Matiyee 3

1Dɔmɩnnɔ wɔɔ duro ʋ bɩ, Zaan-Batiisi bʋr Zidee poo nɔ ʋ, an nɩ Woso lemim pa dam. 2A n n'a hɩrɛ, a ʋ: "K'a a bɔ a taam, k'a sugur yɛ, bala, Woso cirbəə b'a zɔ." 3A mɩŋŋa wosolɛsinnɩsorazaa Ezayii a hɩ ma, a ʋ: Gʋaa leer nɩ bɔm poo nɔ ʋ: k'a Zuuba zaa banka, k'a zaa fɔɔrɛrɔ wɔɔ bɩmbanka kʋ ŋ nɩ yɩ tɩrga. 4Zaan bɩ, yoonde ka huu a a du a ma, an kʋmbar sa an a so a ʋ, bɩsɩnɔ kan zɔɔn kɩ n a hɔbɩrɛ. 5A m naa, Zerizalɛm, Zidee kʋ bɩ haay, kɔ k'a tɔ m Zʋrdɛn kʋrɔ wɔɔ haay nɩ tam zi, 6ŋ n'a mimbʋnyaarɔ hɩrɛ, Zaan nɩ batɛm karɛ ŋ ʋ Zʋrdɛn kɔ ʋ. 7K'a farizɛɛnrɔ kan sadisɛɛnrɔ kɩ yɩ ŋn'ɩ zɛm gʋta batɛm sire bɩncɛ ʋ bɩ, a a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Mɩnnɔ kʋsɩrɔ do, nka y'a hɩ awɔɔ m, a ʋ, a a si Woso nɔmaa gʋta k'a nɩ zɛm bɩ lɛɛ? 8K'a zibəə k'a n'a hɩnkarɛ a ʋ, awɔɔ heerlʋrlɛ yɩ bɩ ba. 9B'a b'a hɔɔn da a ʋ, awɔɔ zɩ m Abraham nɩ y. Bala, mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m, Woso a da ma an jaarɔ nɔɔn duro wusigə an ŋ ba Abraham nyɩnɔ. 10Bɩ dɩɩtaa naa, n sɩga banka k'an gɔrɔ zɩnzɛ ra ŋ məsi ma, gɔ niŋŋə k'a bɩr nyɩ mɩŋŋa darɛ y, n y'a zɛm la, n n a da sɛ ʋ." 11"Mɔɔ ɩ batɛm karɛ awɔɔ ʋ hi ʋ a heer k'awɔɔ lʋr bɩ minto. Bɩ, an nɩ zɛm mɔɔ jɛ ʋ bɩ paŋŋa lɛ da mɔɔ ra, mɔɔ n m ga m, m a kʋsɔrɔ waa a gannɔ ʋ y, a batɛm karɛ awɔɔ ʋ Sɛnt-Ɛspri kan sɛ kɩ nɔ ʋ. 12A y'a gʋr m a wɔ ʋ, a y'a tʋyaa waarɛ an a hɔyaa gʋr an a zar sɩ ʋ, bɩ, a sɛ k'a bɩr lihim bɩ nyam puur b'ʋ." 13A m bɩ, Yeezuu n a to Galilee ʋ, an bʋr Zʋrdɛn ʋ Zaan zi, k'a bɩ batɛm si. 14Bɩ, Zaan a gu an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Ɩbɩɩ y'ɩ ga m, ɩ batɛm ka mɔɔ ʋ, b'ɩbɩɩ ɩ ya, ɩ nɩ zɛm mɔɔ zi!" 15Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "A to k'an yɩ ncɩnaaʋ naa ma, bala, naa n'a karɛ, wɔɔ n hɔ haay k'an tɩrga Woso ma bɩ ba." Zaan n yɛ kɛɛrɛ. 16Yeezuu k'a batɛm bɩ si bɩ, a bɔ hi b'ʋ. A m bɩ, brama n a gʋ, an Woso Ɛspri yɩ an nɩ zerle, am cirpʋʋrɛ hɔ bɩ m an bɩ zer la. 17Leer n a to mim ʋ an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Ba mɔɔ Nyɩ m na. Mɔɔ ŋʋa gʋta. A mɔɔ nɔ yɩ paan•••."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\