Filipii zannɔ 3

1Kɛɛrɛ naa, m danyɩnɔ, k'a a heer nyɔɔ, k'awɔɔ a zɛ kʋ ra kan Zuuba kɩ bɩ tɔ ma. Meerbaarɔ kʋ mɔɔ ŋ ba kan awɔɔ kɩ rɔ wɔɔ mɔɔ m ya m nɩ sore ŋ la, bɩ naa bɩr mɔɔ kɔrɛ y, bala, a y'a darɛ awɔɔ han. 2K'a dundo a zi kan gʋɔɔ kʋ ŋ n'a bʋnyaa bam nɔ wɔɔ kɩ, jino m, ŋʋaar baŋŋʋgasʋrɛ bɩ hɔdɩndarɛzannɔ m, k'a dundo a zi kan ŋ kɩ. 3Wɔɔ nɩ baŋŋʋgasʋrɛ paan••• bɩ zi bam. Bala, zu wɔɔ nawʋm Woso ʋ Sɛnt-Ɛspri paŋŋa m. Krista Yeezuu n wɔɔ lɛbɔʋrɛ, wɔɔ bɩr yom zɩɩfʋrɔ yɩnnɩbayɩrɔ ma k'ʋ lɛ bɔ ʋ mɩŋŋɔɔ ʋ y. 4A n bɔkarɛ, mɔɔ m da ma m yo yɩnnɩbayɩrɔ wɔɔ duro ma sɔ. Kʋ gʋaa y'a gɩngarɛ a ʋ, a hɔ yɩm yɩnnɩbayɩrɔ wɔɔ zibəə nɔ ʋ, k'a maam mɔɔ ɩ lɛ da. 5Mɔɔ yɩrɛ dɔmɩm sinnyə hinni ʋ, m mɔɔ gasʋ ʋ baŋŋʋ ʋ. Israyɛl gʋaa paan••• m mɔɔ m, Bɛnzamɛn do gʋaa m mɔɔ m, mɔɔ yaabɔɔ wɔɔ haay zɩɩfʋrɔ nɩ ŋ mɩ. Kʋ Moyiisi lɛrɔ wɔɔ zuure nɩ, nyɩnta mɔɔ ʋ farizɛn m nɩ zure ŋ ʋ paan•••. 6Wɔɔ yɩnnɩbayɩrɔ wɔɔ kʋ mɔɔ ŋ ŋʋa gʋta bɩ, a a ka mɔɔ m fɩr ka kristagʋɔɔ sokʋma bɩ ma. Kʋ tɩrgabaa kʋ n n'a kam ma lɛrɔ nɔ ʋ bɩ nɩ, mɔɔ nyɩnta mɩŋŋa fasɩ, gɔsɩ n mim yɩ k'a hɩ mɔɔ ma y. 7A n bɔkarɛ, hɔɔ nɔɔn duro kʋ ŋ nyɔɔdʋ n ta mɔɔ ma biisi bɩ, mɔɔ ɩ dɩgarɛ ŋ ma dore hɔɔ kɛɛrɛ, Krista kʋ mɔɔ dɔ bɩ tɔ ma. 8Sɩra m, mɔɔ ɩ dɩgam hɔ haay woo••• ma dore hɔ, mɔɔ Zuuba Krista Yeezuu dɔrɛ mɩŋŋabaa k'a lɛ da hɔ haay ra bɩ tɔ ma. A tɔ ma m mɔɔ m hɔ haay to, m nɩ dɩgam hɔɔ wɔɔ duro ma bʋtʋrɔ, kʋ Krista n yɩ mɔɔ hɔ haay. 9K'an a so mɔɔ ʋ jilli sɔ. Mɔɔ bɩr a gɩngam dɔ, mɔɔ ʋ, m tɩrga Woso mɩm ʋ lɛrɔ wɔɔ zuure tɔ ma y. Sɩra kʋ mɔɔ ka Krista ʋ b'ɩ mɔɔ ba tɩrga Woso mɩm ʋ. Tɩrgabaa kʋ Woso n'a kam sɩrakarɛ tɔ ma bɩ m. 10Hɔ kʋ mɔɔ nɩ m kam ma bɩ, m ka mɔɔ nawʋm ma kʋ m Krista mɩŋŋa dɔ, kʋ m a mɩmbɔʋrɛ bɩ paŋŋa dɔ. Kʋ m m na ma a fɩryɩrɛ nɔ ʋ, kʋ m bɔ kʋ ʋ kan kɩ a zɛ bɩ nɔ ʋ. 11K'an bɩr yɩrɛ ɩ ʋ, mɔɔ bɩ m da ma sɔ, m bɩ m mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ. 