Matiyee 28

1Sabaa hinni bɩ k'a cem bɩ, hatʋ hinni ʋ wutigʋta m bɩ, Magdalaa Maarii kan Maarii deem bɩ kɩ bʋr, ŋnɩ bɩ dɩga yaa bɩ ma. 2Tara n nyiŋŋə lɛɛm, Zuuba malɛɛka n a to brama an zer, an bɩ jaa bɩ gərgu an a gʋ yaa bɩ rɛ, an nyɩnta ra. 3A mɛ n bɔ kʋ ʋ kan brama nyakɩ kɩ, a huu bɩ fu am lajaa hɔ bɩ m. 4Sʋrdaarɔ wɔɔ da n bɔ ʋ, ŋ mɛ nɩ hinkəm, ŋn'a ba ɩ ʋ, gɩnga ŋ y'a ʋ. 5Bɩ, malɛɛka bɩ meer ba kan lannɔ wɔɔ kɩ, a ʋ: "A da bɩ bɔ ʋ y. Mɔɔ dɔ mɔɔ ʋ Yeezuu kʋ n y'a wɔ gɔdarkʋra ma bɩ awɔɔ n'a kam ma. 6A ba naa ʋ dɔ y, a a mɩm bɔ ʋ amba a lɛɛ ka an a hɩ bɩ m, k'a bʋr a dɩga lɛɛ k'a nɩ wʋtaŋ ʋ hɔɔ bɩ ma. 7Bɩ, k'a ta zɔɔ a yaa hɩ a karɩndanyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: A a mɩm bɔ ʋ, bɩ, a ɩ lɛɛkarɛ awɔɔ lɛɛ Galilee ʋ, lɛɛ bɩ do awɔɔ naa yɩ ʋ, naa do mɔɔ kʋ m a hɩ awɔɔ m." 8Lannɔ wɔɔ a hʋr yaa bɩ ra zɔɔ-zɔɔ, kan dabɔʋ kɩ heernyɔɔ gʋta kɩ, ŋn'a si, k'a yaa mim bɩ hɩ karɩndanyɩnɔ wɔɔ m. 9Bɩ, Yeezuu bʋr an ŋ zɛ ʋ, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Mɔɔ ɩ yaa darɛ awɔɔ m." Lannɔ wɔɔ n a zɔ ma ŋn'a gannɔ nyɩnnyasʋ, ŋnɩ kukurə zɛ a taa. 10Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "A da bɩ bɔ ʋ y. K'a ta a yaa hɩ mɔɔ danyɩnɔ wɔɔ m, ŋnɩ ta Galilee ʋ, ŋ mɔɔ yɩm b'ʋ." 11Kʋ ŋn'ɩ tam bɩ, sʋrdaarɔ gɔsɩnnɔ bʋr kʋnɔ ʋ b'ʋ, ŋnɩ bɩ hɔ k'a ba haay bɩ sa, ŋn'a dɩnda wosocɛmannɩbənno jɩtannɔ wɔɔ m. 12Brɔɔ n a so kʋ ma, kan gʋɔɔgusinno wɔɔ kɩ, ŋnɩ kʋ ma, ŋnɩ busoo ka sʋrdaarɔ wɔɔ ʋ gʋta. 13Ŋ nɩ lɛ ka ŋ ʋ, ŋ ʋ: "K'a hɩ a ʋ, a karɩndanyɩnɔ ɩ bʋr gunuu ʋ, ŋnɩ b'a gər bɩ kʋna, bɩ ma bɩ, wɔɔ hinceem ba. 14Bɩ, kʋ lɛɛzaa b'a ma, wɔɔ y'a dɩndarɛ dɔm, mim b'a nɔrɛ awɔɔ ma y." 15Sʋrdaarɔ wɔɔ n busoo bɩ si, ŋnɩ hɔ kʋ ŋ y'a dɩnda ŋ nɩ bɩ ba, mim naa do n bɔ lɛɛ haay ʋ zɩɩfʋrɔ wɔɔ bire ʋ, an ta an lee ku her dɔmɩm ʋ. 16Karɩndanyɩnɔ bueeredeem nɔ wɔɔ n a hʋr, ŋnɩ ta Galilee ʋ, ci kʋ Yeezuu a hɩ ŋ nɩ a ʋ, ŋnɩ ta ra bɩ burə ʋ. 17Kʋ ŋ yaa yɩ bɩ, ŋnɩ kukurə zɛ, bɩ gɔsɩnnɔ sɩnsɩm ka. 18Yeezuu n a zɔ ŋ ma, an a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "N paŋŋa do haay ka mɔɔ ʋ, brama kan tara kɩ burə ʋ. 19Bɩ, k'a ta doro haay zi, a yaa gʋɔɔ wɔɔ ba mɔɔ karɩndanyɩnɔ, a batɛm ka ŋ ʋ, Zɩ kan Nyɩ kɩ Sɛnt-Ɛspri kɩ tɔ ma. 20A hɔ kʋ mɔɔ dɩnda awɔɔ m haay bɩ dɩnda ŋ nɩ, kʋ ŋ nɩ zu ʋ. Bɩ mɔɔ ba n bɩr kan awɔɔ kɩ dɔmɩm haay nɔ ʋ, k'an ta an durnya nyarɛ ku."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\