Hɩnkarɛ Ci 12

1Makra gandaa a hɩnka brama. Lʋ m, an wosogure du a ma, mom n'a gannɔ taa, an monyaa bueerehɩɩya ku a mim ma, ɩ ʋ, firgə m. 2A n nɩ jɩsɩ m, an nɩ zee darɛ a nyoosibarɛ nɔbusu nɔ ʋ. 3Makra vanta n a hɩnka brama. Mɩnda gandaara m bʋmbʋɛɛda yoyy••• A mim saanhɩna, a mɩnnɔ bu, firgəro saanhɩna n a minno wɔɔ ma. 4A mom bɩ n brama monyaarɔ zɛkumbir kaakʋrɔ wɔɔ deem waa, an a sur tara ʋ. Mɩnda bɩ n a da lʋ k'a nɩ nyɩ yɩm bɩ lɛ ʋ, kʋ nyɩ bɩ bɩ bɔ k'a a da ma a mom. 5Lʋ bɩ n nyɩ bɩ yɩ yar. A n n'a so tara burə kʋrɔ haay ʋ kʋsɩ-kʋsɩ. Bɩ, n y'a nyɩ bɩ busu, n n der m Woso zi a cirbəəduu bɩ jɩr ʋ. 6Kɛɛrɛ bɩ, lʋ bɩ bra si an ta poohɔɔn ʋ. Poohɔɔn bɩ do Woso bɩncɛ banka ʋ a tɔ ma, kʋ n n'a tʋr ʋ dɔmɩm tisi zɔɔhɩra busɔrdɩ nɔ ʋ. 7Yar nyɩnta ʋ brama b'ʋ: Misɛl kan a malɛɛkarɔ kɩ yar ba kan mɩnda bɩ kɩ. Mɩnda bɩ kan a malɛɛkarɔ kɩ nɩ yar bam sɔ. 8Bɩ, Misɛl kan a malɛɛkarɔ kɩ bʋr ŋ la. Mɩnda kan a malɛɛkarɔ kɩ ba bɩncɛ m brama dɔ y. 9N n mɩnda gʋta bɩ bra n n a da tara ʋ. A m mɩm gusire, n n'a birm minkagʋaarazaa gɛɛ Sʋtaana, a lɛ taa k'a hɩ, a ʋ, jɩm, a m nɩ bra bam durnya haay m bɩ. N y'a bra n n a da tara ʋ kan a malɛɛkarɔ kɩ. 10Mɔɔ n leer paŋŋazaa ma brama, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Wɔɔ Woso bʋmbɔrɛ dɔmɩm a ku. Wɔɔ Woso paŋŋa kan a cirbəə kɩ dɔmɩm n a ku, a Krista paŋŋa dɔmɩm a ku. Bala, bɔ nɩ mim kam wɔɔ danyɩnɔ ra Woso taa sinuu ʋ kan a gunuu ʋ kɩ bɩ, n bɩ bra n n a da tara ʋ: 11Bɩ wɔɔ danyɩnɔ wɔɔ bʋr la sinnyɛɛm bɩ ma paŋŋa m, kan ŋ mɩŋŋɔɔ kasɛtɩ karɛ kɩ m. Bala, ŋ yɛ ŋnɩ kaanm a mɩsɩrbaa m, ŋnɩ yɛ zɛ ma. 12Arzana kan a gʋɔɔ kɩ k'a heer nyɔɔ, tara kan higʋta kɩ kʋsɩ ɩ kan awɔɔ kɩ. Bala, Sʋtaana zer awɔɔ zi nɔmaa n a heer ʋ, bala, a a dɔ a ʋ, a dɔmɩm n gɔɔta hɔsɩ y." 13Mɩnda bɩ k'a bɩ dɩga a, ŋ y'a bra ŋn'a dam bɩ, a a da a ra, an nɩ lam lʋ k'a nyɩ yɩ yar bɩ ra. 14Bɩ, n cɛda za hɩɩyɔɔ wɔɔ ka lʋ b'ʋ kan wer an ta poohɔɔn ʋ bɩncɛ kʋ n y'a ka ʋ, k'an nyɩnta ʋ kʋ n n'a tʋr ʋ b'ʋ dɔɔraa kaakʋ kan a kur kɩ nɔ ʋ, laatʋ mɩnda bɩ ma. 15Kɛɛrɛ bɩ, mɩnda bɩ hi bɔ a rɛ gʋta am kɔyaa hɔ bɩ m, lʋ bɩ jɛ ʋ, k'an a gaa an cenim. 16Tara n bʋr an b'a da lʋ bɩ han, an yar ʋ, an kɔyaa kʋ mɩnda b'a bɔ a rɛ bɩ mom. 17Mɩnda bɩ k'a heer nɩ busum kan lʋ bɩ kɩ bɩ, a yar bɩ lɛ bɩr kan lʋ bɩ yaŋŋɔɔ kʋ ŋ gɔɔta ŋn'ɩ zum Woso lɛrɔ ʋ, ŋnɩ gɔɔta Yeezuu kasɛtɩ nɔ ʋ rɔ wɔɔ kɩ. 18A m bɩ, an gɔɔta higʋta nyɩntaa bɩ ra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\