12Mɔɔ n a hɩ mɔɔ ʋ, mɔɔ hɔ kʋ mɔɔ nɩ m kam ma bɩ yɩ m wɔ ʋ wa. Gɛɛ, mɔɔ m ba mɩŋŋa fasɩ wa. Bɩ, m tɔ mɔɔ nawʋŋ ʋ, kʋ m brasire ganwʋrɛ bɩ ku m wɔ ʋ, bala, Krista-Yeezuu mɔɔ ku a wɔ ʋ. 13Ayy••• m danyɩnɔ, mɔɔ bɩr a gɩngarɛ m ʋ, mɔɔ brasire ganwʋrɛ bɩ ku m wɔ ʋ y. Bɩ hɔ deem mɔɔ n'a bam, hɔ k'a ba an cem bɩ bɔ mɔɔ nawʋrɛ m nɔ ʋ, m nɩ m tɔŋ ʋ kʋ m hɔ k'a nɩ lɛɛ bɩ ku. 14M tɔ mɔɔ nawʋŋ ʋ, kʋ m hɔ kʋ ŋ y'a cɩnta wɔɔ m lɛɛ bɩ ku. Brasire ganwʋrɛ kʋ Woso wɔɔ bir ma Krista Yeezuu nɔ ʋ, k'a b'a ka wɔɔ ʋ arzana ʋ bɩ m. 15Wɔɔ gʋɔɔ k'ʋ yaa ka sɩrakarɛ nɔ ʋ rɔ wɔɔ, ʋ bɩr hɔɔndarɛ deem naa m. Bɩ, k'awɔɔ y'a hɔɔn darɛ a hɔ, mim naa do nɔ ʋ, Woso y'awɔɔ hɔɔn gum ma. 16Bɩ, hɔ k'an ta ʋ bɩ, ʋ gɔɔta ʋ bɩr tam lɛɛ kan kʋ kɩ, hɔ kʋ wɔɔ dɔ bɩ nɔ ʋ. 17M danyɩnɔ, awɔɔ haay k'a mɔɔ hɔbaa sa, k'a dɩga gʋɔɔ kʋ ŋ n'a mɩsɩrbaa bam am wɔɔ m nɔ wɔɔ ma, wɔɔ hɔbaa ŋ y'a sa. 18Gʋɔɔ gʋta, ŋn'a mɩsɩrbaa bam ɩ ʋ, Krista gɔdarkʋra bɩ jɩnnɔ m. Mɔɔ hɩ awɔɔ m hɔɔ gallɛm hɔka, m m ya m nɩ som la kɛɛrɛ kan nyikəre kɩ. 19Gʋɔɔ wɔɔ duro nyambʋrlɛ bɩ, nyaanlɛ m, ŋ nɔ nɩ ŋ woso, hɔ k'a nyannɩ n ta ʋ bɩ n ŋ lɛbɔʋrɛ, durnya naa do hɔ ŋn'a hɔɔn dam ma bala. 20Bɩ kʋ wɔɔ nɩ, wɔɔ kʋ bɩ m arzana m. Wɔɔ bʋmbɔrɛzaa, Zuuba Yeezuu Krista kʋ wɔɔ nɩ dɔm ma bɩ, a to a nawʋm arzana ʋ b'ʋ an bʋr. 21K'a bɩ bʋr, a wɔɔ mɛrɔ kʋ ŋ nɩ paŋŋawar nɔ ʋ rɔ nɔɔm lʋrlɛ, an ŋ ba, an a mɩŋŋa lɛbɔʋrɛ mɛ bɩ m. Naa ba a nawʋm paŋŋa k'an ta m k'a a so hɔ haay ʋ bɩ m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\