Matiyee 5

1Yeezuu k'a zamaa bɩ yɩ bɩ, a der ci burə ʋ, an nyɩnta. A karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a zɔ ma. 2A n a sɩŋŋɩda sa, an nɩ hɔ dɩndarɛ ŋ nɩ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: 3"Mimbirenyɩntazannɔ m mɩŋŋazerlezannɔ m: Ŋ hɔ m Woso cirbəə bɩ m. 4Mimbirenyɩntazannɔ m gʋɔɔ bʋgʋ-bʋgʋdɔɔ wɔɔ m: Ŋ y'a hɔjirle yɩm durnya ʋ. 5Mimbirenyɩntazannɔ m nyikərezannɔ m: Woso bra barɛ ŋ nɩ. 6Mimbirenyɩntazannɔ m gʋɔɔ kʋ tɩrgabaa nɔ nɩ ŋ zɛm kan mɩsɩ kɩ rɔ wɔɔ m: Hɔ yɩ ŋ kam. 7Mimbirenyɩntazannɔ m cicirzɛrɛzannɔ m: Woso yɩ ŋ cicir zɛrɛ. 8Mimbirenyɩntazannɔ m heerhuzannɔ m: Ŋ Woso yɩrɛ. 9Mimbirenyɩntazannɔ m gʋɔɔ kʋ ŋ n'a kam kʋmarɛ ma rɔ wɔɔ m: Woso yɩ ŋ birle a nyɩnɔ. 10Mimbirenyɩntazannɔ m gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ cicir bam tɩrgabaa tɔ ma rɔ wɔɔ m: Ŋ hɔ m Woso cirbəə bɩ m. 11Mimbirenyɩntazannɔ n'awɔɔ m, kʋ n y'awɔɔ sʋnsɔ wʋrɛ, n nɩ cicir karɛ awɔɔ ma, n nɩ ŋʋaar do haay karɛ awɔɔ ra mɔɔ minto, 12k'a heer nyɔɔ heernyɔɔ gʋta m, bala, awɔɔ ganwʋrɛ gʋta yɩm arzana ʋ. A ba n y'a ʋ ncɩnaaʋ wosolɛsinnɩsorazannɔ kʋ ŋ lɛɛ ka awɔɔ m nɔ wɔɔ m." 13"Durnya yɛ n'awɔɔ m. Bɩ, kʋ yɛ nyɩntabaa bɔ, n y'a bam lɔ, k'a a ya, a nyɩntabaa ka ʋ? A zibəə ba ʋ dɔ y, a lo n nawʋm garga ra, gʋɔɔ nɩ tʋntɔm la." 14"Durnya lɛɛgure n'awɔɔ m, kʋ k'a nɩ zigi burə ʋ bɩ b'a dam ma, an a nyaakʋm da y. 15Kʋ gʋaa sɛ nya fɩtɩrɛ ʋ a bɩr a cɩntam kasɩ taa y, a cɩnta a tɩr a ʋ hɔ burə ʋ an cɛ bɩ gu gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ b'ʋ haay rɔ wɔɔ daahan minto. 16Bɩ, k'awɔɔ lɛɛgure n yɔ ncɩnaaʋ gʋɔɔ mɩm ʋ, kʋ ŋ n'a lɛ bɔ awɔɔ Zɩ k'a nɩ arzana ʋ b'ʋ, awɔɔ zibəəro mɩŋŋɔɔ kʋ ŋ yɩ ŋ yɩ rɔ wɔɔ minto." 17"A b'a hɔɔn da a ʋ, bʋr mɔɔ ʋ kʋ m bɩ Moyiisi lɛ, gɛɛ, wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ n a hɩ rɔ wɔɔ zar y. Mɔɔ n bʋr kʋ m bɩ ŋ zar y, bʋr mɔɔ ʋ kʋ ŋ nɩ kʋ yɩ. 18Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, an lɛɛ ka kʋ tara kan brama kɩ n cem bɩ, Woso lɛ bɩ nyɩ deem bɩ bɩ cenle y, a jɩ deem bɩ cenim sɔ y, kʋ nawɔnnɔ haay n bɔkarɛ an kʋ yɩ. 19Naa minto bɩ, kʋ gʋaa bɩsɩ ka Woso lɛ bɩ poore deem taan••• ma an a dɩnda gʋɔɔ m kʋ ŋ n'a ba maam sɔ, a zaa bɩ do bir n nawʋm gʋɔɔ wɔɔ haay poore Woso cirbəə b'ʋ. Bɩ gʋaa k'a zu lɛrɔ wɔɔ ʋ, an a dɩnda gʋɔɔ m ŋn'a ba maam sɔ bɩ, bɩ zaa nyɩntam gʋta Woso cirbəə b'ʋ. 20Kʋ m sɩra hɩ awɔɔ m. K'awɔɔ tɩrgabaa n cem wosocikarɩnsaambɔɔ wɔɔ kan farizɛɛnrɔ wɔɔ tɩrgabaa kɩ han, awɔɔ bɩ gasʋm Woso cirbəə ʋ y." 21"Awɔɔ ma n n a hɩ wɔɔ yaabɔɔ m, n ʋ: 'Ɩ bɩ gər zɛ y', kʋ gʋaa a mim meeyaa bɔ ʋ, a a ga m, kʋ n n ta m dʋdɔkənno taa. 22Bɩ mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m: Kʋ gʋaa nɔmaa ba kan a mim kɩ, a a ga m, kʋ n n ta a zaa m dʋdɔkənno taa. Kʋ gʋaa a hɩ a mim m, a ʋ: 'Hɔɔnwarzaa', a a ga m, kʋ n n ta a zaa m dʋdɔkənno jɩtannɔ taa. Kʋ gʋaa a hɩ a mim m, a ʋ: 'hɔɔzaa', a ga a ʋ m k'an ta sɛhar ʋ. 23Naa minto bɩ, k'ɩbɩɩ ta Wosocɛ ʋ k'ɩ yaa ganwʋrɛ ka Woso ʋ, ɩ bɔkarɛ ɩ tɔ da ɩ nɔ ʋ, ɩ ʋ, ɩ ɩ zar ɩ mim ma, 24k'ɩ ganwʋrɛ bɩ to Wosocɛ ʋ b'ʋ, ɩ ta ɩ yaa n'ɩ zɛ kʋ ra kan ɩ mim bɩ kɩ, k'ɩ bɔkarɛ ɩ ɩ wusigə ɩ bʋr, ɩ b'ɩ ganwʋrɛ bɩ ka Woso ʋ. 25K'ɩbɩɩ jɩm ɩ tarɛ ɩ m dʋdɔkarɛ bɩncɛ ʋ, k'ɩ tɔ ʋ, a kʋ ma zaa ra. K'a n yɩ ncɩnaaʋ y, a y'ɩ kam dʋdɔkər ʋ, dʋdɔkər bɩ n ɩ ka lɔnnɔdɔmazannɔ ʋ, ŋn'ɩ du lɔnnɔcɛ ʋ. 26Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ ɩbɩɩ m: Ɩbɩɩ bɩ bɔm b'ʋ k'ɩbɩɩ n ɩ zɩm bɩ ka haay y, bɩ tanka deem taan••• bɩ gɔɔtarɛ y." 27"Awɔɔ ma, n ʋ: 'Ɩ bɩ jaan da y.' 28Bɩ mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m: Kʋ gʋaa dɩga lʋ ma a hɔɔn n ta zi, a jaan da kan kɩ a heer ʋ." 29"K'ɩ bɩsɩ mɩnyaa bɩ y'ɩ dam mimbʋnyaa barɛ ma, k'ɩ bɔ ʋ, ɩ zo laatʋ ɩ ma. Bala, a jɩra k'ɩ mɛ vəŋŋə deem n a zaar ba, k'ɩ mɛ bɩ haay bɩ ta sɛhar ʋ y. 30Bɩ, k'ɩ bɩsɩ wɔ bɩ y'ɩ dam mimbʋnyaa barɛ ma, k'ɩ zɛ ra ɩ zo laatʋ ɩ ma. A jɩra k'ɩ mɛ vəŋŋə deem n a zaar ba, k'ɩ mɛ bɩ haay bɩ ta sɛhar ʋ y." 31"N y'a ya, n n a hɩ sɔ, n ʋ: 'Kʋ gʋaa la a lʋ ra k'an wɔsaalʋmaci ka ʋ.' 32Bɩ mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m: Kʋ gʋaa la a lʋ ra, bɩ jaan bɛɛ a a da y, lʋ bɩ da an nawʋm