Hɩnkarɛ Ci 1

1Yeezuu Krista bɩ, Woso y'a ka ʋ, k'an hɔ k'a nɩ zɛm bɩ nyɩnta ʋ dɩɩtaa bɩ hɩnka a zibəənyɩnɔ m. A malɛɛka a nyɔɔ k'an b'a hɩ a zibəənyɩ Zaan m. 2A n nɩ Woso lemim bɩ hɩrɛ, an Yeezuu Krista kasɛtɩ ka kan hɔ haay k'a a yɩ bɩ kɩ. 3Mimbirenyɩntazaa m gʋaa k'a nɩ karɩnda bam, kan gʋɔɔ kʋ ŋ n'a tʋr kam wosolɛsinnɩsora meerbaa ma rɔ wɔɔ kɩ, ŋn'ɩ zum hɔ kʋ ŋ y'a gʋrsɩra ba b'ʋ. Bala, wakatɩ b'a zɔ. 4Mɔɔ mɩŋŋa Zaan m nɩ gʋrsɩra naa do bam kristagʋɔɔ sokʋmarɔ saanhɩnarɔ kʋ ŋ nɩ Azii kʋ ʋ rɔ wɔɔ ma: K'a barka kan laafɩɩ kɩ yɩ, gʋaa k'an ta ʋ, an nyɩnta ʋ, an nɩ zɛm bɩ zi, kan ɛspri saanhɩnarɔ kʋ ŋ n a duu jɩr ʋ rɔ wɔɔ kɩ zi, 5kan Yeezuu Krista, kasɛtɩzaa paan•••, k'a lɛɛ ka an a mɩm bɔ ʋ gəəno bire ʋ, a m durnya cinno wɔɔ cir bɩ kɩ zi. Bɔ nɩ wɔɔ ŋʋam, an wɔɔ mimbʋnyaarɔ sʋrgɔ a ma m, 6an a ka, wɔɔ n ʋ ba a cirbəə mannɩbənno a Zɩ Woso zibəə minto. A y'a ga lɛbɔʋrɛ m kan paŋŋa kɩ dɔmɩm k'a nyarɛ ba ʋ. Amina! 7Ba n nɩ, a ɩ zɛm warkʋ nɔ ʋ, bɩ gʋaa haay y'a yɩm, baa gʋɔɔ kʋ ŋ y'a zɛ rɔ wɔɔ y'a yɩm sɔ. Tara burə gʋɔɔ heerzarlɛ nyi karɛ a minto. Ɩɩn•••, k'an yɩ maam! 8Zuuba Woso a hɩ, a ʋ: Mɔɔ m lɛɛkarɛzaa, mɔɔ m jɛzaa. Mɔɔ n ta ʋ, m nyɩnta ʋ, m n nɩ nyɩntaŋ ʋ, hɔ haay Zuuba. 9Mɔɔ mɩŋŋa Zaan, awɔɔ danyɩ awɔɔ zukuuzaa, fɩryɩrɛ, cirbəə kan tʋntɔʋrɛ kɩ Yeezuu zuure nɔ ʋ, nyɩnta mɔɔ ʋ, m nɩ tara deem kʋ hi bɩr ma, n n'a hɩm ma Patmɔs ʋ, Woso lemim kan Krista kasɛtɩ karɛ kɩ minto. 10Sɛnt-Ɛspri zer mɔɔ ra Zuuba dɔmɩm deem hinni ʋ, mɔɔ n leer paŋŋazaa ma m jɛ ʋ, ɩ ʋ, huure n n'a hɛm, an n'a hɩrɛ, a ʋ: 11Hɔ k'ɩbɩɩ n'a yɩm bɩ gʋrsɩra ba ci ʋ, ɩ nyɔɔ kristagʋɔɔ sokʋmarɔ saanhɩnarɔ wɔɔ ma: Efɛɛzɩ ʋ, Simɩrnɩ ʋ, Pɛrgam ʋ, Tɩyatɩɩr ʋ, Sardɩ ʋ, Filadɛlfii ʋ, kan Lawodisee kɩ ʋ. 12Mɔɔ n bɔ kʋ m dɩga gʋaa k'a nɩ meer bam kan mɔɔ kɩ bɩ ma. Bɩ kʋ mɔɔ m wusigə bɩ, mɔɔ sarma fɩtɩrɛrɔ yɩ saanhɩna. 13Fɩtɩrɛrɔ wɔɔ bire ʋ bɩ, mɔɔ gʋaa yɩ, an bɔ kʋ ʋ ɩ ʋ, Gʋaanyɩ m, an huu jintə da a ra, an sarma hɔsoaʋ so a cɩ ʋ. 14A mim bɩ kan a minkə bɩ kɩ nyɩnta fu fɩtɩtɩ ɩ ʋ, ser ka m, gɛɛ lajaa m, a mɩnyaarɔ wɔɔ nɩ yɩrɛ ʋ, sɛwurə m. 15A gannɔ bɔ kʋ ʋ kan zaan kʋ n y'a sʋr, an nɩ yɔm bɩ kɩ. A leer nɩ yɩrɛ ʋ hiro gʋtɔɔ susur m, 16an nɩ monyaa saanhɩna m a bɩsɩ ʋ. Kargʋ lɛ hɩɩya nɩ bɔrɛ a lɛ ʋ. A meer nɩ yɔrɛ ɩ ʋ, woso nɩ gum kan paŋŋa kɩ. 17Kʋ mɔɔ yɩ bɩ, mɔɔ m do a taa ɩ ʋ ga mɔɔ ʋ. A n a bɩsɩ wɔ ka mɔɔ ra, an a hɩ, a ʋ: Ɩ da bɩ bɔ ʋ y, mɔɔ m lɛɛkarɛzaa, mɔɔ m jɛzaa, 18mɔɔ n mɩsɩr. Mɔɔ nyɩnta, m ga, bɩ ba n nɩ, mɔɔ mɩsɩr dɔmɩm k'a nyarɛ ba ʋ nɔ ʋ, bɩ mɔɔ ɩ zɛ cɛlɛnyɩnɔ m kan gəənokʋ hɔɔ kɩ. 19Hɔ k'ɩbɩɩ yɩ bɩ gʋrsɩra ba, kan hɔ kan ta ʋ kɩ, kan hɔ k'a nɩ zɛm bɩ bʋr bɩ kɩ. 20Ba monyaa saanhɩnarɔ k'ɩbɩɩ ŋ yɩ mɔɔ bɩsɩ wɔ ʋ kan sarma fɩtɩrɛrɔ saanhɩnarɔ wɔɔ kɩ jɩ n na: Monyaa saanhɩnarɔ wɔɔ, kristagʋɔɔ sokʋmarɔ saanhɩnarɔ wɔɔ malɛɛkarɔ m. Fɩtɩrɛrɔ saanhɩnarɔ wɔɔ kristagʋɔɔ sokʋmarɔ saanhɩnarɔ wɔɔ m.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\