Hɩnkarɛ Ci 14

1Bɩ, mɔɔ m ya, m dɩga, m sinnyɛɛm bɩ yɩ, an jɩm Siyɔn ci bɩ burə ʋ, gʋaa tisi-tisi zɔrɔ busi a yaa siro kʋ ŋ y'a tɔ kan a zɩ tɔ kɩ gʋrsɩra ba ŋ tusə ma rɔ wɔɔ nɩ kan kɩ. 2Mɔɔ leer ma, an a to brama an bɔ kʋ ʋ kan higʋtɔɔ susur bɩncɛ kɩ, an bɔ kʋ ʋ kan bramahəənsire paŋŋazaa kɩ. Bɩ, leer kʋ mɔɔ ma bɩ, bɔ a kʋ ʋ kan kɔnnɩ zenno kʋ ŋ n'a kɔnnɩ zɛm nɔ laa leer kɩ. 3Ŋ n'ɩ laa daa lɔrɛ cirbəəduu kan hɔɔmɩsɩɩrɔ siro wɔɔ kɩ, gʋɔɔgusinno wɔɔ kɩ taa. Bɩ gʋaa ba ʋ, an b'a dam ma an laa bɩ do dɩnda kʋ gʋaa tisi-tisi zɔrɔ busi a yaa siro kʋ ŋ bʋmbɔrɛ yɩ tara burə ʋ rɔ wɔɔ bɛɛ y. 4Gʋɔɔ m, ŋ n a mɩŋŋɔɔ zar kan lannɔ kɩ y, ŋ n dintim zi ba kan lannɔ kɩ y. Zu ŋ nawʋm kʋ ʋ kan sinnyɛɛm bɩ kɩ bɩncɛ haay k'a nɩ taŋ ʋ b'ʋ. Ŋ bʋmbɔrɛ yɩ gʋɔɔ bire ʋ, ŋnɩ lɛɛkarɛ gʋɔɔ, n nɩ ŋ ka Woso ʋ kan sinnyɛɛm bɩ kɩ ʋ. 5Ŋʋaar n nyɩnta ŋ lɛ ʋ y, bala, kʋrɔma ba ŋ gʋr zi y. 6Mɔɔ malɛɛka vanta yɩ an wer brama yaa ʋ, an nɩ lemim nyɩnta k'a nyarɛ ba ʋ bɩ m, k'a pa da gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ tara burə ʋ rɔ wɔɔ m, tara y'a hʋnhɔ kɩ, do y'a hʋnhɔ kɩ, lemim y'a hʋnhɔ kɩ, kʋ y'a hʋnhɔ kɩ m. 7A n n'a hɩm leer paŋŋazaa m, a ʋ: "K'a nyi ba Woso m, k'a a lɛ bɔ ʋ, bala, a dʋdɔkarɛ wakatɩ a ku. K'a bɔ ɩ brama da kan tara kɩ, higʋta kan himinyaarɔ kɩ bɩ da ʋ!" 8Malɛɛka vanta n zu lɛɛkarɛzaa bɩ jɛ ʋ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "A a da! A a da! Babɩlɔnnɩ kʋ gʋta b'a da! A y'a ka tararɔ haay n a jaandarɛ bʋnyaabaa dɩvɛn bɩ mi!" 9Malɛɛka kaakʋ hɔ n zu malɛɛka hɩɩyɔɔ wɔɔ jɛ ʋ, an n'a hɩrɛ kan leer paŋŋazaa kɩ, a ʋ: "Kʋ gʋaa hɔturma bɩ bɔkʋrɛ bɩ da ʋ kan a mɩŋŋa kɩ, k'a a makra bɩ yɩ a tusə ma gɛɛ a wɔ ma, 10a zaa Woso nɔmaa dɩvɛn bɩ mire. A heerbusu dɩvɛn paan•••, dɩvɛn k'a a tɔ nɔmaa laaga ʋ bɩ, a bɩ mim sɔ. B'a fɩryɩrɛ dɔm sɛ ʋ kan kidibir sɛ kɩ malɛɛkarɔ mɩŋŋɔɔ wɔɔ kan sinnyɛɛm bɩ kɩ mɩm ʋ. 11Ŋ fɩryɩrɛ sɛ siŋŋə bɩ derm dɔɔraa k'a nyarɛ ba ʋ nɔ ʋ. Bɩ, gʋɔɔ kʋ ŋ hɔturma bɩ da ʋ kan a bɔkʋrɛ bɩ kɩ, ŋnɩ yɛ a tɔ makra ma rɔ wɔɔ bɩ mɛnyɔɔ yɩm sinuu ʋ kan a gunuu ʋ kɩ y." 12Gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ zum Woso lɛrɔ ʋ, ŋnɩ sɩra ka Yeezuu ʋ rɔ wɔɔ tʋntɔʋrɛ dɔmɩm m naa. 13Mɔɔ leer ma brama, an n'a hɩrɛ, a ʋ: naa gʋrsɩra ba: "Mimbirenyɩntazannɔ m gʋɔɔ kʋ ŋ gɩnga Zuuba zaa zuure nɔ ʋ rɔ wɔɔ m dɩɩtaa." "Sɛnt-Ɛspri a hɩ, a ʋ: sɩra m, kʋ ŋ n a kɔrɛ mɛnyɔɔ da. Bala, ŋ zibəəro mɩŋŋɔɔ wɔɔ ɩ zure ŋ jɛ ʋ." 14Mɔɔ m ya, m warkʋ yɩ fu. Warkʋ bɩ burə ʋ bɩ, gʋaa nɩ nyɩntam, an bɔ kʋ ʋ kan gʋaa nyɩ kɩ. Sarma firgə n'a mim ma, gore lɛzaa n'a wɔ ʋ. 15Bɩ jɛ ʋ bɩ, malɛɛka vanta n bɔ Wosocɛ ʋ b'ʋ, an a leer busu, an a hɩ gʋaa k'a nɩ nyɩntam warkʋ burə ʋ bɩ m, a ʋ: "Ɩ gore bɩ sa, ɩ hɔ dam, bala, hɔdarɛ dɔmɩm y'a ku. Bala, hɔ ma tara burə ʋ." 16Gʋaa k'a nɩ warkʋ burə ʋ bɩ n a gore bɩ sa, an a nyɔɔ tara burə ʋ, an hɔ k'a nɩ tara burə ʋ bɩ da. 17Mɔɔ m ya, m malɛɛka deem yɩ, an bɔ Wosocɛ ʋ arzana ʋ. Guere lɛzaa n'a wɔ ʋ sɔ. 18Malɛɛka vanta n a ya, an bɔ mannɩjaa bɩ bɩncɛ ʋ. A paŋŋa n bʋr sɛ ra. A n a leer busu kan paŋŋa kɩ an a hɩ malɛɛka k'a nɩ gore lɛzaa bɩ m, a ʋ: "Ɩ gore lɛzaa bɩ nyɔɔ, ɩ tara burə dɩvɛn gɔ bɩ nyɩ bɩ nɔ m. Bala, a nyɩ bɩ ma." 19Malɛɛka bɩ n a gore bɩ sa, an a nyɔɔ tara burə ʋ, an tara burə dɩvɛn gɔ nyɩ bɩ nɔ m, an a nyɔɔ an a zar Woso nɔmaa mɔr gʋta ʋ. 20N n tʋntɔ ra mɔr gʋta b'ʋ kʋ bɩ toore ma. Ma n bɔ an der an b'a dam ma an sisi mom an a sarbɩr ku, an bra, an yar an a zɔ cilo zɔɔhɩra bunɛɛhʋ ma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\