Hɩnkarɛ Ci 11

1Bɩ jɛ ʋ bɩ, n n niigə gɔ ka mɔɔ ʋ, an bɔ kʋ ʋ kan hɔ makra barɛ gʋra kɩ, n n'a hɩ mɔɔ m, n ʋ: wuti, ɩ Wosocɛ bɩ makra ba kan mannɩjaa bɩ kɩ, k'ɩ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ Woso daŋ ʋ b'ʋ rɔ wɔɔ lɛ sa. 2Bɩ kʋ Wosocɛ jɛɛr bɩ nɩ, k'ɩ to maam, ɩ b'a makra ba y. Bala, a da n y'a ʋ doro vantɔɔ kʋ ŋ nɩ zɛm bɩ tʋntɔ tara mɩŋŋa bɩ ra mom busi a yaa hɩɩya nɔ ʋ rɔ wɔɔ wɔ ʋ. 3Bɩ mɔɔ y'a kam mɔɔ kasɛtɩzannɔ hɩɩyɔɔ wɔɔ m yɔrgɔrɔ huuro du a ma, ŋnɩ Woso lɛ si ŋnɩ so ra dɔmɩm tisi kan a zɔɔhɩra a busɔrdɩ kɩ nɔ ʋ. 4Kasɛtɩzannɔ hɩɩyɔɔ wɔɔ, oliviyee hɩɩyɔɔ wɔɔ m kan fɩtɩrɛ cɩntarahɔɔ hɩɩyɔɔ kʋ ŋ nɩ jɩnɩm durnya Zuuba taa rɔ wɔɔ kɩ m. 5Kʋ gʋaa ʋ k'a bʋnyaa ba ŋ nɩ, sɛ n nɩ bɔrɛ ŋ lɛ ʋ, an ŋ jɩnnɔ wɔɔ bɩ. Denter, kʋ gʋaa ʋ k'a hɔ bʋnyaa ba ŋ nɩ, a a ga m, k'an ga ncɩnaaʋ. 6Bala, ŋ y'ɩ lɛ m k'a brama ta, bɩ la b'a dam ma, an tɔkʋ ŋ wosolɛsinnɩsora meerbaa dɔmɩm ʋ y. Ŋ y'a da ma, ŋn'a ka hi n a lʋr ma. Ŋ y'a da ma ŋn'a ka fɩr do haay n bʋr durnya ʋ, dɔmɩm kʋ ŋ y'a ŋʋa ma. 7Bɩ kʋ ŋ kasɛtɩ bɩ ka ŋn'a nya, hɔnyaazaa k'a n'a tom yaa gandaa k'a nɔ tɛkka ba ʋ b'ʋ bɩ wutim yarm kan ŋ kɩ, an bʋr ŋ la, an ŋ zɩnzɛ. 8Ŋ gəəro wɔɔ gɔɔtam kʋ gʋta kʋ n n'a birm makra nɔ ʋ Sodɔm kan Eziptɩ kɩ bire ma. Bɩncɛ bɩ do n yɩ ŋ Zuuba bɩ wɔ ʋ gɔdarkʋra ma bɩ. 9Kʋrɔ y'a hʋnhɔ, do y'a hʋnhɔ, lemim y'a hʋnhɔ, kan tararɔ y'a hʋnhɔ kɩ zɛm bɩ dɩga ŋ gəəro ma dɔmɩm kaakʋ kan a kur kɩ, bɩ, ŋ bɩ yɛrɛ ŋ birle ma y. 10Durnyazannɔ y'a heer nyɔɔrɛ ŋ mim ma, ŋ nyɩntam heer nyɔɔ nɔ ʋ, ŋ ganwʋrɛ nyɔɔm kʋ ma, kʋ wosolɛsinnɩsorazannɔ hɩɩyɔɔ nɔɔn duro fɩr ka ŋ ma gʋta bɩ minto. 11Bɩ dɔmɩm kaakʋ kan a kur kɩ rɔ nɔɔn duro jɛ ʋ bɩ, Woso a ka mɩsɩrbaa hoonsi n gasʋ ŋ ʋ, ŋnɩ wuti, ŋnɩ jɩnjɩm. Bɩ, nyibəə gʋta gasʋ gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ dɩgarɛ ŋ ma rɔ wɔɔ ʋ. 12Ŋ leer gʋta ma an a to brama, an n'a hɩrɛ ŋ nɩ, a ʋ: "K'a der naa ʋ!" Bɩ ŋ der brama warkʋ nɔ ʋ, ŋ jɩnnɔ wɔɔ mɩm m. 13Wakatɩ bɩ do ʋ bɩ, taranyiŋŋəre paŋŋazaa nyɩnta ʋ. Tara bɩ do nɔ ʋ, cɛ bu barla, cɛ deem wurgə haay, bɩ gʋaa tisi saanhɩna ɩ gɩnga tara bɩ nyiŋŋəre nɔ ʋ. Nyibəə gasʋ gʋɔɔ kʋ ŋ gɔɔta rɔ wɔɔ ʋ, ŋn'a lɛ bɔ brama Woso ʋ. 14Kʋsɩ hɩɩya hɔ bɩ cem. Ba "kʋsɩ" kaakʋ hɔ n nɩ zɛm lɛɛm na. 15Malɛɛka saanhɩna hɔ b'a huure bɩ hɛ: Leer gʋtɔɔ n a to brama, ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Wɔɔ Zuuba Woso kan a Krista kɩ y'a so durnya cirbəə b'ʋ kɛɛrɛ. A cirbəə bɩm dɔɔraa k'a nyarɛ ba ʋ nɔ ʋ." 16Gʋɔɔgusinno buhɩra a yaa si rɔ kʋ ŋ nɩ Woso taa rɔ wɔɔ, ŋn'ɩ nyɩntarɛ a cirbəəduuro ra rɔ wɔɔ kukurə zɛ, ŋn'a meer ku tara ma, ŋn'a daŋ ʋ, 17ŋn'a hɩrɛ, ŋ ʋ: "Wɔɔ ɩ barka darɛ ɩbɩɩ m Zuuba Woso paŋŋa k'a jire ba ʋ, ɩbɩɩ n ta ʋ, ɩ nyɩnta ʋ. Bala, ɩbɩɩ ɩ paŋŋa gʋta hɩnka ɩ ɩ cirbəə cɩnta. 18Tara cinno wuti nɔmaa m, b'ɩbɩɩ nɔmaa ɩ bʋr. Gəəno dʋdɔkarɛ dɔmɩm m naa, ɩbɩɩ zibəənyɩnɔ lɛsinnɩsorazannɔ ganwʋrɛ yɩrɛ dɔmɩm m naa, kan wosogʋɔɔ wɔɔ kɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ nyi barɛ ɩbɩɩ tɔm nɔ wɔɔ kɩ, gʋɔɔ poorero kan gʋɔɔ gʋtɔɔ kɩ. Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ durnya zarm nɔ wɔɔ zɩnzɛrɛ dɔmɩm m naa." 19Bɩ jɛ ʋ bɩ, Wosocɛ k'a nɩ arzana ʋ b'a gʋ, gʋaasɩbabaa daka bɩ n a hɩnka Wosocɛ ʋ b'ʋ. Kɛɛrɛ bɩ, brama nyakɩrɔ, leerlo kan bramahəənsirero kɩ, taranyiŋŋəre kɩ lajaa paŋŋazannɔ kɩ nyɩnta ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\