Filemɔn 1

1Mɔɔ mɩŋŋa Pol, mɔɔ kʋ m nɩ lɔnnɔcɛ ʋ Krista Yeezuu tɔ ma, mɔɔ kan wɔɔ danyɩ Timote kɩ m nɩ ci bɩ bam. A ba wɔɔ nawʋrɛ ɩbɩɩ ma, Filemɔn, wɔɔ gʋaasɩba n'ɩbɩɩ m, wɔɔ zibəəkɔɔn n'ɩbɩɩ m sɔ. 2A ba wɔɔ nawʋm kristagʋɔɔ sokʋma k'a n'a som kʋ ma ɩbɩɩ har ʋ bɩ ma sɔ, kan wɔɔ danlʋ Apɩya kɩ ma, kan lemim nyɩnta zoobarɛkɔɔn Arsip kɩ ma sɔ. 3Bɩ kʋ wɔɔ Zɩ Woso kan Zuuba Yeezuu Krista kɩ n barka kan laafɩɩ kɩ ka a ʋ. 4Filemɔn, kʋ mɔɔ ɩ yaa dam Woso m, bɩ mɔɔ ɩbɩɩ tɔ da m nɔ ʋ, m n'a barka dam tee••• ɩbɩɩ tɔ ma. 5Bala, mɔɔ ɩ ŋʋarɛ k'ɩbɩɩ n ta m wosogʋɔɔ wɔɔ haay tɔ ma bɩ mim mam, kan sɩrakarɛ k'ɩbɩɩ n ta m Zuuba Yeezuu nɔ ʋ bɩ mim kɩ. 6A yɛ mɔɔ nawʋm Woso han, k'ɩbɩɩ sɩrakarɛ k'awɔɔ zɛ kʋ ra kan ɩbɩɩ kɩ bɩ n zi ba, an hɔ mɩŋŋa haay kʋ wɔɔ n'ʋ dam ma ʋ a ba Krista zibəə tɔ ma bɩ hɩnka. 7M danyɩ, zi k'ɩbɩɩ ba ɩ ŋʋarɛ bɩ tɔ ma bɩ, a mɔɔ heer nyɔɔ gʋta, an mɔɔ heer wʋta, bala, ɩbɩɩ wosogʋɔɔ wɔɔ heer ba kookoo. 8Naa minto nɩ, kʋ mɔɔ bɩ to m nɩ lɛ m Krista tɔ ma, kʋ m lɛ ka ɩ ʋ, k'ɩ hɔ kʋ mɔɔ lɛ n taa ɩbɩɩ gʋr zi bɩ ba bɩ, 9kʋ mɔɔ hɔ bɩ do yɛ ɩbɩɩ han ŋʋarɛ tɔ ma, a jɩra mɔɔ m lɛ kʋ mɔɔ n'a karɛ ɩbɩɩ ʋ bɩ m. Ɩɩn••• mɔɔ mɩŋŋa m Pol, gʋaa gusire m mɔɔ m, m nɩ lɔnnɔcɛ ʋ kɛɛrɛ, Krista Yeezuu tɔ ma. 10M wɔ mɔɔ n'a zɩnzɛrɛ ɩbɩɩ m, Onezim tɔ ma, a a ba mɔɔ nyɩnnɩ sɩrakarɛ nɔ ʋ lɔnnɔcɛ ʋ naa ʋ. 11Biisi bɩ a zibəə ba ɩbɩɩ ma y, bɩ kɛɛrɛ naa, a zibəə ta ɩbɩɩ ma, a zibəə n ta mɔɔ ma sɔ. 12A da mɔɔ nawʋrɛ ɩbɩɩ m zaa ra, a mɩŋŋa a ba hɔdeem kan mɔɔ kɩ kɛɛrɛ. 