Hɩnkarɛ Ci 13

1Kɛɛrɛ bɩ, mɔɔ hɔturma yɩ an wuti an nɩ bɔm higʋta b'ʋ. A mɩnnɔ bu, a mim saanhɩna. A mɩnnɔ wɔɔ, firgəro bu nɩ ŋ la. A minno wɔɔ ra bɩ, Woso sʋnsɔ tɔ n ta ŋ ma. 2Hɔturma kʋ mɔɔ yɩ bɩ, bɔ a kʋ ʋ kan bɔnla kɩ. A gannɔ n bɔ kʋ ʋ kan ursi gannɔ kɩ, a lɛ n bɔ kʋ ʋ kan poozaa hɔ kɩ, mɩnda bɩ n a paŋŋa ka ʋ kan a cirbəə kɩ, lɛ gʋta kɩ. 3A minno wɔɔ deem nɩ yɩrɛ ɩ ʋ, a sakʋ n y'a ʋ, k'an ga, b'a sakʋrɛ maam-maam bɩ nyim bɩ nya. Durnya haay n a lɛ bɔ ʋ, ŋnɩ zu a jɛ ʋ. 4Ŋ n mɩnda bɩ da ʋ, bala, a ɩ paŋŋa ka hɔturma b'ʋ, ŋn'a da ʋ, ŋ ʋ: "Nka n'a makra bam kan hɔturma bɩ kɩ? Nka y'a da ma, an zoo ba kan kɩ?" 5N n a da meerbaa ma k'an a lɛ bɔ a ʋ, k'an Woso sʋnsɔ wʋ. N lɛ ka ʋ k'an zi ba mom busi a yaa hɩɩya. 6A n a lɛ gʋ, an nɩ Woso sʋnsɔ wʋrɛ an n'a tɔ kan a har bɩ kɩ sʋnsɔ wʋrɛ, kan gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ arzana ʋ rɔ wɔɔ kɩ. 7N lɛ ka ʋ k'an yar ba kan wosogʋɔɔ wɔɔ kɩ, k'an bʋr ŋ la. N paŋŋa ka ʋ do y'a hʋnhɔ, kʋ y'a hʋnhɔ, lemim y'a hʋnhɔ kan tara y'a hʋnhɔ kɩ burə ʋ. 8Kʋ durnya gʋɔɔ haay n a da ʋ kan gʋɔɔ niŋŋoo kʋ ŋ n ŋ tɔ gʋrsɩra ba sinnyɛɛm kʋ n y'a zɛ bɩ mɩsɩrbaa ci b'ʋ hal durnya sɩŋŋɩda ma rɔ wɔɔ kɩ. 9"Gʋaa k'a lɛ n taa bɩ k'an a ma! 10Kʋ n y'a cɩnta kʋ gʋaa m ta lɔmbaa ʋ, ta an nawʋm lɔmbaa ʋ. Kʋ n y'a cɩnta kʋ kargʋ n gʋaa zɛ, kargʋ n n'a zɛm. Wosogʋɔɔ tʋntɔʋrɛ wakatɩ m naa kan ŋ sɩrakarɛ kɩ." 11Mɔɔ m ya, m hɔturma vanta yɩ, an nɩ bɔm tara ʋ. A mɩnnɔ hɩɩya, an bɔ kʋ ʋ kan sinnyɛɛm mɩnnɔ kɩ. A n nɩ meer barɛ am mɩnda bɩ hɔ bɩ m. 12A n nɩ lɛɛkarɛ hɔturma bɩ paŋŋa m haay, an nɩ zi bam lɛɛkarɛ hɔturma bɩ mɩm m. A n a ka durnya kan gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ durnya nɔ ʋ rɔ wɔɔ kɩ nɩ lɛɛkarɛ hɔturma kʋ n y'a sakʋ maam-maam, a nyi m n nya bɩ daŋ ʋ. 13A ɩ makrarɔ gʋta bam. A a ka sɛ n'a tom brama sɔ an nɩ zerm tara burə ʋ, gʋaa haay mɩm ʋ. 14Bra an n'a bam tara burə gʋɔɔ m kan makrarɔ gʋtɔɔ kʋ n yɩ ŋ ka ʋ k'a nɩ ŋ ba lɛɛkarɛ hɔturma bɩ mɩm ʋ rɔ wɔɔ kɩ. A a hɩ durnyazannɔ wɔɔ m, a ʋ, ŋnɩ hɔturma kʋ n y'a sakʋ kargʋ m, a nyim n nyɔɔ bɩ bɔkʋrɛ ba. 15N paŋŋa ka hɔturma hɩɩya hɔ b'ʋ k'an meeyaa ka hɔturma bɩ bɔkʋrɛ b'ʋ, k'a n'a da ma an meer ba sɔ. Gʋaa haay k'a bɩr hɔturma bɩ bɔkʋrɛ bɩ daŋ ʋ bɩ, k'an a ka kʋ ŋ nɩ ŋ zɩnzɛ. 16Hɔturma b'ɩ paŋŋa bam gʋɔɔ ma, gʋɔɔ poorero gɛɛ gʋɔɔ gʋtɔɔ, arzakazannɔ gɛɛ ŋʋazannɔ, soamɩŋŋaʋzannɔ gɛɛ lɔnnɔ, an nɩ gʋrsɩra barɛ ŋ bɩsɩ wɔ ma gɛɛ ŋ tusə ma. 17Gʋaa b'a dam ma an hɔ hɛɛ gɛɛ an hɔ si k'a ba hɔturma bɩ makra m, a tɔ gɛɛ a tɔ bɩ lɛsarɛnyɩ m a mɛ ma y. 18Mindɔrɛ bɩncɛ n naa: Bala, gʋaa k'a hɔɔn ta ʋ k'an lɛsarɛnyɩ kʋ hɔturma bɩ n ta m bɩ jɩ hɩ. Gʋaa makra m lɛsarɛnyɩ bɩ m. Lɛsarɛnyɩ bɩ zɔrsɔddɩ busɔrdɩ yaa sɔrdɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\