Matiyee 6

1"A b'a ka k'a a zibəəro mɩŋŋɔɔ ba, kʋ gʋɔɔ n dɩga a ma y. K'awɔɔ ŋ ba kʋ ŋ nɩ dɩga a ma, awɔɔ bɩ ganwʋrɛ yɩm awɔɔ Zɩ k'a nɩ arzana ʋ bɩ zi y. 2K'ɩbɩɩ ɩ hɔ kam cicirzaa ʋ, ɩ bɩ hɔ ba kʋ gʋaa haay n a dɔ, ŋ ʋ, ɩbɩɩ ɩ hɔ kam gʋaa ʋ, amba zambʋzannɔ kʋ ŋ n'a bam sokʋmacɛrɔ ʋ kan zaa birero ʋ kɩ, kʋ gʋɔɔ n a lɛ bɔ a ʋ rɔ wɔɔ nɩ y. Mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m, ŋ y'a ganwʋrɛ yɩ. 3B'ɩbɩɩ, k'ɩ ɩ gan wʋrɛ, k'ɩ jɩsa wɔ bɩ bɩ hɔ k'ɩ bɩsɩ wɔ n'a bam bɩ dɔ y. 4K'ɩ ganwʋrɛ bɩ nyaakʋm da ɩ ka, ɩ Zɩ k'a nɩ hɔ nyaakʋndarɛ yɩm bɩ ganwʋrɛ karɛ ɩ ʋ." 5"K'awɔɔ ɩ yaa darɛ, a bɩ yɩ am zambʋzannɔ hɔ bɩ nɩ y. Kʋ ŋ lɛ n taa kʋ gʋɔɔ n a yɩ bɩ, jɩm ŋ tɩr a ʋ sokʋmacɛrɔ wɔɔ ʋ, kan zaarɔ zɛkʋrajɩrɔ kɩ ʋ, ŋn'ɩ bɩr yaa darɛ. Mɔɔ y'a hɩrɛ awɔɔ m, sɩra m, ŋ y'a ganwʋrɛ yɩ. 6B'ɩbɩɩ, k'ɩ lɛ taa kɩ yaa da, gasʋ ɩ cɛ ʋ ɩ lɛ ta, ɩ yaa da ɩ Zɩ Woso k'a nɩ b'ʋ bɩ m, b'ɩbɩɩ Zɩ k'a nɩ lɛɛ k'a nyaakʋm da bɩ yɩm bɩ, a y'ɩbɩɩ zibəə k'ɩbɩɩ nyaakʋm da bɩ ganwʋrɛ karɛ ɩ ʋ. 7K'awɔɔ ɩ yaa darɛ, a bɩ meer ba gʋta am kɩfɩɩrɔ hɔ bɩ nɩ y. A hɔɔn ŋn'a darɛ, ŋ ʋ, k'a meer ba gʋta, Woso y'a yaadarɛ mam. 8A b'a ba am ŋ hɔ bɩ nɩ y. Bala, awɔɔ Zɩ Woso bɩ lɛɛ ka an hɔ k'awɔɔ lɛ n taa bɩ dɔ, awɔɔ n bɔkarɛ, an n'a yɛm han." 9"K'awɔɔ k'a yaa da, k'a da ncɩnaaʋ: Wɔɔ Zɩ k'a nɩ arzana ʋ, k'ɩ tɔ n lɛbɔʋrɛ yɩ, 10k'ɩ cirbəə n bʋr, k'ɩ hɔɔnhɔ n ba tara burə ʋ, amba an nɩ bam arzana ʋ bɩ m. 11Wɔɔ her hɔbɩrɛ ka wɔɔ ʋ. 12Wɔɔ kʋrɔmarɔ sugur ka wɔɔ ʋ, amba wɔɔ n'ʋ muno kʋrɔmarɔ sugur karɛ ŋ ʋ bɩ m. 13Dɔ wɔɔ ma k'ʋ bɩ yɛ ʋ ʋ do makra bʋnyaa nɔ ʋ y, bɩ wɔɔ yɔ Bʋnyaabarɛzaa bɩ wɔ ʋ. [Bala, ɩbɩɩ y'ɩ so cirbəə ʋ kan paŋŋa kɩ, lɛbɔʋrɛ kɩ dɔɔraa k'a nyarɛ ba ʋ nɔ ʋ."] 14"Kʋ sɩra nɩ, k'awɔɔ gʋɔɔ kʋrɔmarɔ sugur ka ŋ ʋ, awɔɔ Zɩ k'a nɩ arzana ʋ bɩ sugur karɛ awɔɔ ʋ sɔ. 15Bɩ, k'awɔɔ bɩr sugur kam gʋɔɔ ʋ, awɔɔ Zɩ k'a nɩ arzana ʋ bɩ b'awɔɔ kʋrɔmarɔ sugur karɛ awɔɔ ʋ sɔ y." 16"K'awɔɔ y'a lɛ kʋsɩrɛ, a bɩ tɩr a meer zɩnzar kʋ ʋ, am zambʋzannɔ hɔ bɩ nɩ y. A meer ŋ tɩr a zɩnzar kʋ ʋ, kʋ gʋɔɔ n a dɔ, ŋ ʋ, a a lɛ kʋsɩ. Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: ŋ y'a ganwʋrɛ yɩ. 17K'ɩbɩɩ y'ɩ lɛ kʋsɩrɛ, k'ɩ hi da ɩ meer ʋ, ɩ tidəər zɛ ɩ mim ma, 18kʋ gʋɔɔ b'a dɔ, ŋ ʋ, ɩ lɛ ɩ kʋsɩ y. Bɩ, k'ɩ Zɩ k'a nɩ lɛɛ k'a nyaakʋm da ʋ bɩ n a dɔ a deem. B'a y'ɩ ganwʋrɛ karɛ ɩ ʋ." 19"A b'a ka arzaka ma durnya burə ʋ naa ʋ y. Bala, bɛɛ kan muku kɩ y'a zarm, konno ɩ cɛlɛ yarm, ŋn'a sarɛ. 20Bɩ k'ɩ ka arzana arzaka ma. Bala, muku kan bɛɛ kɩ ba b'ʋ k'a zar y, konno ba b'ʋ k'a cɛlɛ yar, k'a sa y. 21Bala, lɛɛ k'ɩ arzaka n ta ʋ b'ɩ heer n ta ʋ sɔ." 22"Mɛsim fɩtɩrɛ m mɩnyaa m. K'ɩ mɩnyaa mɩŋŋa ɩbɩɩ mɛ bɩ haay ɩ lɛɛgure ʋ. 23Bɩ k'ɩ mɩnyaa bɩ mɩŋŋa y, ɩbɩɩ mɛ bɩ haay nyɩntam monsigə ʋ. K'a ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, lɛɛgure k'ɩbɩɩ n ta m bɩ monsigə nɩ, monsigə bɩ do yɩm gʋta bidə." 24"Gʋaa ba ʋ an b'a dam ma, an zuubɔɔ hɩɩyɔɔ zi ba y. A deem ŋʋam, an sɔ deem m, gɛɛ, an a zɛ kʋ ra kan deem kɩ, an kaanm deem m. Awɔɔ b'a dam ma, a zu Woso ʋ, k'a a ya, a zu busoo ʋ y." 25"Bɩ y'a ka, mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m: a b'a heer kɔ a mɩsɩrbaa bɩ hɔbɩrɛ mim ma y. B'a b'a heer kɔ huu mim ma sɔ y. Mɩsɩrbaa n lɛ da hɔbɩrɛ m na? Mɛsim bɩ n lɛ da huu m na? 26K'a dɩga bɛnnɔ ma: ŋ bɩr hɔ duure y, bɩ ŋ bɩr hɔ darɛ y, ŋ bɩr hɔ zarm sɩ ʋ y, b'awɔɔ Zɩ k'a nɩ arzana ʋ bɩ yɩ ŋ tʋrm! Awɔɔ n lɛ da ŋ nɩ gallɛm hɔka ra? 27Nka n'a dam ma, an a mɩsɩrbaa da ra poore tɔkkɛ a hɔɔn k'a n'a dam ma gʋta minto? 28Bɔ y'a ka, awɔɔ n'a heer kɔm huu mim ma? K'a dɩga pooyaa hɔvuro ma, ŋ yɩ mam, bɩ ŋ bɩr zi barɛ, bɩ ŋ bɩr huu barɛ y. 29Bɩ mɔɔ ʋ kʋ m a hɩ awɔɔ m, Salomɔɔn mɩŋŋa, b'a kan a cirbəə bɩ kɩ, a n huu du a ma, am ŋ deem hɔ bɩ nɩ y. 30Bɩ, kʋ Woso ɩ huu dum pooyaa bur ma ncɩnaaʋ, bɩ ta an a ʋ her kʋ sɛ n b'a bɩ booti m, a bɩ huu dure awɔɔ ma an lɛ da brɔɔ m na? Sɩrakarɛ poore zannɔ! 31K'a maam, a b'a heer kɔ a bɩr a hɩrɛ, a ʋ: Bɔ wɔɔ n'a bɩrɛ? Bɔ wɔɔ n'a mire? Bɔ wɔɔ n'a dure ʋ ma? 32Naa do haay kɩfɩɩrɔ wɔɔ n'a karɛ ŋ ma kʋsɩ-kʋsɩ, b'awɔɔ Zɩ k'a nɩ arzana ʋ b'a dɔ, a ʋ, awɔɔ lɛ taa ŋ ma. 33K'a lɛɛ ka a ka Woso cirbəə bɩ ma, kan a tɩrgabaa kɩ. Maam bɩ, Woso hɔ k'a gɔɔta bɩ karɛ awɔɔ ʋ. 34Naa minto bɩ, a b'a heer kɔ booti mim ma y. Booti dɩgarɛ a mɩŋŋa mim ma. Dɔmɩm biyəə y'a mɩŋŋa mim m."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\