Filipii zannɔ 4

1Ncɩnaaʋ bɩ, m danyɩnɔ ŋʋarɛrɔ, k'a jɩm kɔɔkɔɔ Zuuba nɔ ʋ. Mɔɔ lɛ taa kʋ m m ya m awɔɔ yɩ, mɔɔ heer ɩ nyɔɔm awɔɔ tɔ ma, awɔɔ m mɔɔ zibəə bɩ nyɔɔdʋ. 2A yɛ mɔɔ nawʋm kan m heer kɩ haay Evodi kan Sɩntɩsɩ kɩ han, kʋ ŋ nɩ kʋ ma mɩŋŋa, Zuuba nɔ ʋ. 3Bɩ, ɩbɩɩ k'ɩ m mɔɔ zibəəkɔɔn paan••• bɩ, ɩ da ŋ han, bala, ŋ y'a na mɔɔ ma ʋ zoo ba lemim nyɩnta bɩ pa darɛ nɔ ʋ. Lannɔ nɔɔn duro, kan Kleman kɩ, kan mɔɔ zibəəkɔɔnrɔ vantɔɔ wɔɔ kɩ y'a na mɔɔ ma ʋ zoo bɩ ba. Ŋ haay tɔrɔ ɩ mɩsɩrbaa ci b'ʋ. 4K'a bɩr a heer nyɔɔm Zuuba nɔ ʋ, dɔmɩm haay. Kʋ m m ya m so ra, k'a bɩr a heer nyɔɔm. 5K'a bɩr bʋgʋ-bʋgʋ kan gʋaa woo••• kɩ. Zuuba wusigəre dɔmɩm a zɔ. 6A b'a heer kɔ hɔsɩ mim ma y, bɩ mim haay nɔ ʋ, k'a hɔ k'awɔɔ lɛ n taa ma bɩ yɛ Woso han, a a wɔ zɩnzɛ m, bɩ, k'a yaa dam barka sɔ. 7Maam bɩ, Woso y'a laafɩɩ k'a cem hɔ haay kʋ gʋaa n'a hɔɔn dam ma bɩ han bɩ karɛ awɔɔ ʋ. Bɩ laafɩɩ bɩ do dɔrɛ awɔɔ heerlɔ kan awɔɔ hɔɔndarɛrɔ kɩ ma Krista Yeezuu nɔ ʋ. 8M danyɩnɔ, hɔ k'a gɔɔta mɔɔ n'a hɩrɛ awɔɔ m bɩ ba n nɩ: K'a a tɔ ʋ a bɩr hɔ k'an sɩra, an ta daʋrɛ m, an tɩrga m. A a tɔ ʋ a bɩr hɔ k'an mɩŋŋa, an a ga ŋʋarɛ m, a goredaʋrɛ n ta ʋ, hɔ kʋ zorebaa m fasɩ, an a ga lɛbɔʋrɛ m bɩ m. 9Hɔ haay k'awɔɔ dɩnda mɔɔ zi, a si, a ma, gɛɛ a yɩ mɔɔ gʋr zi bɩ, k'a sa a zi ba m. K'awɔɔ ba maam, Woso k'a nɩ heer laafɩɩ kam wɔɔ ʋ bɩ bam bɩr kan awɔɔ kɩ. 10Mɔɔ m heernyɔɔ gʋta Zuuba nɔ ʋ, k'awɔɔ a ya, a a da mɔɔ han bɩ tɔ ma. Mɔɔ dɔ mɔɔ ʋ, awɔɔ y'a hɔɔn dam mɔɔ ma hɔɔ, bɩ, daahan bɩ dɔmɩm b'ɩ n'a a zaa ka y. 11Hɔ bɛɛ ɩ jɩra mɔɔ ʋ, mɔɔ nɩ meer bɩ barɛ ncɩnaaʋ y. Bala mɔɔ minkə m, m