Matiyee 25

1"Woso cirbəə bɩ bɔ kʋ rɛ kan nyɩmbɔnnɔ buro kʋ ŋ y'a fɩtɩrɛrɔ gʋr, ŋnɩ bɔ k'a yaa n'a zim zɛ ʋ kɩ. 2Soor hɔɔn ɩ ba ʋ y, soor hɔɔn n ta ʋ. 3Ŋ hɔɔn ba ʋ rɔ wɔɔ n a fɩtɩrɛrɔ gʋr, bɩ ŋ n nyɔɔ tɔ mɔr ʋ, ŋn'a sa y. 4Bɩ, ŋ hɔɔn n ta ʋ rɔ wɔɔ, brɔɔ nyɔɔ tɔ mɔdrɔ ʋ ŋn'a na a fɩtɩrɛrɔ wɔɔ ma. 5Bɩ, zim bɩ bɔkarɛ an maasɩrɛ ba a bɩr zɛrɛ y. Hinceem n nyɩmbɔnnɔ bu rɔ wɔɔ nyasʋ, ŋnɩ hinceem ba. 6Gunuu wakatɩ bueerehɩɩya k'a b'a ku bɩ, zee n bɔ, a ʋ: 'Zim bɩ ba n nɩ! K'a bɔ a yaa a zɛ ʋ!' 7A m naa, nyɩmbɔnnɔ bu rɔ wɔɔ n gu, ŋn'a fɩtɩrɛrɔ bankarɛ. 8Ŋ hɔɔn ba ʋ rɔ wɔɔ n'a hɩm, ŋ ʋ: 'K'a nyɔɔ bɩ ka wɔɔ ʋ poore, bala, wɔɔ fɩtɩrɛrɔ wɔɔ ɩ lihim.' 9Ŋ hɔɔn ta ʋ rɔ wɔɔ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: 'Ayy•••, bala, a bɩ gʋta y, a bɩ wɔɔ bɔm kan awɔɔ kɩ y. K'a ta a yaa n a hɔ si a hɛɛrɛzannɔ wɔɔ zi.' 10Ŋ hɔɔn ba ʋ rɔ wɔɔ n ta k'a yaa nyɔɔ bɩ si, a hʋr kʋ ŋ y'a ʋ bɩ, zim bɩ gɔɔta an bʋr ŋ jɛ ʋ, nyɩmbɔnnɔ kʋ ŋ y'a banka rɔ wɔɔ n gasʋ kan kɩ harcɩntarɛ cibsa cɛ ʋ b'ʋ, n nɩ cɛlɛ bɩ gaa, n n a ta a nyɩ m. 11Maasɩrɛ k'a ba bɩ, nyɩmbɔnnɔ kʋ ŋ gɔɔta rɔ wɔɔ bʋr, ŋn'ɩ zee darɛ, ŋ ʋ: 'Karɩnsaamba, karɩnsaamba, cɛ bɩ gʋ wɔɔ m!' 12Bɩ, b'a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: 'Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, mɔɔ n awɔɔ dɔ y.' " 13Yeezuu n a ya, an a hɩ, a ʋ: "A bɩ hinceem ba y, bala, awɔɔ n dɔmɩm bɩ kan wakatɩ bɩ kɩ dɔ y." 14"Woso cirbəə b'a ya, an bɔ kʋ rɛ kan gʋaa k'a n'a ŋʋam k'a ta kʋ ʋ, an a zibəənyɩnɔ bir, an a arzaka ka ŋ ʋ kʋ ŋ nɩ dɔ ma bɩ kɩ. 15A n talan soor ka deem ʋ, an talan hɩɩya ka naa do ʋ, an talan deem ka a vanta ʋ. Gʋaa biyəə n n'a dam ma an zi ba m b'a ka ʋ, an bɔkarɛ, an cem. 16Gʋaa k'a talan soor bɩ yɩ bɩ n ta an ter ba m, an talan soor vanta yɩ an a na ma. 17Gʋaa k'a talan hɩɩya yɩ bɩ n ta an ter ba m sɔ, an talan hɩɩya yɩ an a na ma. 18Bɩ, gʋaa k'a talan deem yɩ bɩ, ta a ʋ, an aa yaa