dɔmɩnnɔ an lɛ da fɩryɩrɛ haay ra, an a sa durnya sɩŋŋɩda ma an naa ma ku, naa lɔɔ n nyɩnta ʋ y, b'a bɩ nyɩntaŋ ʋ fɩɩga y. 22Kʋ Woso bɛɛ dɔmɩnnɔ nɔɔn duro bɔrɛ, gɔsɩ bɩ larɛ y. Bɩ, a ŋ bɔrɛ a gʋɔɔ k'a ŋ nyʋkɔ ʋ rɔ wɔɔ minto. 23Kʋ gʋaa a hɩ awɔɔ m, a ʋ: Krista ɩ naa ʋ, gɛɛ, a ɩ bra ʋ, a b'a si y. 24Bala, kristarɔ ŋʋaarzannɔ kan ŋʋaarlɛsinnɩsorazannɔ kɩ nyɩntaŋ ʋ gʋta. Ŋ hoserlo bam kan makrarɔ kɩ, k'an yɩ ʋ, a a da ma, a gʋɔɔ kʋ Woso ŋ nyʋkɔ ʋ rɔ wɔɔ nyʋnnyɔɔ. 25K'a tʋr ka mɩŋŋa, mɔɔ ser ka m a hɩ awɔɔ m. 26Kʋ n b'a hɩ awɔɔ m, n ʋ, k'a dɩga, a ɩ poo ʋ, a bɩ ta y, gɛɛ kʋ n y'a hɩ awɔɔ m, n ʋ, a a nyaakʋm da naa ʋ, a b'a si y. 27Amba brama tɩr nyakɩ bɔ dɔjɩr ʋ an ta meer ʋ bɩ, Gʋaanyɩ bɩ zɛm maam sɔ. 28Lɛɛ kʋ hɔgər n ta ʋ bɩ, gɔbɩrgʋrɔ n n'a som kʋ ma ʋ." 29"Kʋ fɩr gʋta dɔmɩnnɔ wɔɔ bɩ cem, woso bɩ gum dɔ y, mom bɩ gum sɔ y, monyaarɔ surm, brama hɔɔpaŋŋazannɔ haay nyiŋŋəm. 30Dɔmɩm bɩ do ʋ bɩ, Gʋaanyɩ bɩ makra y'a hɩnkam brama. 'Do haay n nyi ka. Ŋ Gʋaanyɩ bɩ yɩrɛ an a to brama warkʋ mim ʋ' kan paŋŋa kɩ, lɛbɔʋrɛ gʋta nɔ ʋ. 31'Ŋ hir gʋta bɩ hɛm, an a malɛɛkarɔ nyɔɔ durnya gʋrga siro wɔɔ ʋ, kʋ ŋ nɩ gʋɔɔ k'a ŋ nyʋkɔ ʋ rɔ wɔɔ so kʋ ma, an a sa durnya lɛ ma an ta a cɩntarɛ ma.' " 32"K'a makra sa sɔɔn ma: k'awɔɔ b'a yɩ, an lɛɛ daa da, a lɛɛ nɩ kure, awɔɔ dɔ a ʋ, siire a zɔ. 33A maam sɔ, k'awɔɔ bɩ minno nɔɔn duro yɩ, k'a dɔ a ʋ Gʋaanyɩ bɩ zɛrɛ a zɔ, bɩ, yɩ an nawʋm maam sɔ. 34Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, zamaana naa do bɩ cenim, kʋ nawɔnnɔ haay bɛɛ ba y. 35Brama kan tara kɩ cenim, bɩ mɔɔ meerbaarɔ wɔɔ bɩ cenle y." 36"A n ta ʋ bɩ, gɔsɩ n dɔmɩm bɩ do kan a wakatɩ kɩ dɔ y. Baa, malɛɛkarɔ kʋ ŋ nɩ brama rɔ wɔɔ n a dɔ y, Nyɩ bɩ n a dɔ sɔ y. Zɩ bɩ y'a dɔ a deem. 37Hɔ k'a ba Nowee dɔmɩm ʋ bɩ nyɩntaŋ ʋ sɔ Gʋaanyɩ bɩ zɛrɛ dɔmɩm ʋ. 38Kʋ sɩra nɩ, an lɛɛ ka kʋ hi m durnya bɩ Nowee dɔmɩm b'ʋ bɩ, gʋɔɔ wɔɔ ɩ hɔbɩrɛ bɩm, ŋn'ɩ hɔ mim, ŋn'ɩ lʋ kam cɛ ʋ, ŋn'a nyɩnɔ kam gʋɔɔ ʋ ŋnɩ ŋ kam cɛ ʋ, an ta an aa dɔmɩm kʋ Nowee gasʋ kɔɔlʋʋ b'ʋ bɩ ku. 39Ŋ n a zu a ʋ, ŋ n a dɔ ŋ ʋ hɔsɩ ɩ barɛ y, hi bɩ n tolle ba an bɩ cem ŋ nɩ haay. A yɩrɛ ncɩnaaʋ Gʋaanyɩ bɩ zɛrɛ dɔmɩm ʋ. 40Kʋ gʋaa hɩɩya ɩ hɔsɩra ʋ: n deem gaam, n nɩ deem to. 41Kʋ lannɔ hɩɩya ŋn'ɩ jaa lɔm, n deem gaam, n nɩ deem to. 42Naa minto bɩ, a b'a zu a ʋ y, bala, awɔɔ n dɔmɩm k'awɔɔ Zuuba n nɩ zɛŋ ʋ bɩ dɔ y. 43K'a mim naa do jɩ ma mɩŋŋa. Kʋ harzaa b'a dɔ a ʋ, koor bɩ zɛm gunuu wakatɩ naa do ma, a bɩ hinceem barɛ y, a bɩ koor bɩ tore an gasʋ a cɛ b'ʋ y. 44Bɩ y'a ka, awɔɔ sɔ k'a a banka, bala, Gʋaanyɩ bɩ zɛm wakatɩ k'awɔɔ bɩr a hɔɔn dam ma b'ʋ y." 45"Zibəənyɩ kara n mɩŋŋa, a hɔɔn n ta ʋ? Zibəənyɩ lɛɛzaa zibəə ka ʋ, a ʋ, an dɩga zibəənyɩnɔ mɩsɩrɔ wɔɔ ma mɩŋŋa k'a nɩ ŋ hɔbɩrɛ kaŋ ʋ a dɔmɩm ʋ. 46Zibəənyɩ bɩ do nyɩntam mimbirenyɩntazaa, k'a lɛɛzaa b'a wusigə an bʋr har ʋ, an b'a ku an nɩ zibəə k'a ka ʋ bɩ barɛ. 47Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, lɛɛzaa bɩ y'a kam an yɩ a har bɩ haay arzaka dɔmazaa. 48Bɩ, kʋ zibəənyɩ bʋnyaa m, a y'a hɩrɛ a heer ʋ, a ʋ, mɔɔ Zuuba maasɩrɛ ba a bɩr zɛrɛ y. 49A n wuti, an a muno wɔɔ zɛ, an hɔ bɩ, an bɛɛ mi kan bɛɛminno kɩ. 50B'a Zuuba bɩ zɛm dɔmɩm kʋ zibəənyɩ bɩ bɩr dɔm ma b'ʋ, kan wakatɩ k'a n a dɔ bɩ kɩ ʋ. 51A zibəənyɩ bɩ hʋnhʋrm mɩŋŋa, an zambʋzannɔ fɩryɩrɛ ka ma, bɩncɛ niŋŋə k'a nɩ nyi kaŋ ʋ, an a sɔ sʋ ʋ b'ʋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\