Filipii zannɔ 1

1Mɔɔ mɩŋŋa Pol kan Timote kɩ bɩ, Krista Yeezuu zibəənyɩnɔ m wɔɔ m, ci bɩ ba wɔɔ nawʋm wosogʋɔɔ kʋ ŋ nɩ Krista Yeezuu nɔ ʋ, ŋnɩ Filipii kʋ ʋ rɔ wɔɔ ma, kan a lɛɛzannɔ wɔɔ kɩ kan a daahanzannɔ kɩ ma. 2A yɛ wɔɔ nawʋm kʋ wɔɔ Zɩ Woso kan Zuuba Yeezuu Krista kɩ n barka kan laafɩɩ kɩ ka a ʋ. 3Kʋ mɔɔ tɩr m hɔɔn da awɔɔ ma, bɩ mɔɔ yaa da Woso m barka awɔɔ tɔ ma. 4Kʋ mɔɔ ɩ yaa darɛ awɔɔ tɔ ma, a da mɔɔ n nawʋm kan heernyɔɔ kɩ. 5Bala, awɔɔ jɩm mɔɔ m paan••• lemim nyɩnta bɩ padarɛ nɔ ʋ hallɩ a sɩŋŋɩda ʋ an ta an her ku. 6Mɔɔ dɔ fasɩ m ʋ: zi mɩŋŋa kʋ Woso a sɩŋŋɩda ba awɔɔ gʋr zi bɩ, a tam lɛɛ an tolle ba an zibəə bɩ do nyambʋr Krista Yeezuu wusigəre hinni ʋ. 7A a ga m kʋ mɔɔ nɩ m hɔɔn da awɔɔ haay ma ncɩnaaʋ, kʋ mɔɔ n'awɔɔ ŋʋam gʋta bɩ minto. Bala, kʋ mɔɔ nɩ lɔnnɔcɛ ʋ naa ʋ naa, gɛɛ kʋ mɔɔ nɩ lemim nyɩnta pa dam m n'a hɩnkam sɔ m ʋ, sɩra m bɩ, awɔɔ a na mɔɔ ma barka kʋ Woso a ka mɔɔ ʋ ncɩnaaʋ bɩ nɔ ʋ. 8Denter m, Woso m mɔɔ kasɛtɩzaa, a a dɔ a ʋ, mɔɔ y'awɔɔ gʋaa haay ŋʋam paan••• Krista Yeezuu ŋʋarɛ nɔ ʋ. 9Hɔ kʋ mɔɔ n'a yɛm Woso han awɔɔ tɔ ma bɩ ba n nɩ: A yɛ mɔɔ nawʋm k'awɔɔ ŋʋarɛ n bɩr a dam la tee•••, k'awɔɔ m bɩr hɔdɔrɛ m, k'a a da ma a bɩr mim jɩ marɛ m. 10K'a a da ma sɔ, a hɔ k'an mɩŋŋa dɔ a bɔ kʋ zi a ba. Maam bɩ, awɔɔ yɩm mɩŋŋa fasɩ, minsi bɩ nyɩntarɛ awɔɔ ma hinni kʋ Krista n nɩ zɛŋ ʋ b'ʋ y. 11Yeezuu Krista tɔ ma, tɩrgabaa zibəəro y'awɔɔ mɩsɩrbaa hanm, an yɩ Woso lɛbɔʋrɛ kan a daʋrɛ kɩ. 12M danyɩnɔ, mɔɔ lɛ taa k'awɔɔ n a dɔ a ʋ, mim niŋŋə k'a mɔɔ yɩ bɩ, a da a ʋ lemim nyɩnta bɩ ta lɛɛ han denter m. 13Bala, mim bɩ do tɔ ma bɩ, Rɔm cir dɔmazannɔ wɔɔ kan gʋɔɔ haay kɩ sɔ a dɔ ŋ ʋ, mɔɔ du n y'a ʋ Krista tɔ ma. 14Bɩ wɔɔ danyɩnɔ wɔɔ paŋŋa a da ra Zuuba zuure nɔ ʋ, mɔɔ dure bɩ tɔ ma, a a ka ŋ heer n kookoo gʋta, ŋn'ɩ Woso lemim bɩ pa dam bɩ nyibəə ba ŋ nɩ y. 15Sɩra m, gʋɔɔ gɔsɩnnɔ ɩ Krista lemim nyɩnta bɩ pa dam jɩmbaa kan bakʋmarɛ kɩ nɔ ʋ. Bɩ, gɔsɩnnɔ y'a pa dam noom hu m. 16A pa bɩ da brɔɔ n nawʋm ŋʋarɛ nɔ ʋ, ŋ y'a dɔ ŋ ʋ, kʋ mɔɔ nɩ lɔnnɔcɛ ʋ naa, lemim nyɩnta bɩ pa darɛ tɔ ma m. 17Bɩ, ŋnɩ gɔɔta rɔ wɔɔ, pa bɩ da brɔɔ n nawʋm noom kundə m, jɩmbaa nɔ ʋ, ŋn'a gɩngarɛ ŋ ʋ, a mɔɔ fɩryɩrɛ bɩ gore daŋ ʋ ncɩnaaʋ lɔnnɔcɛ ʋ b'ʋ. 18Baa kʋ ŋ yɩ pa bɩ dam noom m gɛɛ sɩra nɩ, mɔɔ bɩr kɔm sɩ ma y, bala, Krista lemim bɩ n'a pa dam. Naa tɔ ma bɩ, mɔɔ yɩ m heer nyɔɔrɛ, bɩ mɔɔ gɔɔtam m m heer nyɔɔ. 19Bala, mɔɔ dɔ mɔɔ ʋ, naa woo••• zɛm bɩ yɩ mɔɔ bʋmbɔrɛ, awɔɔ yaadarɛ kan Yeezuu Krista Ɛspri daahan kɩ tɔ ma. 20Bala, hɔ kʋ mɔɔ nɩ dɔm ma, m a ta m heer lɛ kan m paŋŋa kɩ haay bɩ, mɔɔ lɛ baa kʋ hɔsɩ nyannɩ n bɩ m nyasʋ y, mɔɔ gɔɔta m heerkoodəbaa m. Bɩ, kɛɛrɛ sɔ naa, amba dɔmɩm haay m bɩ, kʋ Krista n lɛbɔʋrɛ gʋta yɩ m mɛ ʋ, m mɩsɩrbaa nɔ ʋ, gɛɛ m zɛ nɔ ʋ. 21Bala, kan mɔɔ kɩ, Krista m mɔɔ mɩsɩrbaa, zɛ b'ɩ yɩrɛ ɩ ʋ, hɔnyɩ m. 22Bɩ kʋ mɔɔ gɔɔta tara burə ʋ kʋ m mɩsɩrbaa ba, a y'a kam m zi ba gʋɔɔ daahan tɔ ma. Naa minto bɩ, mɔɔ n a dɔ kʋ kara mɔɔ n'a bɔŋ ʋ y. 23Hɔ hɩɩya naa nɩ mɔɔ gaarɛ: Mɔɔ lɛ taa kʋ m m hʋr, m ta m bɩr kan Krista kɩ. Bɩ n mɩŋŋa mɔɔ ma an lɛ da paan•••. 24Bɩ kʋ mɔɔ gɔɔta tara burə ʋ naa ʋ sɔ, a yɩrɛ awɔɔ daahan gʋta. 25Naa tɔ ma bɩ, mɔɔ dɔ paan•••, mɔɔ dɔ mɔɔ ʋ, mɔɔ gɔɔtam mɩsɩr, m bɩr kan awɔɔ haay kɩ k'awɔɔ n ta lɛɛ, a bɩr heernyɔɔ m sɩrakarɛ nɔ ʋ. 26Ncɩnaaʋ bɩ, kʋ mɔɔ m bɔ m bʋr awɔɔ zi, awɔɔ y'a heer nyɔɔm a a lɛ bɔ Krista Yeezuu ʋ gʋta, mɔɔ tɔ ma. 27Bɩ, k'a mɩsɩrbaa ba amba Krista lemim nyɩnta bɩ n'a hɩm bɩ m. Maam bɩ kʋ mɔɔ wɔ ʋ m bʋr awɔɔ zi, gɛɛ kʋ mɔɔ n m da ma, mɔɔ y'awɔɔ mim mam, m a dɔ m ʋ, awɔɔ ɩ jɩnɩm kɔɔkɔɔ a lɛ n deem, an nɩ zoo bam heer deem m, kʋ sɩrakarɛ kʋ lemim nyɩnta bɩ n'a kam bɩ n ta lɛɛ. 28A bɩ yɛ jɩnnɔ wɔɔ n nyibəə da a ma fɩɩga y. Bɩ n'a karɛ ŋn'a dɔ ŋ ʋ, a nyaam, b'awɔɔ ɩ bʋmbɔrɛ m. Bɩ naa do naa, a to a ʋ, Woso zi. 29Bala, mimbirenyɩnta kʋ Woso a ka awɔɔ ʋ Krista nɔ ʋ bɩ, k'awɔɔ n sɩra ka ʋ bɛɛ n a deem y, bɩ k'awɔɔ n fɩr yɩ a tɔ ma sɔ. 30Awɔɔ kan mɔɔ kɩ, zoo deem wɔɔ m tara ʋ n'a bam. Zoo deem bɩ do mɔɔ ba biisi awɔɔ mɩm la bɩ, bɩ, awɔɔ dɔ, a mɩŋŋa mɔɔ gɔɔta m m ta ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\