Matiyee 26

1Yeezuu k'a meerbaarɔ nɔɔn duro ba haay bɩ, a a hɩ a karɩndanyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: "Awɔɔ dɔ a ʋ pakkɩ cibsa n zizer. 2N Gʋaanyɩ bɩ nyasʋrɛ, n n a zɛ gɔdarkʋra ma." 3A m naa, wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ, kan kʋ bɩ gʋɔɔgusinno wɔɔ kɩ n a so kʋ ma wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ Kayiifʋ har ʋ. 4Ŋ n kʋ ma k'a Yeezuu nyasʋ hɔɔnkarɛ m, a zɛ gər. 5Ŋ n'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Ʋ b'a nyasʋ cibsa bɩ bire ʋ y, kʋ m bɛɛ zɛkʋma nyɩntam zamaa bɩ bire ʋ." 6Yeezuu k'a ta Sɩmɔɔn kʋ n n'a birm kusimə bɩ har ʋ, Betanii ʋ bɩ, 7Yeezuu k'a nyɩnta an nɩ hɔ bɩm bɩ, lʋ n a zɔ ma tidəər k'a lɛ n kʋsɩ m albatɩr jaa gedre ʋ, an a burgu Yeezuu mim la. 8Karɩndanyɩnɔ wɔɔ kʋ ŋ naa yɩ bɩ, ŋ nɔ n yɩ y, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Bɔ noonkahɔma n naa? 9N y'a da ma, n nɩ tidəər naa do hɛɛ busoo gʋta ma, n n a ka ŋʋazannɔ ʋ." 10Yeezuu k'a a dɔ a ʋ, ŋ yɩ meer barɛ ncɩnaaʋ bɩ, a a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Bɔ m, awɔɔ nɩ lʋ naa do heer kɔrɛ? Zibəə mɩŋŋa a a ba mɔɔ m naa. 11Ŋʋazannɔ gɔɔtarɛ ŋnɩ bɩr kan awɔɔ kɩ tee•••, bɩ mɔɔ ba kan awɔɔ kɩ tee••• y. 12Tidəər naa do k'a a burgu mɔɔ ra naa, mɔɔ gər birle a a banka. 13Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, lɛɛ haay kʋ gʋɔɔ n nɩ lemim nyɩnta naa do dɩndaŋ ʋ durnya lɛɛ haay ʋ bɩ, ŋ lʋ naa do zi k'a a ba bɩ tɔ darɛ a nɔ ʋ, ŋn'a dɩnda." 14Bɩ kur bɩ, Zidas Iskarɩyɔtɩ karɩndanyɩnɔ bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ gʋaa deem bɩ ta wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ zi. 15A n aa a hɩ ŋ nɩ, a ʋ, awɔɔ: "Bɔ hɔ awɔɔ n n'a kam mɔɔ ʋ, kʋ mɔɔ Yeezuu nyasʋ m a ka a ʋ?" Brɔɔ n wanzurfu busooyaa lɛ sa bukərku, ŋn'a ka ʋ. 16Dɔmɩm bɩ do tɛkka ʋ, Zidas y'a kam toore mɩŋŋa ma k'a Yeezuu nyasʋ a ka ŋ ʋ. 17Bur kʋ n nɩ nyʋnyɔɔ da ʋ cibsa lɛɛkarɛ dɔmɩm ma bɩ, karɩndanyɩnɔ wɔɔ bʋr Yeezuu zi, ŋn'a lar, ŋ ʋ: "Ɩbɩɩ lɛ n taa kʋ aa pakkɩ hɔbɩrɛ banka lɛɛ kara ʋ ɩbɩɩ minto?" 18Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "K'a ta kʋnɔ ʋ b'ʋ niŋŋəzaa naa zi, a hɩ m, a ʋ: Karɩnsaamba ʋ, mɔɔ dɔmɩm a zɔ, ɩbɩɩ har mɔɔ n nɩ pakkɩ bɩ bɩŋ ʋ kan ŋ karɩndanyɩnɔ kɩ." 19Karɩndanyɩnɔ wɔɔ hɔ kʋ Yeezuu a hɩ ŋ nɩ bɩ ba, ŋnɩ pakkɩ hɔbɩrɛ bɩ banka. 20Yirbəə k'a da bɩ, Yeezuu nyɩnta k'a hɔ bɩ kan bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ kɩ. 21Hɔbɩrɛ bɩ kʋ ŋ n'a bɩm bɩ, Yeezuu n a hɩ, a ʋ: "Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, awɔɔ gʋaa deem mɔɔ nyasʋrɛ, an mɔɔ ka." 22Karɩndanyɩnɔ wɔɔ heer n a zar, ŋn'ɩ laaka dam han deem-deem, ŋ ʋ: "Yɩ a nawʋm mɔɔ ra, Zuuba?" 23Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Gʋaa k'a a wɔ nyɔɔ laaga b'ʋ kan mɔɔ kɩ, bɩ m. 24Gʋaanyɩ bɩ garɛ amba hɔ kʋ ŋ y'a gʋrsɩra ba a tɔ ma bɩ m, bɩ gʋaa k'a nɩ Gʋaanyɩ bɩ nyasʋm k'a ka bɩ kʋsɩ yɩrɛ. Kʋ gʋaa bɩ do ɩ nɩ yɩ, a jɩra m." 25Zidas k'a nɩ zɛm b'a nyasʋ an a ka bɩ n a lar, a ʋ: "Mɔɔ m gɛɛ karɩnsaamba?" Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Ɩbɩɩ y'a hɩ ɩ zi m." 26Hɔbɩrɛ bɩ kʋ ŋ n'a bɩm bɩ, Yeezuu bur sa an barka da Woso m, an a zɩnzɛ ra, an bɔkarɛ an a ka a karɩndanyɩnɔ wɔɔ ʋ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a si a bɩ, naa do naa mɔɔ mɛ m." 27Bɩ kur bɩ, an hɔmire sa, an barka da Woso m, an bɔkarɛ an a ka a karɩndanyɩnɔ wɔɔ ʋ, an a hɩ, a ʋ: "Awɔɔ haay k'a mi. 28Bala, mɔɔ ma n naa, gʋaasɩbabaa ma m, an a lo gʋɔɔ ciiro minto, mimbʋnyaarɔ sugur yɩrɛ minto. 29A hɩ mɔɔ nawʋrɛ awɔɔ m, mɔɔ bɩ m yarɛ m dɩvɛn daa mi dʋntɔ y, an ta an dɔmɩm kʋ mɔɔ n a mim kan awɔɔ kɩ m Zɩ cirbəə nɔ ʋ bɩ ku." 30Kʋ ŋ cibsa bɩ laarɔ lɔ ŋn'a nya bɩ, ŋ y'a hʋr ŋnɩ ta Oliviyee ci ra. 31Bɩ kur bɩ, Yeezuu a hɩ a karɩndanyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: "Gum naa do ʋ bala, awɔɔ haay y'a sɩrakarɛ tom mɔɔ minto, bala, n y'a gʋrsɩra ba Wosoci nɔ ʋ, n ʋ: 'Mɔɔ seero dundor bɩ zɛm, seero wɔɔ n hɩsɩga da.' 32Bɩ kʋ mɔɔ bɩ m mɩm bɔ ʋ, mɔɔ lɛɛkarɛ awɔɔ lɛɛ Galilee ʋ." 33Pɩyɛɛr n meerbaa bɩ sa, an a hɩ m, a ʋ: "Baa kʋ nawɔnnɔ haay a sɩrakarɛ to, mɔɔ bɩ m sɩrakarɛ tore y." 34Yeezuu n a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ ɩbɩɩ m: Gum naa do ʋ bala, an lɛɛ ka koo baadarɛ m, ɩbɩɩ bɩsɩ kam mɔɔ ma gallɛm kaakʋ ɩ ʋ, ɩ n mɔɔ dɔ y." 35Pɩyɛɛr n a hɩ m, a ʋ: "Baa kʋ ga mɔɔ nawʋm kan ɩbɩɩ kɩ, bɩ m. Mɔɔ bɩ bɩsɩ karɛ ɩbɩɩ ma y." A muno wɔɔ haay n a hɩ maam sɔ. 36Bɩ kur bɩ, Yeezuu ta kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ lɛɛ kʋ n n'a birm Gɛtsemanee ʋ b'ʋ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a nyɩnta naa ʋ, kʋ m aa yaa da lɛɛ naa do ʋ kʋ m bʋr." 37A n Pɩyɛɛr gaa kan Zebedee nyɩnɔ hɩɩyɔɔ wɔɔ kɩ. Heerzar kan dabɔʋ kɩ gasʋ ʋ. 38A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Mɔɔ heer a zar an a zɔ zɛ ma, k'a gɔɔta naa ʋ, a bɩ hinceem ba y." 39A n ta lɛɛ poore, an a do an a meer ku tara ma, an nɩ yaa darɛ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "M Zɩ, kʋ fɩryɩrɛ naa do y'a dam ma an a gʋ mɔɔ ma, k'ɩ gʋ m ma. Kan naa kɩ haay ɩ bɩ mɔɔ hɔɔnhɔ ba y, ɩ hɔɔnhɔ ba." 40A n a wusigə, an bʋr karɩndanyɩnɔ kaakʋrɔ wɔɔ zi, a bɩ dɩga a ŋ hinceem ba. A n a hɩ Pɩyɛɛr m, a ʋ: "Ncɩnaaʋ bɩ, awɔɔ n a da a mɩŋŋa ma a jɩm wakatɩ deem nɔ ʋ tɔkkɛ kan mɔɔ kɩ y! 41K'a yaa da, a bɩ hinceem ba y, a yaa n a do makra nɔ ʋ. Gʋaa heer lɛ taa, b'a mɛsim paŋŋa ba ʋ y." 42A n a ya, an a bɔ a hɩɩya hɔ ma, an yaa da, a ʋ: "M Zɩ, kʋ pakra m kʋ fɩryɩrɛ naa do n mɔɔ yɩ, k'an yɩ maam, k'ɩ hɔɔnhɔ n kʋ yɩ." 43A n a ya, an a bɔ an bʋr karɩndanyɩnɔ wɔɔ zi, an bɩ ŋ yɩ ŋn'ɩ hinceem barɛ, hinceem k'a nɩ ŋ zɛm bɩ minto m. 44Yeezuu n a ya, an a gʋ ŋ ma a kaakʋ hɔ ma, an aa so a yaadarɛ bɩ ra. 45A n a bɔ an bʋr karɩndanyɩnɔ wɔɔ zi, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Awɔɔ gɔɔta an nɩ hinceem bam, an nɩ hoon sim na? K'a dɩga a wakatɩ a ku, n Gʋaanyɩ bɩ nyasʋrɛ, n n a ka mimbʋnyaabənno ʋ. 46K'a wuti! K'ʋ ʋ hʋr! Gʋaa k'a nɩ mɔɔ nyasʋm k'a mɔɔ ka bɩ lee ku." 47K'a gɔɔta an nɩ meer bam bɩ, karɩndanyɩnɔ bueerehɩɩyɔɔ wɔɔ gʋaa deem Zidas bɩ lee ku. Bʋr a ʋ kan zamaa cir gʋta kɩ, ŋn'ɩ kargʋrɔ m kan bənkənno kɩ. Wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ kan zɩɩfʋrɔ gʋɔɔgusinno wɔɔ kɩ yɩ ŋ nyɔɔ. 48Zidas bɩ lɛɛ ka an hɔ k'a n'a bam ŋnɩ Yeezuu dɔ ŋn'a nyasʋ bɩ makra hɩnka ŋ nɩ, a ʋ: "Gʋaa kʋ mɔɔ n nɩ yaa dam nɩ kan daʋrɛ kɩ bɩ, gʋaa bɩ do m, k'a nyasʋ." 