Matiyee 9

1Naa jɛ ʋ bɩ, Yeezuu gasʋ kɔɔlʋʋ ʋ, an a wusigə, an higʋta bɩ zɛ ra an ta a kʋ ʋ. 2N n mɛgarɛzaa busu wʋtarahɔ ra, n nɩ bʋr m Yeezuu zi. K'a gʋɔɔ kʋ ŋ bʋr m nɔ wɔɔ sɩrakarɛ yɩ bɩ, a a hɩ mɛgarɛzaa bɩ m, a ʋ: "M nyɩnnɩ, ɩ tɔ ʋ, ɩ ɩ mimbʋnyaarɔ wɔɔ sugur yɩ." 3Wosocikarɩnsaambɔɔ gɔsɩnnɔ nyɩnta b'ʋ, ŋn'a hɩrɛ a heer ʋ, ŋ ʋ: "Gʋaa naa do ɩ Woso sʋnsɔ wʋrɛ!" 4Yeezuu k'a hɔ k'a nɩ ŋ heer ʋ bɩ dɔ bɩ, a a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: "Bɔ minto, awɔɔ n'a hɔɔn darɛ ncɩnaaʋ? 5Kara m zanta? Mɔɔ n b'a hɩm lʋgɔ bɩ m, mɔɔ ʋ: Ɩ ɩ mimbʋnyaarɔ sugur yɩ bɩ m gɛ, gɛɛ, ɩ wuti ɩ ɩ wʋtarahɔ bɩ gʋr, ɩ ta bɩ nɩ? 6Bɩ kɛɛrɛ bɩ, awɔɔ y'a dɔrɛ, a ʋ: Gʋaanyɩ b'ɩ lɛ m tara burə ʋ, k'a gʋɔɔ mimbʋnyaarɔ sugur ka ŋ ʋ." A n a hɩ lʋgɔ bɩ m, a ʋ: "Wuti, ɩ ɩ wʋtarahɔ bɩ gʋr ɩ doo!" 7Gʋaa bɩ n wuti an doo. 8Gʋɔɔ cir gʋta kʋ ŋ naa yɩ bɩ, ŋ da bɔ ʋ, ŋn'a lɛ bɔ Woso ʋ, k'a paŋŋa naa do ka gʋɔɔ ʋ bɩ minto. 9Yeezuu k'a nɩ tam bɩ, a a to, an gʋaa yɩ an nɩ nyɩntam yawʋrsire bɩncɛ b'ʋ, a tɔ m Matiyee, an a hɩ m, a ʋ: "Zu mɔɔ ʋ!" A n wuti an zu a jɛ ʋ. 10Kʋ Yeezuu nɩ nyɩntam Matiyee har ʋ b'ʋ k'a hɔ bɩ bɩ, yawʋrsinno kan mimbʋnyaabənno kɩ nyɩnta b'ʋ gʋta kan kɩ, kan a karɩndanyɩnɔ wɔɔ kɩ. 11Farizɛɛnrɔ wɔɔ kʋ ŋ naa yɩ bɩ, ŋ y'a hɩrɛ a karɩndanyɩnɔ wɔɔ m, ŋ ʋ: "A lɔ, awɔɔ karɩnsaamba bɩ nɩ hɔbɩrɛ bɩm kan yawʋrsinno kɩ, mimbʋnyaabənno kɩ?" 12Yeezuu k'a naa ma bɩ, a a hɩ, a ʋ: "Laafɩɩzannɔ lɛ baa lɔɔtɔr ma y, yaabazannɔ lɛ n taa lɔɔtɔr ma. 13K'a ta, a yaa a ka meerbaa naa do jɩ ma: 'Cicirzɛrɛ mɔɔ lɛ n taa, mannɩ barɛ bɛɛ y'. Mɔɔ n bʋr kʋ m bɩ gʋɔɔ mɩŋŋɔɔ bir y. Bʋr mɔɔ ʋ kʋ m bɩ mimbʋnyaabənno bir." 14Zaan karɩndanyɩnɔ a zɔ Yeezuu ma, ŋnɩ laaka da han, ŋ ʋ: "Bɔ minto m, wɔɔ kan farizɛɛnrɔ wɔɔ kɩ, wɔɔ n'ʋ lɛ kʋsɩm, b'ɩbɩɩ hɔɔ wɔɔ bɩr a kʋsɩrɛ?" 15Yeezuu n a nyɩ bɔ ŋ nʋ, a ʋ: "Kʋ gʋaa ɩ lʋsarɛ cibsa barɛ, lʋ bɩ zim bɩ nɩ gʋɔɔ wɔɔ bireyaa ʋ, gʋɔɔ wɔɔ y'a dam ma, ŋnɩ heerzarlɛ ba ra? Bɩ dɔmɩm niŋŋə ʋ, n zɛm bɩ lʋ bɩ zim bɩ gʋ ŋ ma, ŋ y'a lɛ kʋsɩm dɔmɩm bɩ do ʋ. 16Gʋaa ba ʋ, an nɩ pɛɛra daa kər sam, an n'a tam huu gusire rɛ y. Bala, pɛɛra daa kər bɩ huu gusire bɩ gaam an a kaansʋ, an lɛ da biisi ra. 17Gʋaa ba ʋ, an nɩ dɩvɛn daa sam k'a tɔ hibɔɔnrɔ gusinno ʋ y. Kʋ m bɛɛ m, hibɔɔnrɔ wɔɔ hɩnhaanm, dɩvɛn bɩ n a lo hibɔɔnrɔ wɔɔ n a zaar ba. Bɩ dɩvɛn daa bɩ tɔ n tɩr a ʋ hibɔɔnrɔ daarɔ ʋ, dɩvɛn bɩ kan hibɔɔnrɔ wɔɔ kɩ b'a zaarbarɛ y." 18K'a nɩ meer barɛ ncɩnaaʋ kan gʋɔɔ wɔɔ kɩ bɩ, zɩɩfʋrɔ sokʋmacɛ cir deem n a zɔ ma, an sʋnta a taa, an n'a hɩm nɩ, a ʋ: "Mɔɔ nyɩmbʋɛɛrɛ ɩ ga, a n maasɩrɛ ba cɩna y. Bɩ, bʋr ɩ wɔ ka a mim la, k'an a mɩm bɔ ʋ." 19Yeezuu n wuti kan a karɩndanyɩnɔ kɩ, ŋnɩ zu a jɛ ʋ. 20Bɩ, lʋ n ta ʋ, ma n'a dam zi a dɔɔraa bueerehɩɩya hɔ m naa, an a zɔ Yeezuu ma jɛ ʋ, an a wɔ da Yeezuu huu lɛ ma. 21Bala, lʋ bɩ y'a hɩrɛ a heer ʋ, a ʋ: "Kʋ mɔɔ m wɔ da a huu lɛ ma tɔkkɛ, mɔɔ yɩ m waam." 22Bɩ, Yeezuu a bɔ an dɩga a jɛ ʋ, an lʋ bɩ yɩ an a hɩ m, a ʋ: "Mɔɔ nyɩnnɩ, ɩ heer ba kookoo, ɩ sɩrakarɛ y'ɩ bʋmbɔ". Lɛɛm bɩ, lʋ b'a waa wakatɩ bɩ do ʋ. 23Yeezuu k'a lee ku zɩɩfʋrɔ sokʋmacɛ cir bɩ har ʋ bɩ, k'a hirpenno wɔɔ yɩ kan gʋaa cir bɩ bʋgʋr barɛ kɩ bɩ, a a hɩ ŋ nɩ, a ʋ: 24"K'a bɔ, nyɩmbʋɛɛrɛ bɩ n ga y. Hinceem a a ba." Gʋɔɔ wɔɔ nɩ yaa wʋm ma. 25Kʋ n bɔ gʋɔɔ wɔɔ m bɩ, a gasʋ zi, an nyɩ bɩ sa a wɔ ma, a m bɩ, nyɩmbʋɛɛrɛ bɩ n wuti. 26Mim naa do n ta lɛ haay ʋ kʋ bɩ do ʋ. 27Yeezuu k'a hʋr b'ʋ bɩ, bʋʋrɔ hɩɩyɔɔ ɩ b'a zɛ ʋ, ŋnɩ zu a jɛ ʋ, ŋn'ɩ baa dam, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Wɔɔ cicir zɛ Davɩd Nyɩ!" 28Yeezuu k'a lee ku har ʋ bɩ, bʋʋrɔ wɔɔ a zɔ ma, an ŋ lar, a ʋ: "Awɔɔ sɩra ka a ʋ, mɔɔ yɩ m dam ma, m naa ba ra?" Ŋ n a nyɩ bɔ ʋ, ŋ ʋ: "Ɩɩn•••, Zuuba." 29A m naa, Yeezuu n a wɔ da ŋ mɩnyaarɔ wɔɔ ma, an a hɩ, a ʋ: "Hɔ k'awɔɔ sɩra ka k'a yɩ bɩ, k'a yɩ maam." 30Ŋ mɩnyaarɔ wɔɔ n gʋ. Yeezuu n lɛ ka ŋ ʋ paŋŋa m, a ʋ: "K'a dundo a zi! A b'a ka gʋaa n a dɔ y!" 31Bɩ gʋɔɔ wɔɔ kʋ ŋ bɔ bɩ, ŋ y'a sɩŋŋɩda sa lɛɛm, ŋn'a mim dɩndam kʋ b'ʋ haay. 32Yeezuu k'a n'a hʋrm bɩ, n bʋr gʋaa m zinə n ta m, an a ba bəətir. 33Yeezuu k'a la zinə bɩ ra bɩ, bəətir b'a sɩŋŋɩda sa, an nɩ meer bam. Gʋɔɔ cir gʋta bɩ zɛ kədə. Ŋ n'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Hɔ naa do lɔɔ n ba cɩna Israyɛl kʋ naa ʋ y!" 34Bɩ farizɛɛnrɔ wɔɔ y'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Zinəro jɩtaarɛ bɩ nɩ paŋŋa kaŋ ʋ, an nɩ lam zinəro wɔɔ ra." 35Yeezuu ɩ bɩrm kʋnɔrɔ wɔɔ ʋ kan bɔlɛɛmarɔ kʋrɔ wɔɔ kɩ, an nɩ hɔ dɩndarɛ ŋ sokʋmacɛrɔ wɔɔ ʋ, an nɩ Woso cirbəə lemim nyɩnta pa dam sɔ, an nɩ yaaba do haay waam kan kʋsɩ do haay kɩ. 36K'a gʋɔɔ cir gʋta bɩ yɩ bɩ, ŋ cicir a nyasʋ, bala, gʋɔɔ wɔɔ ɩ heerzarlɛ nɔ ʋ kan kɔrɛ kɩ, amba hɔbɩsɩrɔ kʋ ŋ ba dundor m bɩ m. 37A n a hɩ a karɩndanyɩnɔ wɔɔ m, a ʋ: "Mɔsa zibəə bɩ gʋta, bɩ zibəənyɩnɔ wɔɔ bɩ gʋta y. 38Naa minto bɩ, k'a yɛ Wutuzaa bɩ han k'an zibəənyɩnɔ nyɔɔ a mɔsa zibəə bɩ tɔ ma."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\