Hɩnkarɛ Ci 16

1Mɔɔ leer gʋta ma an a to Wosocɛ bɩ zeezi, an n'a hɩm malɛɛka saanhɩnarɔ wɔɔ m, a ʋ: "K'a ta, a Woso nɔmaa k'a nɩ laaga saanhɩnarɔ wɔɔ ʋ rɔ wɔɔ lo tara burə ʋ!" 2Lɛɛkarɛ malɛɛka bɩ n ta, an aa a laaga hɔ bɩ lo tara burə ʋ. Nyim bʋnyaa k'a nɩ busum gʋta y'a da gʋɔɔ kʋ ŋ nɩ hɔturma bɩ makra m, ŋn'a bɔkʋrɛ bɩ daŋ ʋ rɔ wɔɔ ʋ. 3Malɛɛka hɩɩya hɔ bɩ n a laaga hɔ bɩ lo higʋta burə ʋ. Hi bɩ n a ba am gər ma hɔ bɩ m. Hɔɔmɩsɩɩrɔ kʋ ŋ nɩ hi bɩ nɔ ʋ rɔ wɔɔ n gɩnga. 4Malɛɛka kaakʋ hɔ bɩ n a laaga hɔ bɩ lo kɔyaarɔ ʋ, himinyaarɔ kɩ ʋ, ŋn'a ba ma. 5Mɔɔ malɛɛka k'a so hi ʋ bɩ leer ma, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "Ɩbɩɩ k'ɩ n ta ʋ, ɩ nyɩnta ʋ bɩ, ɩbɩɩ tɩrga. Ɩbɩɩ mɩŋŋa, bala, ɩbɩɩ ɩ dʋdɔ ka kan tɩrgabaa kɩ. 6Kʋ ŋ y'a ka wosogʋɔɔ ma n bra kan ɩ lɛsinnɩsorazannɔ hɔ kɩ bɩ, kɛɛrɛ bɩ, ɩbɩɩ ma ka ŋ ʋ kʋ ŋ n'a mi sɔ, naa ŋ y'a ga m." 7Mɔɔ ma mannɩjaa bɩ n'a hɩrɛ, a ʋ: "Sɩra m, Zuuba Woso paŋŋa k'a jire ba ʋ zaa, ɩbɩɩ dʋdɔkarɛrɔ wɔɔ sɩra m, bɩ ŋ tɩrga sɔ." 8Malɛɛka si hɔ bɩ n a laaga hɔ bɩ lo wosogure burə ʋ. N n paŋŋa ka ʋ k'a sɛ n gʋɔɔ bɩ. 9Fɩnfɩr gandaara n na gʋɔɔ wɔɔ ma. Ŋ n Woso k'a so kʋsɩrɔ nɔɔn duro ʋ bɩ sʋnsɔ wʋ. Ŋ lɛ baa k'a bɔ a taam, k'a a lɛ bɔ Woso ʋ y. 10Malɛɛka soor hɔ bɩ n a laaga hɔ bɩ lo hɔturma bɩ cirbəəduu bɩ ra. A cirbəə bɩncɛ bɩ n a ba monsigə bimm•••. Gʋɔɔ n'a nɛɛm sʋm fɩryɩrɛ nɔ ʋ. 11Ŋ n arzana Woso bɩ sʋnsɔ wʋ, ŋ fɩryɩrɛ kan ŋ nyinno wɔɔ kɩ minto, bɩ ŋ heer n a lʋr a zibəə bʋnyaarɔ wɔɔ minto y. 12Malɛɛka sɔrdɩ hɔ bɩ n a laaga hɔ bɩ lo Efratɩ kɔ gʋta b'ʋ. Hi bɩ n gaan k'a zaa to cinno kʋ ŋ n'a tom dɔjɩr ʋ rɔ wɔɔ cenle minto. 13Bɩ jɛ ʋ bɩ, mɔɔ zinəro yɩ kaakʋ, ŋnɩ bɔ kʋ ʋ kan ŋʋɩɩkannɔ kɩ, ŋnɩ bɔ mɩnda bɩ lɛ ʋ kan hɔturma bɩ lɛ kɩ, ŋʋaarlɛsinnɩsorazaa lɛ kɩ. 14Zinəro wɔɔ duro nɩ hoserlo barɛ. Ta ŋ nawʋm durnya haay cinno wɔɔ zi k'a yaa ŋ so kʋ ma yar k'a nɩ nyɩntaŋ ʋ Woso paŋŋa k'a jire ba ʋ zaa dɔmɩm gʋta hinni ʋ bɩ tɔ ma. 15"Ba n na: Zɛ mɔɔ nawʋrɛ, am koor hɔ bɩ m. Mimbirenyɩntazaa m gʋaa k'a nɩ dɔrɛ a huuro ma, a n a zu a ʋ y, a yaa ta dɩgɩ, a a nyannɩ hɩnka bɩ m." 16Zinəro wɔɔ cinno wɔɔ so kʋ ma bɩncɛ kʋ n n'a birm ebree lemim m Armagedɔn b'ʋ. 17Malɛɛka saanhɩna hɔ bɩ n a laaga hɔ bɩ lo hɩnhɛr nɔ ʋ. Leer paŋŋazaa n a to cirbəəduu bɩ zeezi Wosocɛ ʋ b'ʋ, an n'a hɩrɛ, a ʋ: "A ba an nya!" 18Kɛɛrɛ bɩ, bramanyakɩrɔ, leerlo kan bramahəənsirero kɩ, taranyiŋŋəre paŋŋazaa kɩ nyɩnta ʋ. Hɔ kʋ gʋaa bʋr durnya ʋ, taranyiŋŋəre naa do lɔɔ n nyɩnta ʋ cɩna y. 19Kʋnɔ gʋta bɩ n a zɛ kumbir lɛ kaakʋ, tararɔ kʋnɔrɔ n wurgə. Woso Babɩlɔnnɩ gʋta bɩ tɔ da a nɔ ʋ, k'a nɔmaa dɩvɛn laaga k'a nɩ hirm bɩ kɩnka ma. 20Kʋrɔ kʋ hi bɩr ŋ ma rɔ wɔɔ haay n nyaam, n n a ya, n n ciro yɩ sɔ y. 21Lajaa gandaarɔ ŋ cilo n a zɔ busi-busi ma n a to brama, ŋnɩ b'a da gʋɔɔ wɔɔ ra. Gʋɔɔ wɔɔ n Woso sʋnsɔ wʋ, kʋsɩ lajaa k'a nyɔɔ bɩ minto, bala, kʋsɩ m, a paŋŋa n ta ʋ gʋta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\