49Zidas n a zɔ Yeezuu ma lɛɛm, an a hɩ m, a ʋ: "Karɩnsaamba, mɔɔ ɩ yaa darɛ ɩbɩɩ m!" A n bɔkarɛ, an yaa da m. 50Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "M gʋaasɩba, hɔ k'ɩ bʋr, kɩ b'a ba bɩ ba." A m naa, gʋɔɔ wɔɔ n a zɔ Yeezuu ma, ŋn'a nyasʋ. 51Bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ kan Yeezuu kɩ rɔ wɔɔ gʋaa deem a kargʋ gaa ʋ, an wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ bɩ zibəənyɩ deem sakʋ, an a tʋr gʋ ma. 52Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Ɩ kargʋ bɩ du a caan ʋ, bala, gʋaa niŋŋə k'a nɩ yar bam kargʋ m bɩ, kargʋ n n'a zɛm gər. 53Ɩbɩɩ n a dɔ ɩ ʋ, mɔɔ n da ma, m m Zɩ bir, an malɛɛkarɔ tisi bam hɔka-hɔka nyɔɔ mɔɔ m lɛɛm na? 54Bɩ k'a yɩ ncɩnaaʋ, Wosoci bɩ meerbaa y'a bam lɔ, an kʋ yɩ? Bala, a a hɩ, a ʋ: Pakra m k'an yɩ ncɩnaaʋ." 55Yeezuu n a ya, an a hɩ gʋaa cir bɩ m, a ʋ: "Bʋr awɔɔ ʋ kargʋrɔ m kan bannɔ kɩ k'a bɩ mɔɔ nyasʋ, ɩ ʋ, dazaamazaa m mɔɔ nɩ! Mɔɔ nyɩnta Wosocɛ ʋ b'ʋ dɔmɩm haay, m nɩ hɔ dɩndam, b'awɔɔ n mɔɔ nyasʋ y. 56Bɩ naa do haay naa, ba a ʋ kʋ wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ meerbaarɔ kʋ ŋ nɩ Wosoci b'ʋ rɔ wɔɔ n kʋ yɩ." A m naa, karɩndanyɩnɔ wɔɔ haay n a si, ŋn'a bɔ Yeezuu ʋ. 57Gʋɔɔ kʋ ŋ Yeezuu nyasʋ rɔ wɔɔ ta m wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ Kayiifʋ har ʋ. Lɛɛ bɩ do wosocikarɩnsaambɔɔ wɔɔ a so kʋ ma ʋ, kan gʋɔɔgusinno wɔɔ kɩ. 58Pɩyɛɛr n zu Yeezuu jɛ ʋ laatʋ, an ta an aa lee ku wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ bɩ har ʋ. A n gasʋ har b'ʋ, an aa nyɩnta kan hallɛdɔmazannɔ wɔɔ kɩ, k'a dɩga mim bɩ nyambʋrlɛ ma. 59Wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ kan dʋdɔkənno wɔɔ haay kɩ y'a kam mim ma k'a ka Yeezuu ra, k'a ku a dʋdɔ yar, a ka kʋ n n a zɛ gər. 60Bɩ, ŋ bɩr mim yɩrɛ y, baa kʋ gʋɔɔ bʋr gʋta ŋnɩ ŋʋaar ba k'a ka ra bɩ, ŋ n a da ma, ŋnɩ hɔsɩ yɩ k'a ka ra y. Gʋɔɔ hɩɩyɔɔ ɩ bɔkarɛ ŋnɩ bʋr. 61Ŋ n a hɩ, ŋ ʋ: "Gʋaa naa do a hɩ, a ʋ: Mɔɔ m da ma, m Wosocɛ bɩ wurgə, m m ya, m a dɔ dɔmɩm kaakʋ nɔ ʋ." 62Wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ bɩ n wuti, an a hɩ Yeezuu m, a ʋ: "Ɩbɩɩ bɩr a nyɩ bɔŋ ʋ ra? Bɔ mim gʋɔɔ nɔɔn duro n a