Matiyee 8

1Yeezuu k'a a to ci bɩ mim ʋ bɩ, gʋɔɔ cir gʋta zu a jɛ ʋ. 2Kusimə n b'a zɔ ma, an kukurə zɛ a taa, an a hɩ m, a ʋ: "Zuuba, k'ɩ lɛ taa, ɩ ɩ da ma, ɩ mɔɔ waa, ɩ dintim naa do gʋ mɔɔ ma." 3Yeezuu n a wɔ hʋr, an a da ma, an a hɩ, a ʋ: "Mɔɔ lɛ taa, ɩ waa. Kʋ dintim bɩ n gʋ ɩ ma." Lɛɛm bɩ, a kusiməbaa bɩ nya ma. 4A m bɩ, Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Ɩ b'a hɩ gɔsɩ nɩ y, bɩ ta ɩ yaa n'ɩ hɩnka wosocɛmannɩbər bɩ m, k'ɩ ganwʋrɛ kʋ Moyiisi lɛ ka kʋ n n a ba bɩ ka, k'an nyɩnta ɩbɩɩ waarɛ bɩ kasɛtɩ gʋaa haay minto." 5Yeezuu k'a nɩ gasʋm Kapɛrnawum ʋ bɩ, sʋrdaarɔ cir bʋr zi, an a hɩ m, a ʋ: 6"Zuuba, mɔɔ zibəənyɩ nɩ wʋtam har ʋ, a mɛ n ga, an nɩ fɩr yɩm gʋta." 7Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Mɔɔ tam, m aa a waa." 8Bɩ sʋrdaarɔ cir b'a nyɩ bɔ ʋ, a ʋ: "Zuuba, mɔɔ n m ga m, k'ɩbɩɩ n gasʋ mɔɔ har ʋ y, meerbaanyɩ ba deem bala, mɔɔ zibəənyɩ bɩ y'a waam! 9Lɛɛzannɔ y'a so mɔɔ mɩŋŋa ʋ, mɔɔ nɩ m so sʋrdaarɔ ʋ. Kʋ mɔɔ hɩ deem m, mɔɔ ʋ: 'Ta!', b'a ta. Kʋ mɔɔ hɩ a vanta m, mɔɔ ʋ: 'Bʋr!', b'a bʋr. Kʋ mɔɔ m ya, m a hɩ m zibəənyɩ m, mɔɔ ʋ: 'Naa ba!', b'a a ba." 10Yeezuu k'a naa ma bɩ, a dɩga gʋaa bɩ ma, an zɛ kədə, an a hɩ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ zum kʋ ʋ kan kɩ rɔ wɔɔ m, a ʋ: "Sɩra mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m, mɔɔ n sɩrakarɛ naa do lɔɔ yɩ Israyɛl gʋaa zi y. 11A hɩ mɔɔ n nawʋrɛ awɔɔ m, gʋɔɔ y'a tom gʋta dɔjɩr ʋ kan meer kɩ ŋnɩ bɩ nyɩnta kan Abraham kɩ Izakkɩ kɩ, Zakɔɔb kɩ, ŋnɩ hɔ bɩ Woso cirbəə b'ʋ. 12Gʋɔɔ kʋ n lɛɛ ka n ŋ bɔ ʋ Woso cirbəə bɩ minto rɔ wɔɔ, n brɔɔ nyɔɔm garga ra monsigə ʋ. Nyikəre kan sɔsʋrɛ kɩ nyɩntam b'ʋ." 13Meerbaa naa do jɛ ʋ, Yeezuu a hɩ sʋrdaarɔ cir bɩ m, a ʋ: "Doo har ʋ, k'an ba ɩbɩɩ m, amba ɩbɩɩ sɩra ka mɔɔ ʋ bɩ m." Wakatɩ bɩ do ʋ lɛɛm bɩ, zibəənyɩ b'a waa. 14Yeezuu k'a gasʋ Pɩyɛɛr har ʋ bɩ, a Pɩyɛɛr dində yɩ an nɩ wʋtam mɛmarɛ m. 15A n a wɔ da a wɔ ma mɛmarɛ bɩ n bɔ a mɛ ʋ, an wuti an nyasʋ Yeezuu m. 16Yirbəə k'a da bɩ, n bʋr gʋɔɔ m gʋta zinəro n ta ŋ nɩ. Yeezuu meer ba bala an la zinəro wɔɔ ra, an yaabazannɔ wɔɔ waa haay. 17Yɩ a ʋ ncɩnaaʋ, kʋ hɔ kʋ wosolɛsinnɩsorazaa Ezayii a hɩ bɩ n kʋ yɩ. A a hɩ, a ʋ: A ɩ hɔ haay k'a nɩ fɩr kam wɔɔ mɛsim ma