hɔn, an a zuuba bɩ busoo nyaakʋm da ʋ. 19Zibəənyɩnɔ wɔɔ zuuba bɩ, k'a ta tee••• bɩ, a a bɔ an bʋr, an n'a busoo bɩ mim laaka darɛ ŋ han. 20Gʋaa k'a talan soor yɩ bɩ n a zɔ, an talan soor k'a yɩ an a na ma bɩ hɩnka, an a hɩ, a ʋ: 'Zuuba, talan soor ɩbɩɩ ka mɔɔ ʋ hɔɔ, talan soor vanta ba mɔɔ yɩ na.' 21A zuuba bɩ n a hɩ m, a ʋ: 'Zibəənyɩ mɩŋŋa k'an tɩrga n'ɩbɩɩ m, a mɩŋŋa, ɩbɩɩ sɩra zi ba hɔ poore nɔ ʋ, mɔɔ hɔ gʋta zibəə karɛ ɩ ʋ, bʋr ɩ heernyɔɔ ba kan mɔɔ kɩ.' 22Zibəənyɩ k'a talan hɩɩya yɩ bɩ n a zɔ, an a hɩ, a ʋ: 'Talan hɩɩya ɩbɩɩ ka mɔɔ ʋ, talan hɩɩya vanta ba mɔɔ yɩ na.' 23A zuuba bɩ n a hɩ m, a ʋ: 'Zibəənyɩ mɩŋŋa k'an tɩrga n'ɩbɩɩ m, ɩbɩɩ sɩra zi ba hɔ poore nɔ ʋ, mɔɔ hɔ gʋta zibəə karɛ ɩ ʋ, bʋr ɩ heernyɔɔ ba kan mɔɔ kɩ.' 24Zibəənyɩ k'a talan deem yɩ bɩ n a zɔ, an a hɩ, a ʋ: 'Zuuba, mɔɔ dɔ mɔɔ ʋ gʋaa kʋsɩ n'ɩbɩɩ m, lɛɛ k'ɩbɩɩ n hɔ duu ʋ bɩ ɩbɩɩ nɩ hɔ daŋ ʋ, lɛɛ k'ɩbɩɩ n hɔ sɔɔn ʋ bɩ ɩbɩɩ nɩ hɔ saŋ ʋ. 25Nyibəə mɔɔ nyasʋ, mɔɔ n ta m aa ɩ busoo bɩ biitə tara ʋ, dɩga, ɩ busoo bɩ ba n nɩ.' 26A zuuba bɩ n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: 'Zibəənyɩ bʋnyaa yakʋzaa ra! Ɩbɩɩ dɔ mɩŋŋa ɩ ʋ, mɔɔ ɩ hɔ dam lɛɛ kʋ mɔɔ n hɔ duu ʋ, m nɩ hɔ sam lɛɛ kʋ mɔɔ n hɔ sɔɔn ʋ. 27A dɔ k'ɩbɩɩ ʋ maam bɩ, mɔɔ busoo bɩ cɩnta ɩbɩɩ nawʋm busoocɩntarɛcɛ ʋ, mɔɔ wusigəre ma, mɔɔ yɩ m busoo bɩ sam kan nyɔɔdʋ kɩ. 28Naa minto bɩ, k'a busoo talan deem k'an ta m bɩ yɔm, a ka talan bu zaa b'ʋ. 29Bala, gʋaa k'an ta hɔ m bɩ, n y'a kam bɩ zaa ʋ, an a na ma, a hɔ m yɩ gʋta. Bɩ gʋaa k'a bam bɩ, baa hɔ k'an ta m bɩ, n bɩ yɔm nɩ. 30Bɩ, k'a zibəənyɩ hɔ vam naa do zo garga ra monsigə ʋ. Lɛɛ bɩ do an nɩ baa daŋ ʋ, an a sɔ sʋ.' " 31"Kʋ Gʋaanyɩ bʋr a cirbəə nɔ ʋ kan malɛɛkarɔ wɔɔ kɩ haay, a nyɩntam a cirbəəduu paŋŋazaa bɩ ra. 32Durnya kʋrɔ haay gʋɔɔ y'a som kʋ ma a lɛɛ, an gʋɔɔ gʋngʋ a hɔ, amba hɔbɩsɩrɔ dundor tɩr seero gʋ biiro ma bɩ m. 33A seero wɔɔ nyɔɔrɛ a bɩsɩ, an biiro wɔɔ nyɔɔ a jɩsa. 34Cir bɩ y'a hɩrɛ a bɩsɩ ra zannɔ wɔɔ m, a ʋ: 'Awɔɔ kʋ mɔɔ Zɩ barka n nɩ kan a kɩ bɩ, k'a bʋr, a cirbəə kʋ Woso a banka awɔɔ minto durnya darɛ sɩŋŋɩda ʋ bɩ si. 35Bala, nɔ mɔɔ zɛ, awɔɔ n hɔbɩrɛ ka mɔɔ ʋ, mɩsɩ mɔɔ zɛ, awɔɔ n hi ka mɔɔ ʋ, mɔɔ bʋr awɔɔ zi saana, awɔɔ mɔɔ si a har ʋ, 36mɔɔ nyɩnta dɩgɩ, awɔɔ n huu du mɔɔ ma, mɔɔ n nyɩnta laafɩɩ y, awɔɔ bɩ dɩga mɔɔ ma, mɔɔ nyɩnta lɔnnɔcɛ ʋ, awɔɔ m bʋr mɔɔ zi b'ʋ.' 37Meerbaa naa do jɛ ʋ, gʋɔɔ tɩrgɔɔ wɔɔ y'a hɩrɛ, ŋ ʋ: 'Zuuba, wɔɔ ɩbɩɩ yɩ brɔɔ nɔ n'ɩbɩɩ zɛrɛ, ʋ hɔbɩrɛ ka ɩbɩɩ ʋ, gɛɛ mɩsɩ n'ɩ zɛrɛ, ʋ hi ka ɩ ʋ? 38Wɔɔ ɩbɩɩ yɩ brɔɔ saana, ʋ ɩbɩɩ si ʋ har ʋ, gɛɛ ɩbɩɩ n dɩgɩ, ʋ huu du ɩ ma? 39Wɔɔ ɩbɩɩ yɩ brɔɔ ɩ nɩ yaaba m, gɛɛ ɩ nɩ lɔnnɔcɛ ʋ, ʋ ta, ʋ aa dɩga ɩ ma?' 40Cir bɩ y'a hɩrɛ, a ʋ: 'Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, hɔɔ nɔɔn duro k'awɔɔ n n'a bam gʋɔɔ poorero nɔɔn gʋaa deem m bɩ, kʋ ŋ nɩ mɔɔ danyɩnɔ wɔɔ bɩ, a ba awɔɔ nawʋm mɔɔ m.' 41Naa jɛ ʋ, a y'a hɩm jɩsa ra zannɔ wɔɔ m, a ʋ: 'K'a jɩ bɔ mɔɔ ma a ta laatʋ, awɔɔ kʋ Woso lerbɔrɛ bʋnyaa n'a jɛ ʋ, k'a ta sɛ k'a lihire ba ʋ, n n a banka Sʋtaana kan a malɛɛkarɔ kɩ minto b'ʋ. 42Bala, nɔ mɔɔ zɛ, b'awɔɔ n hɔbɩrɛ ka mɔɔ ʋ y, mɩsɩ mɔɔ zɛ, b'awɔɔ n hi ka mɔɔ ʋ y, 43mɔɔ nyɩnta saana, awɔɔ n mɔɔ si a har ʋ y, mɔɔ nyɩnta dɩgɩ, awɔɔ n huu du mɔɔ ma y, mɔɔ n nyɩnta laafɩɩ y, awɔɔ n bɩ dɩga mɔɔ ma y, mɔɔ nyɩnta lɔnnɔcɛ ʋ, awɔɔ n bɩ dɩga mɔɔ ma sɔ y.' 44Brɔɔ y'a hɩm nɩ, ŋ ʋ: 'Zuuba, wɔɔ ɩbɩɩ yɩ brɔɔ nɔ n'ɩ zɛrɛ, mɩsɩ n'ɩ zɛrɛ, gɛɛ saana, ɩ n dɩgɩ, ɩ nɩ yaaba m, ɩ nɩ lɔnnɔcɛ ʋ, wɔɔ n dɩga ɩbɩɩ ma, k'ʋ da ɩ han?' 45Cir bɩ y'a hɩrɛ ŋ nɩ, a ʋ: 'Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, k'awɔɔ n a ba gʋɔɔ poorero nɔɔn duro gʋaa deem m bɩ, awɔɔ n a ba mɔɔ m sɔ y.' 46Ncɩnaaʋ bɩ, ŋ y'a hʋrlɛ ŋnɩ ta hʋnhʋrlɛ k'a nyarɛ ba ʋ bɩ nɔ ʋ, bɩ gʋɔɔ tɩrgɔɔ wɔɔ tam mɩsɩrbaa k'a nyarɛ ba ʋ bɩ nɔ ʋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\