nɩ m zergam hɔ kʋ mɔɔ n ta m bɩ rɛ, k'a gʋta gɛɛ k'a poore, a bɩ mim kan mɔɔ kɩ y. 12Mɔɔ wɔ ʋ, m nɩ m mɩsɩrbaa bam ŋʋazaabaa nɔ ʋ, mɔɔ wɔ ʋ, m n'a bam sɔ hɔtaʋrɛ nɔ ʋ. Lɛɛ haay ʋ, wakatɩ haay nɔ ʋ, mɔɔ m da ma m mɩsɩrbaa ba, kʋ mɔɔ hɔ bɩ an m ka, gɛɛ kʋ nɔ ɩ mɔɔ zɛm, hɔtaʋrɛ nɔ ʋ, gɛɛ hɔjɩrarɛ nɔ ʋ. 13Mɔɔ m da ma, m naa haay ba, Krista k'a nɩ paŋŋa kam mɔɔ ʋ bɩ tɔ ma. 14Bɩ, a da k'awɔɔ ʋ mɔɔ han m kɔrɛ nɔ ʋ naa, awɔɔ ba mɩŋŋa. 15Filipii zannɔ, awɔɔ dɔ a ʋ, m hʋr kʋ mɔɔ ʋ Masedʋan kʋ ʋ, lemim nyɩnta bɩ pa darɛ sɩŋŋɩda dɔmɩm ʋ bɩ, awɔɔ y'a deem ɩ nyɩnta kristagʋɔɔ sokʋmarɔ wɔɔ barla, a a da mɔɔ han, hɔ ka kʋ ʋ bɩ nɔ ʋ. 16Baa kʋ mɔɔ nyɩnta Tesaloniki ʋ bɩ, awɔɔ daahan nyɔɔ mɔɔ ma gallɛm hɔka, hɔ k'a jɩra mɔɔ ma dɔmɩnnɔ ʋ. 17M ka bɛɛ mɔɔ nawʋm ma kʋ n nɩ bɩr hɔ karɛ m ʋ y. Bɩ, m ka mɔɔ nawʋm ma, k'awɔɔ n hɔ k'awɔɔ ba bɩ nyɔɔdʋ yɩ gʋta. 18Hɔ k'awɔɔ ka haay bɩ, mɔɔ yɩ, a bɔ hɔ kʋ mɔɔ lɛ n taa bɩ la m. Hɔ k'awɔɔ ka Epafroditɩ ʋ k'an b'a ka mɔɔ ʋ bɩ, mɔɔ yɩ, hɔsɩ n jɩra mɔɔ ma dɔ y. Ganwʋrɛrɔ k'awɔɔ ŋ ka mɔɔ ʋ bɩ, bɔ ŋ y'a a ʋ kʋ rɛ kan mannɩ k'a ji n nyɩnta Woso ma, an a ŋʋa an a si kɩ. 19Bɩ, mɔɔ Zɩ Woso hɔnyɩ gʋtabaa cem haay, a hɔ k'a jɩra awɔɔ ma haay karɛ awɔɔ ʋ gʋta, Krista Yeezuu tɔ ma. 20Bɩ, kʋ wɔɔ Zɩ Woso n lɛbɔʋrɛ yɩ dɔmɩm haay. Amina. 21K'a yaa da wosogʋɔɔ kʋ ŋ nɩ yɛm Krista Yeezuu ma rɔ wɔɔ m. Wɔɔ danyɩnɔ kʋ ŋ nɩ kan mɔɔ kɩ rɔ wɔɔ ɩ yaa darɛ a m. 22Wosogʋɔɔ wɔɔ haay ɩ yaa darɛ a m, an lɛ da bɩ, Rɔm cir hargʋɔɔ wɔɔ ɩ yaa darɛ awɔɔ m. 23Bɩ, kʋ Zuuba Yeezuu Krista barka n bɩr kan awɔɔ kɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\