Filipii zannɔ 2

1Zɛkʋra k'awɔɔ n ta m kan Krista kɩ bɩ, a bɩr awɔɔ heerkoodəbaa dam la ra? Awɔɔ ŋʋa k'a nawʋm bɩ bɩr awɔɔ heer yom na? Awɔɔ n a zɛ kʋ ra Sɛnt-Ɛspri nɔ ʋ ra? Awɔɔ ɩ kʋ ŋʋam an nɩ kʋ cicir zɛm, gɛɛ lɔ? 2Naa tɔ ma bɩ, k'a kʋ ma, a a lɛ ba deem, a bɩr ŋʋarɛ deem m, a bɩr hɔɔn deem m. Maam bɩ, mɔɔ heernyɔɔ yɩm fasɩ. 3A bɩ hɔsɩ ba jɩmbaa nɩ y, b'a bɩ hɔsɩ ba k'a mɩŋŋɔɔ hɩnka y, naa nyɔɔdʋ ba ʋ y. Bɩ, gʋaa biyəə n a mɩŋŋa zer a muno taa, a ʋ, ŋ lɛ da a m. 4A b'a ka a mɩŋŋɔɔ daahan ma bala y, k'a a ka a muno daahan ma sɔ. 5K'a bɩr hɔɔn kʋ Krista Yeezuu n ta m bɩ m kan kʋ kɩ. 6A mɩŋŋa kan Woso kɩ bɩ, ŋ deem, bɩ, a n a ka ma wʋɩɩn••• kan paŋŋa kɩ, k'a gɔɔta a a ga kʋ ʋ kan Woso kɩ y. 7Bɩ, a yɛ an hɔ haay to, an a ba zibəənyɩ, a ba a ʋ gʋaa, am gʋaa woo••• hɔ bɩ m. A n yɩ amba gʋɔɔ n nɩ yɩm bɩ m. 8A a mɩŋŋa ba poore, an yɛ Woso ma, an tolle ba an yɛ an ga, b'a zɛ bɩ, zɛ bʋnyaa m, ga a ʋ, gɔdarkʋra ma. 9Naa k'a a ba bɩ minto bɩ, Woso a gore da ʋ, an cem haay, an tɔ k'a nɩ tɔrɔ haay woo••• burə ʋ bɩ ka ma. 10A ba a ʋ maam kʋ Yeezuu tɔ ma bɩ, kʋ kunkonno haay kʋ ŋ nɩ brama kan tara burə ʋ kɩ, tara noom kɩ ʋ, n kukurə zɛ. 11Kʋ nɛɛm haay n a bɔ a lɛ ma a ʋ, Yeezuu Krista m Zuuba, bɩ nɩ yɩm Zɩ Woso lɛbɔʋrɛ. 12M ŋʋarɛ gʋɔɔ, nyɩnta kʋ mɔɔ ʋ kan awɔɔ kɩ bɩ, awɔɔ ɩ yɛm Woso ma tee•••. Bɩ, dɩɩtaa naa, mɔɔ ba kan awɔɔ kɩ b'ʋ y. Ncɩnaaʋ bɩ, k'a banka a yɛ ma gʋta. K'a bʋmbɔrɛ kʋ Woso a ka awɔɔ ʋ bɩ zi ba, nyi ba Woso m, kan mɛhinkə kɩ nɔ ʋ. 13Bala, Woso mɩŋŋa nɩ zi barɛ awɔɔ ʋ, an n'a kam awɔɔ nɩ lɛtaama m kan paŋŋa kɩ m, k'a hɔ k'a ga kʋ ʋ kan a hɔɔnhɔ kɩ bɩ ba. 14Kʋ zibəə kara n ta ʋ, k'a ba, a bɩ kukur ba, b'a bɩ bɩsɩ ka a barɛ nɔ ʋ y. 15Maam bɩ, awɔɔ yɩm noonhuzannɔ, gɔsɩ bɩ hɔsɩ yɩrɛ an a hɩ awɔɔ ma y. Awɔɔ yɩm Woso nyɩnɔ kʋ mim daŋŋada sɩ ba ŋ ma y, a n nɩ durnya naa do gʋɔɔ kʋ ŋ vɔn, ŋnɩ zibʋnyaabənno nɔɔm bire ʋ. Awɔɔ a ga m, a yɔ ŋ bire ʋ am