Matiyee 4

1Bɩ jɛ ʋ bɩ, Sɛnt-Ɛspri bɩ ta Yeezuu m poo nɔ ʋ, kʋ Sʋtaana n a gɩnga ma. 2K'a a lɛ kʋsɩ dɔmɩm busi sinuu ʋ kan a gunuu ʋ kɩ bɩ, nɔ b'a nyasʋ. 3Sʋtaana n a zɔ ma, an a hɩ m, a ʋ: "Kʋ Woso Nyɩ n'ɩbɩɩ m, k'ɩ ka kʋ jaarɔ nɔɔn duro n a ba hɔbɩrɛ." 4Bɩ, Yeezuu a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "N y'a gʋrsɩra ba Wosoci ʋ, n ʋ: Hɔbɩrɛ bɛɛ gʋaa n'a bɩm bala k'a mɩsɩrbaa ba y, bɩ lemim haay k'a nɩ bɔm Woso lɛ ʋ bɩ m." 5Sʋtaana n a gaa an ta m Zerizalɛm ʋ, an a der Wosocɛ bɩ mim ʋ. 6A n a hɩ m, a ʋ: "Kʋ Woso Nyɩ n'ɩbɩɩ m k'ɩ hɩr ɩ ɩ da tara ʋ, bala, n y'a gʋrsɩra ba, n ʋ: A lɛrɔ karɛ a malɛɛkarɔ ʋ, kʋ ŋ n'ɩbɩɩ busu a wɔrɔ ʋ k'ɩbɩɩ b'ɩ gəm zɛ y." 7Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "N y'a gʋrsɩra ba sɔ, n ʋ: Ɩ bɩ da Zuuba ɩ Woso lɛ ʋ y." 8Sʋtaana n a ya, an ta m ci gʋta mim ʋ, an durnya cirbəəro kʋrɔ hɩnka m kan ŋ paŋŋa kɩ, 9an a hɩ, a ʋ: "K'ɩbɩɩ kukurə zɛ mɔɔ taa, ɩ mɔɔ da ʋ, mɔɔ naa haay karɛ ɩbɩɩ ʋ." 10Yeezuu a nyɩ bɔ nʋ, a ʋ: "Ɩ jɛ bɔ mɔɔ jɩr ʋ, Sʋtaana! Bala, n y'a gʋrsɩra ba, n ʋ: Zuuba Woso y'a deem ɩbɩɩ nɩ yaa dam nɩ, ɩ da ʋ." 11Bɩ jɛ ʋ bɩ, Sʋtaana n a bɔ a jɛ ʋ, lɛɛm bɩ malɛɛkarɔ n bʋr, ŋnɩ bɩ hɔbɩrɛ ka ʋ. 12Yeezuu k'a a ma, n ʋ, n Zaan du lɔnnɔcɛ ʋ bɩ, a a hʋr, an ta Galilee ʋ. 13A n gɔɔta Nazarɛtɩ ʋ y. A hʋr a ʋ, an aa nyɩnta Kapɛrnawum ʋ. Kʋ m bɩ, an nɩ Galilee higʋta lɛ ra Zabɩlɔn kan Nɛftalii kɩ kʋrɔ wɔɔ barla. 14Yɩ a ʋ ncɩnaaʋ kʋ wosolɛsinnɩsorazaa Ezayii meerbaarɔ nɔɔn duro n kʋ yɩ. 15Zabɩlɔn tara, Nɛftalii tara, higʋta zaa, kʋrɔ kʋ ŋ nɩ Zʋrdɛn kɔ gəm la kan doro vantɔɔ kʋ ŋ nɩ Galilee ʋ rɔ wɔɔ kɩ. 16Do k'a nɩ monsigə ʋ bɩ lɛɛgure gandaara yɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ zɛ kʋ ʋ kan zɛ hinni kɩ rɔ wɔɔ, lɛɛgure bʋr brɔɔ minto. 17A n a sa naa ma bɩ, Yeezuu a sɩŋŋɩda sa, an nɩ Woso lemim pa darɛ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "K'a bɔ a taam k'a sugur yɛ: Woso cirbəə b'a zɔ." 18Yeezuu k'a nɩ Galilee higʋta lɛ ra an nɩ tam bɩ, a gʋɔɔ yɩ hɩɩya: Sɩmɔɔn kʋ n n'a birm Pɩyɛɛr kan a danzaa Andɩr kɩ, ŋn'ɩ zaŋŋa zom higʋta b'ʋ, bala, zɔbənno m. 19A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a bʋr a zu mɔɔ ʋ, mɔɔ y'awɔɔ bam gʋɔɔ kama zannɔ." 20Lɛɛm bɩ, ŋ y'a zaŋŋarɔ wɔɔ to, ŋn'ɩ zum Yeezuu ʋ. 21K'a ta lɛɛ bɩ, a Zakkɩ yɩ kan a danzaa Zaan kɩ, Zebedee nyɩnɔ m ŋn'ɩ kɔɔlʋʋ ʋ kan a zɩ Zebedee bɩ kɩ, ŋn'a zaŋŋarɔ bankam. A n ŋ bir. 22Ŋ n a bɔ a zɩ b'ʋ kan kɔɔlʋʋ bɩ kɩ lɛɛm, ŋn'ɩ zure a jɛ ʋ. 23Yeezuu gasʋ Galilee kʋ b'ʋ haay, an nɩ bɩmbɩrm, an nɩ hɔ dɩndam gʋɔɔ m zɩɩfʋrɔ sokʋmacɛrɔ wɔɔ ʋ, an nɩ Woso cirbəə lemim nyɩnta bɩ pa dam, an nɩ yaaba do haay waam kan kʋsɩ do haay kɩ zamaa bɩ bire ʋ. 24A tɔ bɔ lɛɛ haay ʋ, an ta kan Siirii kʋ kɩ haay, a m naa, n nɩ zɛm gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ cicir bam yaaba do haay kan kʋsɩ do haay nɔ ʋ rɔ wɔɔ kɩ m: Gʋɔɔ kʋ zinəro n ta ŋ nɩ, parparlɔzannɔ, mɛgarɛzannɔ kɩ an ŋ waa. 25Zamaa cir gʋta nɩ zure a jɛ ʋ, a to ŋ y'a ʋ Galilee ʋ, Taraburo ʋ, Zerizalɛm kan Zidee kɩ, kan Zʋrdɛn kɔ gəm la kɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\