13Kʋ mɔɔ hɔɔnhɔ m, mɔɔ ŋʋa k'an gɔɔta kan mɔɔ kɩ naa ʋ, k'an bɩr mɔɔ ziro bam ɩbɩɩ bɩncɛ ʋ, lɔnnɔcɛ kʋ mɔɔ n ta ʋ lemim nyɩnta bɩ tɔ ma naa nɔ ʋ. 14Bɩ, mɔɔ n a ŋʋa kʋ m hɔsɩ ba k'ɩbɩɩ n zaa ka y. Mɔɔ lɛ baa k'ɩbɩɩ n zi mɩŋŋa ba mɔɔ m paŋŋa nɩ y, mɔɔ lɛ n taa k'ɩbɩɩ n a ba ɩ hɔɔnhɔ ma. 15A a da ma Onezim bɩ, a gʋ a ʋ ɩbɩɩ ma dɔmɩm poore nɔ ʋ, k'an b'a bɔ an bɩ gɔɔta kan ɩ kɩ dɔmɩm haay nɔ ʋ. 16Dɩɩtaa naa, lɔ bɛɛ m bala dɔ y, a lɛ da lɔ m gʋta kɛɛrɛ, a ba a ʋ wɔɔ danyɩ wɔɔ n'a ŋʋam karɩ paan•••. Mɔɔ y'a ŋʋam gʋta paan•••, bɩ ɩbɩɩ ɩ ga m ɩ ŋʋa an lɛ da, bala, gʋaa m, bɩ wɔɔ danyɩ m sɔ Krista nɔ ʋ. 17K'ɩbɩɩ ɩ dɩgam mɔɔ ma ɩ danyɩ, k'a maam k'ɩ si, amba ɩbɩɩ nɩ mɔɔ sim bɩ m. 18Bɩ, k'a kʋrɔ ma kan ɩ kɩ, gɛɛ ɩbɩɩ zɩm an ta m, k'ɩ ba mɔɔ mɩŋŋa mim. 19Mɔɔ mɩŋŋa Pol nɩ gʋrsɩra naa do bam: "K'a zɩm bɩ wuti karɔ, mɔɔ n n'a karɛ," bɩ pakra bɛɛ m kʋ m a hɩ ɩ m sɔ m ʋ, mɔɔ zɩm ta ɩbɩɩ ra y, ɩbɩɩ mɩŋŋa mɩsɩrbaa bɩ m. 20Ɩɩn••• m danyɩ, m wɔ mɔɔ n'a zɩnzɛrɛ ɩ m, naa ba m m denter Zuuba tɔ ma. Mɔɔ heer ba kookoo Krista ŋʋarɛ bɩ tɔ ma. 21Ci bɩ kʋ mɔɔ n'a barɛ ɩbɩɩ ma naa, a dɔ mɔɔ ʋ paan••• m ʋ, ɩbɩɩ hɔ kʋ mɔɔ n'a yɛm bɩ bam, bɩ mɔɔ dɔ sɔ m ʋ, ɩbɩɩ y'a barɛ an cem hɔ kʋ mɔɔ n'a yɛm bɩ han. 22Kʋ m a yɛ ɩ han lɛɛm k'ɩ cɛ banka ɩ cɩnta m m, bala, mɔɔ y'a gɩngam mɩŋŋa awɔɔ yaadarɛrɔ wɔɔ tɔ ma, m ʋ, n wɔ daam mɔɔ ma zɔɔ mɔɔ n bʋr awɔɔ zi b'ʋ. 23Epafras ɩ yaa darɛ a m, a du n y'a ʋ lɔnnɔcɛ ʋ naa ʋ kan mɔɔ kɩ Krista Yeezuu tɔ ma. 24Mɔɔ zibəəkɔɔnrɔ, Markɩ kan Aristarkɩ kɩ, Demas kɩ, Likki kɩ ɩ yaa darɛ a m sɔ. 25Bɩ kʋ Zuuba Yeezuu Krista barka n bɩr kan a kɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\