Hɩnkarɛ Ci 17

1Malɛɛka saanhɩnarɔ wɔɔ deem k'a nɩ laaga saanhɩnarɔ wɔɔ n b'a zɔ, an a hɩ mɔɔ m, a ʋ: "Bʋr kʋ m hʋnhʋrlɛ niŋŋə kʋ jaandər gʋta bɩ n'a yɩm bɩ hɩnka ɩ m. Jaandər bɩ do, kʋ gʋta k'a nɩ bɔrkɔrɔ lɛ ra bɩ m. 2Durnya cinno wɔɔ jaan da ma, durnyazannɔ n a jaandarɛ dɩvɛn mi an ŋ zɛ." 3Ɛspri n gasʋ mɔɔ ʋ, malɛɛka bɩ n mɔɔ gaa, an ta mɔɔ m poohɔɔn ʋ. Bɩ, mɔɔ lʋ yɩ an nɩ nyɩntam hɔturma piin••• ra. Hɔturma bɩ mim saanhɩna, a mɩnnɔ bu. N n Woso sʋnsɔrɔ gʋrsɩra ba a mɛ bɩ ma. 4Lʋ bɩ n huu piinə wɩsɩ du a ma, kan sarma mɔdrɔ kɩ, jaa tɔzannɔ kɩ, nyɛɛnnɔ kɩ da a ma. Sarma laaga n'a wɔ ʋ, hɔ bʋnyaa n a han: a jaandarɛ bɩ dintim m. 5Tɔ k'a jɩ n dɔ n'a tusə ma: "Babɩlɔnnɩ gʋta, jaandənno kan durnya hɔɔ bʋnyaarɔ kɩ da." 6Bɩ mɔɔ lʋ bɩ yɩ, an wosogʋɔɔ ma kan Yeezuu kasɛtɩzannɔ ma kɩ mi, an n'a zɛrɛ. Kʋ mɔɔ yɩ bɩ, mɔɔ n zɛ kədə. 7Malɛɛka bɩ n a hɩ mɔɔ m, a ʋ: "Bɔ minto ɩbɩɩ n zɛ kədə? Mɔɔ lʋ bɩ kan hɔturma k'a da ʋ a minno saanhɩna, a mɩnnɔ bu bɩ jɩ k'a nyaakʋm da bɩ hɩrɛ ɩbɩɩ m. 8Hɔturma k'ɩbɩɩ yɩ bɩ nyɩnta ʋ, b'a ba ʋ dɔ y. A bɔm yaa gʋta k'a nɔ tɛkka ba ʋ b'ʋ an ta nyaanlɛ bɩncɛ ʋ. Bɩ durnyazannɔ kʋ ŋ n tɔ gʋrsɩra ba mɩsɩrbaa ci b'ʋ hal durnya sɩŋŋɩda ʋ rɔ wɔɔ zɛm kədə hɔturma bɩ yɩrɛ tɔ ma. Bala, a nyɩnta ʋ biisi, b'a ba ʋ dɔ y, b'a y'a bɔrɛ an bʋr. 9Naa ʋ bɩ, mimpʋnɔ kan mindɔrɛ kɩ bɩncɛ m. Mim saanhɩnarɔ wɔɔ lɛ taa k'a hɩ a ʋ, ciro saanhɩnarɔ kʋ lʋ bɩ nɩ nyɩntarɛ ŋ burə ʋ rɔ wɔɔ m, cinno saanhɩnarɔ m sɔ. 10Cinno soorlɔ wɔɔ cirbəə nya, a sɔrdɩ hɔ bɩ gɔɔta an nɩ cirbəə ʋ, a saanhɩna hɔ bɩ n bʋr cɩna y, bɩ k'a bɩ bʋr, a bɩ maasɩrɛ barɛ y. 11Hɔturma k'a nyɩnta ʋ, b'a ba ʋ dɔ bɩ, a mɩŋŋa m cir sinnyə hɔ. A nyɩnta cinno saanhɩnarɔ wɔɔ barla, b'a ɩ tam nyaanlɛ bɩncɛ ʋ. 12Mɩnnɔ buro k'ɩbɩɩ ŋ yɩ rɔ wɔɔ, cinno bu kʋ ŋ n cirbəə bɩ cɩna rɔ m. Bɩ, wakatɩ deem nɔ ʋ, ŋ yirm cirbəə ma ŋn'a bɩ kan hɔturma bɩ kɩ. 13Cinno buro wɔɔ haay lɛ bɩ deem: Ŋ y'a paŋŋa kan a cirbəə kɩ sam, ŋn'ɩ zi bam hɔturma bɩ minto. 14Ŋ yar bam kan sinnyɛɛm bɩ kɩ, bɩ sinnyɛɛm bɩ bʋrlɛ ŋ la. Bala, a m zuubarɔ haay Zuuba, cinno Cir. A kan a gʋɔɔ wɔɔ kɩ bʋrlɛ ŋ la. Gʋɔɔ kʋ n yɩ ŋ bir, n ŋ nyʋkɔ ʋ, a lɛsirezannɔ m." 15Malɛɛka bɩ n a ya, an a hɩ mɔɔ m, a ʋ: "Hiro k'ɩbɩɩ ŋ yɩ bɩncɛ kʋ jaandər bɩ n ta ʋ bɩ, do y'a hʋnhɔ m, gʋɔɔ ciiro m, tararɔ m kan leminno kɩ m. 16Mɩnnɔ buro kan hɔturma bɩ kɩ k'ɩbɩɩ ŋ yɩ rɔ wɔɔ, ŋ sɔm lʋ jaandər bɩ m, ŋ hɔ k'an ta m yɔm nɩ, ŋn'a to dɩgɩ. Ŋ y'a nyasʋrɛ ŋn'a sʋ, ŋn'a mɩsɩ zar sɛ ʋ. 17Bala, Woso hɔɔndarɛ da ŋ heer ʋ, hɔɔndarɛ deem ŋn'ɩ zi bam nɩ: kʋ ŋ n'a cirbəə bɩ sa ŋnɩ zi ba m hɔturma bɩ minto, k'an ta an Woso meerbaarɔ wɔɔ kʋyɩrɛ dɔmɩm ku. 18Bɩ, lʋ k'ɩbɩɩ yɩ bɩ, kʋ gʋta k'a a so durnya cinno wɔɔ bɩ m."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\