jaandarɛ ma. Bɩ, kʋ gʋaa lʋ k'a gʋ a zim ma sa, jaan a da." 33"Awɔɔ ma, n n a hɩ wɔɔ yaabɔɔ m, n ʋ: 'Ɩ bɩ ɩ lerbɔrɛ to y, b'a ka kʋ hɔ k'ɩbɩɩ ler bɔ Zuuba m ɩ ɩ wer si bɩ n kʋ yɩ.' 34Bɩ mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m, a b'a wer si fɩɩga y: A b'a wer si brama tɔ nɩ y, bala, Woso cirbəəduu m bɩ. 35A b'a wer si tara tɔ nɩ y, bala, a gam cɩntarahɔ m bɩ, a b'a wer si Zerizalɛm tɔ nɩ y, bala, cir gʋta bɩ kʋ m bɩ. 36Ɩ b'ɩ wer si ɩ mim tɔ nɩ y, bala ɩbɩɩ b'ɩ dam ma ɩ ka minkə deem n a ba kunkum gɛɛ fu y. 37K'awɔɔ ɩ meer barɛ, kʋ ɩɩn••• m, k'a hɩ, a ʋ: ɩɩn••• m. Kʋ ayy••• m, k'a hɩ, a ʋ: ayy••• m. Meerbaa k'a n'a nam ma bɩ, a to a ʋ a Bʋnyaabarɛzaa bɩ zi." 38"Awɔɔ ma, n n a hɩ, n ʋ: 'Mɩnyaa nɩ sompim mɩnyaa bɩncɛ ʋ, sɔ nɩ sompim sɔ bɩncɛ ʋ.' 39Bɩ mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m, kʋ gʋaa a ba awɔɔ m bʋnyaa, a b'a bʋnyaa ba m sɔ y. Bɩ, kʋ gʋaa a wɔ ta ɩ bɩsɩ paasɩ rɛ, k'ɩ ɩ jɩsa paasɩ bɩ ka ʋ k'an a ta rɛ. 40Kʋ gʋaa ʋ, k'a dʋdɔ ka kan ɩ kɩ, k'a ɩ huudaara yɔ ɩ m, k'ɩ to k'an ɩ huukuurə sa sɔ. 41Kʋ gʋaa paŋŋa ba ɩ ma, k'a ɩ da tarɛ ma ganjɩbɔʋrɛ tisi kan a kɩ, k'ɩ ta ganjɩbɔʋrɛ tisi hɩɩya kan kɩ. 42Kʋ gʋaa hɔ yɛ ɩ han, k'ɩ ka ʋ. Kʋ gʋaa ʋ, k'a zɩm sa ɩ zi, ɩ bɩ ɩ gu han y." 43"Awɔɔ ma, n n a hɩ, n ʋ: 'K'ɩ ɩ gʋaa ŋʋa, k'ɩ sɔ ɩ jɩm m.' 44Bɩ mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m: K'a a jɩnnɔ ŋʋa, k'a yaa da Woso m gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ fɩr karɛ awɔɔ ma rɔ wɔɔ tɔ ma. 45Ncɩnaaʋ bɩ, awɔɔ yɩm awɔɔ Zɩ k'a nɩ arzana ʋ bɩ nyɩnɔ paan•••rɔ. Bala, a a ka woso nɩ gum gʋɔɔ bʋnyaarɔ wɔɔ ra kan gʋɔɔ mɩŋŋɔɔ wɔɔ kɩ. A a ka sɔ, la nɩ bam gʋɔɔ mɩŋŋɔɔ ra kan gʋɔɔ bʋnyaarɔ wɔɔ kɩ. 46Bɩ, k'awɔɔ ɩ gʋɔɔ kʋ ŋ n'awɔɔ ŋʋam nɔ wɔɔ ŋʋarɛ, a nyɔɔdʋ ɩ ka? Bala, yawʋrsinno wɔɔ y'a barɛ ncɩnaaʋ sɔ. 47Bɩ, k'awɔɔ ɩ yaa darɛ a danyɩnɔ m bala, bɔ awɔɔ n'a bam, an nɩ yɩrɛ a hɔ? Kɩfɩɩrɔ wɔɔ bɩr a barɛ ncɩnaaʋ sɔ ra? 48K'a maam, k'a yɩ mɩŋŋa paan••• amba awɔɔ Zɩ k'a nɩ arzana ʋ n mɩŋŋa paan••• bɩ m."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\