fɩtɩrɛrɔ m. 16Bala, awɔɔ n ta mɩsɩrbaa lemim bɩ m, an n'a pa darɛ ŋ nɩ. K'awɔɔ ba ncɩnaaʋ, bɩ n n'a kam awɔɔ n yɩ mɔɔ lɛbɔʋrɛ, hinni kʋ Krista n nɩ zɛŋ ʋ b'ʋ. Bala, bɩ n n'a hɩnkarɛ a ʋ, mɔɔ zibəə bɩ, kan mɔɔ kɔrɛ bɩ kɩ n yɩ vam y. 17Awɔɔ sɩrakarɛ bɩ bɔ kʋ ʋ, ɩ ʋ, mannɩ awɔɔ n'a kam Woso ʋ. A a da ma, n nɩ mɔɔ zɛ gər, bɩ k'a yɩ maam m meeyaa bɩ mɔɔ na awɔɔ sɩrakarɛ mannɩ bɩ ma. Bɩ, a yɩm mɔɔ ma heernyɔɔ, bɩ mɔɔ yɩ m heer nyɔɔm kan awɔɔ kɩ. 18A maam sɔ kan awɔɔ kɩ, k'a heer nyɔɔ, a heernyɔɔ ba kan mɔɔ kɩ. 19Kan Zuuba Yeezuu daahan kɩ, mɔɔ y'a gɩngam kʋ m Timote nyɔɔ awɔɔ zi zɔɔ. Maam bɩ, k'a b'a bɔ an bʋr, mɔɔ y'awɔɔ mim mam sɔ m heer koodə yɩ. 20Gɔsɩ vanta ba naa ʋ, an n'a hɔɔn dam, an nɩ kɔrɛ awɔɔ mim ma kan mɔɔ kɩ y. 21Ŋ woo••• naa, a ka ŋ nawʋrɛ a mɩŋŋɔɔ daahan ma, ŋ bɩr a kam Yeezuu Krista hɔɔnhɔ ma y. 22Bɩ, kʋ Timote nɩ, awɔɔ sɩra bɩ, awɔɔ dɔ a ʋ, a nyɩnta kan mɔɔ kɩ amba nyɩ tɩr kan a zɩ kɩ bɩ m, ʋ lemim nyɩnta bɩ zi ba. 23Ncɩnaaʋ bɩ, kʋ mɔɔ m mim bɩ zaa yɩ, a mɩŋŋa mɔɔ n'a nyɔɔrɛ awɔɔ ma zɔɔ-zɔɔ. 24Mɔɔ sɩra ka Zuuba nɔ ʋ, m a dɔ m ʋ, mɔɔ zɛm sɔ awɔɔ zi b'ʋ zɔɔ. 25Bɩ mɔɔ y'a gɩngam kɛɛrɛ mɔɔ ʋ, pakra m kʋ m Epafrodit da zaa ra awɔɔ m, mɔɔ danyɩ m, mɔɔ zibəəkɔɔn m, mɔɔ zoobarɛkɔɔn m sɔ. Awɔɔ y'a nyɔɔ mɔɔ ma, k'an b'a da mɔɔ han. 26A y'a ŋʋam paan••• k'a a ya, a awɔɔ yɩ haay, a ma k'a ʋ, n ʋ, awɔɔ a yaaba bɩ ma bɩ, a heer a zar gʋta. 27Denter m, a yaaba zɛ an a yo k'a ga, Woso a cicir zɛ, b'a deem bɛɛ Woso a cicir zɛ y, mɔɔ cicir a a zɛ sɔ, kʋ mɔɔ heerzarlɛ b'a da ra y. 28Bɩ y'a ka mɔɔ n'a darɛ awɔɔ m zaa ra zɔɔ-zɔɔ k'awɔɔ n a yɩ, a heernyɔɔ ba, kʋ mɔɔ heerzar bɩ n'a bɔrɛ sɔ. 29K'a bɩ lee ku, k'a si kan heernyɔɔ gʋta kɩ Zuuba nɔ ʋ. K'a gʋɔɔ ncɩnaaʋ rɔ wɔɔ da ʋ. 30Bala, a a yo k'a ga Krista zibəə bɩ tɔ ma, a a meeyaa ka zɛ ma, k'a a da ma, a zi k'awɔɔ a ga m a ba mɔɔ m bɩ ba awɔɔ bɩncɛ ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\