bɩ sa, an wɔɔ yaabarɔ gʋ wɔɔ ma. 18Yeezuu k'a gʋɔɔ cir gʋta yɩ, ŋnɩ bɩr a ma bɩ, a lɛ ka a ʋ, k'a ta higʋta bɩ gəm deem la. 19Wosocikarɩnsaamba deem n a zɔ ma, an a hɩ m, a ʋ: "Karɩnsaamba, mɔɔ zure ɩbɩɩ jɛ ʋ lɛɛ haay k'ɩbɩɩ nɩ taŋ ʋ b'ʋ." 20Yeezuu n a hɩ m, a ʋ: "Sɛɛʋnrɔ ɩ yaarɔ m, bɛnnɔ ɩ cɛlɩŋŋarɔ m, bɩ Gʋaanyɩ bɩ ba bɩncɛ m k'a a mim cɩnta ʋ y." 21Karɩndanyɩ vanta n a hɩ m, a ʋ: "Zuuba, zaa ka m ʋ, kʋ m aa nɩ m zɩ gər bir, kʋ m a dɔ m bʋr." 22Bɩ, Yeezuu a hɩ m, a ʋ: "Zu mɔɔ ʋ, k'ɩ gəəno to kʋ ŋ n'a gəəno bir." 23Yeezuu gasʋ kɔɔlʋʋ ʋ, a karɩndanyɩnɔ n zu a jɛ ʋ. 24Lɛɛm bɩ, hɩnhɛr gʋta wuti hi bɩ burə ʋ, an a ŋʋa k'a ka kʋ hi m kɔɔlʋʋ bɩ mom. Yeezuu n bɔkarɛ, an nɩ hinceem bam. 25Karɩndanyɩnɔ wɔɔ n a zɔ ma, ŋn'a gu, ŋn'a hɩ m, ŋ ʋ: "Zuuba, wɔɔ yɔ! Kʋ m bɛɛ m wɔɔ gɩngam!" 26A n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Bɔ m, awɔɔ nɩ nyi barɛ, sɩrakarɛ poore zannɔ!" A n wuti an jɩm, an həən si hɩnhɛr bɩ ma kan higʋta bɩ kɩ. Lɛɛ bɩ n zɛ sɩɩ••• 27Ŋ n zɛ kədə, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Bɩ gʋaa bɩ kara n naa, baa hɩnhɛr kan hi kɩ n n'a lɛ sire?" 28Yeezuu k'a lee ku higʋta bɩ tʋr deem ʋ Gadara zannɔ kʋ ʋ b'ʋ bɩ, a m bɩ, gʋɔɔ hɩɩyɔɔ kʋ zinəro n ta ŋ nɩ n bɔ gəənoyaarɔ ʋ, ŋnɩ b'a zɛ ʋ. Gʋɔɔ wɔɔ duro nyɩnta bʋnyaa gʋta. Naa minto bɩ, gɔsɩ b'a dam ma, an cem lɛɛ bɩ do ʋ y. 29Ŋ n a sɩŋŋɩda ba, ŋn'ɩ zee dam, ŋ ʋ: "Bɔ ɩbɩɩ lɛ n taa k'ɩ ba wɔɔ nɩ Woso Nyɩ? Bʋr ɩbɩɩ ʋ k'ɩ bɩ fɩr ka wɔɔ ma, bɩ wɔɔ fɩryɩrɛ dɔmɩm bɩ n a ku cɩna ra?" 30A n bɔkarɛ, kurkuuro cir gʋta ɩ nyɩnta laatʋ b'ʋ, ŋn'ɩ hɔ bɩrɛ. 31Zinəro wɔɔ n'a yɛm Yeezuu han gʋta, ŋ ʋ: "K'ɩ la wɔɔ ra, k'ɩ wɔɔ nyɔɔ kurkuuro wɔɔ mɛ ʋ." 32Yeezuu n a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a ta!" Ŋ nɩ bɔ gʋɔɔ wɔɔ mɛ ʋ, ŋnɩ gasʋ kurkuuro wɔɔ mɛ ʋ. A m bɩ, kurkuuro cir gʋta bɩ n bra si, ŋnɩ zer, ŋn'a zar higʋta b'ʋ, ŋnɩ gɩnga. 33Kurkuuro dundonno wɔɔ n bra si, ŋn'aa hɔ k'a ba bɩ hɩ kʋnɔ ʋ b'ʋ, kan hɔ k'a ba gʋɔɔ kʋ zinəro n ta ŋ nɩ rɔ wɔɔ n bɩ kɩ. 34A m bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ kʋnɔ ʋ b'ʋ haay rɔ wɔɔ n bɔ, ŋn'ɩ tam k'a yaa Yeezuu zɛ ʋ. A yɩ kʋ ŋ y'a ʋ bɩ, ŋ y'a yɛ han gʋta k'an bɔ a kʋ b'ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\