hɩrɛ ɩbɩɩ minto na?" 63Bɩ, Yeezuu bɩr hɔsɩ hɩrɛ y. Wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ bɩ n a ya, an lɛ ka ʋ, a ʋ: "Ɩ wer si Woso k'an mɩsɩr bɩ tɔ ma, sɩra hɩ wɔɔ m, ɩbɩɩ m Krista Woso Nyɩ bɩ gɛ?" 64Yeezuu n a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Ɩbɩɩ n'a hɩrɛ, bɩ mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m, an a sɩŋŋɩda sa naa ma kɛɛrɛ bɩ, awɔɔ Gʋaanyɩ bɩ yɩrɛ an nyɩnta Woso paŋŋazaa bɩ bɩsɩ ra, awɔɔ y'a yɩm sɔ, an bɩr zɛm warkʋ mim ʋ." 65A m naa, wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ bɩ nɔ n ma ʋ, an a huuro kɩnkaansʋ, an a hɩ, a ʋ: "Woso sʋnsɔ a a wʋ, kasɛtɩzannɔ zibəə a ya an ta wɔɔ ma ra? Awɔɔ Woso sʋnsɔ k'a wʋ bɩ ma. 66Awɔɔ y'a hɔɔn dam lɔ kɛɛrɛ?" Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "A a ga zɛ m." 67Ŋ n lihi da a meer ma, ŋn'a wɔrɔ hunhuŋŋu ŋn'a zɛrɛ, gɔsɩnnɔ n n'a wɔ tɩntam lɛ, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: 68"Wosolɛsinnɩsorazaa zi ba, ɩ hɩ wɔɔ m, Krista, nka y'ɩ zɛ?" 69Kʋ Pɩyɛɛr nɩ nyɩntam tɩnsara b'ʋ bɩ, wosocɛmannɩbər jɩtaarɛ bɩ zibəənyɩlʋrɔ wɔɔ gʋaa deem a zɔ ma, an a hɩ m, a ʋ: "Ɩbɩɩ ɩ kan Galilee gʋaa Yeezuu bɩ kɩ sɔ!" 70Pɩyɛɛr n bɩsɩ ka gʋaa haay lɛɛ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Mɔɔ n hɔ k'ɩbɩɩ ʋ k'ɩ hɩ naa jɩ dɔ y." 71A n a hʋr b'ʋ, an nɩ tam har bɩ lɛ ma, zibəənyɩlʋ vanta n a yɩ, an a hɩ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ b'ʋ rɔ wɔɔ m, a ʋ: "Gʋaa naa do nyɩnta kan Nazarɛtɩ Yeezuu bɩ kɩ." 72Pɩyɛɛr n a ya, an bɩsɩ ka Yeezuu ma, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Mɔɔ m wer si, mɔɔ n gʋaa naa do dɔ y." 73Kʋ maasɩrɛ ba poore bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ b'ʋ rɔ wɔɔ a zɔ Pɩyɛɛr ma, ŋn'a hɩ m, ŋ ʋ: "Kʋ sɩra m, ŋ gʋaa n'ɩbɩɩ m sɔ, ɩbɩɩ meerbaa y'ɩ tojɩ hɩnkarɛ." 74Pɩyɛɛr n a sɩŋŋɩda ba, an n'a wer sim, an n'a tarɛ a rɛ, a ʋ: "Mɔɔ n gʋaa naa do dɔ y!" Lɛɛm bɩ, koo n baa da. 75Pɩyɛɛr n mim kʋ Yeezuu a hɩ m bɩ tɔ da a nɔ ʋ: "Ɩbɩɩ bɩsɩ kam mɔɔ ma gallɛm kaakʋ koo n bɔkarɛ, an baa da." A n bɔ, an nɩ nyi kam kan heer zar gʋta kɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\