Matiyee 7

1"A bɩ gʋaa dʋdɔ yar y, kʋ Woso b'a dʋdɔ yar y. 2K'awɔɔ gʋaa dʋdɔ yar lʋnlɔ, awɔɔ dʋdɔ yar n nawʋm maam sɔ, hɔganhɔ k'awɔɔ n ta m gʋɔɔ minto bɩ, bɩ nɩ nyɩntam hɔganhɔ awɔɔ minto sɔ. 3A lɔ ɩbɩɩ nɩ bur k'a n'ɩ mim mɩm ʋ bɩ yɩrɛ, an bɔkarɛ kusə n'ɩbɩɩ mɩm ʋ, b'ɩ bɩr a yɩrɛ? 4Ɩbɩɩ y'a bam lɔ, ɩ hɩ ɩ danyɩ m, ɩ ʋ, jɩm kʋ m bur bɔ ɩ mɩm ʋ, an bɔkarɛ kusə n'ɩbɩɩ mɩm ʋ! 5Zambʋzaa, kusə bɩ bɔ ɩ mɩm ʋ cɩna, k'ɩ dɔ ɩ lɛɛ yɩ mɩŋŋa, ɩ bur bɩ bɔ ɩ danyɩ bɩ mɩm ʋ. 6A bɩ hɔ mɩŋŋa ka jino ʋ y, kʋ n bɛɛ m, ŋ y'a bɔrɛ, ŋn'awɔɔ bɩ. A bɩ hɔ wɩsɩ sa a ka kurkuuro ʋ y, kʋ n bɛɛ m, ŋ tʋntɔm la. 7K'a hɔ yɛ, n y'a karɛ awɔɔ ʋ. K'awɔɔ a ka ma, awɔɔ y'a yɩm. K'awɔɔ cɛlɛ zɛ, n y'a gʋrɛ awɔɔ m. 8Bala, kʋ gʋaa hɔ yɛ, a y'a yɩm. K'a a ka ma, a y'a yɩm. Kʋ gʋaa cɛlɛ zɛ, n y'a gʋm nɩ. 9Gʋaa y'awɔɔ bire ʋ a nyɩ nɩ bur yɛm han, an jaa ka ʋ ra? 10Gɛɛ, k'a zɔ yɛ han, a mɩm kaŋ ʋ ra? 11Awɔɔ k'an bʋnyaa ncɩnaaʋ a bɔkarɛ a hɔɔ mɩŋŋɔɔ ka a nyɩnɔ ʋ dɔ, awɔɔ Zɩ k'a nɩ arzana ʋ bɩ bɛɛ lɛ da ra? A hɔɔ mɩŋŋɔɔ kam gʋɔɔ kʋ ŋ n'a yɛm han rɔ wɔɔ ʋ. 12Ncɩnaaʋ bɩ, hɔ k'awɔɔ lɛ n taa haay kʋ gʋɔɔ n a ba awɔɔ m bɩ, k'a ba ŋ nɩ sɔ. Moyiisi lɛrɔ wɔɔ haay kan wosolɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ ciro wɔɔ kɩ a hɩ. 13K'a gasʋ cɛlɛ fɔɔrɛ bɩ m, bala, cɛlɛ gʋta bɩ kan zaa zanta bɩ kɩ bɩ, ta ŋ nawʋm nyaanlɛ bɩncɛ ʋ. Gʋɔɔ gʋta yɩ ŋ sam. 14Bɩ, cɛlɛ fɔɔrɛ bɩ kan zaa kʋsɩ bɩ kɩ bɩ, ta ŋ nawʋm mɩsɩrbaa bɩncɛ ʋ. Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ ŋ yɩm nɔ wɔɔ bɩ gʋta y. 15K'a dundo a zi kan ŋʋaarlɛsinnɩsorazannɔ wɔɔ kɩ, bʋr ŋ tɩr a ʋ awɔɔ zi, am seero hɔ bɩ m, an bɔkarɛ poojino kʋsɩrɔ m. 16Ŋ zibəəro awɔɔ nɩ ŋ dɔm ma. N bɩr tʋgɔ nyɩ nɔm laa gɔ ra y, n bɩr sɔɔn nyɩ nɔm laazankʋrɛ ra y. 17Gɔ mɩŋŋa bɩ, nyɩ mɩŋŋa an n'a dam, gɔ bʋnyaa bɩ, nyɩ bʋnyaa an n'a dam sɔ. 18Gɔ mɩŋŋa b'a dam ma an nyɩ bʋnyaa da y, gɔ bʋnyaa b'a dam ma, an nyɩ mɩŋŋa da sɔ y. 19Gɔ haay k'a bɩr nyɩ mɩŋŋa dam bɩ, a zɛ n nawʋm la, n n'a dam sɛ ʋ. 20Ncɩnaaʋ bɩ ŋ zibəəro awɔɔ nɩ ŋ dɔm ma. 21Gʋaa haay k'a n'a hɩm mɔɔ ma: 'Zuuba, Zuuba' bɩ bɛɛ nɩ gasʋm Woso cirbəə ʋ y. Bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ mɔɔ Zɩ k'a nɩ arzana ʋ bɩ hɔɔnhɔ bam nɔ wɔɔ m. 22Dʋdɔkarɛ hinni ʋ, gʋɔɔ gʋta y'a hɩrɛ: 'Zuuba, Zuuba, ɩbɩɩ tɔ minto, wɔɔ Woso lɛ si ʋ so ra. Ɩbɩɩ tɔ ma wɔɔ la zinəro ra. Wɔɔ hoserlo ba gʋta ɩbɩɩ tɔ minto.' 23Bɩ mɔɔ y'a hɩrɛ ŋ nɩ, mɔɔ ʋ: 'Mɔɔ n awɔɔ dɔ fɩɩga y. K'a a hʋr mɔɔ jɩr ʋ, mimbʋnyaabənno!' 24Ncɩnaaʋ bɩ, gʋaa k'a nɩ mɔɔ meerbaa kʋ mɔɔ ba naa mam bɩ, an nɩ zi bam nɩ bɩ, bɔ a ʋ kʋ ʋ kan gʋaa k'a hɔɔn n ta ʋ, an a cɛ dɔ ci burə ʋ kɩ. 25La n ba, hi n yar, hɩnhɛr n hɔn kan paŋŋa kɩ, an a mom cɛ b'ʋ, a n a da y. Bala, a jɩr bɩ da n y'a ʋ ci burə ʋ. 26Bɩ gʋaa k'a nɩ mɔɔ meerbaa kʋ mɔɔ ba naa mam b'a bɩr zi bam nɩ bɩ, gʋaa bɩ do bɔ a ʋ kʋ ʋ kan gʋaa yarma k'a cɛ dɔ nyɩntaa burə ʋ kɩ. 27La n ba, hi n yar, hɩnhɛr n hɔn kan paŋŋa kɩ, an a mom cɛ b'ʋ, cɛ bɩ n wurgə, a hɔsɩ n gɔɔta y." 28Yeezuu k'a hɔ dɩnda ncɩnaaʋ an a nya bɩ, gʋɔɔ cir gʋta kʋ ŋ nɩ b'ʋ rɔ wɔɔ zɛ kədə a hɔdɩndarɛ bɩ minto. 29Bala, Yeezuu bɩr hɔ dɩndarɛ am ŋ wosocikarɩnsaambɔɔ wɔɔ hɔ bɩ nɩ y. Woso paŋŋa an nɩ hɔ bɩ dɩndam nɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\